Wythnos/week 226: 29 Tachwedd/November-5 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Er bod y Cadoediad wedi’i lofnodi, mae’r adroddiadau am golledion yn parhau ac mae’n ymddangos bod cymaint o newyddion yn ymwneud â’r rhyfel ag erioed.

Mae’r Preifat Tom Davies o Gapel Seion wedi marw o niwmonia yn Salonika ac mae’r Llongwr Dick Morgan o Lanbedr Pont Steffan wedi marw yn Iwerddon o niwmonia yn dilyn y ffliw.

Mae Prifathro ysgol Llanafan yn cofnodi, gwaetha’r modd, farwolaeth Job Evans o’i glwyfau yn Ffrainc, cyn-ddisgybl yr ysgol. Mae cyn-ddisgybl arall, David B Edwards, wedi cael ei anafu ac wedi colli ei fraich dde.

Mae Miss Nellie Owen o’r Borth wedi cael gwybod am farwolaeth ei brawd. Cafodd y Preifat David Owen ei anafu yn y pen ychydig wythnosau’n ôl ac mae wedi marw yn Ysbyty Weymouth. Mae Mrs Edwards, Angorfa wedi derbyn gwybodaeth bod ei mab yn garcharor rhyfel yn yr Almaen.

Mae Mr Jack Edwards o Dregaron wedi marw yn sydyn. Roedd wedi bod ers rhai blynyddoedd yn Ffrainc lle cafodd ei glwyfo.

Mae’r Capten Llewellyn Watkin Howell Tringham, mab y diweddar Mr William Tringham a Mrs Tringham, Aber-porth wedi marw ar y ffordd adref o Rouen, ac mae gwasanaeth coffa i’r diweddar Gapten Thomas, Tŷ Trefor yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Cynfil. Mae dau frawd o Aber-porth wedi cyrraedd adref ar ôl pedair blynedd a phedwar mis mewn gwersyll Almaenig yn Ruhleben. Mae un o’r brodyr, Mr Evan Owen yn disgrifio’r newid o Ruhleben i Aber-porth fel mynd o uffern i’r nefoedd.

Mae’r Gyrrwr R.E. Humphreys o Lanbadarn yn beryglus o wael yn yr ysbyty yn Salonika ar ôl bod ar ffrynt Salonika am y tair blynedd diwethaf.

Cynhelir cyngerdd derbyn mawr yn anrhydeddu’r Mecanig Awyr Tom Davies yn ysgol Glynarthen, ac mae llawer o ddynion lleol sydd wedi bod yn garcharorion wedi dychwelyd i Aberteifi a’r ardal ac yn sôn am eu profiadau yn ystod y rhyfel.

Mr Dickie Williams o Aberaeron yw’r milwr cyntaf a ryddhawyd i gyrraedd gartref yn y dref. Mae’r Preifat David Thomas Williams wedi ysgrifennu o’r carchar yn yr Almaen gan ddweud ei fod yn ddiogel, ond yn wael.

Cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol pwysig yn Aberaeron mewn perthynas â choffa rhyfel.

Mae llawer o ddynion gartref yn ystod yr wythnos yn Aberystwyth, ac mae newyddion da gan fod yr Is-gorporal David Evans, Dolguan, wedi cyrraedd Lloegr ar ôl bod yn garcharor rhyfel ers mis Mawrth 1918.

Mae’r golofn ‘Week by Week’ yn dweud y deellir y bydd y gwaharddiadau ar nwyddau bwyd yn cael eu diddymu yn raddol. Mae’r Gynnwr Evan J Jones o Lynarthen wedi ymweld â mannau yn Ffrainc lle mae rhai o’r rhai sydd wedi syrthio wedi eu claddu ac mae wedi dod â cherrig mân o’r beddau i’r teuluoedd profedigaethus gartref.

Mae ‘Newyddion yr Wythnos’ yn sôn bod 32,371 o farwolaethau wedi bod o’r ffliw yn ystod y chwe wythnos diwethaf. Mae 14,235 o filwyr Prydain a 494 o swyddogion wedi cyrraedd gartref ar ôl bod yn garcharorion yn yr Almaen. Mae ein colledion ar y môr yn ystod y rhyfel wedi bod yn fach o’u cymharu â’r rhai a gollwyd ar dir.

Mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod yn drist am farwolaeth yr is-lawfeddyg, y Capten Cottrill, ac mae Jack Watkins yn ysgrifennu bod y ffliw a’r niwmonia yn ddrwg a bod chwech o ddynion wedi marw.

Although the Armistice is signed the reports of losses continue and there seems to be as much war-related news as ever.

Private Tom Davies of Capel Seion has died from pneumonia at Salonika and Seaman Dick Morgan of Lampeter has died in Ireland from pneumonia following influenza.

The Headmaster of Llanafan school records with regret the death from wounds in France of Job Evans a former scholar of the school. Another former scholar, David B Edwards has been wounded and lost his right arm.

Miss Nellie Owen of Borth has been notified of her brother’s death. Private David Owen had been wounded in the head a few weeks ago and has died in Weymouth Hospital. Mrs Edwards, Angorfa has received information that her son is a prisoner of war in Germany.

Mr Jack Edwards of Tregaron has died suddenly. He had been for some years in France where he was wounded.

Captain Llewellyn Watkin Howell Tringham, son of the late Mr William Tringham and Mrs Tringham, Aberporth has died on the way home from Rouen, and a memorial service to the late Captain Thomas, Trefor House is held at St Cynfil’s Church, Aberporth. Two brothers from Aberporth have arrived home after four years and four months internment in a German camp at Ruhleben. One of the brothers, Mr Evan Owen describes the change from Ruhleben to Aberporth as from hell to heaven.

Driver R.E. Humphreys of Llanbadarn is dangerously ill in hospital in Salonika having been at the Salonika front for the past three years.

A grand reception concert in honour of Air Mechanic Tom Davies is held at the Glynarthen school, and many local men who have been prisoners have returned to  Cardigan and the district and tell of their wartime experiences.

Mr Dickie Williams of Aberaeron is the first discharged soldier to have arrived home at the town. Private David Thomas Williams has written from prison in Germany that he is safe, but ailing.

An important general meeting has been held in Aberayron in regard to war commemoration.

Many men are at home during the week in Aberystwyth and good news in that lance-Corporal David Evans, Dolguan has arrived in England having been a prisoner of war since March, 1918.

The ‘Week by Week’ column reports that it is understood that the bans on articles of consumption will be gradually removed. Gunner Evan J Jones of Glynarthen has visited the burial spots in France of some of fallen and brought home pebbles from the graves to the families at home.

‘Newyddion yr Wythnos’ (News of the Week) reports that there have been 32,371 deaths from influenza during the last six weeks. 14,235 British soldiers and 494 officers have arrived home home having been prisoners in Germany. Our losses at sea during the war have been small in comparison with those lost on land.

Captain Gwilym James writes in his diary that he is saddened at the death of second surgeon, Captain Cottrill, and Jack Watkins writes that the flu and pneumonia are bad and that six men have died.

Two poems are published: ‘Cywydd Coffa’, a poem in memory of Lewis Jones of Beulah who fell in the war sometime in mid-September 1918, and ‘Y Botwm Du’ (The Black Button), which is worn by a soldier in mourning. This black button is described as being  of so much more significance than any other decoration worn on the soldier’s chest.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

29 Tachwedd/November 1918

John Edwards of Tregaron, aged 32. Private, Welsh Regiment

30 Tachwedd/November 1918

David Owen of Capel Bangor, aged 26. Private, Royal Welch Fusilers

Late 1918

Robert Brython Jones of Aberystwyth, aged 25. Royal Army Medical Corps

1 Rhagfyr /December 1918

Thomas James Edwards of Aberystwyth, aged 27. Flight Cadet, Royal Air Force

2 Rhagfyr/December 1918

Frederick Howes of Llandyfriog. Sergeant, Army Service Corps

Toma Davies of Llandyfriog, aged 27. Private, Welsh Regiment

4 Rhagfyr/December 1918

Richard William Millman of Aberystwyth, aged 26. Gunner, Royal Field Artillery

David Edward Davies of Llanbadarn Fawr, aged 34. Driver, Royal Field Artillery

5 Rhagfyr/December 1918

Philip Edmund Vaughan of Felinfach, aged 40. DSO Major, Worcestershire Regiment

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s