Wythnos /week 246: 19 – 25 Ebrill/April 1919

[English below]

In Memoriam am y Lefftenant R. Beynon Davies a laddwyd ar faes y gad ar Fai 1, 1917 a’r Preifat Frederick R Fearnley na fydd byth yn cael ei anghofio gan ei gyfaill, Margaret E. Davies. Cofir hefyd am y Capten T. Jones o Lan-non a gollodd ei fywyd ar y môr ar fwrdd yr SS Landonier. Mae ei fab, yr Is-Lefftenant Henry R. Jones, wedi derbyn y groes filwrol.

Mae trychineb yn taro teulu Fferm Clawddmoel, Cribyn. Mae Mrs Mary Evans a’i mab, Samuel, wedi cael eu saethu. Mae’r mab ieuengaf, James, wedi cael ei arestio ar amheuaeth o achosi marwolaeth ei fam a’i frawd.

Mae ewyllys ‘as per soldiers’ small book’ yr Uwchgapten Syr Edward Webley-Parry-Pryse yn ddyddiedig Rhagfyr 6, 1916. Cyfeirir at ei farwolaeth yn wythnos 219.

Yn Llanbedr Pont Steffan mae’r Siambr Fasnach yn gwahodd nifer fawr o filwyr a morwyr sydd wedi dychwelwyd i ginio yn Neuadd y Coleg ac mae’r Corporal D.W. Davies yn cynnig y llwncdestun ‘Absent Friends’ a dderbynnir mewn distawrwydd llawn cydymdeimlad.

Yn Aberteifi mae’r Faeres yn trefnu ffair sborion ar gyfer arian i Ysbyty Coffa Arwyr Lladdedig Aberteifi a’r Cylch, tra bod arian yn cael ei godi yn y Pafiliwn ar gyfer cangen Aberteifi o Ffederasiwn y Morwyr a’r Milwyr a Ryddhawyd.

Mae aduniad hen ddisgyblion ysgol Coed-y-bryn yn digwydd ar y 23ain. Dadorchuddir Roll of Honour yr ysgol sy’n dangos rhestr o saith deg tri o ddisgyblion sydd wedi gwasanaethu mewn rhyw fodd, – tri ar ddeg ohonynt wedi gwneud yr aberth eithaf.

Yn Llandysul rhoddir derbyniad i’r Preifat Tom Bradbeer tra bod Mr F.A. Walker wedi cael ei ddadfyddino ac wedi ailddechrau dyletswyddau fel athro gwyddoniaeth.

Mae Pwyllgor Gwaith Ysbyty’r Groes Goch yn Aberaeron yn cyflwyno tegell arian i Miss Lewis, Tyglyn Aeron i werthfawrogi ei gwaith fel pennaeth yr ysbyty. Cyflwynwyd stondin inc arysgrifedig i Miss Evelyn Lewis, a oedd wedi bod yn swyddog cyflenwi, tra cyflwynwyd blwch tybaco arian arysgrifedig i Mr B.C. Jones a oedd wedi bod yn drysorydd.

Mae’r ddwy gerdd Wedi’r Frwydr a Coffa’r Gwron yn ymddangos yn y Cardigan and Tivyside. Mae’r ail gerdd er cof am y Preifat John Evans o Ben-y-banc, 23 mlwydd oed, a fu farw o gael ei wenwyno â nwy yn y gad ar 22 Mehefin 1918.

In Memoriam for Lieutenant R. Beynon Davies who was killed in action on May 1st, 1917 and Private Frederick R  Fearnley who will never be forgotten by his friend, Margaret E. Davies. Also remembered is Captain T. Jones of Llanon who lost his life at sea on board the s.s. Landonier. His son, Second Lieutenant Henry R. Jones has been awarded the military cross.

Tragedy hits the family of Clawddmoel Farm, Cribyn. Mrs Mary Evans and son, Samuel are found to have been shot. Youngest son, James has been arrested on suspicion of having caused the death of his mother and brother.

The will ‘as per soldiers’ small book’ of Major Sir Edward Webley-Parry-Pryse is dated December 6, 1916. His death is referred to in week 219.

In Lampeter the Chamber of Trade invite a large number of returned soldiers and sailors to a dinner at College Hall and Corporal D.W. Davies proposes the toast ‘Absent Friends’ which is received in sympathetic silence.

In Cardigan the Mayoress arranges a jumble sale for the funds of the Cardigan and District Fallen Heroes Memorial Hospital whilst funds are raised for the Cardigan branch of the Discharged Sailors and Soldiers Federation at the Pavilion.

The reunion of old scholars of Coedybryn school takes place on the 23rd. The school Roll of Honour is unveiled which shows a list of seventy-three old pupils who have served  in some capacity, thirteen of whom have made the supreme sacrifice.

In Llandyssul a reception is given to Private Tom Bradbeer whilst Mr F.A. Walker has been demobilised and has resumed duties as science master.

The Executive Committee of the Red Cross Hospital in Aberaeron present Miss Lewis, Tyglyn Aeron with a silver kettle in appreciation of her work as commandant. Miss Evelyn Lewis who had been quartermaster was presented with an inscribed silver ink stand whilst Mr B.C. Jones who had been treasurer was presented with an inscribed silver tobacco box.

The two poems Wedi’r Frwydr (After the Battle) and Coffa’r Gwron (‘Commemorating the Hero’) appear in the Cardigan and Tivyside. The latter poem is in memory of 23 year old Private John Evans of Penybanc, Verwig who died of gassing on active service on the 22nd June, 1918.  

[Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge]

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s