Wythnos/week 154: 13-19 Gorffennaf/July 1917

[English below]

Cofnodir amryw o ddigwyddiadau yn llyfrau log ysgolion ar draws y Sir, o ddisgyblion Pontgarreg yn cymryd y llw ynglŷn ag Ymgyrch Cynildeb Bwyd i bresenoldeb isel yn ysgol Glynarthen oherwydd prinder gweision fferm, ac athrawon Ysgol Genedlaethol Tregaron yn mynychu angladd Preifat Tom Edwards.

Beulah, a digwyddiad trist arall – gwasanaeth coffa’r diweddar Preifat William Thomas, Glandŵr.

Cyfansodda Tom Jones, Maesyrhaf, Blaenporth y darn Deigryn Hiraeth i’w ffrind ‘Willie’r Esger’a bu farw mewn brwydr ac a gladdwyd ym Mesopotamia.

Gweler amrywiaeth o gyfathrebiadau megis lwfansau heddlu, lwfansau ymwahanu a’r ddadl dros ddiffyg gweithwyr ar fferm Glanrafon yng nghofnodion y Cydbwyllgor Sefydlog.

Adref ceir rhagor o gyfathrebiadau ynglŷn â’r hewlwr Watkin Davies yn llyfr llythyron Cyngor Sir Aberteifi, tra rhywle ‘In the Field’ mae Dr Gwilym James yn derbyn hysbysiad ynglŷn â symud Pencadlys yr Adran tua naw yr hwyr ar 16eg o Orffennaf, 1917.

Ac yn olaf am y tro cynhelir raffl yn Llanafan i godi arian i gymdeithas y Groes Goch.

Various occurrences are recorded in school log books across the County: from the pupils of Pontgarreg signing the pledge relating to the Food Economy Campaign to low attendance in Glynarthen school due to scarcity of farm labourers, and teachers of the National School, Tregaron attending the funeral of Private Tom Edwards.

Beulah, and another sad occurrence – the memorial service for the late Private William Thomas, Glandwr.

Tom Jones, Maesyrhaf, Blaenporth composes the poem Deigryn Hiraeth (‘A Tear of Longing’)for his friend, ‘Willie’r Esger’ who has been killed in battle and buried in Mesopotamia.

The minutes of the Standing Joint Committee record a variety of communications such as police allowances, separation allowances and the controversy over the depletion of labour at Glanrafon farm.

At home, further communication regarding roadman Watkin Davies is to be found in the Cardiganshire County Council Letter Book whilst somewhere ‘In the Field’, Dr Gwilym James receives communication regarding the moving of Section Headquarters at about 21 hours on 16th July 1917.

Meanwhile ‘A Grand Prize Drawing’ is undertaken at Llanafan – proceeds in aid of the Red Cross Society. The first prize is £5 worth of War Savings Certificates.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

 13 Gorffennaf/July 1917

George Benjamin of Cwmrheidol, aged 30. Private, South Wales Borderers

14 Gorffennaf/July 1917

Thomas Richard Edwards of Tregaron, aged 34. Private, Honourable Artillery Company

15 Gorffennaf/July 1917

George Owens of Cardigan, aged 30. Deck Hand, Royal Naval Reserve

19 Gorffennaf/July 1917

Hugh Lloyd of Penparcau aged 27. Lieutenant, King’s African Rifles.

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s