Wythnos/week 111: 15-21 Medi/September 1916

[English below]

Ymhlith y lluniau a gyhoeddir yr wythnos hon mae un o’r Preifat D.B. Blake o Aberteifi, a laddwyd ar faes y gad yn Ffrainc, ac arwyr ysbyty Aberystwyth, y Preifat Hughie Jones a’r Preifat Senior.

Cawn glywed am wŷr eraill o Sir Aberteifi a fu farw yn y rhyfel – Is-gapten Henry Loyn Pugh o Aberaeron; Preifat Dan Davies o Felin-fach a’r Preifat D Handel Lewis o Geinewydd.

Mae sawl un o lanciau Tregaron ar eu ffordd i flaen y gad ar ddwy ffrynt – Mesopotamia a Salonica.

Ceir adroddiadau yn Gymraeg hefyd:-

‘Deil y newyddion…’ – daw newyddion da o’r amryw feysydd y gad, ac mae pethau’n gwella bob dydd.

‘Ymddengys fel pe bai…’ – er gwaethaf y newyddion gobeithiol, nid oes dim arwydd y daw’r rhyfel i ben. Ymysg y rhai hynny sy’n darogan diwedd yr ymladd mae’r nofelydd mawr, H.G Wells, sydd o’r farn y daw’r rhyfel i ben ym mis Mai.

’Yn ôl yr ystadegau…’ –  mae swyddfa Cyllid y Wlad yn cyhoeddi bod pobl dosbarth gweithiol yn ennill tair gini bob wythnos ar gyfartaledd, a hynny o ganlyniad i weithio am oriau maith yn y diwydiant arfau.

’Er yn amser rhyfel… ‘- bu’r Eisteddfod Genedlaethol yn Aberystwyth yn llwyddiant ysgubol, sy’n glod i wladgarwch y dref.

Ar 11 Medi ysgrifenna Evan Evans lythyr ar ran Cyngor Sir Aberteifi at yr is-ysgrifennydd yn y Swyddfa Ryfel, ynglŷn â chais am Lwfans Gwahanu gan Mrs Nell Jones o Laura House, Aberarth.

Yn olaf, ar 21 Medi anfona J. Islan Jones lythyr arall, y tro hwn at y Preifat Harry Barlow. Mae’n sôn ei bod yn lawog iawn gartref a bod yr hydref wedi dod – bydd yn dygymod yn awr â diwrnodau byrach a thywydd caletach. Gyda gaeaf arall ar y gorwel mae’n ofni dros y milwyr yn y ffosydd wrth i’r glaw mawr ddisgyn, ac mae’n gweddïo na fydd gaeaf arall cyn diwedd y rhyfel. ‘The sufferings of this war are quite sufficient for one generation to bear,’ meddai.

Amongst photographs published this week is that of Private D.B. Blake of Cardigan who has been killed in action in France, and Aberystwyth hospital heroes Private Hughie Jones and Private Senior.

News of losses across Cardiganshire are reported: Lieutenant Henry Loyn Pugh of Aberaeron, Private Dan Davies of Felinfach and Private D Handel Lewis of New Quay.

Several local men of Tregaron are on their way to different fronts – Mesopotamia and Salonika.

The Welsh reports are as follows:

‘Deil y newyddion…’-news from various battlefields is favourable and  improving daily.

‘Ymddengys fel pe bai…’ – although the news is favourable there is no sign  that the war is coming to an end. Amongst those who are prophesying the end of the fighting is the famous novelist Mr H.G. Wells who believes it will end next May.

’Yn ol yr ystadegau…’ –  the Inland Revenue reports that on average the working class are earning 3 guineas weekly which is due to the long hours working in the munitions industry.

’Er yn amser rhyfel… ‘- the National Eisteddfod in Aberystwyth was a sweeping success and reflects upon the town’s patriotic stance.

Dated the 11th September, Evan Evans writes on behalf of the Cardiganshire County Council  to the under Secretary at the War Office regarding a claim for a Separation Allowance of Mrs Nell Jones of Laura House, Aberarth.

Finally, dated the 21st September, another letter is sent by J. Islan Jones, this time to Private Harry Barlow. He writes that the weather is very wet at home and  Autumn has set in; they will have to resign themselves now to shorter days and more severe conditions. He fears that as another winter approaches the rain awaits those who are in the trenches and prays that this will be the last winter of the war. He states that  ‘The sufferings of this war are quite sufficient for one generation to bear’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses 

15 Medi/September 1916

Marteine Kemes Arundel Lloyd of Henllan, aged 26. Captain, Grenadier Guards

Tommy Thomas of Cardigan, aged 28. Private, Australian Imperial Force

Llewellyn Davies of Llandysul, aged 24. Private, King’s Own Yorkshire Light Infantry

16 Medi/September 1916

David Hughes of Llanybydder, aged 32. Private, South Wales Borderers

James Thomas of Llanybydder, aged 26. Sergeant, Grenadier Guards

17 Medi/September 1916

John Owen Lloyd of Llanarth, aged 20. Gunner, Royal Field Artillery

20 Medi/September 1916

Jenkin Jones of Llanrhystud, aged 22. Able Seaman, Mercantile Marine

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s