Wythnos/Week 219: 10-16 Hydref/October 1918

[English below]

Cofnodir llawer mwy o golledion a sonnir am dipyn o farwolaethau yn y papur newydd.

Trist yw Llanbedr Pont Steffan pan geir y newyddion am farwolaeth Miss Ella Richards o niwmonia a chaiff Mrs Elizabeth Morgan, Dyffryn Rheidol wybod bod ei mab, y Preifat Evan Arthur Morgan wedi cael ei ladd ar faes y gad ar Awst 23.

Cynhelir gwasanaeth coffa i’r Preifat Clement Richards yn Ystumtuen. Yn bresennol mae’r Preifat Sidney Richards (brawd yr ymadawedig) y soniwyd amdano yn newyddion yr wythnos ddiwethaf fel gartref ar seibiant o wersyll hyfforddi.

Mae’r Lefftenant D. Jones, mab Mr and Mrs Henry Jones, Henllan wedi cael ei ladd ar faes y gad ac mae Mr a Mrs Rd. Jones, Fferm Glanrafon, Llanbadarn wedi cael gwybod bod eu mab, y Preifat Daniel Evans Jones wedi marw o’i glwyfau (soniwyd am deulu Jones yn wythnosau 130 a 137).

Cyhoeddir llun o’r Preifat David Lloyd ar ei daflen goffa a chyhoeddir adroddiad yn y Cambrian News am farwolaeth Syr Edward Webley-Parry-Pryse, Barwnig Gogerddan. Ar ôl bod yn Ffrainc am ddwy flynedd a hanner, dychwelodd i Ogerddan gyda’i gyfansoddiad cadarn wedi ei danseilio, yn anffodus.

Mae Aronfa, a grybwyllwyd yn yr wythnosau diwethaf, wedi bod yn sâl ers sawl wythnos ac mae’n gorwedd yn yr ysbyty yn Ffrainc. Estynnir cydymdeimlad iddo ef ac i holl ddarllenwyr a gohebwyr ffyddlon y Cardigan and Tivyside sydd ar y Ffrynt.

Cyhoeddir lluniau o’r Rhingyll Bob Jones o Aberystwyth sydd wedi goroesi ar ôl i’r ‘Leinster’ gael ei tharo â thorpido, a hefyd o’r milwr o Aberystwyth, y Preifat D.J. James sy’n gwasanaethu ym Mhalestina.

Newyddion pellach o Aberystwyth:

Mae’r Parch D. Lynne Davies wedi gadael i ymgymryd â gwaith yng nghytiau Byddin yr Eglwys; mae nifer o filwyr gartref ar seibiant; mae Mr Wallace E. Whitehouse wedi dychwelyd o’r Iseldiroedd lle mae wedi rhoi darlithoedd i swyddogion a swyddogion heb gomisiwn sy’n garcharorion rhyfel; mae’r Rhingyll J.E. Burbeck wedi derbyn y Fedal Ymddygiad Rhagorol ac mae’r Capten Griffith D. Ellis wedi ennill y Groes Filwrol.

Many more losses are recorded and quite a few deaths are reported in the newspapers.

Gloom is cast over Lampeter when the news of Miss Ella Richards’ death from pneumonia is received and Mrs Elizabeth Morgan, Rheidol Valley receives notification that her son, Private Evan Arthur Morgan was killed in action on August 23rd.

A memorial service is held to Private Clement Richards in Ystumtuen. Attending is Private Sidney Richards (deceased’s brother) who was  mentioned in  last week’s news as being home on leave from a training camp.

Lieutenant D. Jones, the son of Mr and Mrs Henry Jones, Henllan has been killed in action  and Mr and Mrs Rd. Jones, Glanrafon Farm, Llanbadarn has been notified that their son, Private Daniel Evans Jones, has died of his wounds. (The Jones family were mentioned in weeks 130 and 137).

A photograph of Private David Lloyd appears on his memorial  leaflet and a report appears in the Cambrian News of the death of Sir Edward Webley-Parry-Pryse, the Baronet of Gogerddan. Having been in France for two and a half years, he returned to Gogerddan, his robust constitution having been sadly undermined.

Aronfa, who has been mentioned in previous weeks has been ill for many weeks and is lying in hospital in France. Sympathy is extended to him and to all those faithful readers and  reporters of the Cardigan and Tivyside who are at the Front.

Photographs appear of Aberystwyth Sergeant Bob Jones who has survived the torpedoing of the ‘Leinster’, and also of Aberystwyth soldier, Private D.J. James who is serving in Palestine.

Further news from Aberystwyth:

The Rev D. Lynne Davies has left to take up work in the Church Army huts; several soldiers are home on leave; Mr Wallace E. Whitehouse has returned from Holland where he has given lectures to officers and  n.c.o. prisoners of war; Sergeant J.E. Burbeck has received the D.C.M. and Captain Griffith D. Ellis has been awarded the Military Cross.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

11 Hydref/October 1918

Thomas Roberts of Aberystwyth, aged 34. Second Lieutenant, York and Lancaster Regiment

12 Hydref / October 1918

James Pugh of Aberystwyth, aged 34. Seaman, Royal Naval Reserve

Daniel Evan Evans of Llanddewi, aged 29. Private, North Staffordshire Regiment

Zaccheus Williams of Llanddewi, aged 32. Private, London Regiment

13 Hydref/ October 1918

David Ernest Davies of Felinfach, aged 23. Royal Naval Volunteer Reserve

Gwilym Phillips of Cardigan, aged 22. Second Lieutenant, Gloucestershire Regiment

14 Hydref / October 1918

Ella Richards of Lampeter, aged 31. Nurse, Voluntary Aid Detachment

Daniel Evans Jones of Llanbadarn Fawr, aged 27. MM Private, Welsh Guards

William John Davies of Llangybi, aged 32. Lieutenant, Royal Garrison Artillery

Thomas Llewellyn James of Llandre, aged 19. Rifleman, Kings Royal Rifle Corps

Daniel Evan Jones, aged 27. MM Private, Welsh Guards

William John Davies of Aberystwyth, aged 32. Lieutenant, Royal Garrison Artillery

15 Hydref / October 1918

David Lloyd of Llandysul, aged 32. Private, South Wales Borderers

 

 

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s