Wythnos/Week 104: 28 Gorffennaf/July – 3 Awst/August 1916

[English below]

Mae diwedd mis Gorffennaf ar y gorwel, ac wrth i J. Islan Jones ddychwelyd i Bolton ar ôl bod ar ei wyliau yng Nghribyn, mae’n ysgrifennu dau lythyr arall – un i’w nai, Preifat David Jones a’r llall i’r Corporal H. Pendlebury.

Mae’r papurau newydd yn dal i gyhoeddi newyddion am effaith y rhyfel ar hyd a lled y sir:-

Mydroilyn – bu’r Capten Jonathon Evans, Glendower adref am seibiant, ac mae Cymdeithas Gristnogol y Gwŷr Ifainc yn galw ar bawb i dynnu ei bwysau yn glodwiw.

Aberaeron – cyhuddir y milwr David Owen Jones o dorri’r gyfraith drwy ddefnyddio datganiad ysgrifenedig i gael lwfans gwahanu, a chyflwynir i’r Preifat James William Pugh oriawr arddwrn arian.

Y Ceinewydd – rhoddir arian i nifer o filwyr a fu’n ymladd ar faes y gad, yn ogystal â rhieni’r diweddar Breifatiaid D. Morley Jenkins a John James Rees, a laddwyd ill dau yn ymgyrch Dardanelles.

Aberystwyth – cyhoeddir ysgrif coffa i’r Is-gapten Ceredig Ellis yn y Cambrian News, a cheir rhestr o’r hyn sydd ei angen i fedru derbyn mwy o gleifion i Ysbyty’r Groes Goch o dan y pennawd ‘Aber’s Hospital‘.

Caiff pinnau addurnol Ffrengig eu gwerthu ar y Promenâd er budd ‘beloved France‘.

Pontarfynach – mae rhieni’r Is-lefftenant J. Emrys Lewis yn derbyn llythyr o gydymdeimlad oddi wrth swyddogion a gwŷr y bataliwn.

Llyfrgell y Rhyfel – mae’r Groes Goch a Llyfrgell Ryfel Urdd Sant Ioan yn cyhoeddi apêl am lyfrau a chylchgronau ar gyfer y milwyr a’r morwyr.

Yn olaf, cawn restr arall o filwyr a laddwyd, ac fel yn yr wythnosau o’r blaen, ni wyddys ymhle y claddwyd llawer ohonynt.

Coming to the end of July, and J. Islan Jones returning to Bolton after his holiday in Cribyn pens another 2 letters, one to his nephew Private David Jones and another to Corporal H. Pendlebury.

Across the county news of the effect of the war continues to be published in the newspapers:

Mydroilyn: Captain Jonathon Evans, Glendower has been home on leave and Y.M.C.A calls for all to do their own share honourably.

Aberayron: soldier David Owen Jones is charged with having unlawfully used a written statement in order to obtain a separation allowance, whilst Private James William Pugh is presented with a wristlet silver watch.

New Quay: monetary gifts are to be made to a number of soldiers who have been on active service and also to the parents of the late Privates D. Morley Jenkins and John James Rees who were both killed in the Dardanelles campaign.

Aberystwyth: an obituary is placed in the Cambrian News for Lieutenant Ceredig Ellis, whilst the articles required in order to facilitate further accomodation at the Red Cross Hospital are listed under ‘Aber’s Hospital’.

Little French sword pins are sold on the Promenade in order to help ‘beloved France’.

Devil’s Bridge: the parents of Second-Lieutenant J. Emrys Lewis receive a letter of sympathy from the officers and men of the battalion.

War Library: the British Red Cross and Order of St. John War Library appeal for books and magazines for the sailors and soldiers.

Finally, a list of further losses, many of whom – as in previous weeks – have no known graves.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

30 Gorffennaf/July 1916

Francis Burge of Llandysul, age unknown. Private, King’s Own Regiment

James Jones of Henfynyw, age unknown. Private, Lancashire Fusiliers

1 Awst/August 1916

Evan James of Ciliau Aeron, aged 40. Private, South African Infantry

3 Awst/August 1916

Alfred Thomas Edwards of Little Darkgate Street, Aberystwyth, aged 24. Private, Royal Welch Fusiliers

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s