Wythnos/week 126: 29 Rhagfyr/December 1916- 4 Ionawr/January 1917

[English below]

Wythnos 126 o’r Rhyfel ac ‘rydym yn colli David Lewis, llanc 26 oed o Giliau Aeron ar ddiwedd yr hen flwyddyn ac yna Robert Jones o Aberystwyth sy’n marw o’i anafiadau ar ddydd Calan, 1917, a hefyd William Davies o Aberteifi, Royal Army Veterinary Corps.

Adre’ mae Prif Gwnstabl Heddlu’r Sir yn cyflwyno adroddiad ar gyfansoddiad presennol yr Heddlu. Nodwyd fod bron i fis cyfan o’u hamser wedi mynd i ddosbarthu a chasglu Cyfrifiad Amaethyddol y Sir.

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus ar nos Iau yr unfed ar hugain yn Aberarth i groesawi ‘nol Signalwr Jenkins sydd wedi treulio sawl mis yn gwasanaethu ar Fôr y Gogledd; Preifat Evans sy’n gwasanaethu gyda’r R.F.A. yn Suffolk; Is Gorpral Jenkins sydd gyda’r S.W.B. ym Mharc Kinmel.

Chwareir gêm pel droed yn Aberystwyth ar Ddydd Nadolig i godi arian ar gyfer cyflwyno moethau i’r milwyr lleol tra cynhelir dawns gwisg ffansi yn Ysbyty’r Groes Goch i ddiddanu’r bechgyn.

Ym mhellach i’r Gogledd cynhelir Cyfarfod Amrywiol ym Mhonterwyd ac y mae sawl llanc ifanc wedi taro adre am gyfnod.

Ni dderbyniwyd unrhyw newyddion drwg am ‘Our Boys’ yn Llanon. Yn ôl yr arfer cynhelir sawl Plygain ar Ddydd Nadolig.

Mae sawl llythyr i’w darllen. Yn y Cardigan and Tivyside mae Bertha Hurbrouck a’r teulu a Helene Vande  Welle yn dymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’w ffrindiau yn Aberteifi and yn datgan eu diolchgarwch iddynt.

Yn y Cambrian News mae ‘Economy’ yn ysgrifennu am 2 ddigwyddiad ynglŷn â’r ymarfer o ddiogelu ein cynnyrch a’n cyflenwadau yn ‘English Waste v German Thrift’. Yn y cyfamser mae Evan R. Davies,yn ei lythyr ‘Amaethyddiaeth a’r Fyddin’,o’r farn nad yw’r diwydiant amaeth erioed wedi bod mor bwysig ag yw ar hyn o bryd . Mae’n cwyno am yr amser a‘r arian sy’n cael ei wastraffu gan ffermwyr tra’n gorfod mynychu tribiwnlysoedd ac y mae’n annog pawb i hysbysu‘r Cyngor Lleol am unrhyw dir sydd ddim yn cael ei ddefnyddio yn gynhyrchiol.

Ar ddydd Mercher mae Alf Hunter yn ysgrifennu eto o Seaton Carew at J. Islan Jones. Mae Alf wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar, yn gweithio saith niwrnod yr wythnos a dwy noson. Dymuna Flwyddyn Newydd lewyrchus i J.Islan Jones gan obeithio y bydd gwell diweddglo i 1917 na’r un yma yn 1916.

Week 126 of the war and we lose 26 year old David Lewis of Ciliau Aeron at the end of the old year, and 37 year old Robert Jones of Aberystwyth who dies of his wounds on the first day of 1917, and William Davies of Cardigan, Royal Army Veterinary Corps.

At home the Chief Constable of the Cardiganshire Constabulary reports on the present disposition of the Force. Practically a whole month of the Force’s time  was taken up with the distribution and collection of an Agricultural Census of the County.

On the Thursday evening of the 21st a public meeting was held in Aberarth to welcome home Signaller Jenkins who has spent many a month on the North Sea; Private Evans who is at present serving with the R.F.A. in Suffolk; Lance Corporal Jenkins who is with the S.W.B. at Kinmel Park.

In Aberystwyth a football match is played on Christmas Day in order to raise funds to provide comforts for local soldiers whilst a fancy dress dance is held at the Red Cross Hospital for the entertainment of the boys.

Further North of the County a Miscellaneous Meeting is held at Ponterwyd and several young men have paid a visit home.

In Llanon no untoward news has been received regarding ‘Our Boys’. On Christmas Day the usual ‘Plygains’ are held.

There are quite a few letters to be read. In the Cardigan and Tivyside Advertiser Bertha Hurbrouck and family and Helene Vande Welle express their thanks to their Cardigan hosts and wish them a Happy Christmas and New Year.

In the Cambrian News ‘Economy’ writes of 2 incidents in regarding the exercise of saving our stores and supplies in ‘English Waste v German Thrift’. Meanwhile Evan R. Davies in his letter ‘Amaethyddiaeth a’r Fyddin’ is of the opinion that the agricultural industry has never been of greater importance than it is at present. He complains of the loss of time and money spent by farmers having to attend tribunals and urges everybody to inform their local councils of any land which is not in productive use.

On Wednesday Alf Hunter writes again from Seaton Carew to J. Islan Jones. He has been very busy of late as he has been working  seven days per week and two nights. He wishes J. Islan Jones a bright and prosperous New Year hoping that 1917 will have a brighter ending than that of 1916.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

30 Rhagfyr/December 1916

David Lewis of Ciliau Aeron, aged 26. Sapper, Royal Engineers

1 Ionawr/January 1917

Robert Jones of Aberystwyth, aged 37. Guardsman, Welsh Guards

William Davies of Cardigan. Sergeant, Royal Army Veterinary Corps

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s