Wythnos/Week 232: 10-16 Ionawr/January 1919

[English below]

Yr wythnos hon, cynhelir gwasanaeth coffa yng Nghapel Gwernllwyn, Llandysul i’r diweddar Breifat Dan Lewis. Cafodd ei rieni’r newyddion am ei farwolaeth wrth i glychau’r Eglwys ganu i gyhoeddi llofnodi’r cadoediad. Cynhelir gwasanaeth coffa arall yn Llangynfelyn lle mae llechen yn cael ei dadorchuddio er cof am y diweddar W. Basil Jones, Gwynfryn.

Yn anffodus, mae’r Preifat Tom Ladd, Aberteifi wedi marw yn 24 oed. Roedd wedi dychwelyd adref ym mis Rhagfyr, ei iechyd wedi torri ac yn dioddef gan ddarfodedigaeth.

Mae carcharor rhyfel olaf Aberteifi, y Cloddiwr D.T. Sayce wedi cyrraedd gartref o’r Almaen. Yn Aberystwyth croesawodd nifer fawr o drigolion y Rhingyll Albert Hughes a’r Gynnwr Richard J Davies gartref ac ym Meulah cynhelir cyngerdd derbyn i groesawu’r Preifat J.M. James gartref.

Mae cwmnïau rheilffyrdd wrthi’n llunio amserlenni newydd er mwyn hwyluso’r traffig anarferol o deithwyr sy’n deillio o ddadfyddino milwyr.

Dywedwyd wrth y Pwyllgor Rhyngadrannol ar garcharorion rhyfel, pan fydd pob carcharor rhyfel Prydeinig sy’n ffit i deithio, ac sydd o fewn cyrraedd wedi cael eu dychwelyd o’r Almaen, rhagwelir y bydd tua 2000 o garcharorion sâl yn parhau i fod ar wasgar ledled yr Almaen.

Cynhelir cyfarfod pwysig yn Nhregaron i ystyried codi cofeb rhyfel, ac yn Aberteifi cynhelir cyfarfod cyffredinol yn Neuadd y Dref ynghylch y prosiect i ddarparu ysbyty er cof am arwyr y dref a’r ardal a syrthiodd. Mae Pwyllgor Coffa Rhyfel Ardal Llannarth wedi cyfarfod i ystyried ymhellach godi neuadd goffa.

Mae Prif Gwnstabl Heddlu Sir Aberteifi yn datgan bod Pwyllgor Heddlu Sir Aberteifi wedi cynnal ysbryd cylchlythyrau’r Swyddfa Gartref ac yn gwneud ei orau ar gyfer ei ddynion ei hun.

Cynhaliwyd cyfarfod o Bwyllgor Pensiynau Rhyfel Sir Aberteifi yn Aberystwyth. Ystyriwyd ceisiadau am grantiau o Gronfa’r Brenin a materion yn ymwneud â Chymdeithas Diriogaethol y Sir a Chymdeithas Tyddynnod y Sir. Cyflwynwyd y cwestiwn o hyfforddi dynion a ryddhawyd, – er mai nifer y dynion a ryddhawyd yn ystod mis Hydref 1917 oedd 160, y nifer ar hyn o bryd yw 520.

‘Matters of Moment’, – barn unfrydol y Cyngor Defnyddwyr Bwyd yw y bydd y chwe mis nesaf yn debygol o fod mor anodd o ran bwyd ag unrhyw adeg yn ystod y rhyfel. Bydd llawer mwy o sigaréts ar gael yr wythnos hon a deellir bod cyngor y Fyddin wedi cyhoeddi Gorchymyn i ailddechrau recriwtio ar gyfer y fyddin Barhaol fel y gwnaed cyn y rhyfel.

‘Newyddion yr Wythnos’, – cafodd 1,570 o bobl o’r wlad hon eu lladd gan awyrlongau’r Almaen yn ystod y cyfnod rhwng Rhagfyr 16, 1914 a Mehefin 17; 1918. Bydd angen 18 miliwn llath o ddeunydd eleni i’r milwyr hynny sy’n dod allan o’r fyddin; mae Mr Lloyd George yn mynychu’r gynhadledd heddwch ym Mharis.

Mae ‘Y Flwyddyn Newydd’, yn gerdd gan Ben Davies o Landysul yn mynegi gobaith am ddyfodol gwell.

This week a memorial service is held at Gwernllwyn Chapel, Llandyssul to the late Private Dan Lewis. His parents received  news of his death as Church bells pealed to  announce the signing of the armistice. Another memorial service is held in Llancynfelin in which a tablet is unveiled in memory of the late W.Basil Jones, Gwynfryn.

Sadly Private Tom Ladd, Cardigan has died at the age of 24. He had returned home in December, his health broken and suffering from consumption.

The last of the Cardigan prisoners of war, Sapper D.T. Sayce has arrived home from Germany. In Aberystwyth residents turn out in large numbers to welcome home Sergeant Albert Hughes and Gunner Richard J Davies and in Beulah a reception concert is held to welcome home Private J.M. James.

Railway companies are engaged in drawing up new timetables in order to facilitate the abnormal passenger traffic arising out of the demobilisation of troops.

The Interdepartmental Committee on Prisoners of War have been informed that when all British prisoners of war who are fit to travel, and who are accessible have been repatriated from Germany, it is anticipated that about 2000 sick prisoners will remain scattered throughout Germany.

An important meeting is held in Tregaron to consider the erection of a war memorial, and in Cardigan a general meeting is held at the Guildhall regarding the project to provide a hospital in memory of the fallen heroes of the town and district. The Llanarth District War Memorial Committee has met to further consider the erection of a memorial hall.

The Chief Constable of  Cardiganshire Police states that the Cardiganshire Police  Committee have carried out the spirit of Home Office circulars  and was doing its best for its own men.

A meeting of the Cardiganshire War Pensions Committee has been held at Aberystwyth. Applications were considered for grants from the King’s Fund and matters concerning the County Territorial Association and the County Small Holdings Association. The question of training discharged men was introduced,- whilst the number of discharged men who were being dealt with in October 1917 was 160, the number at present is 520.

‘Matters of Moment’,- it is the unanimous opinion of the Food Consumers Council that the next six months will probably be as difficult regarding food as any time during the war. Larger quantities of cigarettes will be available this week and it is understood that the Army council has issued an Order to resume recruiting for the Regular army on pre-war lines.

‘Newyddion yr Wythnos’ (News of the week),- 1,570 people of this country were killed by German airships during the period of December 16th, 1914 to June 17th; 1918. 18 million yards of material will be needed this year for those soldiers who are coming out of the army; Mr Lloyd George is attending the peace conference in Paris.

‘Y Flwyddyn Newydd’, (The New Year) is a poem by Ben Davies of Llandyssul expressing  hope for a better future.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy/Click on images to enlarge]

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s