Wythnos /week 244: 5-11 Ebrill/April

[English below]

Mae ‘Llinellau Coffadwriaethol’ yn gerdd a ysgrifennwyd er cof am William Dunstone, brawd annwyl Mrs Ellen Williams, Ffordd y Gogledd, Aberteifi. Gwasanaethodd yn Salonika a bu farw ar 20 Medi, 1918.

Yn Aberaeron mae Mrs Jones, Garth Villa yn clywed am farwolaeth ei mab, Joseph Sydney Jones, sy’n gadael gweddw a phlentyn tair oed.

Mae’r Preifat Evan Lewis o Fwthyn Penrheol, 26 oed, wedi marw ar ei ffordd adref ar ôl cael pwl o’r ffliw.

Mae’r Lefftenant G.E.J. Evans, Werna wedi bod gartref ar seibiant yn Nhregaron ac mae’r Preifat John E. Evans gartref yn Llan-non tra bod y Preifat Tom E. Evans wedi cael ei ddadfyddino. Mae’r Gyrrwr John James Hughes, D.G.O. Jones a’r Corporal Hopkins Jones o Swyddffynnon ymhlith eraill sydd wedi cael eu dadfyddino. Mae cwnstabliaid sydd wedi’u rhyddhau o’r Fyddin wedi ailddechrau dyletswydd yr heddlu yn ôl y Prif Gwnstabl. Mae’r Parch. J. Rhys Davies wedi dychwelyd adref i’r Ficerdy yn Llanfihangel-y-Creuddyn.

Mae’r Capten David Isaac o Lan-non wedi cael ei anrhydeddu gan y Brenin fel y mae’r Lefftenant Gladwyn Parry, mab Mr Thomas Parry, brodor o Flaenannerch.  Yn y London Gazette dywedir bod y Brenin wedi gorchymyn bod enw’r Prif Beiriannydd Jones, brodor o Aberteifi, yn cael ei gofnodi am wasanaethau gwerthfawr. Mae’r Preifat J.W. Rowlands o Lanfarian wedi cael ei ddyrchafu i Ringyll.

Crybwyllir cyfarfodydd ynghylch codi Neuadd Goffa ym Mhenbryn ac Aberaeron a chynhelir cyngherddau croesawu’n ôl yng Nglynarthen a Phont-hirwaun.

Yn Llechryd perfformiwyd seremoni gan y feistres gynorthwyol, Miss Thomas o ysgol y cyngor lle cyflwynwyd ysgrifbin llenwi arian i Mr Trevor Lloyd Jones, Fern Hill. Roedd Mr Lloyd Jones wedi bod ar staff yr ysgol nes iddo gael ei alw i ymuno â’r fyddin ym mis Gorffennaf 1917.

Yn ôl y Weinyddiaeth Bwyd mae adroddiadau’n dal i gyrraedd am bobl sy’n dinistrio eu llyfrau dogni. Daw’r cyfnod o chwe mis y cyhoeddwyd y llyfrau dogni presennol ar ei gyfer i ben ar 3 Mai.

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd yr holl filwyr sy’n ymwneud ag amaethyddiaeth, nad ydynt yn gymwys i gael eu dadfyddino, yn cael eu galw’n ôl ar gyfer dyletswydd filwrol.

Yn Llanbedr Pont Steffan mae carcharor o’r Almaen wedi dianc ac nid yw wedi cael ei ail-ddal.

‘Llinellau Coffadwriaethol’ is a poem written in memory of William Dunstone, the dear brother of Mrs Ellen Williams, North Road, Cardigan. He served in Salonika and died on the 20th September, 1918.

In Aberayron Mrs Jones, Garth Villa hears of the death of her son, Joseph Sydney Jones who leaves a widow and three year old child.

26 year old Private Evan Lewis of Penrheol cottage in Berth has died on his way home having been attacked by influenza.

Lieutenant G.E.J. Evans, Werna has been home on leave in Tregaron and Private John E. Evans is home in Llanon whilst  Private Tom E. Evans has been demobilised. Others who have been demobilised are Driver John James Hughes, D.G.O. Jones and Corporal Hopkins Jones of Swyddffynnon. Constables who have been released from the Army have resumed police duty according to the Chief Constable. The Rev. J. Rhys Davies has returned home to the Vicarage in Llanfihangel y Creuddyn.

Captain David Isaac of Llanon has been decorated by the King as has Lieutenant Gladwyn Parry, son of Mr Thomas Parry, a native of Blaenanerch.  In the London Gazette it is reported that the King has ordered that the name of Chief Engineer Jones, a native of Cardigan is to be recorded for valuable services rendered. Private J.W. Rowlands of Llanfarian has been promoted to the rank of Sergeant.

Meetings regarding the erection of Memorial Hall are reported in Penbryn and Aberayron and reception concerts are held in Glynarthen and Ponhirwen.

In Llechryd a ceremony was performed by assistant mistress, Miss Thomas of the council school whereby Mr Trevor Lloyd Jones, Fern Hill was presented with a silver-mounted fountain pen. Mr Lloyd Jones had been on the school staff until called up to join the colours in July, 1917.

According to the Ministry of Food reports are still coming in of people destroying their ration books. The period of six months for which the present ration books were issued ends on May 3rd.

The government has announced that all soldiers engaged on agriculture, who are not eligible for demobilisation are to be recalled for military duty.

In Lampeter a German prisoner has escaped and has not been recaptured.

[Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy/Click on images to enlarge]

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s