Wythnos/week 214: 6-12 Medi/September 1918

[English below]

Mae newyddion trist wedi cyrraedd Aberteifi (ymhlith llawer o leoedd eraill) fod yr Uwchgapten Picton Evans wedi marw mewn ysbyty Dwyreiniol. Cyhoeddir llun o’r Preifat Jenk Evans o Dal-y-bont a fu farw o’i glwyfau. Private Tom Ewart Richards of New Quay has also died of his wounds. Mae’r Preifat Tom Ewart Richards o Geinewydd hefyd wedi marw o’i glwyfau. Mae nifer o ddynion Llanbadarn wedi cael eu hanafu a lladdwyd y Lefftenant John Lewis Lloyd ar faes y gad yn Ffrainc. Mae’r Is-lefftenant R. H. Davies o Aberystwyth hefyd wedi cael ei ladd ar faes y gad.

Mae ‘Roll of Honour’ yn cynnwys mwy o newyddion am y rhai sy’n garcharorion rhyfel, y rhai sydd wedi cael eu lladd and the wounded.a’r anafedig.

Mae Mr a Mrs Jones, Fferm Ochr o Dregaron, wedi derbyn y newyddion trist am farwolaeth eu mab, y Cadét Hedfan W.R. Jones, a fu farw o ganlyniad i ddamwain awyren. Gellir gweld y Cadét W.R. Jones yn y llun (canol y rhes ganol, gyda mwstas) sydd o dan y telegraff a anfonwyd gan y Weinyddiaeth Awyr i deulu Jones ar 16 Medi (mae’r eitemau hyn yn rhan o’r Casgliad ADX/ 1649 yn Archifdy Ceredigion).

Mae’r Is-lefftenant D J Davies o Aberystwyth wedi ennill y Groes Filwrol am “ddewrder amlwg ac ymlyniad wrth ei ddyletswydd”, ac mae’r Lefftenant-Cyrnol Lewis Pugh Evans o Lovesgrove wedi derbyn bar i’w D.S.O.

Mae’r morwr dewr, Mr Penry Evans o Drewen unwaith eto wedi dychwelyd i’r môr, ar ôl cael ei dorpidio dair gwaith ac mae morwyr yr s.s. Dungeness wedi cael swm o arian am eu dewrder ar achlysur taro stemar â thorpido ar Fai 30 ddiwethaf. Fodd bynnag, roedd Mr Richard Hughes o’r Borth ar fwrdd llong a gafodd ei tharo â thorpido, ond goroesodd y criw.

Mae Mr E.R. Evans o Bow Street wedi derbyn cerdyn post gan ei fab yn yr Almaen.

Mae Anelwr Bomiau Blaenpennal G. L. R. Davies wedi cael llawdriniaeth tryffin ar ôl cael ei anafu yn y pen ac, yn ôl y Capten Gwilym James, mae wedi cael llawdriniaeth arall.

Mae ‘Hysbysiad o Benderfyniad’ wedi ei roi gan y tribiwnlys lleol ar gyfer Bwrdeistref Aberystwyth gan fod achos Thomas Edward Owen wedi’i ohirio.

Yn ôl ‘Tro’r Unol Daleithiau’, mae byddin yr Unol Daleithiau, am y tro cyntaf yn hanes y rhyfel, wedi cychwyn ymgyrch ar ei phen ei hun a brofodd yn gwbl lwyddiannus.

 

Sad news has reached Cardigan (amongst many other places) that Major Picton Evans has died in an Eastern hospital. A photograph appears of nineteen year old  Private Jenk Evans of Talybont who died of his wounds. Private Tom Ewart Richards of New Quay has also died of his wounds. Many Llanbadarn men have been wounded and Lieutenant John Lewis Lloyd has been killed in action in France. Second-Lieutenant R. H. Davies of Aberystwyth has also been killed in action.

The ‘Roll of Honour’ carries more news of those who are prisoners of war, those who have been killed  and the wounded.

Mr and Mrs Jones, Ochr Farm of Tregaron have received the sad news of the death of their son, Flight Cadet W.R. Jones, who died as a result of an aeroplane accident. Cadet W.R. Jones can be seen in the photograph (centre of middle row, with moustache) which is beneath the telegraph sent by the Air Ministry to the Jones family on the 16th September (these items are part of the ADX/ 1649 collection at Ceredigion Archives).

Second-Lieutenant D J Davies of Aberystwyth has won the Military Cross for ‘’conspicuous gallantry and devotion to duty’’, and Lieutenant-Colonel Lewis Pugh Evans of Lovesgrove has received a bar to his D.S.O.

Gallant sailor, Mr Penry Evans of Trewen has again returned to sea, after having been torpedoed three times and the  sailors of the s.s. Dungeness have been granted a sum of money  for their gallantry on the occasion of the torpedoing of a steamer on May 30th last. Mr Richard Hughes of Borth however was on board a ship which was torpedoed, but the crew survived.

Mr E.R. Evans of Bow street has received a postcard from his son in Germany.

Blaenpennal Bombardier G. L. R. Davies has undergone a trephine operation after being wounded in the head whilst, according to Captain Gwilym James, he has undergone another operation.

A ‘Notice of Decision’ has been given by the local tribunal for Aberystwyth Borough in that the case of Thomas Edward Owen has been adjourned.

According to ‘Tro’r Unol Daleithiau’ (The United States’ Turn), the United States’ army has, for the first time in the history of the war, begun a campaign on their own which proved to be completely successful.

 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion /Losses

7 Medi/ September 1918

John Rees Jones of Horeb, aged 37. Private, Kings Shropshire Light Infantry

William Jones of Borth, aged 66. Second Mate. Mercantile Marine

9 Medi/September 1918

John Samuel Thomas of Maesllyn, aged 26. Private, Labour Corps

11 Medi/September 1918

David Edgar Evans of Aberystwyth, aged 32. Lieutenant, Welsh Regiment

Cecil Gwyn Sutton Jones of Neuadd Cross, aged 28. Flight Cadet, Royal Air Force

David Lloyd of Maesllyn, aged 25. Stoker 2nd Class, Royal Navy.

12 Medi/September 1918

Evan Owen Evans of Llangrannog, aged 18. Able Seaman, Mercantile Marine Reserve

Peter Roberts of Capel Bangor, aged 23. Driver, Royal Field Artillery

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s