Wythnos/week 128: 12-18 Ionawr/January

[English below]

Ysgrifenna Isfoel gerdd i’r flwyddyn 1916, blwyddyn o ddolur a thristwch. Yr un yw’r neges yn ‘Nodion o Faes y Gad’ sy’n gobeithio na threulir Nadolig arall ar y Ffrynt. Yn ôl yr ysgrifennydd roedd y Fyddin Gymreig wedi gwledda mewn steil ar ddydd Nadolig a chynigwyd diolch i’r Prif Weinidog Newydd Cymreig am ei garedigrwydd (er nodwyd yn ddiweddarach mai brodorion caredig y ‘lle yma’ a gyfrannodd y rhan fwyaf o’r arian tuag at yr achlysur).

Estynna’r Cydbwyllgor Sefydlog eu cydymdeimlad dwys i Mr Morris Davies ar farwolaeth ei fab a hefyd i deulu P.C. Thomas Davies o Landysul.

Derbyniwyd llythyr oddi wrth Mr D.J. Morgan, Nythva, Tregaron (Ysgrifennydd Pwyllgor Amaeth y Rhyfel) ynglŷn â theulu Fferm Glanrafon sy’n diodde’ difrifol oherwydd prinder gweithwyr ar y fferm.

Ar Ionawr 9fed cynhaliwyd cyfarfod o’r Pwyllgor Cynhyrchu Bwyd ar gyfer sicrhau defnydd o dir i dyfu tato a llysiau eraill.

Mae’r Bwrdd Amaeth a’r Bwrdd Llywodraeth Lleol yn gwneud datganiad i’r Wasg ynglŷn â chyflenwad cig. Mae Bwrdeistref Aberteifi yn ymateb drwy gyhoeddi y gall y trigolion gadw moch ar yr amod eu bod yn cadw’r tylciau yn lan. Yn parhau ar y thema bwyd mae’r Cardigan and Tivyside Advertiser yn cyhoeddi rysáit ar gyfer cacen economaidd.

Mae Preifat Jack Sambrook o Stryd y Bont, Aberteifi yn ysbyty ym Manceinion yn dioddef o’r dwymyn goludd.

Cyflwynwyd y Groes Filwrol i Gapten Owen Jones o Roby Villas, Aberteifi ac estynna Cyngor Ardal Wledig Aberteifi eu llongyfarchiadau i’r Gwir Anrhydeddus  D. Lloyd George ar ei ddyrchafiad i’r Prifwenidogaeth a Phrif Ymgynghorwr y Brenin.

Yn ystod yr wythnos yma mae pedwar milwr wedi dod adre’ i Landdewi Brefi ac y mae’r Prifathro lleol yn cofnodi bod yr ysgol wedi cynnal cyngerdd i’w croesawi. Mae tri o’r milwyr wedi eu hanafu a’r pedwerydd wedi derbyn y Fedal Filwrol.

Isfoel, Cilie composes a poem to the year 1916, a year of evil conflict and grief which ‘died’ in the roar of fire – woe that it had not ended in peace! The same is the message in ‘Nodion o Faes y Gad’ (Notes from the Front) which expresses the hope that another Christmas will not be spent at the Front. With regard to Christmas day, the Welsh Army dined in fine style at 5 o’clock in the evening and the new Welsh Prime Minister is thanked for being instrumental in providing the feast although it later states that most of it was given by the kind inhabitants of wherever the writer is situated.

Sincere sympathy is extended by the Standing Joint Committee to Mr Morris Davies on the death of his son and also to the family of the late P.C. Thomas Davies of Llandyssul.

A letter is received from the Secretary of the War Agricultural Committee, Mr D.J. Morgan, Nythva, Tregaron with reference to the extreme hardship of the family of Glanrafon Farm as a result of the depletion of labour on the farm.

A meeting of the Food Production Committee is held on the 9th January in order to ensure that any vacant areas of land are utilised for the production of potatoes and other vegetables.

The Board of Agriculture and the Local Government Board issue a statement to the Press regarding  meat supplies and encouraging the widespread keeping of pigs. The Borough of Cardigan responds by issuing a statement that pigs may be kept by inhabitants of the Borough provided the styes are kept clean. Continuing on the food theme, The Cardigan and Tivyside Advertiser publish a recipe for an economical war cake.

Private Jack Sambrook of Bridge Street, Cardigan is in hospital in Manchester suffering from dysentery and enteric fever.

Captain Owen Jones of Roby Villas, Cardigan has been granted the Military Cross and the Cardigan Rural District Council congratulate the Right Hon. D. Lloyd George on his promotion to the Premiership and Chief Advisor to the King.

During the week four soldiers return home to Llanddewi Brefi and the Headmaster of the local school records that a welcome home concert was held on the evening of the 11th. Three of the soldiers have been wounded and the fourth has received the Military Medal.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

13 Ionawr/January 1917

John Daniel Ebenezer, Nancwnlle, aged 20. Lance Corporal, Royal Welch Fusiliers

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s