Wythnos/week 230: 27 Rhagfyr/December 1918-2 Ionawr/January 1919

[English below]

O’r diwedd – dim colledion wedi’u cofnodi am yr wythnos! Serch hynny, cynhaliwyd gwasanaeth coffa i’r bechgyn sydd wedi syrthio ac a oedd yn perthyn i Eglwys Methodistiaid Calfinaidd y Tabernacl yn Aberteifi yn y capel nos Sul.

Mae’r Cardigan and Tivyside Advertiser wedi nodi rhai o’r prif ddigwyddiadau o’r hyn a ddigwyddodd yn yr ardal yn 1918. Yn ôl y papur newydd ‘1918 has been a momentous year in the history of the world because it saw the conclusion of the greatest war in history. May 1919 prove to be the harbinger of better things for us all.’

Ymddengys adroddiad arall ynglŷn â charcharorion rhyfel yn dychwelyd.  Mae’r Capten E.W. Gower gartref o’r diwedd ar ôl cael ei gipio ar 27 Awst, 1914, ac mae’n son am ei brofiadau.

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus o groeso i garcharorion rhyfel Aberteifi a’r ardal sydd wedi dychwelyd naill ai yn Neuadd y Dref neu’r Pafiliwn, Aberteifi. Gwahoddir pawb.

Mae Jack Watkins yn parhau i ysgrifennu yn ei ddyddiadur fel y mae’r Capten Gwilym James. Mae’r ail wedi bod yn ymweld â Namur ar 31 Rhagfyr sydd â phoblogaeth o 30,000. Yn y nos, mae’n mwynhau ei ‘Ginio Nadolig’ a oedd yn ôl pob tebyg yn eithaf da.

Yn olaf am yr wythnos hon, ac yn wir ar gyfer 1918, mae’r Gyrrwr D. Griffiths wedi ysgrifennu Leave y Milwr sy’n mynegi pa mor euraidd yw awr rhyddhad i’r rheini sy’n dychwelyd adref i’w hanwyliaid o diroedd gwallgofrwydd annealladwy.

At last – no recorded losses for the week! However, a memorial service to the lads who have fallen belonging to Tabernacle C.M. Church in Cardigan has been held at the chapel on Sunday evening.

The Cardigan and Tivyside Advertiser has set out some of the chief events of what happened in the district in 1918. According to the newspaper ‘1918 has been a momentous year in the history of the world because it saw the conclusion of the greatest war in history. May 1919 prove to be the harbinger of better things for us all.’

Another report appears regarding the return of the prisoners of war.  Captain E.W. Gower is home at last having been captured on the 27th August, 1914, and relates of his experiences.

A public meeting of welcome to returned prisoners of war of Cardigan and district is to be held either at the Guildhall or the Pavilion, Cardigan. All are invited.

Jack Watkins continues to write in his diary as does Captain Gwilym James. The latter has, on the 31st December been visiting Namur which has a population of 30,000. In the evening he enjoys his ‘Xmas Dinner’ which apparently was quite good.

Lastly for this week, and indeed for 1918, Driver D. Griffiths has written Leave y Milwr (‘The Soldier’s Leave’) which expresses how golden is the hour of release for those who are returning home to their loved ones from the lands of incomprehensible madness.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s