Wythnos/Week 101: 7-13 Gorffennaf/July 1916

[English below]

Daw newyddion fesul dipyn o’r Somme yn ôl i Sir Aberteifi – roedd yn rhaid aros tan yr wythnos ddilynol i ddarllen yr adroddiadau yn y Cambrian News a’r Cardigan and Tivy-side Advertiser.
Roedd y papurau newydd yn canolbwyntio ar Goed Mametz. Ennill y tir yma oedd nod Adran 38 y Cymry ym mrwydr y Somme, ac yma y collodd Sir Aberteifi’r mwyaf o filwyr yn y rhyfel hyd yn hyn.

Yn eu plith mae’r gŵr ifanc Enoch O. Davies o Landysul, a fu’n anfon cardiau post o faes y gad yn rheolaidd i Sychpant, Horeb (gweler wythnosau 88, 82 a 72) a thua dechrau’r rhyfel (wythnos 22) fe welwyd ei enw ar un o’r arwyddion ‘Not at Home’.

Ysgrifenna J. Islan Jones unwaith eto, yr wythnos hon o Gribyn at Griff Jones. Yn ei lythyr mae’n sôn am gyflwr truenus John Jones yn ei ddillad caci; efallai y bydd yn rhaid mynd ag ef i’r seilam.

Gwelir mwy o bytiau am gyn-ddisgyblion yn llyfr lloffion Ysgol Ardwyn, a chyhoeddir llawer mwy o luniau yn y Cambrian News.

Mae’r erthyglau eraill yn cynnwys:

Llanbedr Pont Steffan – mae Mrs. Watt M.A. yn sôn am eitemau Sefydliad y Merched ac yn llongyfarch menywod y dref am agor yr ystafell glwb gyntaf yn y Deyrnas Gyfunol.

Caiff Is-lefftenant J.N. Howell ei ladd mewn damwain beic modur, ac mae Pwyllgor Ffoaduriaid Gwlad Belg yn penderfynu talu pris tocynnau trên y ffoaduriaid hynny sy’n ymadael â’r dref.

Taliesin – lladdwyd Willie James yn yr ymladd.

Llanon – mae’r Preifat Henry Richard Jones yn disgwyl cael ei alw i faes y gad yn fuan.

Llandysul – adroddiadau am y rheiny sydd adref ar seibiant, a’r newyddion bod y Preifat Wrentmore wedi’i anafu am yr eildro.

Llandygwydd – Mae Mr. Daniel Jones, sy’n 91 oed a’i olwg yn pallu, wrthi’n ddiwyd yn gwneud ffyn cerdded ar gyfer milwyr wedi’u hanafu.

Ymhlith yr hysbysebion ‘Yn Eisiau’ yn y Cardigan and Tivy-side mae galw am bobl sy’n rhy ifanc i ymuno yn yr ymladd, neu bobl nad ydynt yn gymwys i ymladd.

Yn olaf, mae Y Rhyfel o waith ‘Emrys o Gwmgloyne’ yn cymharu taith y wennol tuag adref â thaith y milwyr sy’n dychwelyd o feysydd Ffrainc a Gwlad Belg i ‘dir gwell’.

News from the Somme came home to Cardiganshire gradually – and printed reports had to wait till the following week’s copies of The Cambrian News and Cardigan and Tivy-side Advertiser.
Mametz Wood was the location the newspapers singled out. It was the objective of the 38th Welsh Division in the first battle of the Somme, and the losses from Cardiganshire were the heaviest of the war to date.

Amongst these losses is young Enoch O Davies of Llandysul who regularly sent Field Service Post Cards to Sychpant, Horeb  (see weeks 88, 82 and 72) and at the beginning of the conflict (week 22) his name was to be seen on a ‘Not at Home’ sign.

J. Islan Jones puts pen to paper once more and writes this week from Cribyn to Griff Jones. In his letter he mentions the sad plight of khaki clad John Jones who may have to be taken to an asylum.

Clippings of past pupils are again collected in the Ardwyn School scrapbook and many more photographs are published in the Cambrian News.

Other news items are as follows:

Lampeter: Mrs Watt.M.A. speaks of the objects of the Women’s Institute and congratulates the women of Lampeter on having the first club room in the United Kingdom. Sub-Lieut. J.N. Howell is killed in a motor cycle accident while home on leave. The Belgian Refugees’ Committee resolve to pay the railway fares of those refugees leaving the town.

Taliesin: Willie James has been killed on active service.

Llanon: Private Henry Richard Jones expects to be called on for active service at an early date.

Llandysul: Reports of those on leave and also news that Private Wrentmore has been wounded for the second time.

Llandygwydd: Mr Daniel Jones, who is  91 years old and partially sighted, is busily making walking-sticks for wounded soldiers.

‘Wanted’ adverts in the Cardigan and Tivy-side are looking for those who are too young to serve or for those who are ineligible for service.

Finally ‘Y Rhyfel’ written by ‘Emrys of Cwmgloyne’ compares the flight of the swallow returning to its home to the journey of the soldiers from the fields of France and Belgium to a ‘better land’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

7 Gorffennaf/ July

Henry William Phillips, resided in Felinfach, aged 20. Private, Welsh Regiment.
David Davies of Talgarreg aged 24. Private, Welsh Regiment.

Rhywbryd/between 9-12 Gorffennaf/ July

Thomas Reese Davies, Lampeter, aged 26. Lance Corporal, Royal Welch Fusiliers.

10 Gorffennaf/ July

Richard Jones, Gogerddan Place, Aberystwyth, aged 33. Private, Welsh Regiment.
William Jenkins of Strata Florida, aged 27. Welsh Regiment.
Benjamin Evans of Lampeter, aged 21, Sergeant. Welsh Regiment.
David Samuel Roberts of Ystradfodwg, aged 27. Private, Welsh Regiment.
Thomas Richard Pugh of Ysbyty Ystwyth, aged 21. Lance Corporal, Royal Welch Fusiliers.

11 Gorffennaf/ July

James James of Llanbadarn, aged 23. Lance Corporal, Welsh Regiment.
Gwilym Davies of Cardigan, aged 20. Private, Welsh Regiment.
William Thomas Howell Davies of Felinfach, aged 26. Corporal, Royal Welch Fusiliers.
Thomas Lloyd Jones of Lampeter, aged 22. Private, Royal Welch Fusiliers.
Thomas Oliver Thomas of Lampeter, aged 22. Lieutenant, Royal Welch Fusiliers.
John Morgan Davies. Recorded on Llanbadarn memorial, aged 25. Corporal, Welsh Regiment.
Thomas John Davies of Llanddewi Brefi, aged 25. Corporal, Welsh Regiment.
Enoch Oliver Davies of LLandysul, aged 20, Lance Sergeant, Royal Welch Fusiliers.
Daniel Evans of Llangeitho, aged 19. Private, Royal Welch Fusiliers
Tom Ellis, family from Taliesin, aged 19. Lance Corporal, Royal Welch Fusiliers.
Richard Rowland Humphreys of Talybont, aged 20. Private, Welsh Regiment.
Thomas Jones of Talybont, aged 24. Private, Welsh Regiment.

12 Gorffennaf/ July

John James Herbert Howard of Mill Street, Aberystwyth, aged 23. Lance Corporal, Royal Welch Fusiliers.
Daniel James Griffiths of Castle Street, Cardigan, aged 29. Private, Welsh Regiment.
David Jones of Llanddewi Brefi, aged 23. Captain, Welsh Regiment.

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s