Wythnos/week 89: 14-20 Ebrill/April 1916

[English below]

Prynhawn ddydd Llun ac mae tyrfa yn ymgasglu yn Rhodfa’r Gogledd yn Aberystwyth i weld gwn Eilmanaidd a chyflwyniad i is-gorpral Joseph Thomas. Gweler hefyd lluniau o dri o ddynion Aberystwyth ac ymateb ‘Conscience’ i lythyr D. Morgan ar wrthwynebwyr cydwybod a chyhoeddwyd yr wythnos ddiwetha’.

Mae Cyngor Aberystwyth yn protestio’n gryf yn erbyn penderfyniad y Coleg i wneud taliadau o goffrau’r Coleg i Dr Ethe. Ar y llaw arall mae Jack Edwards yn galw ar bobl i wrthwynebu’r ganran hynny yn y Dre’ sy’n annog anhrefn megis yr achlysur pan erlidwyd Dr Ethe o’i gartref.

Llanbedr pont Steffan:- Cynhaliwyd Gwasanaeth Coffa i’r diweddar Preifat Nathaniel Davies (gweler wythnos 83), tra bod Daniel Jones o Lanwenog yn cyfadde’ ei fod yn euog o fod yn absennol heb ganiatâd.

Parha’r Tribiwnlysoedd a phenderfynwyd cynnal diwrnodau fflagiau i godi arian tra penderfynwyd mabwysiadu cronfa er lles y milwyr fel na fydd angen talu am ddanfon parseli tramor.

Troir y cyrtiau tennis ar gyfer tyfu llysiau i’r Llynges.

Llanbadarn:- cynhelir Gwasanaeth Goffa i’r gof, Mr D. J. Pugh a bu farw yn Ffrainc.

Tregaron:-Adroddiadau am y dynion sydd adre am gyfnod a derbyniwyd llythyr oddi wrth is-gapten Llew Edwards, Sunny Hill sydd yn y Corfflu Awyrol.

Eto o’r Sunnyhill, mae Miss Ella Edwards yn priodi Is-gapten John Hunter Smith sy’n gadael am Ffrainc yr wythnos nesa’.

Pontarfynach:- gwrthododd y chwiorydd Margaret ac Avarinah Jones o Danchwarel lenwi ffurflenni’r Ddeddf Cofrestru Genedlaethol sydd wedi arwain at sêl atafaeliad o’u heiddo.

Llandysul:-adroddiad ar Sgowt Tom W. Jones a syrthiodd mewn brwydr.

Cyfle i ddarllen y gerdd ‘Gŵyl Ddewi 1916’ gan y milwr fardd Dewi Aeron,- anodd iddo ysgrifennu’r gerdd ag anwyliaid yn gorwedd yn fud yn naear Ffrainc.

Yn olaf diweddariadau o Gei Newydd a Llanarth.

Dim colledigion yr wythnos yma.

Monday afternoon, and a large crowd gathers in North Parade, Aberystwyth to view the captured German gun and the presentation to Llanbadarn’s Lance-corporal Joseph Thomas who won the D.C.M. at the battle of Hooge. Photographs of three Aberystwyth men are published and there is a response to last week’s letter by D. Morgan regarding conscientious objectors from ‘Conscience’ in the Correspondence column.

Aberystwyth Council strongly protest against the action of the college in recommending payments out of College income to Dr Ethé. Another Correspondence clipping is that of Jack Edwards’ call to the better element of Aberystwyth to make themselves heard in opposing the promoters of mob law in the town with regard to the incident whereby Dr Ethé was driven from his home.

Lampeter:- and a memorial service is held for the late Private Nathaniel Davies (as recorded in week 83) whilst Daniel Jones of Llanwenog is brought up in custody charged with being absentee without leave.

Tribunals continue and flag days are to be held in order to raise war funds. A Soldiers’ Welfare Fund is to be adopted in order to ensure that parcels to soldiers on foreign service are sent free.

The tennis ground is being cultivated in order to grow vegetables for the Fleet.

A memorial service is held for Mr D.J. Pugh, Llanbadarn, a shoeing smith who has died in France.

Tregaron:-Reports of those men who are home on leave and a letter is received from Lieut. Llew Edwards, Sunny Hill who is with the Aerial Corps whilst Miss Ella Edwards of Sunnyhill marries Lieut. John Hunter Smith who leaves for France this week.

Devil’s Bridge:-repercussions as sisters Margaret Jones and Avarinah Jones of Tanchwarel refuse to fill up the necessary forms under the National Registration Act.

Llandysul;- a report on Scout Tom W. Jones who has fallen in action.

A poem entitled ‘Gwyl Ddewi 1916’ is printed in the Cardigan and Tivyside Advertiser. The poet, Dewi Aeron expresses his difficulty in attempting to write verse when dear ones lie silent in the earth of France.

Finally, further updates regarding the men of New Quay and Llanarth.

No losses recorded this week.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s