Wythnos/week 200: 31 Mai/May-6 Mehefin/June 1918

[English below]

Carreg filltir arall – 200fed wythnos y Rhyfel ac mae’r colledion yn mynd ymlaen ac ymlaen.

Cynhaliwyd gwasanaeth coffa yng Nghei Newydd i Mr William Evans, a foddodd yn y môr yn sgil gweithredu gan y gelyn, a chynhelir gwasanaeth arall tebyg i’r Capten Tom Jones yn Llanon. Collodd Capten Jones ei fywyd pan daniwyd ffrwydron at ei long.

Yn drist, cafodd yr Is-lefftenant deunaw oed, Desmond Macartney Filgate o’r Borth ei ladd wrth hedfan yng Nghaint. Yn y cwest, cofnodwyd ‘Marwolaeth trwy Anffawd’, a chefnogodd y rheithgor awgrym Dr Coke y byddai rhyw fath o orchudd amddiffynnol dros y pen wedi lleihau ei anafiadau yn sylweddol.

Deellir erbyn hyn bod Preifat Jones o’r Borth yn garcharor rhyfel yn Yr Almaen, yn dilyn yr adroddiad ei fod ar goll, ac felly hefyd Preifat James Jones a Preifat Tom Evans o Landysul.

Dyfarnwyd nifer o anrhydeddau – cyfeirir at yr Uwchgapten J.H. Harford mewn adroddiadau, mae’r Arglwydd Rhondda wedi’i ddyrchafu’n Is-iarll ac mae enwau Capten J.J. Pugh Evans a Chapten Griffiths Lewis Jones yn ymddangos yn y Rhestr Anrhydeddau.

Mae lluniau o’r brodyr Doughton o Aberystwyth yn ymddangos yn y Cambrian News, ac felly hefyd aelodau gwladgarol teulu Meredith – naw ohonynt i gyd! Mae newyddion pellach o’r dre’n ymwneud â’r rhai sydd adre am seibiant; hanes Mr John James McPherson yn goroesi ar fwrdd y llong filwyr ‘Leasowe Castle’ a drawyd gan dorpido; Corporal E.W. Davies yn derbyn y Fedal Filwrol; a threfniadau’r Wythnos Arfau Rhyfel.

Mae’r Capten Gwilym James ar daith unwaith eto: ar y 31ain Mai mae’n ymweld â’r Uwchgapten Gordon Taylor (yn y Somme) ac yn dweud ‘o edrych ar Amiens o’r bryniau prin y gellir sylweddoli ei bod hi’n ddinas wag, fel petai’r holl drigolion wedi’u lladd gan bla’.  Ar 2il Mehefin mae’n gweld gêm pêl fâs yn cael ei chwarae rhwng milwyr Canada ac America, gyda’r olaf yn ennill.

Yn olaf am yr wythnos hon, mae’r Awdurdod Llywodraeth Leol wedi derbyn llythyr oddi wrth y gwneuthurwyr lliwiau, paent a farnais, ‘Lewis Berger & Sons. Ltd’, yn canmol safon uchel eu cynnyrch, a fyddai’n addas ar gyfer cynlluniau tai ar ôl y rhyfel, – ‘really good paint is the truest economy, whether it protects cottage or mansion’.  Mae’r daflen hefyd yn honni bod y cynnyrch yn ‘Colour cure for Shell-shock’

Another milestone – the 200th week of the War and the losses go on and on.

A memorial service is held in New Quay to Mr William Evans who was drowned at sea due to enemy action, and another such service is held to Captain Tom Jones in Llanon. Captain Jones lost his life when his ship was torpedoed.

Sadly, eighteen year old Second-lieutenant Desmond Macartney Filgate of Borth has been killed while flying in Kent. At the inquest a verdict of ‘Death from misadventure’ is returned and the jury endorses Dr Coke’s suggestion that some form of protective head covering would have considerably lessened the injuries sustained.

Private Jones of Berth is now understood to be a prisoner of war in Germany having previously reported as missing, as are Llandyssul Privates James Jones and Tom Evans.

Numerous honours are awarded: Major J.H. Harford is mentioned in despatches, Lord Rhondda is promoted to Viscountcy and the names of Captain J.J. Pugh Evans and Captain Griffith Lewis Jones appear in the Honours List.

Photographs of the Aberystwyth Doughton  brothers  appear in the Cambrian News, as do those of the patriotic Meredith family who number nine in all! Further news from the town relates to those who are on furlough; the survival of Mr John James McPherson who was on board the torpedoed troopship, the ‘Leasowe Castle’; Corporal E.W. Davies receiving the Military Medal; arrangements for War Weapons Week.

Captain Gwilym James is on his travels again: on the 31 May he visits Major Gordon Taylor (on the Somme) and comments that ‘looking at Amiens from the hills one can hardly realise that it is a deserted city, just as if all the inhabitants had been killed off by a plague’. On the 2 June he sees a baseball match being played between the Canadians and Americans, the latter winning.

Finally for this week, the Local Government Authority receives a letter from the makers of colours, paints and varnishes, ‘Lewis Berger & Sons. Ltd’, extolling the high standards of their products which would be suitable in after-the-war housing schemes – ‘really good paint is the truest economy, whether it protects cottage or mansion’. The brochure also claims the product to be ‘The “Colour-cure’” for Shell-shock’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

 31 Mai/May 1918

George Gibson of Ciliau Aeron, aged 24. Private, Army Service Corps

Desmond Maurice Macartney-Filgate of Borth, aged 18.  Second Lieutenant, Royal Air Force

5 Mehefin/June 1918

Simon James Jones of Henllan, aged 24. Lieutenant, South Lancashire Regiment

Morgan Jones of Tregaron, aged 19. Private, South Wales Borderers

6 Mehefin/June  1918                                                                  

Owen Enoch of Llanina, aged 38. Lance Sergeant, South Wales Borderers

John George Thomas of Llandygwydd, aged 41. Sapper, Royal Engineers

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s