Wythnos/Week 217: 27 Medi/September – 3 Hydref/October 1918

[English below]

Cyhoeddir Roll of Honour eto a gwelwn fod Mrs Elizabeth Knight o Aberteifi wedi dioddef ergyd arall wrth golli ei mab, y Preifat Evan James Knight. Mae hi eisoes wedi colli ei gŵr a laddwyd ar faes y gad yn 1915. Mae’r Is-gorporal Gwyn Clifford James yn yr ysbyty ar ôl cael ei anafu yn y pen ac mae’r Preifat Glyn Price o Aberteifi wedi’i wenwyno â nwy yn Salonika.

Mae dynion o Ddyffryn yr Is-gorporal Evan T. Griffith a’r Preifat W. Wynne Lloyd wedi marw, y cyntaf o’r ddau wedi’i ladd ar faes y gad ar 24 Awst a’r ail yn marw o’i glwyfau a gafwyd ar faes y gad ar 3 Medi.

Mae newyddion yn cyrraedd Mrs Clement Richards bod ei gŵr wedi cael ei ladd ar faes y gad ar 1 Medi, tra yn Nyffryn Rheidol, mae’r Swyddfa Ryfel wedi dweud bod y Preifat Evan Arthur Morgan, y credid ei fod ar goll, wedi’i ladd ar Awst 3.

Mae’r Preifat William Rowlands, mab y diweddar Mr Thomas Rowlands, gwerthwr ceffylau Tregaron wedi’i ladd gan saethwr cudd.

Yn Bow Street mae Mr Bunce Morgan wedi cael gwybod am farwolaeth ei fab ieuengaf, y Preifat Ivor Morgan ym Mhalestina ac mae Jack Watkins wedi ysgrifennu yn ei ddyddiadur (derbyniad newydd heb ei gatalogio, rhif cyfeiriad ADX/1652) ei fod ef, Jack, wedi bod yn siarad ag Ivor y noson cyn ei farwolaeth ac ar ddydd Sadwrn, 28ain, mae’n ysgrifennu llythyr at dad Ivor, Mr Bunce Morgan.

Cynhelir gwasanaethau coffa yn Llanbadarn (i’r Preifatiaid W T Jones a Douglas Davies), yn Aber-porth (i’r Is-lefftenant Henry James Owen) ac yn Llandysul (i’r Preifat John R Jones).

Mae Er Cof yn gerdd a ysgrifennwyd i William David Harper a aeth i lawr gyda’i long a drawyd â thorpido ar Hydref 11, 1917 (soniwyd amdano yn wythnos 169).

Mae newyddion da yn cyrraedd Ceinewydd – mae Mr William Rees Thomas, Stryd Fawr wedi goroesi ar ôl i’w long gael ei tharo â thorpido.

Y Preifat David Owen Jones yw’r cyntaf o Aberaeron i ennill y Fedal Filwrol ac mae’n dda clywed bod y Preifat Dewi Jones, a gafodd ei anafu’n ddifrifol, bellach yn gwneud cynnydd.

Ym Mrongest, fel mewn llawer o bentrefi a threfi eraill ledled Sir Aberteifi, cynhelir cyngerdd derbyn (i’r Preifat Johnny Griffiths) ac mae’r Cloddiwr Stanley Jones yn cyrraedd cartref ei fam am seibiant byr iawn.

Cyhoeddir lluniau o deulu gwladgarol Morris o Benparcau yn y Cambrian News ac yng ngholofn Aberystwyth, mae newyddion bod y Capten Peter Edwards bellach wedi’i eithrio o wasanaeth milwrol pellach. Mae’r Lefftenant Thomas o Lanfynydd sydd wedi cael ei anafu bellach yn mynychu dosbarthiadau yn y coleg ac mae’r Is-lefftenant J.L.M. Sinnett ymysg enillwyr diweddar y Groes Filwrol.

Ac yn olaf am yr wythnos hon, dywedir bod mwy o fenywod na dynion yn bleidleiswyr ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yn Sir Aberteifi a chaiff cynnig ei basio yng nghyfarfod Cymdeithas Ryddfrydol Sir Aberteifi na fyddai er lles y wlad i gael Etholiad Cyffredinol nes bod y rhyfel ar ben.

The Roll of Honour is published again and we see that Mrs Elizabeth Knight of Cardigan suffers another blow in the loss of her son, Private Evan James Knight. She has already lost her husband who was killed in action in 1915. Lance-corporal Gwyn Clifford James is in hospital  having been wounded in the head and Private Glyn Price of Cardigan has been gassed in Salonika.

Dyffryn men Lance-corporal Evan T. Griffith and Private W. Wynne Lloyd have died, the former killed in action on the 24th August and the latter succumbing to wounds received in action on the 3rd September.

News reaches Mrs Clement Richards that her husband has been killed in action on September 1st, whilst in the Rheidol Valley the War Office has notified that Private Evan Arthur Morgan, who was believed to be missing, was killed on August 3rd.

Private William Rowlands, the son of the late Mr Thomas Rowlands, horse dealer of Tregaron has been killed by a sniper.

In Bow Street Mr Bunce Morgan has been notified of the death of his youngest son, Private Ivor Morgan in Palestine and Jack Watkins has written in his diary (Recent accession, not yet in catalogue, Ref ADX/1652) that he, Jack, had been speaking to Ivor the night before his death and on Saturday, 28th he writes a letter to Ivor’s father, Mr Bunce Morgan.

Memorial services are held  in Llanbadarn (to Privates W T Jones and Douglas Davies), in Aberporth (to 2nd Lieutenant Henry James Owen) and in Llandyssul (to Private John R Jones).

Er Cof (‘In Memory’) is a poem written to William David Harper who went down with his torpedoed ship on October 11th, 1917 (reported in week 169).

Good news reaches New Quay – Mr William Rees Thomas, High Street has survived the torpedoing of the vessel on which he was board.

Private David Owen Jones is the first from  Aberaeron to be awarded the Military Medal  and it is good to hear that Private Dewi Jones, who was seriously wounded, is now making progress.

In Brongest, as in many other villages and towns throughout Cardiganshire, a reception concert (to Private Johnny Griffiths) is held and Sapper Stanley Jones  arrives at his mother’s home for a very short leave.

Photographs of the patriotic Penparke Morris family appear in the Cambrian News and in the Aberystwyth column there is news that Captain Peter Edwards has now been exempted from further military service. Lieutenant Thomas of Llanfynydd who has been wounded is now attending classes at the College and Second Lieutenant J.L.M. Sinnett is among the recent winners of the Military Cross.

And lastly for this week it is reported that there are more women than men voters for local government  elections in Cardiganshire, and a resolution is passed in the meeting of the Cardiganshire Liberal Association that it would not be in the interests of the country to have a General Election until the war is over.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

29 Medi/September 1918

Jenkin Oliver Howells of Lampeter, aged 21. Private, Machine Gun Corps

30 Medi/September 1918

Richard Rees of Borth, aged 48. Seaman, Mercantile Marine

William Davies of Cribyn, aged 30. Private, Royal Garrison Artillery

George Thomas Richardson of Cilcennin, aged 21. Private, Border Regiment

1 Hydref/October 1918

Glyn Jones of Aberystwyth, aged 24. Private, Suffolk Regiment

2 Hydref/October 1918

John Jones of Drefach, aged 29. Private, Canadian Infantry

Advertisements

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s