Wythnos/week 204: -28 Mehefin/June – 4 Gorffennaf/July 1918

[English below]

Gwelir adroddiad arall o ddyn ifanc yn marw o wenwyn nwy yn Roll of Honour – estynnir pob cydymdeimlad i holl deulu’r diweddar Preifat John Evans o Aberteifi.

Yn Llanarth, cynhelir gwasanaeth coffa i’r diweddar Mr E.Enoch a laddwyd ar faes y gad yn Ffrainc, ac ym Mhontarfynach rhoddir gwybod am farwolaeth y Preifat Dd. Evans y cofnodwyd ei fod ar goll chwe mis yn ôl. Hysbyswyd Mr H.H. Jones o Dregaron am farwolaeth ei frawd. Bu farw’r Preifat William Jones ar faes y gad ar 5 Mehefin.

Adroddir bod yr is-lefftenant J. Thomas o Dalybont wedi ei anafu ac ar goll ar flaen y gad yn yr Eidal, a gwelir ysgrif goffa dan Aberporth am y diweddar Mr Gwilym Jones a fu farw yn ysbyty Plymouth.

Mae’r Uwchgapten Picton Evans yn dal i fod yn ddifrifol wael.

Ceir sôn am y Llongwr James Pugh o Aberystwyth mewn adroddiadau, ac mae’r Rhingyll H. Patemen wedi derbyn Medal Gwasanaeth Clodwiw am ei wasanaeth gwerthfawr yn Ffrainc.

Mae’r Gynnwr Evan David Morgan o Gwm Rheidol wedi gadael am Ffrainc ac mae sawl dyn o’r ardal wedi derbyn hysbysiad i ymddangos gerbron y Bwrdd Meddygol.

Mae’r Preifat Tom Pierce o Landysul wedi bod adref am seibiant ac mae peth syndod ymysg yr hen bobl yn y dref sydd wedi derbyn hysbysiadau i ymddangos gerbron y Bwrdd Meddygol.

Mae Mr Joseph Evans o Bontarfynach wedi ymateb i hysbysiad a oedd yn ei alw i’r fyddin, ac mae’r Preifat Evan Jenkins wedi anfon llythyr gartref yn dweud ei fod yn dda ac yn llawen

Mae Cwynion y Rhyfel gan Richard Davies o Rydlewis yn gerdd am y cyfyngiadau a osodir ar y rheini sy’n ymwneud â chynhyrchu bwyd, ond mewn cerdd arall, sef Cyfrinachau gan Cenech, mae’r bardd yn honni ei fod yn gwybod lle mae digonedd o fwydydd iach ar gael, ond dywed mai gogoniant pob cyfrinach yw peidio â’i datgelu.

Dedfrydwyd David Lloyd o Penbont Stores, Pontrhydfendigaid dan Ddeddf Fara 1917 a bu rhaid iddo dalu dirwy o 10 swllt.

Mae gweithwyr yn brin, ond bu Pwyllgor Priffyrdd Ceredigion yn trafod yr angen i agor chwareli. Awgrymodd Mr Bonsall gyflogi carcharorion o’r Almaen.

Mae angen brys am wirfoddolwyr amaethyddol, a dylai unrhyw un sy’n dymuno gwirfoddoli wneud cais i’r Swyddfa Lafur yn Llanbedr Pont Steffan ar unwaith.

Gwelir nifer o adroddiadau a hysbysiadau yn ymwneud ag Wythnos Arfau Rhyfel, ac mae’n ddyletswydd i bawb fynd i’r Tanc (a fydd yn barod yn Aberystwyth ddydd Llun nesaf) i brynu Tystysgrifau Cynilion Rhyfel a Bondiau Rhyfel Cenedlaethol.

Yn ôl ‘The War Position’ mae’r cynghreiriaid wedi paratoi ar gyfer yr ymosodiad sydd i ddod, ac yn ‘Disgwyl Eto’ dywed mai paratoadau helaeth yr Almaen yw’r achos ar gyfer yr oedi yn yr ymosodiad.

Yn ei ddyddiadur ar ddydd Iau 4 Gorffennaf, mae’r Capten Gwilym James yn nodi bod milwyr Awstralia ac America wedi ymosod ar ardal eang. Ar y 6ed, mae’n ymweld â thraeth Paris, a dywed ei fod yn lle y bu gormod o ganmol arno, ‘rhywbeth tebyg i Borth (Ceredigion), ond ddim cystal.’

Another report appears in the Roll of Honour of a young man dying of gas poisoning,- sympathy is extended to all of the family of the late Private John Evans of Cardigan.

In Llanarth a memorial service is held to the late Mr E. Enoch who was killed in action in France, and in Devil’s Bridge the death is notified of Private Dd. Evans who was posted as missing six months ago. Mr H.H. Jones of Tregaron has also been notified of a his brother’s death. Private William Jones died in action on June 5th.

Second-lieutenant J. Thomas of Talybont is reported as wounded and missing on the Italian front and an obituary appears under Aberporth for the late Mr Gwilym Jones who died at Plymouth Hospital.

Major Picton Evans continues to be seriously ill.

Seaman James Pugh of Aberystwyth has been mentioned in despatches and Sergeant H. Patemen has received the Meritorious Service Medal for valuable services in France.

Gunner Evan David Morgan of Rheidol Valley has again left for France and several men from the neighbourhood have received notices to appear before the Medical Board.

Private Tom Pierce of Llandysul has been home on leave and there is some consternation among the ‘old fogeys’ of the town who have received notices to present themselves to the Medical Board.

Mr Joseph Evans of Devil’s Bridge has recently responded to his calling-up notice whilst Private Evan Jenkins has written home stating that he is quite well and cheerful.

Cwynion y Rhyfel (‘The Complaints of the War’) by Richard Davies of Rhydlewis is a poem about the restrictions placed upon those involved in food production, whilst in another poem, Cyfrinachau (‘Secrets’) by Cenech, the poet claims knowledge of an abundance of healthy food but, he says, the glory of every secret is to keep quiet about it.

David Lloyd of Penbont Stores, Pontrhydfendigaid is convicted and fined 10 shillings under the Bread Order 1917.

Labour is scarce but the Main Roads Committee of Cardiganshire discuss the need to open up quarries. Mr Bonsall suggests employing German prisoners.

War agricultural volunteers are urgently wanted and those who wish to volunteer should apply immediately to the Labour Officer in Lampeter.

The newspapers carry many reports and adverts relating to War Weapons Week  and it is everybody’s duty to go to ‘The Tank’ (which will be ready at Aberystwyth on Monday next) to buy War Savings Certificates and National War Bonds.

According to ‘The War Position’ the allies are prepared for the coming onslaughts and in ‘Disgwyl Eto’ (Waiting Again)  it is said that the delay in the attack is due to extensive German preparations.

Writing in his diary on Thursday 4th July, Captain Gwilym James mentions that the Australians, accompanied by the Americans have made an attack that morning over a wide front. On the 6th he goes to Paris Plage which to him, he says, is much over-rated, ‘something like Borth (Cardiganshire), but not so nice’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

28 Mehefin / June 1918

John Benjamin Stanley Jones of Aberystwyth, aged 19. Private, Cheshire Regiment

1 Gorffennaf / July 1918

Harold Lloyd Jones of Llandyfriog, aged 19. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

2 Gorffennaf / July 1918

Joseph Griffiths of Llechryd, aged 19.

3 Gorffennaf / July 1918

Benjamin Richards of St Dogmaels, aged 25. Private, Machine Gun Corps

 

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s