Wythnos/week 123: 8-14 Rhagfyr/December 1916

[English below]

Mae’n dda cofnodi na fu unrhyw golledigion yn Sir Aberteifi yr wythnos yma ond parhau mae’r newyddion trist: cyhoeddwyd ffotograffau o Preifat William John Davies a laddwyd ar faes y gad, gan adael gweddw a thri o blant bach; hefyd Magnelwr D.J. Davies a laddwyd gyda tri ar ddeg o’i gwmni tra’n cysgu. Yn y Cardigan and Tivyside Advertiser cyhoeddir cerdd goffa i Gorpral George Bowen oddi wrth ei fam a’i frodyr a’i chwiorydd. Ceir hefyd nodyn coffa balch a chariadus i David Morris, llanc un ar bymtheg oed a gollodd ei fywyd tra’n gwasanaethu ei wlad ar yr H.M. Transport Canganian. Bydd ei angladd ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 9fed yn Beulah.

Newyddion o Aberystwyth lle cyhoeddir enwau 3 cyn aelod o Gorfflu Hyfforddi Swyddogion Aberystwyth ac mae’r Caplan D. Cynddelw Williams yn cael ei gymeradwyo am Fedal Urdd Gwasanaeth Nodedig am ei ddewrder yn Ffrainc. Mae angen gweithwyr heolydd o hyd yn Ffrainc. Nodir fod yr heolydd lleol mewn cyflwr gwael yn ogystal oherwydd anhawster dod o hyd i gerti a llafur.

Ar ddydd Llun cyfetholwyd Mrs Jones, Crugiau a Mrs Stapledon i Bwyllgor Amaethyddol y Rhyfel. Dyweddodd Mrs Jones byddai’n medru cynnig merched ar gyfer plannu tatws os byddai’r Bwrdd yn barod i roi’r hâd.

Ar Ddydd Iau, ymadawodd Miss Ethel Williams ag Aberystwyth i ddechrau ei swydd newydd fel fferyllydd yn Ysbyty Filwrol Herne Bay.

Derbynia’r Cydbwyllgor Sefydlog rhagor o geisiadau am drwyddedi ar gyfer achlysuron i hybu ymdrech y Rhyfel.

Bwriedir gwneud casgliad yn Ysbyty Ystwyth i wneud bywyd milwyr ychydig yn fwy cyfforddus – mae chwech ar hugain o ddynion o’r plwyf bach yma wedi ymuno a’r fyddin.

Bydd yna gyngerdd nos Galan ym Mhenbryn ar gyfer cronfa ‘Our Boys’ ac annogir disgyblion ysgol Blaenporth i gyfrannu tuag at Gymdeithas Cynilion y Rhyfel gan fod angen arian ar y Llywodraeth i ddod a’r Rhyfel i ben yn llwyddiannus.

Yn y cyfamser mae Capten John Williams o Aberporth wedi ei gymryd yn garcharor rhyfel gan y llong danfor a dorpidodd ei long yr SS Reapwell.

Mae Margaret Lloyd George yn gwneud apêl ar ran Cymdeithas Morwyr Prydeinig a Thramor ac y mae Mr J. Nugent Harris, Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas y Gyfundrefn Amaeth yn apelio am gydweithrediad rhwng y Llywodraeth a’r ffermwr.

Hysbyseb arall eto gan Rowntree’s Elect Cocoa,- rhif 9 o gyfres y ‘Women’s Workers’.

Happily, there are no Cardiganshire casualties recorded for this week but the sad news continues; photographs are published of Private William John Davies of Goginan who was killed in action and who leaves a widow and three young children; also of Bombardier D.J. Davies who was killed with thirteen of his company while asleep. In the Cardigan and Tivyside Advertiser a poem from the mother, sister and brothers of Corporal George Bowen of Cardigan is published in memoriam and a notice is placed in proud and loving memory of 16 year old David Morris who lost his life whilst serving his country on board H.M. Transport Canganian. His funeral is on Saturday, December 9th at Beulah.

News from Aberystwyth and the names of 3 men who were late members of the Aberystwyth Officers’ Training Corps are published whilst Aberystwyth chaplain, D. Cynddelw Williams is recommended for the D.S.O for his gallantry in France.

The call for roadmen for France continues. However, local roads are in bad repair due to the difficulty in securing carts and labour.

On Monday Mrs Jones, Crugiau and Mrs Stapledon were co-opted onto the War Agricultural Committee. Mrs Jones stated that she could provide women for planting potatoes if the Board provided the seed.

On Thursday Miss Ethel Williams left Aberystwyth for her new appointment as dispenser at the Herne Bay Military Hospital.

The Standing Joint Committee receive and consider further applications for permits which relate to the war effort.

In Ysbyty Ystwyth a collection is to be made towards comforts for soldiers,- twenty-six men from the small and sparsely populated parish have joined the colours.

A New Year’s Night concert will be held in Penbryn in aid of ’Our Boys’ fund and the school children of Blaenporth are encouraged to contribute to the War Savings Association as the Government needs money to bring the war to a successful end.

Meanwhile, Captain John Williams of Aberporth has been taken away as a prisoner of war by the submarine which torpedoed his ship, the SS Reapwell.

Margaret Lloyd George makes an appeal on behalf of the British and Foreign Sailors’ Society and Mr J. Nugent Harris, General Secretary of the Agricultural Organisation Society appeals for co-operation between the Government and the farmer.

Yet another advert is placed by Rowntree’s Elect Cocoa,- number 9 of the Women Workers’ Series.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s