Wythnos/week 199: 24-30 Mai/May 1918

[English below]

Yn drist, mae Preifat Ivor Jones, 19 oed o Bontarfynach, wedi marw o’i anafiadau yn Ffrainc ac mi dderbyniodd Mrs Walters o Landysul wybodaeth swyddogol bod ei mab, Preifat J.Walters ar goll. Gobeithir ei fod yn garcharor rhyfel.

Am yr eildro, mae Preifat Emrys Thomas a Preifat Idris Thomas o Benparcau ill dau wedi’u hanafu, ac mae Preifat E. Jenkins yn yr ysbyty yn Plymouth ar ôl iddo gael ei anafu a’i wenwyno â nwy. Cafodd ei godi o ganol y frwydr ar ôl gorwedd am naw awr ar faes y gad.

Does dim arian ar ôl yng nghronfa cysuron i filwyr Aberystwyth, a bwriedir gwerthu tocynnau ar gyfer perfformiad a gynhelir yn y Coliseum ar 12fed Mehefin. Mae gwraig ifanc o’r dref wedi derbyn hen lun ohoni hi ar y Ffrynt – roedd hi wedi rhoi’r llun i un o’r Herefords, a gafodd ei ladd.  Mae dynion o Aberystwyth sydd yn Ffrainc yn cynnwys y brodyr Massey a’r brodyr Warrington.  Mae ymdrech ‘Arfau Rhyfel’ Aber wedi’i drefnu ar gyfer yr ail wythnos ym Mehefin, a bwriedir gwneud ymdrech arbennig, gyda Llanbadarn yn penderfynu ymuno ag Aberystwyth.

Mae llun o’r Swyddog o Landre, Lefftenant David Rees yn ymddangos yn y papur newydd ac mae’r Llongwyr John William Davies ac A.B.J.J. Davies o’r  Borth yn dod adref ar ymweliad am y tro cyntaf ers i’r rhyfel ddechrau.

Mae Mrs Davies, The Eagle, wedi derbyn cerdyn post oddi wrth yr Is-gyrnol Cole-Hamilton.

Mae ‘Llyfrau Bwyd’ yn esbonio trwy gyfrwng y Gymraeg y cyfarwyddiadau ynghylch lwfansau dogni ar gyfer pob math o fwydydd dan reoliadau’r Llywodraeth. (Mae’n debyg y bydd y taflenni swyddogol a anfonir allan i bob cartref yn Saesneg yn unig, ac yn ôl yr erthygl, byddant yn anodd i Gymry cyffredin eu deall)

Mae ‘Pawb yn Disgwyl’ yn gwneud sylwadau am y sefyllfa yn Ffrainc a Gwlad Belg – does dim byd o bwys mawr wedi digwydd yn ystod yr wythnos ddiwethaf, ac mae nifer yn gofyn pam fod y gelyn yn oedi cyhyd cyn ymosod eto.

Mae ‘Tir i’r Milwyr’ yn sôn am yr awdurdod a roddwyd i’r Bwrdd Amaeth i sicrhau 6000 o aceri i’r milwyr hynny sydd wedi’u rhyddhau o’r fyddin, ac sydd eisiau gweithio ar y tir.

Gosododd Pwyllgor Amaeth Sir Gâr hysbysiad brys yn y papur newydd ynghylch gwasanaeth milwrol, a’r trefniadau a wnaed rhwng y Weinyddiaeth Gwasanaeth Cenedlaethol a’r Bwrdd Amaeth.

Gelwir ar Fenywod Prydain i ddod i goginio i’r dynion sy’n amddiffyn y wlad, tra bod nifer o fenywod sydd wrthi’n cynhyrchu ‘Helmedau Tun’ yn cystadlu ymhlith ei gilydd i gymryd y gofal mwyaf yn ystod y broses gynhyrchu.

Sadly, 19 year old Private Ivor Jones of Devil’s Bridge has died of his wounds in France and Mrs Walters of Llandyssul receives official information that her son, Private J. Walters is missing. It is hoped that he is a prisoner of war.

For the second time, both Private Emrys Thomas and Private Idris Thomas of Penparke have been wounded, whilst Private E. Jenkins is in hospital in Plymouth having been wounded and gassed. He was picked up under heavy fire after lying nine hours on the battlefield.

The Aberystwyth fund for comforts for fighters  is quite exhausted and tickets are to be sold for the performance which will take place at the Coliseum on the 12th June. A young woman of the town has received an old photograph of herself from the Front –  she had given the photograph to one of the Herefords who was killed.  Aberystwyth men in France include the brothers Massey and the brothers Warrington. Aber’s ‘War Weapon’ effort has been arranged for the second week in July and a special effort is to be made with Llanbadarn deciding to join with Aberystwyth.

A picture of Llandre officer, First-lieutenant David Rees appears in the newspaper and both Seaman John William Davies and A.B. J.J. Davies of  Borth visit home for the first time since the outbreak of war.

Mrs Davies, The Eagle receives a postcard from L.C. Cole-Hamilton.

‘Llyfrau Bwyd’ (Food Books) explains through the medium of Welsh the instructions  regarding allowances or rations for all kinds of foods under Government regulations. (Apparently the official leaflets which will be sent out to every household will be in English only which, according to the article will be difficult for the ordinary Welsh person to understand)

‘Pawb yn Disgwyl’ (Everyone is Waiting) comments on the state of things in France and Belgium, – nothing of much importance has happened during the last week and many are wondering why the enemy has delayed so long before attacking again.

‘Tir i’r Milwyr’, (Land for Soldiers) comments on the authority given to the Agricultural Board to secure 6000 acres for those discharged soldiers who wish to work on the land.

The Cardiganshire Agricultural Committee place an urgent notice in the newspaper regarding  military service and the arrangements made between the Ministry of National Service and the Board of Agriculture.

The ‘Women of Britain’ are called to come and cook for the men who are defending the country whilst many women who work in the manufacture of ‘Tin Hats’ vie with each other in the care they take over each process of the production.

 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

24 Mai/May 1918

John Brinley Rees of Llandysul, aged 18. Ordinary Seaman, Royal Navy

25 Mai/May 1918

Samuel James Green of Aberystwyth,  aged 37. Private, Canadian Infantry

27 Mai/May 1918

Daniel Harold Jenkins of Llanon, aged 30. Guardsman, Welsh Guards

29 Mai/May 1918

Lewis Griffiths of Goginan, aged 35. Private, South Lancashire Regiment

30 Mai/May 1918

Evan Thomas Lewis of Prengwyn, aged 22. Private, South Wales Borderers

 

 

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s