Wythnos/week 142: 20-26 Ebrill/April 1917

[English below]

Llawer o newyddion am golledion a chlwyfedigion:

– cofnodir 8 colled yn y Sir yn ystod yr wythnos.

– cyhoeddir marwolaeth Preifat Tom Kane, yr ail filwr o blwyf Blaenporth i syrthio yn y frwydr.

– derbynnir newyddion yn Aberporth fod Preifat James Thomas wedi ei anafu ac nid yw enwau’r 2 forwr, John James Rees a Selwyn James, yn ymddangos ar rhestr goroeswyr y Salta, sef y llong gleifion â ddryllwyd – cyfeiriwyd ati yn wythnos 140.

– ceir adroddiadau am sawl un o Aberteifi sydd wedi eu hanafu.

Ysgrifenna Capten James at ei wraig Annie yn dweud ei fod wedi derbyn 2 lythyr ar yr un diwrnod, un oddi wrthi hi ac un oddi wrth ‘mater’. Mae’n ddigalon am nad ydyw’n medru cael seibiant ac mae nawr yn 6 mis ers ei seibiant diwethaf. Mae ef ar hyn o bryd mewn lle anial iawn – y pentrefi cyfagos wedi eu dymchwel yn llwyr -‘a veritable Never Never Land’ fel y mae’n ei ddisgrifio. Yn ddiweddar, dywed ei fod wedi teithio i’r De ger rhai o’r trefi mawr sydd newydd eu cipio gan y Ffrancwyr – nid yw’n manylu am y digwyddiadau erchyll mae wedi gweld. Pwysa Babs 11 pwys 2 owns a hanner erbyn hyn ac mae yn edrych ‘mlaen i weld ei wraig Annie a’r babi bach. Danfona ei gariad at ‘Mater’ a Dora (chwaer Annie) a gofynna i’w wraig anfon ei gofion at ei amrywiol berthnasau.

Ceir gohebiaeth pellach yn ymwneud â Chapten Gwilym James, sef yr hysbysiad fod yr Awdurdodau wedi penderfynu dod â’r trefniant lle mae swyddogion yn gallu newid sieciau drwy Fanc Ffrainc yn dod i ben ar Mai 1af.

Adre’ derbynnir llythyr gan Glerc Cydbwyllgor Sefydlog Sir Aberteifi oddi wrth Gyngor y Fyddin yn datgan eu bod yn barod i ad-dalu’r costau wnaeth godi wrth ddosbarthu a chasglu ffurflenni’r Cyfrifiad Amaethyddol.

Rhestrir enwau’r hewlwyr sy’n gweithio yn Ffrainc yng nghofnodion Cyfarfod Chwarterol Cyngor Sir Aberteifi.

Caiff elw’r Pasiant sydd i’w berfformio yn Neuadd Eglwys Sant Mihangel, Aberystwyth ei gyflwyno i Gronfa Argyfwng y Rhyfel o Gymdeithas Plant Digartref.

Much news of losses and casualties:

– 8 Cardiganshire losses are recorded for the week

– the death of Private Tom Kane , the second soldier from Aberporth Parish to fall in the fighting, is announced

– in Aberporth, news has been received that Private James Thomas has been wounded and the names of the two sailors, John James Rees and Selwyn James, have not appeared in the list of survivors of the British hospital ship the Salta which, as mentioned in week 140, was mined.

– several local casualties from Cardigan are also reported.

Captain Gwilym James writes that he has received 2 letters on the same day, one from his wife, Annie and one from ‘the mater’. He is fed up at not being able to get leave and it is 6 months now since his last leave. He is now in a very desolate place, the surrounding villages razed to the ground,- ‘a veritable Never, Never, Land’. He has recently journeyed down South near some of the big towns which the French have recently captured; some of the sights are appalling so he does not go into detail. Babs now weighs 11lbs 2ozs. He is looking forward to seeing wife and Babs. He sends his love to mater and Dora (Annie’s sister) and asks Annie to remember him to different relations.

Further correspondence involving Captain Gwilym James is that of the notification that the authorities have decide that the arrangements by which officers cash cheques through the Bank of France is to cease from the 1st May.

At home a letter is received by the Clerk of the Cardiganshire Standing Joint Committee stating that the Army Council are willing to refund to the Police Authorities the out of pocket expenses incurred in the distribution and collection of the Agricultural Census forms.

Minutes read in the Cardiganshire County Council Quarterly Meeting record the names of roadmen who are now at work in France.

The proceeds of the Pageant to be performed at St Michael’s Church Hall, Aberystwyth will be donated to the War Emergency Fund of the Waifs and Strays Society.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Casualties

20 Ebrill/April 1917

Thomas Owen Jones of Aberystwyth, age unknown. Seaman, Royal Naval Reserve

John Penry Davies of Aberaeron, aged 20. Private, Welsh Regiment

21 Ebrill/April 1917

Frank Bennison, resided Aberystwyth, aged 39. Driver, Royal Field Artillery

23 Ebrill/April 1917

William John James of Penrhyncoch, aged 23. Gunner, Royal Field Artillery

Thomas Evans of Llechryd, aged 28. Gunner, Royal Field Artillery

24 Ebrill/April 1917

John Pritchard of Bow Street, aged 38. Private, Welsh Regiment

Alban David Jones of Llangoedmore, aged 30. Private, Welsh Regiment

25 Ebrill/April 1917

Alexander Rees Davies of Llanfarian, aged 34. Private, Royal Welch Fusiliers

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s