Wythnos/week 228: 13-19 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Cynhelir gwasanaeth coffa i’r diweddar Nyrs Ella Richards yng Nghapel Soar yn Llanbedr Pont Steffan, tra yn y Tabernacl, Aberystwyth gwneir cyfeiriadau coffa i’r Preifat W.M. Millman (a grybwyllwyd yr wythnos diwethaf) o Drefechan a fu farw o niwmonia yng Ngogledd Ffrainc.

Yn Nhregaron mae angladd y Cadét Hedfan 19 oed John Davies o Bencastell (a grybwyllwyd yr wythnos diwethaf) wedi digwydd yn Eglwys Sant Caron, ac yn Aber-cuch, mae Mr a Mrs William Davies wedi cael gwybod am farwolaeth eu mab. Cyhoeddwyd bod y Preifat Gwilym Davies ar goll ond mewn gwirionedd, cafodd ei ladd ar Ebrill 11.

Mae llawer o adroddiadau am y rhai a anafwyd: y milwr o Aberteifi, yr Is-gorporal James Owen Jones, y brodyr o Lynarthen, y Signalwr David Lloyd Jones a’r Gynnwr Tommy John Jones,

Mae’r diweddar Lefftenant Laurence Picton Evans a laddwyd yn y rhyfel ar Awst 21 wedi gadael £1,671. Rhoddir llythyrau gweinyddu i’w chwaer.

Cyhoeddir lluniau o’r Llongwr o Aberystwyth, David Lewis a’r Preifat H. Hughes, a’r brodyr yr Is-swyddog Evan Edwards, y Llongwr-Gynnwr Edward John Edwards a’r Preifat Clarence Edwards.

Mae mwy o garcharorion rhyfel yn cyrraedd gartref – y Preifat Tom Evans o’r Almaen, y Preifat Emrys J. Edwards o’r Borth, y Capten J. Evans o Benmorfa, y Preifat Tom Halley o Dregaron a gafodd ei garcharu am fisoedd yn Awstria a’r Mecanig Awyr J. L. Jones o Lynarthen.

Cynhelir rhai cyngherddau croeso gartref – yn y Borth, Glynarthen a Phenmorfa, tra cyfeirir at y rheiny sydd gartref yn ystod yr wythnos. Yn y Borth, gadawodd y Preifatiaid Thomas Davies ac R. R. Davies, Trigfan ddydd Gwener ar ôl treulio pedwar diwrnod ar ddeg gartref. Fodd bynnag, ni allodd y Preifat David Bonner o Bontarfynach ddychwelyd i ddyletswyddau milwrol oherwydd pwl o’r ffliw.

Ym Mlaenpennal gosodir mater o godi cofeb i filwyr lleol gerbron cynulleidfa Capel y Methodistiaid Calfinaidd, tra bod Bwrdd y Gwarcheidwaid yn cefnogi’r penderfyniad a basiwyd gan Undeb Lewisham yn Nhregaron: ‘That immediate steps be taken to hand over the ex-Kaiser for trial, his presence in Holland being a grave menace to the cause of the Allies’.

Mae Jack Watkins yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur am gael dannedd wedi’u tynnu ond heb ddioddef poen.

Yn ‘Y Golofn Cymraeg’, ceir y gerdd Cyfarch Nadolig, sy’n mynegi’r teimlad y bydd cadw’r ŵyl eleni yn …… nawr bod y gynnau’n dawel.

A memorial service to the late Nurse Ella Richards is held at Soar Chapel in Lampeter whilst in the Tabernacle, Aberystwyth memorial references are made to Private W.M. Millman (mentioned last week) of Trefechan who died from pneumonia in Northern France.

In Tregaron the funeral of 19 year old Flight-Cadet John Davies of Pencastell (mentioned last week) has taken place at St Caron’s Church, and in Abercych, Mr and Mrs William Davies have been informed of their son’s death. Private Gwilym Davies had been posted missing but was actually killed on the 11th of April.

There are many reports of the wounded – Cardigan soldier, Lance-Corporal James Owen Jones, Glynarthen brothers, Signaller David Owen Jones and Gunner Tommy John Jones,

The late Lieut. Laurence Picton Evans who was killed in the war on August 21 has left £1,671. Letters of administration are granted to his sister.

Photographs appear of Aberystwyth Seaman David Lewis and Private H Hughes and brothers Petty Officer Evan Edwards, Seaman Gunner Edward John Edwards and Private Clarence Edwards.

More prisoners of war arrive home,- Private Tom Evans from Germany, Private Emrys J. Edwards of Borth, Captain J. Evans of Penmorfa, Private Tom Halley of Tregaron who had been imprisoned for months in Austria and Air-mechanic J. L. Jones of Glynarthen.

A few welcome home concerts are held in Borth, Glynarthen and Penmorfa, whilst references are made to those home during the week. In Borth, Privates Thomas Davies and R. R. Davies, Trigfan left on Friday after spending fourteen days at home. However Private David Bonner of Devil’s Bridge was unable to return to military duties owing to an attack of influenza.

In Blaenpennal the matter of erecting a memorial to local soldiers is placed before the congregation of the C.M. Chapel whilst in Tregaron the Board of Guardians supports the resolution passed by the Lewisham Union ‘That immediate steps be taken to hand over the ex-Kaiser for trial, his presence in Holland being a grave menace to the cause of the Allies’.

Jack Watkins writes in his diary of having teeth extracted but suffering no pain.

‘Y Golofn Cymraeg’ (The Welsh Column) carries the poem Cyfarch Nadolig (‘Christmas Greeting’), which expresses the feeling that keeping the festival this year will be pleasant now that the guns are silent.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

17 Rhagfyr/December 1918

David George Griffiths of Llangrannog, aged 28. MC Lieutenant, Royal Field Artillery

18 Rhagfyr/December 1918

William Biddyr Davies of Cardigan, aged 21. Lance Bombardier, Royal Garrison Artillery

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s