Wythnos/week 184: 8-14 Chwefror/February 1918

[English below]

Yr wythnos hon ceir coffa da yn y Cardigan and Tivyside am ‘Hero of Many Adventures’, sef T. Edgar Rees o Aberteifi. Roedd yn brif swyddog ar fwrdd S.S. Wairuna pan suddodd y llong, wedi’i dryllio gan y gelyn yn ôl pob tebyg. Ceir sôn hefyd am y Rhingyll D. Jones o Aberporth a laddwyd yn Ffrainc ar 22 Tachwedd, 1917. Adroddir am golledion yn Aberystwyth (Capten D.H. Jones); Ceinewydd (y Morwyr David Davies, Eddie Jones a Guy Patrick) a Phontrhydfendigaid (Preifat Philip Edwards). Yng nghyfarfod Cyngor Sir Aberteifi, mynegir cydymdeimlad dwys â’r Henadur Barchedig Daniel Evans yn sgil marwolaeth ei fab.

Yn Llanon, mae’r Preifat Tom Morgans wedi’i ryddhau o’r fyddin wedi i straen yr hyfforddiant fynd yn drech nag ef, ac mae David Evans, Penlanfair yn gwneud yn dda yn yr ysbyty yn Llundain, ar ôl anafu ei freichiau a’i goesau. Draw yn Alexandria, mae’r Milwr Evan Stephens o Lambed mewn cyflwr enbyd.

Ceir sôn eto am Alexandria yn ‘Torpedoed Transport’, adroddiad am dynged y rhai hynny oedd ar fwrdd  y llong “Aragon” ar 30 Rhagfyr 1917.  Bu farw nifer o ‘Noble Britishers’ ond glanio’n ddiogel yn Alex fu hanes y Nyrsys Maggie Jones a Flossy Jones, o gyffiniau Llandysul.

Ar hyd a lled y sir cynhelir cyngherddau, derbyniadau a chyflwyniadau – yn Nhal-y-bont, Goginan, Ceinewydd, Tregaron, Ystumtuen a Phontrhydfendigaid. Anfonir llythyr o Ysgol y Cyngor ym Mhontrhydfendigaid at y Prif Gwnstabl, yn gofyn am ganiatâd i gynnal cyngerdd ar 6 Chwefror. Fel y gwelir o’r poster a luniwyd ar gyfer yr achlysur, bydd yr arian a godir yn mynd i filwyr lleol.  Bwriedir cynnal cyngerdd arall yng Nghwm Rheidol, y tro hwn er budd Is-gapten William Timothy Evans.

Yn y gerdd ‘Borth’ mae’r bardd Evan Morgan o Aberpennar yn myfyrio ynghylch harddwch hudolus Y Borth. Wrth hel atgofion am ei blentyndod yn y pentref mae’n meddwl am ei holl gyfoedion aeth ar y môr, a llawer ohonynt bellach wedi disgyn o dan y don.

Yn olaf, am y tro, cyhoeddir hysbysiad pwysig yn y papur ynglŷn â milwyr a morwyr a ryddhawyd o’u dyletswyddau cyn mis Tachwedd 1916. Erfynnir arnynt i gysylltu ag Ysgrifennydd y Pwyllgor Pensiynau Rhyfel Lleol yn Aberystwyth fel y gallant gael cymorth a chyfle i gael hyfforddiant os nad ydynt mwyach yn abl i wneud y gwaith oedd ganddynt cyn y rhyfel.

 

This week ‘A Hero of Many Adventures’, T. Edgar Rees of Cardigan is commemorated in the Cardigan and Tivyside. He was the chief officer aboard the SS Wairuna which was lost at sea presumably as a result of enemy action. Sergeant D. Jones of Aberporth who was killed in France on November 22nd, 1917 is also commemorated. Losses are also suffered in Aberystwyth (Captain D.H. Jones); New Quay (sailors David Davies, Eddie Jones and Guy Patrick); Pontrhydfendigaid (Private Philip Edwards) and in a meeting of the Cardiganshire County Council sincere sympathy is tendered to Alderman Rev. Daniel Evans on the loss of his son.

In Llanon, Private Tom Morgans has obtained his discharge, being unable to bear the strain of training whilst David Evans, Penlanfair is progressing satisfactorily in a London hospital after suffering injuries to his arms and legs. Meanwhile Trooper Evan Stephens of Lampeter is dangerously ill at Alexandria.

Alexandria is again mentioned in ‘Torpedoed Transport’, a report on the fate of those who were aboard the transport “Aragon” on the 30th December, 1917.  ‘Noble Britishers’ perished but Nurses Maggie Jones and Flossy Jones from the Llandyssul district landed safely at Alexandria.

Concerts and receptions are given and presentations made in many a village and town,- Talybont, Goginan, New Quay, Tregaron,  Ystumtuen and Pontrhydfendigaid. A letter is sent from Pontrhydfendigaid Council School to the Chief Constable regarding permission to hold a concert on February 6th. As can be seen from the poster produced, the money raised will go to local soldiers. Another concert is intended to be held in the Rheidol Valley, for the benefit of Lance Corporal William Timothy Evans.

‘Borth’, a poem written by Evan Morgan of Mountain Ash, reflects on the beauty and magic of Borth. He reminisces on his childhood in the village and how many of his contemporaries went to sea, many of whom are now in watery graves.

Finally for now, an important notice appears in the paper regarding soldiers and sailors discharged prior to November 1916. They are urged to communicate with the Secretary of the Local War Pensions Committee in Aberystwyth in order that they may be given every assistance and opportunity  for training if they are no longer fit for their pre-war occupation.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

8 Chwefror/February 1918

Daniel Edwin Evans of Llanrhystud, aged 26.  Air Mechanic 2nd Class, Royal Flying Corps

13 Chwefror/February 1918

William Evans of Llangybi, aged 33. Driver, Royal Field Artillery

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s