Wythnos/week 93: 12-18 Mai/May 1916

[English below]

Ni chofnodwyd yr un farwolaeth yr wythnos hon, ond ceir adroddiadau yn y Cambrian News am farwolaethau’r Uwch-ringyll Edward David Evans o Aberystwyth a’r Gyrrwr Isaac D. Evans o Lanon.

Ceir pytiau hefyd o’r Welsh Gazette yn ail gyfrol Llyfr Cofnodion Ysgol Sirol Aberystwyth (a gedwir yn Archifdy Ceredigion) sy’n sôn am farwolaethau’r Rhingyll D. Rees Davies a’r Preifat Edwin Griffiths Jones, B.A. – y naill yn gyn-ddisgybl a’r llall yn aelod o staff. Ar hyn o bryd, hynny yw, yn nhymor yr haf ym 1916, mae merch o Wlad Belg yn mynychu’r ysgol.

Llangeitho – daw’r Preifat John Davies i dreulio penwythnos adref yn Ffynongeitho, a gyda thristwch y mae’r pentref yn ffarwelio â Madame de Bruiyns a’i phlant, sy’n ymadael i ymuno â’i gŵr yn Swydd Hertford.

Llangwyryfon – mae’r cnwd cyntaf o figwyn a gasglwyd gan blant hŷn yr Ysgol Sirol wedi’i anfon. Yn anffodus, nid yw’r Is-gapten Jones o Gorslas yn cyrraedd adref mewn pryd i fynd i angladd ei frawd.

Mae’r Preifat D. Harold Jenkins o Lanon wedi bod yn ymladd yn y ffosydd ers misoedd ar Ffrynt y Gorllewin, ac ym Mydroilyn mae’r Preifat Samuel Thomas wedi dod adref i Ffynoniwan. Derbynia Mrs Evan Jenkins, Brodawel lythyr oddi wrth ei brawd, yr Is-gapten Joshua Davies, sy’n ymladd yn nwyrain Affrica.

Yn Aberaeron, mae’r Preifat James Lewis yn gwneud yn dda ar ôl anafu ei ddwy goes. Ar Fai 4 cynhaliwyd agoriad ffurfiol yr ysbyty bach ar gyfer milwyr wedi’u hanafu.

Yn olaf, ond nid yn lleiaf, mae’r Gyrrwr Tim R.O. Davies o Siop y Gornel, Tregaron wedi ymadael am faes y gad yn ddiweddar.

There are no recorded losses this week although there are reports in the Cambrian News regarding the death of Sergt. Major Edward David Evans of Aberystwyth and Driver Isaac D. Evans of Llanon.

There are also clippings from the Welsh Gazette in the ‘Aberystwyth County School Record Book Vol II’ (held at Ceredigion Archives) which relate to the deaths of Sergt. D. Rees Davies and Private Edwin Griffiths Jones, B.A.- former pupil and member of staff respectively. At this time, i.e. the midsummer term of 1916 there is one Belgian girl attending the school.

Llangeitho,- Private John Davies spends the week-end at home in Ffynongeitho and regret is felt in the village at the departure of Madame de Bruiyns and her children who leave to join her husband in Hertfordshire.

Llangwyryfon,- the first supply of sphagnum moss gathered by senior pupils of the Council School has been sent away. Sadly, Corporal Jones of Gorslas fails to arrive home in time to attend the funeral of his brother.

Private D. Harold Jenkins of Llanon has been in the trenches for months on the Western front whilst in Mydroilyn Private Samuel Thomas has been at home in Ffynoniwan. Mrs Evan Jenkins, Brodawel receives a letter from her brother, Corporal Joshua Davies who is serving in East Africa.

Aberaeron,- Private James Lewis is making favourable progress having been wounded in both legs. On May 4th the cottage hospital for wounded soldiers was formally opened.

Last but not least, Driver Tim R.O. Davies of the Corner Shop, Tregaron has recently left for the front.

 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s