Wythnos/week 151: 22-28 Mehefin/June 1917

[English below]

Mae’r Swyddfa Ryfel yn rhoi hysbysiad yn y Cardigan and Tivyside Advertiser ynglŷn â phrynu gwlân a’r prisiau uchaf i’w talu gan ‘Fasnachwyr Awdurdodedig’.

Ym Mrongest clywodd Mr a Mrs Thomas, Bronllys am farwolaeth eu mab ieuengaf, yr Is-lefftenant Ivan Arthur Thomas ar grib Messines (crybwyllwyd yn wythnos 149)

Cynhelir gwasanaeth coffa y Preifat John Thomas, Penar Lodge, Aberporth ac mae ffotograff o’r magnelwr W.J. Lambert, Aberteifi (a gafodd ei grybwyll yr wythnos diwethaf) yn ymddangos yn y papur.

Mae sôn eto am frwydr Messines mewn llythyr gan Miss B. Jones Parry, Beulah oddi wrth y Preifat Robert Frank Purden, un o’r bechgyn fferm o Loegr y mae Miss Jones wedi ymgyfeillachu ag ef.

Mae Mr E. Griffith Thomas ar seibiant yn Nhan-y-groes ac felly hefyd y taniwr Tom Owen Jones ym Meulah. Mae’r Preifat D.M. Thomas, Pantyrodyn, Beulah yn priodi merch ifanc o Norfolk.

Mae D. Morgan Jones, Clerc Tref Aberteifi, yn derbyn llythyr gan y Lefftenant Cyril V.M. Evans sy’n diolch am eu llongyfarchiadau a’u dymuniadau da.

Mae Clerc y Cyngor Sir yn gofyn i Fwrdd y Priffyrdd sicrhau bod Watkin Davies (a grybwyllwyd yn ystod yr wythnosau blaenorol) yn cael ei ryddhau a’i fod yn dychwelyd i’w waith arferol ar ein Prif Ffyrdd.

Ar nodyn ysgafnach cynhelir perfformiad mawreddog operatig o Bohemian Girl yn Neuadd Ddawns y Gwesty, Y Borth. Bydd y noson er budd y Surgical Requisites Association.

The War Office places a notice in the Cardigan and Tivyside Advertiser regarding the purchase of wool and the maximum prices to be paid by ‘Authorised Merchants’.

In Brongest Mr and Mrs Thomas, Bronllys hear of the death of their youngest son, Second-Lieutenant Ivan Arthur Thomas on the Messines ridge. (mentioned in week 149)

A memorial service is held to Private John Thomas, Penar Lodge, Aberporth, and a photograph of gunner W.J. Lambert, Cardigan (mentioned last week) appears in the paper.

The Battle of Messines is again referred to in a letter received by Miss B. Jones Parry, Beulah from Private Robert Frank Purden, one of the English farm boys whom Miss Jones has befriended .

Mr E. Griffith Thomas is on leave at Tanygroes as is Stoker Tom Owen Jones in Beulah. Also from Beulah, Private D.M. Thomas, Pantyrodyn marries a young lady from Norfolk.

D. Morgan Jones, Cardigan Town Clerk receives a letter from Lieutenant Cyril V.M. Evans expressing his thanks for their congratulations and good wishes.

The Clerk of the County Council asks the Road Board to secure Watkin Davies’ (mentioned in previous weeks) discharge and return to his usual work on our Main Roads.

On a lighter note a grand operatic performance of the Bohemian Girl is to be held at the Hotel Ball Room in Borth. This will be in aid of the Surgical Requisites Association.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

25 Mehefin/June 1917

John Basil Percy Williams of Lampeter, St. David’s College, aged 28. Private, Royal Welch Fusiliers

Samuel Bluck of Aberystwyth, aged 32. Gunner, Royal Garrison Artillery

26 Mehefin/June 1917

Alfred Edward Myles of Llandyfriog, aged 43. Staff Sergeant Major, Army Service Corps

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s