Wythnos/week 137: 16-22 Mawrth/March 1917

[English below]

Diolch byth, nid oes yna gofnod o unrhyw golledion o Sir Aberteifi’r wythnos yma. Yn anffodus serch hynny, mae yna sôn am 2 golled yn y Cardigan and Tivyside: Preifat John Griffiths o Landyfrïog a gyfeiriwyd ato yn wythnos 135 a’r Is-gapten D. Jacob Lewis o Landysul. Lladdwyd Is-gapten Lewis  o’r Fusiliers Brenhinol, yn y frwydr ar yr Ancre ac ni ddaethpwyd o hyd i’w gorff. Roedd yn 22 oed. Mae ei enw ar Gofgolofn Thiepval yn Ffrainc.

Mae adroddiad yr Is-bwyllgor o’r Cyd Bwyllgor Sefydlog wedi dod i’r casgliad y dylai ‘r Prif Gwnstabl  fod wedi cychwyn ymchwiliad newydd i mewn  i’r diffyg gweithwyr ar  Fferm Glanrafon, Llanbadarn, Aberystwyth (Cyfeiriwyd at y mater yma yn wythnos 130).

Yn ysgol Talgarreg mae’r plant yn dathlu Dydd Gŵyl Ddewi drwy ganu cân a ysgrifennwyd gan Ap Dulas. Mae’n cyfeirio at Ysgallen yr Alban, Y Feillionen Wyddelig a’r traddodiad Cymreig o wisgo cenhinen. Yn y pumed pennill mae Ap Dulas yn sôn am y rhai hynny draw yn Ffrainc a’r pwysigrwydd i gadw’r fflam i losgi nes eu bod yn cyrraedd adre .

Yn Preston, Sir Gaerhirfryn daw bron i 250 o filwyr Cymreig a dinasyddion sifil oedrannus a merched ifanc at ei gilydd i ddathlu Gŵyl Ddewi trwy fwynhau gwledd sylweddol yn Ysgolion Bedyddwyr Stryd Carey.

‘Food Economies’-anogir darllenwyr y Cardigan and Tivyside i osgoi gwastraffu bwyd a meddwl am eraill yn ystod y cyfnod yma o brinder bwyd a gwneud ymdrech i baratoi bwyd mewn modd mwy economaidd.

Thankfully, there are no Cardiganshire losses recorded for this week. However 2 losses are mentioned: Private John Griffiths of Llandyfriog who was mentioned in week 135, and 22 year old Lieut. D Jacob Lewis of Llandyssul. Lieut. Lewis of the Royal Fusiliers was killed in action on the Ancre and his body lost on the battlefield. He is remembered on the Thiepval Memorial, France.

The report of the Sub-Committee of the Standing Joint Committee has come to the conclusion that the Chief Constable should have instituted a fresh inquiry into the depletion of labour at Glanrafon Farm, Llanbadarn, Aberystwyth (This issue was referred to in week 130).

At Talgarreg school the children celebrate St David’s Day with the song written by Ap Dulas in which is mentioned the Scottish thistle, the Irish shamrock and the tradition of wearing the leek in Wales.  The fifth verse refers to those in France and how the home fires are to be kept burning until they return.

In Preston, Lancashire nearly 250 Welsh soldiers together with elderly civilians and young ladies sit down to a substantial repast in the Carey Street Baptist Schools.

‘Food Economies’ – readers of the Cardigan and Tivyside Advertiser are encouraged to avoid deliberate extravagance by thinking of others in these days of food shortage and to prepare food in an economical fashion.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

 

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s