Wythnos/week 153: 6-12 Gorffennaf/July 1917

[English below]

Mae llun o’r diweddar Breifat W.O. Thomas o Flaen-porth i’w weld yn y Cardigan and Tivyside.  Adroddwyd iddo gael ei ladd ar Grib Messines. Mae’r Preifat Llewellyn S. Lewis, un o bedwar o frodyr sydd yn y Lluoedd Arfog, bellach gartref yn 7 Rhes Teifi, Aberteifi ac mae’r is-gorpral Willie Griffiths, wedi cael Medaille Militaire gan Lywodraeth Ffrainc.

Cyrhaeddodd y Capten Evan Thomas Aberporth a’i griw Shields, yn ddiogel ar ôl i dorpido daro eu llong.

Ar 6 Gorffennaf daw tri o forwyr ar ymweliad ag ysgol Y Borth. Maent yn gyn ddisgyblion. Cafodd llong y morwyr ei tharo gan dorpido’n ddiweddar.

Mae J Islan Jones yn derbyn llythyr oddi wrth ei frawd Griff yn Dalhousie, India.

Mae Prif Gwnstabl Heddlu Sir Aberteifi yn cyflwyno adroddiad ynglŷn â chyflwr presennol y Llu a chopi o’r ffurflen sydd yn dangos nifer y rhai sydd wedi eu rhoi yng ngofal yr Awdurdod Milwrol o dan Ddeddf y Fyddin – Absenoldeb.

Dengys cofnodion Bwrdeistref Aberystwyth na fydd cais yr Is-gorpral W.G. Evans am gyfnod o absenoldeb yn cael ei ailystyried ac mae’r Henadur E.J. Davies, Cadeirydd Pwyllgor Isadran Ddeheuol y Priffyrdd, y Pontydd a’r Adeiladau Cyhoeddus yn adrodd ynghylch y bwriad i wneud cais i’r Bwrdd Ffyrdd am eu cymorth i geisio rhyddhau Watkin Davies gan y fyddin.

Hysbysiad i ffermwyr bod criwiau o ferched ar gael i wneud gwaith ar y ffermydd. Ceisiadau i Mrs Abel Jones, Rhydyfelin.

A photograph of the late Private W.O. Thomas of Blaenporth appears in the Cardigan and Tivyside. He was reported killed on the Messines Ridge. Private Llewellyn S. Lewis, one of four brothers serving, is now at home at 7 Tivy-terrace, Cardigan and Lance-Corporal Willie Griffiths has been awarded the Medaille Militaire by the French Government.

Captain Evan Thomas of Aberporth and his crew have arrived safe at Shields, their ship having been torpedoed.

On July 6th Borth school receives a visit from three seamen who are former pupils. The seamen’s ship had recently been torpedoed.

J. Islan Jones receives a letter from his brother Griff who is stationed at Dalhousie, India.

The Chief Constable of Cardiganshire Constabulary presents a report on the present state of the Force and appends a copy of the Allocation Return which shows the number of those detained and handed over to the Military Authority under the Army Act -Being an Absentee.

The Aberystwyth Borough minutes show that the application of Lance-Corporal W.G. Evans for leave of absence is not to be reconsidered whilst Alderman E.J.Davies, Chairman of the Committee of the Southern Division of the Main Roads, Bridges and Public Buildings reports on the request to apply to the Road Board for their assistance in securing the discharge of Watkin Davies from the Army.

Farmers are given notice that gangs of women are available for farm work and applications are to be made to Mrs Abel Jones, Rhydyfelin.

Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

7 Gorffennaf/July 1917

Griffith Thomas Jenkins of Ystrad Meurig, aged 22. Private, King’s Liverpool Regiment

9 Gorffennaf/July 1917

Reginald Jenkins Evans of Llandysul, aged 18. Ordinary Seaman, Royal Navy

10 Gorffennaf/July 1917

Albert Edward Young of Llandysul, aged 21. Private, Welsh Guards

11 Gorffennaf/July 1917

John Morgan Morris of Cardigan, aged 45. Private, Australian Imperial Force

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s