Wythnos/week 201: 7 – 13 Mehefin/June 1918

[English below]

Cofnodir pedair golled arall yr wythnos hon a gwasanaeth coffa eto fyth, y tro hwn ar gyfer Preifat John M Thomas o Landysul.

Yn Aberystwyth, adroddir bod Richard Davies ar goll ac mae Miss Owen, Ffordd Caradog wedi derbyn llythyr yn ei hysbysu bod ei brawd, Capten Owen wedi’i achub wedi i’r ‘Harpathian’ suddo ar ôl cael ei tharo gan dorpido. Mae’r Lefftenant Cyril Morgan wedi derbyn y Groes Filwrol ac mae’r Rhingyll J.E. Burbeck wedi derbyn Medal Ymddygiad Rhagorol am ei ddewrder yn ystod yr ymladd yn Beersheba. Mae lluniau o Preifat J. Sparkes a’r brodyr-yng-nghyfraith J a H Parton wedi ymddangos yn y papur.  Mae lluniau eraill yn cynnwys y milwr o Dalybont, Is-gorporal Emrys Jones, y milwr o Dregaron, Preifat Evan Thomas a’r Peiriannydd o Aberystwyth, J.J. McPherson.

Mae’r Rhingyll W.D. Lewis o Bonterwyd yn gwella erbyn hyn yn Ysbyty’r Groes Goch yn Aberystwyth ac mae Preifat R. Pugh o Dregaron yn dod yn ei flaen yn dda mewn ysbyty ym Manceinion. Mae’r Is-gorporal William Timothy Evans o Gwm Rheidol yn gwella’n araf yn Ysbyty Milwrol Salford.  Mae’r Rhingyll Evan Lewis, Llandre wedi bod adref, ac felly hefyd  Corporal H. Beechey o Langynfelin a Preifat Dan Davies, Llangwyryfon. Mae nifer o ddynion o’r ardal olaf wedi’u galw ar gyfer ail-archwiliad meddygol.  Mae Preifat J.T. Richards Tyngraig mewn iechyd a hwyliau da.

Cafodd y proclamasiwn a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn galw ar ddynion a anwyd yn 1900 i ymuno â’r fyddin ei ddarllen a’i esbonio gan gadeirydd Tribiwnlys Tregaron.

Mae’r ‘Wythnos Arfau Rhyfel’ yn y newyddion – yn Aberaeron bwriedir mynd ati i drefnu wythnos arfau rhyfel cyn Gorffennaf 20fed ac yn Aberystwyth, cynhelir y digwyddiad o 8fed i 13eg Gorffennaf.

Mae Preifat Edward John Doughton wedi’i ryddhau ag anrhydedd ar ôl gwasanaethu a chael ei wneud yn anabl yn Y Rhyfel Mawr.

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn gwahodd pobl sydd â llythyrau yn eu meddiant a dderbyniwyd oddi wrth ddynion sy’n rhan o’r brwydro, i anfon y llythyrau neu gopïau ohonynt i’w cadw yn y Llyfrgell.

Mae ‘Y Golofn Gymraeg’ yn cynnwys y gerdd ‘Colli’r Olaf Un’ sy’n disgrifio mam yn galaru ar ôl colli ei mab; mae ‘Perygl Ffrainc’ yn adrodd ar ganlyniad y trydydd ymosodiad ar Ffrainc gan yr Almaen; ‘Rhengoedd y Gelyn’,- methiant Rwsia yn y rhyfel a arweiniodd at ryddhau tua dwy fil o filwyr i rengoedd y gelyn yn Ffrainc a Fflandrys; ‘Tu Hwnt i’r Iwerydd’,- mae ymgyrch llongau tanfor y gelyn yn cael llai o effaith nawr, ac mae’r gwaith o adeiladu llongau, yma ac yn America, ar gynnydd.  Credir bod y perygl mwyaf drosodd erbyn hyn.

Mae ‘Yn Taro Eto’ yn nodi bod pawb yn cytuno mai dyma’r flwyddyn a fydd yn penderfynu pa ochr fydd yn ennill y rhyfel.

Ac yn olaf, mwy o gofnodion yn nyddiadur Capten James. Ar y 9fed mae yn Abbeville, lle mae’r sgwâr mwy neu lai’n adfail.  Ar y 10fed dywed bod yr Is-lefftenant Robertson wedi’i ladd gan ynnau’r gelyn.  Mae’n debyg ei fod yn byw mewn cwt gyda Chapten James a Chapten Low yn Ebrill 1916.  Ar y 12fed mae Capten James yn cael ei alw mewn i weld a thrin hen wreigan Ffrengig wladaidd a gafodd ei bwrw lawr gan feic modur.

Four more losses are recorded this week and yet  another memorial service,- this time to Private John M Thomas of Llandyssul.

In Aberystwyth Richard Davies is reported missing and Miss Owen, Caradog Road has received a letter informing her that her brother, Captain Owen has been rescued when the ‘Harpathian’ was torpedoed and sunk. First-lieutenant Cyril Morgan has been awarded the Military Cross and Sergeant J.E. Burbeck has been awarded the D.C.M. for gallantry during operations in Beersheba. Photographs of Private J. Sparkes and brothers-in-law J and H Parton and appear in the newspaper. Other photographs are of Talybont soldier, Lance-Corporal Emrys Jones, Tregaron soldier Private Evan Thomas and Aberystwyth Engineer, J.J. McPherson.

Sergeant W.D. Lewis of Ponterwyd is now recovering in the Aberystwyth Red Cross  Hospital whilst Private R. Pugh of Tregaron is getting on well in a Manchester hospital. Lance-corporal William Timothy Evans of the Rheidol valley is progressing slowly at Salford Military Hospital. Sergeant Evan Lewis, Llandre has been home as has Corporal H, Beechey of Llangynfelin and  Private Dan Davies, Llangwyryfon. Several men for the latter locality have been called up for medical re-examination.  Private J.T. Richards of Tyngraig is in good health and spirits.

The recently issued proclamation calling up men born in 1900 is read and explained by the chairman of the Tregaron Tribunal.

‘War Weapons Week’ is in the news,- in Aberaeron steps are to be taken to fix a war weapons week before July 20 and in Aberystwyth, it is to take place from July 8th to 13th.

Private Edward John Doughton has been honourably discharged having served and been disabled in the Great War.

The National Library invite persons in possession of letters received from men on active service to send letters or copies for preservation to the Library.

‘Y Golofn Cymraeg’ (The Welsh Column) consists of the poem ‘Colli’r Olaf Un’  which describes a mother in her grief at the loss of her son; ‘Perygl Ffrainc’ reports on the result of the third attack on France by Germany; ‘Rhengoedd y Gelyn’ – the failure of Russia in the war resulting in the release of about 2 thousand soldiers to the ranks of the enemy in France and Flanders; ‘Tu Hwnt i’r Iwerydd’  (Beyond the Atlantic) – the enemy’s submarine campaign  having less effect now and the work of building ships, both here and in America, on the increase. It is to be believed that the greatest danger is past.

‘Yn Taro Eto’ (Striking Again) states that all are in agreement that this is the decisive year regarding which side will win the war.

And lastly, more entries in Captain James’ diary. On the 9th he is in Abbeville, the square of which is practically in ruins. On the 10th he writes that Second-Lieutenant Robertson has been killed by enemy shell fire. Apparently he was living in a hut which Captain James and Captain Low were inhabiting in April 1916. On the 12th Captain James is called in to see and treat an old French peasant woman who has been knocked  down by a motor cycle.

[Cliciwch ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

7 Mehefin/June 1918

Griffith Evans Morgan of Borth, aged 23. Private, South Wales Borderers

8 Mehefin/June 1918

Evan Lloyd Williams of Talgarreg, aged 19. Private, Cheshire Regiment

12 Mehefin/June 1918  

Ivor Abraham Williams of Aberystwyth, aged 21. Pioneer, Royal Engineers

John Davies of Llandysul, aged 22. Private, South Wales Borderers

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s