Wythnos/Week 129: 19-25 Ionawr/January 1917

[English below]

Mwy o golledion eto, gan gynnwys William Griffith James, 31 mlwydd oed o Flaenporth a laddwyd yn Kut.

Ar ddydd Sadwrn, Ionawr 20fed mae Maeres Aberteifi wedi trefnu gwerthiant baneri er budd ‘St Dunstan’s Home for Blinded Soldiers’. Yn ôl George Goodchild, golygydd The Soldiers and Sailors Gift Book, ‘At St Dunstan’s, Regent’s Park, Braille reading, writing and typewriting are taught’ and ‘instruction is given in carpentry, boot-repairing, mat-making, basket-making, massage, poultry farming and market gardening’.

Yn ddiddorol iawn, darllenwn yma ac eto yn y Cardigan and Tivyside Advertiser am lwyddiant Mr Ben Morgan (cyn aelod o staff yr Ysgol Sir) ym myd y celfyddydau. Derbyniodd Mr Morgan gomisiwn yn ddiweddar i beintio llun o’r diweddar Arglwydd Kitchener.

Newyddion o’r gymuned gyfagos yn Aberporth,- ysgrifenna’r carcharor Rhyfel, Capten John Williams o Mainz yn yr Almaen yn dweud ei fod yn iach ac yn ddiogel. (cafwyd adroddiad yn wythnos 123 yn datgan fod ei long, yr SS Reapwell wedi ei tharo gan dorpido).

Derbynia J. Islan Jones lythyr arall oddi wrth Alf Hunter sydd wedi ei leoli nawr yn ‘Glenholm’, Parkfield Rd., Bradford. Dioddefodd ddamwain ar ddydd Calan ac o ganlyniad bu’n ffodus, mae’n dweud i gael aros nôl pan ddanfonwyd eraill tramor.

Derbyniwyd llythyron hefyd gan y Pwyllgor Cynhyrchu Bwyd ynglŷn ag aredig tir ar gyfer plannu tato. Gwnaethpwyd penderfyniadau ynglŷn â’r tir sydd ar gael – y mesuriadau a sut i’w ddosbarthu a’i osod i ymgeiswyr ac yn y blaen.

Yn Ysgol y Cyngor, Alexandra Rd. (Adran y Bechgyn) mae Mr Saer, y prifathro yn ysgrifennu yn y llyfr Log fod 144 yn cyfrannu i’r Cynilon Ryfel sydd, hyd yma, a chyfanswm o £334.12.6.

Ac yn olaf, mae “Pro Patria” yn derbyn y wobr gyntaf yn Eisteddfod Hawen am ei bennill i’r tanc sy’n cael ei ddisgrifio fel anghenfil anferthol,- diafol dur sy’n tasgu tân o’i grombil.

More losses, including 31 year old William Griffith James of Blaenporth who is killed at Kut.

On Saturday, 20th January, the Mayoress of Cardigan has arranged that flags will be sold for the benefit of the St. Dunstan’s Home for Blinded Soldiers. According to George Goodchild the editor of The Blinded Soldiers and Sailors Gift Book, ‘At St. Dunstan’s, Regent’s Park, Braille reading, writing and typewriting are taught’ and ‘instruction is given in carpentry, boot-repairing, mat-making, basket-making, massage, poultry farming, and market gardening.’

Interestingly, and again in The Cardigan and Tivyside Advertiser, the success of Mr Ben Morgan (a past member of staff of the County School) in the art world is noted.  Mr Morgan has recently been commissioned to paint a portrait of the late Lord Kitchener.

News from the neighbouring community of Aberporth: a prisoner of War, Captain John Williams, writes from Mainz, Germany stating that he is safe and in good health. (The torpedoing of his ship the SS Reapwell was reported in week 123)

J. Islan Jones receives another letter from Alf Hunter who is now stationed at ‘Glenholm’, Parkfield Rd. Bradford. He suffered an accident on New Years Day which fortunately, he says, resulted in him being left behind when several others were sent overseas.

Letters are also received by the Food Production Committee regarding the ploughing up of land for potato cultivation. Various resolutions were made with regard to available land – the measurements thereof, how they can be divided and let to applicants, etc.

In the Alexandra Road Council School (Boys Department), the headmaster, Mr Saer records in the Log book that the total war savings to date is £334-12-6 from 114 subscribers.

And lastly, ‘Pro Patria’ is awarded the first prize in the Hawen Eisteddfod for his stanza to the tank which he describes as a gigantic monster, a steel devil throwing fire from its belly.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

21 Ionawr/January 1917

William Griffith James of Blaenporth, aged 31. Private, Welsh Regiment

Thomas Richards of Tregaron, aged 32. Private, South Wales Borderers

25 Ionawr/January 1917

John James of Cardigan, aged 41. Able Seaman, Royal Naval Reserve

David Thomas Emyr James of Cardigan, aged 31. Lieutenant, Mercantile Marine

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s