Wythnos/week 202: 14 – 20 Mehefin/June 1918

[English below]

Darganfuwyd corff milwr ar lan y môr yn Llanrhystud gan Mr Thomas Jones ddydd Sadwrn. Cynhaliwyd cwest yn Aberystwyth a’r rheithfarn a gofnodwyd oedd ‘Canfuwyd yn Farw’

Yn y Cambrian News cyhoeddir marwolaeth ac angladd Owen Humphreys, milwr 22 oed o Eglwysfach, a fu farw mewn damwain wrth seiclo ger yr ysgol yn Llanbadarn.

In Memoriam: Mae brodyr a chwaer Jonathan Davies o Lanbadarn yn gweld colled fawr ar ei ôl ers iddo farw ar 19 Mehefin 1917.

Roll of Honour: Mae’r uwchgapten R.W. Picton Evans yn ddifrifol wael ym Mhalesteina, a bu farw’r Lefftenant Simon Jones o Lynarthen o’i anafiadau yn Ffrainc.

Mae T. Emrys Jones wedi cyfansoddi cerdd er cof am ei frawd, yr Anelwr Bomiau David Idris Williams.

Mae’r is-lefftenant D. Martin Jones adref am seibiant ym Meulah ar ôl cyflawni dyletswyddau llafurus gyda’r Gwasanaeth Awyr, a derbyniodd yr Is-gorporal T. Davies groeso cynnes iawn yng nghapel Bryngwyn.

Yr wythnos hon gwelwn lun y Preifat Cecil Fear, y gwladgarwr o Aberystwyth, sydd bellach yn gwella yn yr ysbyty yn Swydd Gaerhirfryn; y Signalwr Driver John Thomas sydd yn gwneud cynnydd da ar ôl iddo golli ei fraich; y Rhingyll E.J.Hughes o Aberystwyth sydd ym Mhalesteina; Harry ac Ambrose Davies, brodyr o Aberystwyth; J.E ac R.R. Jones, brodyr o Bow Street sydd yn Yrrwyr.

Mae’r Preifat Oswald Lloyd o Dregaron am dderbyn medal filwrol am ddewrder amlwg yn Ffrainc.

Mae’r Gynnwr Evan David Morgan adref yng Nghwm Rheidol yn ogystal â’r Preifat J.M.Davies ym Mhonterwyd; y Preifat John Morgan Davies a’r Preifat Llewelyn Morgan ym Mhontarfynach; David Jones a’r Preifatiaid W. Dark, D. Jones and D.Davies yn Nhanygroes.

Mae enw 5 menyw yn ymddangos ar ‘Cais y Groes Goch Brydeinig ar gyfer cyhoeddi cardiau aelodau cyswllt’ – cangen Aberystwyth adran Sir Aberteifi.

Derbyniwyd llythyr gan Gadeirydd Canolfan Hyfforddi Garddio Masnachol ynglŷn â gwaith i filwyr ar ôl y rhyfel.

W.W.W. – Hysbysebir Wythnos Arfau Rhyfel yn Aberystwyth a chyhoeddir dathliad Diwrnod Cenedlaethol Ffrainc. Mae Ysgol Fabanod Alexandra yn cymryd rhan yn y ddau ddigwyddiad.

Mae’r Capten Gwilym James yn brysur ar ei ymweliadau. Ar yr 17eg mae’n nodi chwe achos o’r ffliw ac yn brechu dynion o’r un cwmni. Ar yr 18fed mae’n parhau i frechu pobl ac yn nodi ei fod yn gweld ‘small Hun plane in a British aerodrome that had just been shot down’.

Ac yn olaf yr wythnos hon, cofnodir priodas hapus Enid Margaret Mathews a’r Lefftenant Hugh Philip Morgan yn y papur newydd.

On Saturday Mr Thomas Jones, Morfa Bychan finds the body of a sailor washed ashore at Llanrhystyd. An inquest was held at Aberystwyth where a verdict of ‘Found Dead’ was returned.

The Cambrian News carries a report of the death and funeral of 22 year old soldier Owen Humphreys of Eglwysfach who suffered a fatal accident whilst cycling near the school at Llanbadarn.

In Memoriam: Pioneer Jonathon Davies who died on the 19th June, 1917 is sadly missed by his brothers and sister in Llanbadarn.

Roll of Honour: Major R.W. Picton Evans lies dangerously ill in Palestine and Lieutenant Simon Jones of Glynarthen has died of his wounds in France.

Emrys Jones composes a poem in memory of his brother, Bombardier David Idris Williams.

Second Lieutenant D. Martin Jones is home on leave in Beulah having been on arduous duties with the Air Service and Lance-corporal T. Davies receives an enthusiastic reception at Bryngwyn chapel.

Photographs this week are of Aberystwyth patriot, Private Cecil Fear who is now recovering in hospital in Lancashire; Aberystwyth Signaller, Driver John Thomas who is making progress after having his right arm amputated; Aberystwyth soldier, Sergeant E. J. Hughes who is in Palestine; Aberystwyth brothers, Harry and Ambrose Davies; Bow Street brothers, Drivers J.E. and R.R. Jones.

Private Oswald Lloyd of Tregaron is to receive the Military Medal for conspicuous gallantry in France.

In the Rheidol valley Gunner Evan David Morgan is home as is Private J. M. Davies in Ponterwyd; Privates John Morgan Davies and Llewelyn Morgan in Devil’s Bridge; David Jones and Privates W. Dark, D. Jones and D.Davies in Tanygroes.

The names of 5 women appear on the ‘The British Red Cross Application for the issue of associates’ cards’ – the Aberystwyth branch of the Cardiganshire division.

The newspapers receive a letter from the Chairman of the Market Garden Training Centre regarding work for soldiers after the war.

W.W.W. – War Weapons Week – in Aberystwyth is advertised again and celebration of French National Day is announced. Alexandra Infants’ School in Aberystwyth participates in both events.

Captain Gwilym James is busy on his visits. On the 17th he mentions six cases of influenza and inoculates some men from the same Company. On the 18th he continues with the inoculations and mentions that he sees a ‘small Hun plane in a British aerodrome that had just been shot down’.

And finally for week 202 a happy event in the marriage of Enid Margaret Mathews and Lieutenant Hugh Philip Morgan is reported in the newspaper.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

 14 Mehefin /June 1918

John Ellis Williams of Sarnau, aged 36. Private, Royal Welch Fusiliers

 

15 Mehefin /June 1918

Owen Humphreys of Eglwys Fach, aged 22. Private, King’s Shropshire Light Infantry

Robert Arthur Buttery of Aberystwyth, aged 27. Second Lieutenant, Oxford and Bucks Light Infantry

 

19 Mehefin / June 1918

William John Francis Jones of Bow Street, aged 21. Driver, Royal Field Artillery

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s