Wythnos/week 173: 23-29 Tachwedd/November 1917

[English below]

Mae’r colledion yn drwm yr wythnos hon, ac yn llyfryn er cof am y Capten Cyril Mortimer Green gwelir llun o’i wraig, Gwendoline Mortimer Green, yn dal eu plentyn. Lladdwyd y Capten Cyril Mortimer Green ar faes y gad ar 6 Tachwedd – diwrnod pen-blwydd cyntaf ei blentyn.

‘Cyfaill’ sydd wedi cyfansoddi’r gerdd Ffarwel Olaf er cof am ei frawd annwyl, Evan James o Synod Inn, a fu farw o afiechyd ar ôl bod yn ymladd gyda’r fyddin yn Ffrainc am rai misoedd. Fe’i claddwyd ym Mrynrhiwgaled.

Mae tri bachgen lleol (o ardal Aberteifi) wedi ennill medalau milwrol, ac ym Mhenbryn caiff y Preifat Timothy O Thomas groeso’n ôl adref ar ôl bod yn rhan o sawl brwydr waedlyd.

Yn y golofn ‘Week by Week’ ceir sôn fod carfan o Rwsiaid o’r Ffindir yn gweithio yng nghyffiniau Trefdraeth, Sir Benfro, ac yn Llambed mae Pwyllgor Gweithredol Amaethyddol Sir Aberteifi’n penderfynu ategu gwrthdystiadau pobl Llanafan, Ysbyty a Thrisant yn erbyn mewnforio gweithwyr o dramor i dorri coed a’u cludo.

Ceir mwy o newyddion am Bwyllgor Gweithredol Amaethyddol Sir Aberteifi, wrth iddo gyhoeddi bod llawer iawn o filwyr di-fedr ar gael i’w hyfforddi i aredig â cheffylau, yn ogystal ag ychydig iawn o aradrwyr medrus.

Yng nghyfarfod yr Ysgol Sirol yn Aberystwyth mae dadl danbaid ynglŷn â chyflogi gwrthwynebwr cydwybodol, sef Mr D J Davies, Ph.D., ac yn Ysgol Wladol Aberystwyth mae’r pennaeth yn nodi y bu’r ysgol gyfan yn y sinema i weld darlith ar ryfel yn yr awyr.

Caiff J Islan Jones lythyr arall oddi wrth ei frawd, Griff, sy’n dal yn Peshawar. Mae’n debyg nad yw disgyblaeth y fyddin yn llym iawn, ond mae’n anodd cael deupen llinyn ynghyd gyda dim ond tair rwpî bob wythnos. Mae’n sôn am yr Americanwyr yn dod i Loegr i gael hyfforddiant, y tanciau a ddefnyddiwyd yn y rhyfel a’r sefyllfa yn Yr Eidal a Rwsia. Dywed Griff hefyd ei fod wedi cael parsel yn ddiweddar ac ynddo sigarennau a thalp o sebon Lifebuoy drwy haelioni Cronfa Gysur Milwyr Cribyn.

So many more losses this week and the memorial leaflet for Captain Cyril Mortimer Green shows the sad image of his wife, Gwendoline Mortimer Green holding their child. Captain Cyril Mortimer Green was killed in action on the 6th of November, the date of his child’s first birthday.

‘Cyfaill’ (‘Friend’) writes the poem Ffarwel Olaf (‘Last Farewell’) to his dear brother, Evan James of Synod Inn who died through ill health after serving with the Army in France for some months. He was buried in Brynrhiwgaled.

Three local (Cardigan area) lads have been awarded military medals and in Penbryn, Private Timothy O Thomas is welcomed home after being involved in many bloody battles.

‘Week by Week’ reports that a colony of Russian Finns are working near Newport, Pembrokeshire whilst in Lampeter the Cardiganshire Agricultural Executive Committee decide to support the protest from the District of Llanafan, Ysbytty and Trisant against the importation of foreign labour to fell and cart timber.

The Cardiganshire Agricultural Executive Committee is again in the news as it advertises the availability of a large number of unskilled soldiers for training in horse ploughing and a very limited number of skilled ploughmen.

At Aberystwyth a heated discussion takes place at a meeting of the County School regarding the engagement of conscientious objector, Mr D J Davies, Ph.D., and at Aberystwyth National School the headmaster records that the whole school went to the cinema for a lecture on ”War in the air”.

J Islan Jones receives another letter from his brother, Griff who is still at Peshawar. Apparently stern discipline and militarism is not enforced but it is difficult to get by on three rupees a week. He comments on the Americans arriving in England to be trained, the use of tanks in the fighting and the position of Italy and Russia at present. Griff also mentions that he has recently received a parcel containing cigarettes and a tablet of Lifebuoy soap from the Cribyn Soldiers Comfort Fund.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

 

Colledigion/Losses

23 Tachwedd/November 1917

Timothy Idwal Hope Evans of Llangrannog, aged 28. Captain, Royal Welch Fusiliers

Evan Evans of Llanbadarn Trefeglwys, aged 36. Lance Corporal , Welsh Regiment

Thomas Davies of Lampeter, aged 20. Private, Welsh Regiment

Llewellyn George Tudor of Cardigan, aged 20. Private, Tank Corps

James Davies (50) and David Davies (21) of Borth. Uncle and nephew who disappeared whilst fishing and salvaging in Borth bay.

24 Tachwedd /November 1917

John Richards of Llanbadarn Fawr, aged 26. Private, Middlesex Regiment

Leonard Glynne Lewis, MC of Lampeter, aged 23. Second Lieutenant, Welsh Regiment

Evan Davies of Cilcennin, aged 25. Private, Welsh Regiment

25 Tachwedd/November 1917

Howard Hughes of Talybont, aged 31. Private, South Wales Borderers

John William Davies of Llanon, aged 21. Lance Corporal, Welsh Regiment

27 Tachwedd / November 1917

Charles Guy Patrick of New Quay, aged 35. Third Engineer, Mercantile Marine

Oliver Stewart Roper of Llandysul, aged 24. Captain, Kings Own Yorkshire Light Infantry

28 Tachwedd/ November 1917

Edwin Charles Gregory of Cardigan, aged 19. Private, Royal Welch Fusiliers

29 Tachwedd/November 1917

David Jones of Cardigan, aged 36. Sailor, Mercantile Marine

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s