Wythnos/week 144: 4-10 Mai/May 1917

[English below]

Cafodd Mrs Vaughan Llangoedmor wybod fod ei thrydydd mab hi, y Capten E.H. Vaughan, wedi ei anafu ac mae’r Is-Lefftenant Lewes Woodham Mott, ŵyr y diweddar Gyrnol Lewes o Llanllyr wedi cael ei ladd mewn brwydr ac yntau’n 20 oed. Bu farw’r Preifat J. Penry o’r Ceinewydd o’i glwyfau yn Ffrainc ac yn ôl yr Athro Roberts, Prifysgol Cymru, Aberystwyth, bu farw 46 o gyn fyfyrwyr y Coleg yn y brwydro.

Mae hysbysiad yn y Cardigan a Tivyside sy’n dweud bod ffermwyr yn cael eu heithrio o’r ‘Ddeddf Gwasanaeth Milwrol (Adolygu Eithriadau), 1917’.

Hoffai Pwyllgor Gwaith Rhyfel ac Amaeth Sir Aberteifi ddiolch i Gydbwyllgor yr Heddlu am wneud ymholiadau ynghylch y diffyg gweithwyr ar fferm Glanrafon.

Hefyd, mae’r Prif Gwnstabl E Williams yn ateb llythyr y Swyddfa Gartref ynglŷn â lwfans teithiio’r heddlu ac mae llythyr arall oddi wrth Glerc Cyngor Sir Aberteifi i’r Bwrdd Heolydd ynglŷn â Watkin Davies o Blaencruser, Llanwnnen sydd wedi cael archwiliad meddygol ac sydd wedi ei wrthod.

Cafodd Miss Longcroft, Llanina a Mrs Evan Bowen, Heathfield, Aberteifi eu cyfethol i Bwyllgor Gwasanaeth Cenedlaethol Sir Aberteifi.

Mae ‘Pell ac Agos’ yn sôn am amrywiol bynciau’r dydd: ymreolaeth ar gyfer Iwerddon, llongau tanfor yr Almaen, y gaeaf caled a’r oedi o ran plannu cnydau, prinder bwyd yma ac yn yr Almaen, gwaharddiad yr awdurdodau ar rasio ceffylau a’r bwriad i agor llawer mwy o ysbytai ar y Cyfandir.

Ac yn olaf mae ffilmiau megis British Forces in Egypt, Canadians Rally Around the Flag a Call of the Land yn cael eu dangos yn y Pafiliwn sy’n adlewyrchu’r diddordeb sydd yn y rhyfel a’r effaith gartref a thramor.

Mrs Vaughan of Llangoedmore has received news that her third son, Captain E.H. Vaughan, has been wounded and Second-Lieutenant Lewes Woodham Mott, the grandson of the late Colonel Lewes of Llanlear, has been killed in action at the age of 20. Private J. Penry of New Quay has died of his wounds in France and according to Principal Roberts of the College of Wales, Aberystwyth, 46 old students of the College have died in the fighting.

A notice is placed in the Cardigan and Tivyside to the effect that agriculturists are excluded from the The Military Service (Review of Exemptions) Act, 1917.

The Cardiganshire War Agicultural Executive Committee wish to thank the Joint Police Committee for having inquired into the depletion of labour at Glanrafon Farm.
Meanwhile, Chief Constable E. Williams replies to the Home Office letter regarding police travelling allowance and another letter is sent by the Clerk of Cardigan County Council to the Road Board regarding Watkin Davies of Blaencruser, Llanwnen who has been medically examined and rejected.

Miss Longcroft, Llanina and Mrs Evan Bowen, Heathfield, Cardigan have been co-opted to the Cardiganshire County National Service Committee.

In ‘Pell ac Agos’ many and varied subjects of the day are mentioned: self-government for Ireland, German submarines, the hard winter and delay in planting crops, the scarcity of food here and in Germany, the banning of horseracing by the authorities and the intention to open hospitals on a greater scale on the Continent.

And lastly, films such as British Forces in Egypt, Canadians Rally Around the Flag and Call of the Land being shown in the Pavilion reflect interest in the war and its effect both at home and abroad.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

4 Mai/May 1917

Daniel Thomas Jones of Sarnau, aged 23. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

David Davies of Lampeter, aged 39. Private, Royal Welch Fusiliers

Evan Aeron James of Llanbadarn Trefeglwys, aged 25. Gunner, Royal Field Artillery

5 Mai/May 1917

Thomas James of Henllan, aged 19. Wireless Operator, Mercantile Marine

Hughie Lodwick Maldwyn Ellis of Gartheli, aged 28. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

John Hancock of Devil’s Bridge, aged 22. Private, South Wales Borderers

6 Mai/May 1917

Herbert Henry Bardwell of Capel Dewi. Llandysul, aged 20. Private, South Wales Borderers

Joachim Bonner of Llanafan, aged 27. Private, South Wales Borderers

7 Mai/May 1917

William Penwill of Penrhyncoch, aged 31. Private, Devonshire Regiment

Benjamin Reynolds of Llandygwydd, aged 26. Corporal, South Wales Borderers

8 Mai/May 1917

Thomas John Rees of Tregaron, aged 22. Private, Machine Gun Corps

Edward Erasmus Vaughan Hughes of Llanina, aged 36. Private, Queen’s Own Royal West Kent Regiment

10 Mai/May 1917

Ivan Arthur Lloyd Thomas of Troedyraur, aged 30. Second Lieutenant, Machine Gun Corps

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s