Wythnos /week 231: 3-9 Ionawr/January 1919

[English below]

Er na chofnodir unrhyw golledion, mae gwasanaethau coffa yn dal i gael eu cynnal.  Mae Llanfyrnach yn coffáu marwolaeth chwe milwr ar faes y gad sy’n gysylltiedig â chynulleidfaoedd Brynmyrnach a Llwynyrhwrdd.

Mae mwy o garcharorion rhyfel yn dychwelyd adref ac yn sôn am eu profiadau a chynhelir cyngherddau a chyfarfodydd i’w croesawu adref. Trafodir hyfforddiant dynion a ryddhawyd ym Mhwyllgor Pensiynau Rhyfel Sir Aberteifi a gyfarfu yn Aberystwyth ac mae’r Brifysgol yn ystyried ailddechrau astudiaethau’r dynion ifanc hynny sydd wedi bod ar wasanaeth milwrol yn ystod y rhyfel. Hefyd yn Aberystwyth gwneir apêl gyhoeddus am £10,000 ar gyfer codi adeilad coffa.

Mynegir gobaith yn y gerdd ‘Llanbadarn Fawr. January 1919’ am flwyddyn lawen yn hytrach na gwrthdaro. Mae J. E. Morgan o Gapel Evan yn gofyn beth fydd yn cael ei wneud gyda’r Caiser nawr ei fod wedi methu â gorchfygu Lloegr. Yn y pennill olaf mae’n ysgrifennu y byddai merched Sir Aberteifi yn hoffi i’r Caiser ymweld â Chymru er mwyn iddynt ei roi wysg ei ben i mewn i afon Taf neu afon Teifi. Mae Dewi Aeron sydd yn Ffrainc wedi ysgrifennu ‘Bedd y Milwr’ sy’n disgrifio bedd milwr ar ryw lwybr anghysbell mewn man lle’r oedd ymladd trwm ddwy flynedd yn ôl.

Mae Miss Ethel Nicholas, aelod o Fyddin y Tir, wedi derbyn y Bar Gwasanaeth Nodedig am ymddygiad clodwiw.

Mae’r cynnig o Ryddid Bwrdeistref Aberteifi i’r Prif Weinidog bellach wedi’i dderbyn er y bydd cryn dipyn o amser cyn y gall ymweld â’r fwrdeistref.

Mae’r Rhingyll D. Harton Davies yn derbyn arwydd bach o werthfawrogiad o’i wasanaethau i’w Deyrn a’i Wlad a chyhoeddir llun yn y Cardigan and Tivyside o Wersyll Carcharorion Quedlinberg, yr Almaen.

Mae Jack Watkins yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur bod nifer o Domis wedi cael eu trywanu yn Alex (Alexandria) yn ddiweddar.

Although no losses are recorded memorial services continue to be held.  Llanfyrnach commemorates the death in action of six soldiers connected with the congregations of Brynmyrnach and Llwynyrhwrdd.

More prisoners of war return home and relate of their experiences and concerts and meetings are held to welcome them home. The training of discharged men is discussed in the Cardiganshire War Pensions Committee which met at Aberystwyth and the resumption of studies by those young men who have been on national service during the war is being considered by the University. Also in Aberystwyth a public appeal is made for £10,000 for the erection of a memorial building.

Hope is expressed in the poem ‘Llanbadarn Fawr. January 1919’  for a glad year above all conflict. J. E. Morgan of Capel Evan asks what will be done with the Kaiser now that he has failed to conquer England. In the last verse he writes that Cardiganshire girls would like the Kaiser to visit Wales in order that they might put him head first into the river Taf or Teifi. Dewi Aeron who is in France, has written ‘Bedd y Milwr’ (The Soldier’s Grave) which describes a soldier’s grave on some remote path in a place where there was heavy fighting two years ago.

Miss Ethel Nicholas, a member of the Land Army has been awarded the Distinguished Service Bar for meritorious conduct.

The offer of the Freedom of the Borough of Cardigan to the Prime Minister has now been accepted although it will be some considerable time before he can visit the borough.

Sergeant D. Harton Davies receives a small token of appreciation of his services to his King and Country and a photograph appears in the Cardigan and Tivyside  of the Quedlinberg Internment Camp, Germany.

Jack Watkins writes in his diary that several Tommies have been stabbed in Alex (Alexandria) lately.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy/Click images to enlarge]

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s