Wythnos/week 98:16-22 Mehefin/June 1916

[English below]

Mae’n Wythnos 98, a gallwn ddiolch na fu farw neb o Geredigion yr wythnos hon. Ymhlith y lluniau yn y Cambrian News gwelwn griw o forwyr o Aberystwyth a de Cymru ar fwrdd H.M.S. Caesar yn y trofannau.

Yn newyddion Aberystwyth sonnir bod y Preifat T. O. Jones wedi’i anafu; mae dau gerddor o Wlad Belg wedi ymuno â band y dref, sydd wedi dechrau perfformio ar y Bandstand ar y Prom; mae Pwyllgor Addysg Sir Gâr yn gwrthod cais cyflogaeth ar ran athro ardystiedig yn Aberystwyth.

Cymeradwyir cynigion y Maer ynglŷn â marwolaeth Lord Kitchener yn unfrydol mewn cyfarfod arbennig o Gyngor Tref, Bwrdeistref a Libart Aberystwyth. Roedd hynny’n cynnwys cynnig i annog y Llywodraeth i gymryd camau ar fyrder i gaethiwo estroniaid.

Mydroilyn – mae’r Cloddiwr John Daniel Thomas wedi’i ryddhau o’r fyddin ar sail ei iechyd.

Mae Albert Lewis a Lewis Roberts Jones wedi bod adref yn Aberaeron ar seibiant, ac mae Mr John James, y gwerthwr llyfrau, yn cael newyddion trist am farwolaeth ei ŵyr, Richard T. Evans, llanc ugain oed o Lundain.

Mae’r mudiad o blaid rhoi menywod ar waith ar y tir yn parhau, gyda Mrs Crawley-Boevey, Trawsgoed yn sôn am brofiadau’r mudiad yn Aberystwyth. Bydd Mrs Silyn Roberts hefyd yn annerch cyfarfodydd cyhoeddus yn Llanon, Aberaeron, Ceinewydd a Felin-fach.

Bu morwr ieuengaf Aberteifi, y Magnelwr un ar bymtheg oed Arthur Edward Fearnley, yn ymladd y frwydr fawr gyda’r Llynges ym Môr y Gogledd. Mae’n llwyddo i ddod drwyddi heb fod dim mymryn gwaeth, heblaw am ambell i grafiad o’r shrapnel, ond mae’n sôn fod ei long ef, H.M.S. Dublin, wedi dod yn agos at y Defence pan fu’r frwydr yn ei hanterth, a’i fod wedi gweld y Preifat Parry Maclean o Aberteifi ar y llong honno.

Mae J. Islan Jones, sy’n byw yn 149 Ivy Pond, Bolton ond a gafodd ei eni a’i fagu yng Nghribyn, yn ysgrifennu at C. S. M Tinker yn Paderborn yn Yr Almaen. Mae J. Islan Jones yn ffrind i deulu C. S. M. Tinker ac yn weinidog yn yr eglwys fechan gyferbyn â’i gartref ar Halliwell Road. Mae J. Islan Jones yn hel atgofion am ei brofiadau yntau yn Yr Almaen, yn sôn am fannau cyfarwydd yn Bolton, ac yn crybwyll sensoriaeth a llythyrau serch. Mae’n cloi’r llythyr drwy ddweud ‘We are calm and confident.’

Week 98 and thankfully there are no losses to report. Amongst the photographs printed in the Cambrian News are a group of Aberystwyth and other South Wales seamen on H.M.S. Caesar in the Tropics.

Under Aberystwyth is the news that Private T. O. Jones has been reported wounded; 2 Belgian instrumentalists living at Aberystwyth are members of the town band which has commenced its season performances on the Promenade Bandstand; Carmarthenshire Education Committee refuses an employment application made on behalf of a certified Aberystwyth teacher.

Resolutions pertaining to the death of Lord Kitchener are moved by the Mayor and unanimously passed in a special meeting of the council of the Town, Borough, and Liberty of Aberystwyth. including a resolution urging His Majesty’s Government to take immediate steps for the internment of aliens.

Mydroilyn;-Sapper John Daniel Thomas of Ffynnoniwan has been discharged on medical grounds.

Albert Lewis and Lewis Roberts Jones have been home on leave in Aberayron whilst Mr John James, bookseller receives the sad news of the death of his grandson, 20 year old Richard T. Evans of London.

The movement for the employment of women on the land continues, Mrs Crawley-Boevey, Crosswood, speaking of the experiences of the movement in Aberystwyth and Mrs Silyn Roberts is to address public meetings at Llanon, Aberayron, New Quay and Felinfach.

Cardigan’s youngest sailor, 16 year old Gunner Arthur Edward Fearnley, who saw action in the great naval fight in the North Sea, escapes with slight shrapnel scratches but mentions that during the fight his ship the H.M.S. Dublin was near H.M.S. Defence and that he saw Private Parry Maclean of Cardigan on the latter vessel.

J. Islan Jones of 149 Ivy Pond, Bolton (but born and bred in Cribyn, Cardiganshire) writes to C. S. M Tinker in Paderborn in Germany. J. Islan Jones is a friend of C. S. M. Tinker’s family and the minister of the little church opposite his home on Halliwell Road. Mention is made of J.Islan Jones’ recollections of his experiences in Germany, familiar places in Bolton, censorship and love-letters. Finally he signs off with the statement ‘We are calm and confident’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

 

 

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s