Wythnos/Week 115: 13-19 Hydref/October 1916

[English below]

Ychwanegir 3 enw arall i’r rhestr colledigion a chynhaliwyd gwasanaethau coffa ym Mhenbryn (i’r diweddar Corpral David Evan Davies) ac yn Llanbedr Pont Steffan (i is-gorpal Isaac Evans, yr ail fab a gollwyd gan Mrs Evans, Market Place).

Cafwyd cyfathrebiaeth oddi wrth B.W. Collier ynglyn a marwolaeth is-gapten Henry Pugh o Aberaeron ac ym Mhentrecwrt mae Mrs Perry yn derbyn newyddion trist o’r Swyddfa Rhyfel am farwolaeth ei gwr, Willie Perry ar faes y gad yn Ffrainc.

Yr wythnos yma ceir lluniau o D.G. Osborne o Swyddffynnon sydd wedi ei anafu yn y frwydr fawr; yr arwr, Preifet D.T. Williams o Aberaeron; Sgowtfeistr is-gapten Tom Phillips o Aberystwyth a bechgyn Aber yn yr Aifft; y brodyr Corpral W.D. Evans a Preifat R.T. Evans o Fethania; 3 mab Mr a Mrs Thomas, Gogerddan cottages; Preifat A.E. Owen o Gwrtnewydd; y brodyr Corpral Tom Davies a Preifat J. Davies o Llanddewi Brefi (gwelodd Preifat J. Davies ei frawd am y tro olaf ar fore’r 18fed o Awst sef y diwrnod y syrthiodd Corpral Tom Davies ar faes y gad).

Mae plant ysgol Goginan yn gwneud casgliad i’r cofeb cenedlaethol er clod i Jack Cornwell V.C. tra bod y Teviotdales yn gwahodd y milwyr sydd wedi eu hanafu i ginio yn Aberystwyth.

Ceir mwy o newyddion o Aberystwyth gan gynnwys ymdrechion Pwyllgor Amaeth Gwragedd y Rhyfel i ddenu rhagor o ferched i weithio ar y tir a phenodwyd yr Iarlles Lisburne yn gadeirydd y pwyllgor.

Ar ôl ei anafu mae is-gapten yr Iarll Lisburne yn dychwelyd i’w ddyletswyddau.

Newyddion milwrol o Borth a Llanon ynglyn a’r milwyr sydd wedi bod adre a mae’n debyg y bod Miss Rosa Lewis yn hwylio i’r Aifft ar ddydd Sadwrn ar ôl iddi dderbyn apwyntiad i’r Swyddfa Rhyfel.

Mae 4 o ddynion Cei Newydd wedi cael eu rhyddhau am 3 mis gan y tribiwnlys lleol tra bod nifer o ferched Cei Newydd yn gwneud eu rhan yn ysbyty Aberaeron.

Ysgrifenna  golygydd y Cambrian News am ymdrechion yr Esperantiaid i gynnig eu hiaith ar gyfer y farchnad gyffredinol ar ddiwedd y Rhyfel ac y mae’n debyg y bod sawl Esperantydd yng Ngorllewin Cymru.

Yng Ngyfarfod Cwarterol cyd bwyllgor sefydlog Sir Aberteifi penderfynwyd wneud cais i Cyrnol King Hunter am lwfans o £3 y flwyddyn i bob Siarsant a Chwnstabl.

Llongyfarcha’r Ystwythian y cynddisgyblion sydd wedi derbyn dyrchafiadau yn y rhengoedd tra bod J. Islan Jones yn derbyn llythyr arall, -y tro yma oddi wrth Alf Hunter, Sgwadron Awyr 63 Cramlington. Mae Alf wedi bod yn sal yn y ffliw. Gofynna Alf ar ôl ei dad ac y mae’n edrych ‘mlaen i ddod adref ond y ofna na fydd hyn yn fuan gan ei fod yn tybio y bod paratoadau ar law ar gyfer blwyddyn arall o ryfel.
Another 3 names are added to the list of losses and memorial services are held at Penbryn (to the late Corporal David Evan Davies), and Lampeter (to Lance-corporal Isaac Evans,- the second son lost by Mrs Evans, Market-place).

Communication from B.W. Collier details the death of Lieutenant Henry Pugh of Aberaeron, and in Pentrecourt Mrs Perry receives sad news from the War Office that her husband, Willie Perry has been killed in action in France.

Photographs this week are of D.G. Osborne Jones of Swyddffynnon who has been wounded in the great push; Aberayron hero, Private D.T. Williams; Aberystwyth Scoutmaster Lieut. Tom Phillips and Aber boys in Egypt; Bethania brothers, Corporal W. D. Evans and Private R.T. Evans; the 3 sons of Mr and Mrs Thomas, Gogerddan cottages; Cwrtnewydd soldier Private A.E. Owen;  Llanddewi brothers Corporal Tom Davies and Private J. Davies. (Private J. Davies last saw his brother on the morning of August 18, the day on which he, Corporal Tom Davies fell on the battlefield). 

In Goginan school children make a collection for the national memorial in honour of Jack Cornwell, V.C. whilst the wounded soldiers of the Auxiliary Hospital are entertained to supper by the Teviotdales in Aberystwyth.

Further snippets of news may be read under the Aberystwyth heading including the efforts of the Women’s War Agricultural Committee to procure more women to work on the land. The Countess of Lisburne is elected chairman of the Committee.

Lieutenant Lord Lisburne has returned to duty after being slightly wounded.

Military news from Borth refers to those who have been on furlough and as does the report under Llanon. The latter also states that Miss Rosa Lewis B.A. is to sail to Egypt on Saturday having been appointed to a post under the War Office.

Four New Quay men have been granted three months exemption at the local tribunal whilst several young New Quay women are doing their share at Aberayron hospital.

The editor of the Cambrian News writes of the efforts of Esperantists in offering their language for general trade use after the war and apparently West Wales has several Esperantists.

At the Quarterly Meeting of the County of Cardigan Standing Joint Committee it is resolved to forward the request for an allowance of £3 per annum for each Sergeant and Constable to Colonel King Hunter.

The Ystwythian congratulates those old pupils who have received promotions in the ranks whilst J. Islan Jones receives another letter. This time it is from Alf Hunter of 36 Squadron Royal Flying Corps Cramlington who has been quite poorly with influenza. Alf enquires of his father’s state of mind and looks forward to the day when he can return home for good. However he fears that this will not be soon as it seems to him that preparations are in hand for at least another year of the war.

 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

13 Hydref/October 1916

Evan Richard Jones of Llanbadarn, aged 23. Private, Welsh Regiment.

18 Hydref/October 1916

Tom Rees Davies of Ffostrasol (migrated to South Africa prior to war), aged 33. Corporal, South African Infantry.

Thomas Edward Evans of Goginan (resided in Canada prior to war), aged 29. Private, Canadian Infantry.

 

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s