Wythnos/week 99: 23-29 Mehefin/June 1916

[English below]

Gyda chanfed wythnos y Rhyfel ar y gorwel, mae dau filwr arall yn marw, sef John Llewellyn Griffiths o Bontrhydfendigaid a fu’n brwydro yn y Somme a Jenkin Isaac Jenkins a fu farw wrth amddiffyn rhag y gwarchae a godwyd ar ddinas Kut.

Mae tri gŵr o Fydroilyn yn ymadael am faes y gad ar y ffrynt Ddwyreiniol, a chynhelir casgliad yng Nghapel yr Annibynwyr i gynorthwyo’r Iddewon yng Ngwlad Pwyl. O dan y Ddeddf Gwasanaeth Milwrol caiff pob dyn sy’n ddigon hen ei ystyried yn filwr.

Yn Nhregaron, caiff y Preifat W. Jones Thomas ddyrchafiad i reng is-gorporal.

Yn Llangeitho mae’r Preifat Tom Williams yn ymadael am y rhyfel, a chaiff Mrs Lyons o Alltyderw wybod bod ei mab, Mr Bob Lyons, wedi’i anafu ar faes y gad.

Yn Y Borth mae’r Corporal J. Roberts adref am seibiant, a chaiff Mr O. Williams ddyrchafiad i fod yn Brif Is-swyddog. Mae Mr W. J. Lunt hefyd wedi dod adref, yn ôl yr adroddiad ar seibiant salwch ar ôl i’r holl waith trydanol trwm fynd yn ormod iddo.

Gwelir mwy o luniau o’r rhai sy’n ymladd dros eu gwlad, gan gynnwys yr wythnos hon y Prif Nyrs Peggy Lyons, sydd ar staff Ysbyty Maes rywle yn y Dwyrain. Mae hi’n ferch i Mrs Lyons o Alltydderw,  Llangeitho a enwyd uchod.

Aberystwyth – Mae Capten Wakeling wedi bod adref am seibiant ac mae Miss Elizabeth Ellen Rees, 32 Stryd y Frenhines a’r Reifflwr Joseph Bridgman yn priodi’n dawel bach yng Nghapel y Tabernacl.

Cyhoeddir enwau’r cleifion diweddaraf i’w derbyn yn Ysbyty’r Groes Goch.

Ysgrifenna J. Islan Jones lythyr arall. Yr wythnos hon mae’n gohebu â John Ward ynglŷn â hynt y Rwsiaid, a’i farn y daw’r Rhyfel i ben erbyn y Nadolig. Yna mae’n sôn am faterion yn nes at adref, gan holi sut mae teulu Mr. Ward yn cadw, a sut mae pethau yn Bolton yn gyffredinol. Mae’n cloi’r llythyr drwy fynegi gobaith y bydd gwobr deilwng yn aros am y rhai hynny sy’n aberthu cymaint dros eu gwlad pan ddeuant adref.

Yn olaf, ar 20 Mehefin ysgrifenna Tom Sefton at J. Islan Jones o faes y gad. Mae’n dweud mai dyma’r gosteg cyn y storm, a’i fod wedi cael sawl profiad annymunol yn ddiweddar.

Approaching the hundredth week of the war and a further two lives are lost in John Llewellyn Griffiths of Pontrhydfendigaid who dies on the Somme and Jenkin Isaac Jenkins of Llanarth who dies in the operation to relieve the besieged city of Kut.

Three Mydroilyn men leave for active service in the East whilst a collection is made in the Congregational chapel to assist the Polish Jews. Under the Military Service Act, every man of military age will be regarded as a soldier.

In Tregaron, Private W. Jones Thomas is promoted lance corporal.

In Llangeitho, Private Tom Williams leaves for one of the fronts and Mrs Lyons of Alltyderw is notified that her son, Mr Bob Lyons, has been wounded in action.

In Borth Corporal J. Roberts is home on leave and Mr O. Williams is promoted Chief Petty Officer. Mr W. J. Lunt has also arrived home and, according to the report is ‘doing strenuous electrical work and having a breakdown is on sick leave.’

More photographs can be seen of those serving their country which includes this week a photograph of Sister Peggy Lyons, who is now attached to the Field Hospital Staff, somewhere in the East. She is also the daughter of the aforementioned Mrs Lyons of Alltydderw of Llangeitho.

Aberystwyth,- Captain Wakeling has been home on leave and Miss Elizabeth Ellen Rees, 32 Queen Street marries Rifleman Joseph Bridgman in a quiet wedding at Tabernacle Chapel.

The names of the latest arrivals at the Red Cross Hospital are published.

J. Islan Jones writes another letter. This week he is writing to John Ward commenting on the progress of the Russians and how he believes the war will be at an end by Christmas. He then proceeds on more local matters such as the welfare of Mr Ward’s family and Bolton in general. He draws to a close with the hope that those who are sacrificing so much will be well repaid when they return home.

Lastly, on the 20th June Tom Sefton writes to J. Islan Jones from the trenches. He mentions that it is the lull before the storm and that he has experienced many unpleasant events of late.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/ Losses

26 Mehefin/June 1916

John Llewellyn Griffiths of Pontrhydfendigaid, aged 22. Second Lieutenant, Northumberland Fusiliers.

29 Mehefin/June

Jenkin Isaac Jenkins of Llanarth, aged 23. Private, Welsh Regiment.

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s