Wythnos/week 138: 23-29 Mawrth/March 1917

[English below]

Dwy golled arall yr wythnos yma: bu farw Richard Davies pan darodd yr SS Evangel ffrwydryn Almeinig ger Aberdaugleddau. Daethpwyd o hyd i’w gorff ac fe’i claddwyd ym mynwent Penygarn, Tirmynach. Ond ni ddaethpwyd o hyd i gorff Lewis Roberts Jones a laddwyd ym mrwydr gyntaf Gaza.

Ym Mlaenporth mae Mr a Mrs James yn derbyn llythyr oddi wrth Gapten R.D. Williams yn datgan ei gydymdeimlad dwys ar farwolaeth eu mab, Preifat James (gweler wythnos 135)

Derbynnir adroddiad yn Rhydlewis fod Is-gapten David Thomas wedi ei anafu’n ddifrifol a bod Signalwr Griffith Davies yn Ysbyty Milwrol Florina yn Malta.

Cynhelir gwasanaeth coffa yn Llandyssul i Is-lifftenant D. Jacob Lewis.

Bu Corpral D.A. Evans a Preifat Tom Evans adre’ yng Nghoedybryn.

Mae 3 aelod o deulu Mrs Thomas, School House, Aberporth yn sarsiantiaid yn y fyddin dra yng Nghwrtnewydd casglwyd swm o £4 gan ddisgyblion yr ysgol tuag at Gymdeithas Morwyr Prydeinig a Thramor.

Mae Pennaeth Ysgol Llangynfelyn yn cofnodi fod Mr Jenkins ar fin gadael ei ddyletswyddau yn yr ysgol a mynd i weithio mewn ffatri gwneud arfau rhyfel.

Gwelir toriad o’r Welsh Gazette yn llyfr cofnodion Ysgol Sirol Aberystwyth (Ardwyn) cyfrol II dyddiedig Mawrth 29, 1917; yno ceir adroddiad am gyngerdd M. Nicholas Laoureux pan berfformiodd ei 5ed datganiad fiolín. Cyfeiriwyd at y digwyddiad yma yn wythnos 135.

‘Gohebiaethau’: gwnaethpwyd ymholiadau ynglŷn â’r arian a godwyd er budd milwyr a morwyr gan bwyllgor cyngerdd Rhydlewis. Yn ôl yr ymholydd, mae sawl un am esboniad am beth sydd wedi digwydd i’r arian

O dan y teitl ‘Carcharorion Rhyfel yn yr Almaen’ dywedir fod merched Aberteifi, Llechryd a Chilgerran yn gwirfoddoli yng Nghastell Maelgwyn er mwyn danfon parseli i’r carcharorion rhyfel.

Cynhaliwyd dwy briodas leol: Capten Illtyd Rhys Gifford Jones o Gwydyr, Aberteifi sy’n priodi Miss Elsie Gertrude Jones, ac Is-gorpral John Howell Jones o Landyssul sy’n priodi Miss Nellie Grime.

Mae ‘The Battle of the Ancre’, yn cael ei arddangos ar y sgrin yn y Pavilion yn Aberteifi, tra geir cyfle i wylio ‘The Advance of the Tanks’ yn Neuadd Ymgynnull Porth, Llandyssul.

A further 2 losses: Richard Davies dies when his ship, the SS Evangel, strikes a German mine off Milford Haven. His body is recovered and buried at Penygarn Calvinistic Methodist Cemetery, Tirmynach. However, Lewis Roberts Jones, who was killed in the first battle of Gaza, has no known grave.

In Blaenporth Mr and Mrs James receive a letter from Captain R.D. Williams expressing his deepest sympathy at the death of their son, Private James, who is mentioned in week 135.

In Rhydlewis a report is received concerning Lieutenant David Thomas who has been severely wounded, and Signaller Griffith Davies has been admitted into the Florina Military Hospital at Malta.

In Llandyssul a memorial service is held to the memory of second-Lieutenant D. Jacob Lewis.

Corporal D.A. Evans and Private Tom Evans have been home in Coedybryn.

Mrs Thomas, School House, Aberporth has 3 army sergeants in the family whilst in Cwrtnewydd the sum of £4 is collected by the school pupils in aid of ‘The British and Foreign Sailors’ Society’.

Meanwhile in Llancynfelyn the headteacher records that Mr Jenkins is about to cease duties in the school in order to become a worker in the Munition Factory.

A clipping from The Welsh Gazette dated March 29, 1917 is to found in the Aberystwyth (Ardwyn) County School Record book vol II. This is a report on the event of M. Laourex’ fifth violin recital as mentioned in week 135.

‘Gohebiaethau’ [Correspondences]: an enquiry is made regarding the money raised for the benefit of soldiers and sailors in Rhydlewis. Many, according to the enquirer, would like an explanation as to what has happened to the funds raised.

Under the heading ‘British Prisoners of War in Germany’ it is said that ladies from Cardigan, Llechryd and Cilgerran work voluntarily at Castle Maelgwyn in order that parcels may be sent to prisoners of war.

2 local weddings take place: Captain Illtyd Rhys Gifford Jones of Gwydyr, Cardigan weds Miss Elsie Gertrude Jones, and Lance-Corporal John Howell Jones of Llandyssul marries Miss Nellie Grime.

A great screen exhibition,- ‘The Battle of Ancre’ is to be held in the Pavilion Cardigan and ‘The Advance of the Tanks’ is to be shown at the Porth Assembly Hall, Llandyssul.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

25 Mawrth/March 1917

Richard Davies of Borth, aged 54. Deck Hand, Royal Naval Reserve.

26 Mawrth/March 1917

Lewis Roberts Jones of Aberaeron, aged 21. Private, Welsh Regiment

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s