Wythnos/week 198: 17-23 Mai/May 1918

[English below]

 Newyddion cymysg a ddaw o dan y pennawd ‘Aberystwyth Heroes’ – marwolaeth y Preifat J.E. Jones, anafiadau niferus Is-gorporal T.H. Phillips, carcharu Rhingyll Albert Hughes a rhyddhau’r Cloddiwr James Lloyd o’r fyddin ag anrhydedd tra bod ei frawd, y Dirprwy Swyddog Cyflenwi D.H. Lloyd, yn dal yn y rhyfel. Cynhelir gwasanaeth yn Eglwys Sant Pawl, Aberystwyth er cof am Is-gorporal J.F. Parry a fu farw o’i anafiadau yn Ffrainc.

Mae carfan o bobl Tregaron yn bresennol yn angladd y diweddar Breifat Peter McElroy, yn ogystal â gŵyr sy’n gleifion yn yr ysbyty a’r staff yng nghwmni’r Brif Nyrs Meredith.

Yn Llanon clywir y newyddion da fod y bechgyn lleol a glwyfwyd yn dod yn ôl at eu hunain yn dda, a bod y bechgyn o Lambed yn India’n holliach hefyd.

Cynhelir cyngherddau er budd milwyr o Gwmystwyth a Llancynfelin – Preifat Richard Parry sydd wedi colli ei fraich, a’r Preifat Howel Pryse a saethwyd yn ei fraich gyda gwn peiriant.

Derbynia Mrs D.H. Davies o Aberteifi lythyr oddi wrth Gymdeithas y Llu Tiriogaethol i’w hysbysu y bydd ei thâl ymwahanu’n parhau er gwaethaf y ffaith bod ei gŵr, Rhingyll D.H. Davies, wedi mynd ar goll ar faes y gad.

Yn ei ddyddiadur mae’r Capten Gwilym James yn myfyrio ynghylch y ffaith fod tair blynedd wedi mynd heibio ers iddo lanio yn Ffrainc, ac mae’n meddwl tybed am faint o flynyddoedd y bydd yn rhaid iddo aros yno.

Mae’r Bwrdd Amaeth yn cyhoeddi y bydd dim llai na 30,000 o ddynion Gradd 1 ar gael i fynd o fyd amaeth i wasanaethu yn y fyddin erbyn 30 Mehefin.

‘Week by Week’ – nid yw Tribiwnlys Apêl Sir Aberteifi’n pwyso gormod am ateb i’r cwestiwn “What is the age of your employer?” wrth i Syr Lawrence Jenkins ddatgan “She is a lady”.

Ymhlith y materion yr ymdrinnir â hwy yn y golofn ‘Pell ac Agos’ mae penderfynoldeb yr Unol Daleithiau i ennill y Rhyfel, hunanlywodraeth i Gymru, carcharu dros gant o aelodau Sinn Fein, paratoadau’r Almaenwyr ar gyfer ymosodiad arall ar ffrynt y Gorllewin, a’r ffaith bod mwy o frwydro yn yr awyr.

Mixed fortunes are reported under the heading ‘Aberystwyth Heroes’: the death of Private J.E. Jones, multiple wounds suffered by Lance-Corporal T.H. Phillips, Sergeant Albert Hughes being a prisoner and the honourable discharge of Sapper James Lloyd whose brother, Q.M.S. D.H. Lloyd continues to be on active service. A memorial service to Lance Corporal J.F. Parry who has died of wounds in France is to be held at St. Paul’s, Aberystwyth.

The funeral of ex-Private Peter McElroy is attended by a representative gathering of the townspeople of Tregaron as well as men patients from the hospital and the staff in company with Sister Meredith.

Favourable news has been received in Llanon in that wounded local boys are making satisfactory progress whilst Lampeter boys in India are in good health.

Concerts are held for soldiers in Cwmystwyth and Llancynfelin – for Private Richard Parry who has had his arm amputated in the former village, and for Private Howel Pryse who was wounded in the arm by machine gun fire in the latter village.

Mrs D.H. Davies of Cardigan receives a letter from the Territorial Force Association informing her that her separation payment will continue despite her husband, Sergeant D.H. Davies, being reported missing in action.

Captain Gwilym James reflects in his diary that it has been three years since he landed in France and wonders for how many more years he is destined to be out there.

The Board of Agriculture announce that a definite number of 30.000 Grade 1 men are to be made available from agriculture for military service not later than 30th June.

‘Week by Week’ – the question ‘’What is the age of your employer’’ is not pressed at the Cardiganshire Appeal Tribunal as Sir Lawrence Jenkins exclaims ‘’She is a lady’’.

Amongst issues reported in ‘Pell ac Agos’ (Near and Far) are the United States’ determination to win the War; home rule for Wales; over 100 Sinn Fein members having been imprisoned; the German preparations for another offensive on the Western front, and increased fighting in the air.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

17 Mai/May 1918

Thomas Morgan of Aberporth, aged 55. Boatswain, Mercantile Marine

 

19 Mai/May 1918

William Morgan Lewis of Rhydlewis, aged 28. First Mate, Mercantile Marine

John Lewis Owen of Rhydlewis, aged 29. Master, Mercantile Marine

 

23 Mai/May 1918

John Williams of Llanfihangel, aged 39. Private, Royal Welch Fusiliers

David Idris Williams of Llechryd, aged 26. Lance Bombardier, Royal Field Artillery

 

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s