Wythnos/week 247:25 Ebrill/April – 1 Mai/May 1919

[English below]

Ceir rhagor o adroddiadau ar drychineb Cribyn.  Mae William Joseph Evans, mab ieuengaf y diweddar Mary Evans a brawd y diweddar Samuel Evans o Fferm Clawddmoel wedi’i gyhuddo o achosi marwolaeth ei fam a’i frawd trwy eu saethu gyda dryll hela. Yn dilyn hynny, daethpwyd William a’i frawd, James, gerbron Llys Ynadon Aberaeron ddydd Iau.

Yn anffodus, dywedir bellach bod milwr o Aberystwyth, y Preifat Percy Gunn sydd wedi bod ar goll ers Mawrth 24, 1918, wedi’i ladd.

Yn Llanbedr Pont Steffan dadorchuddir darlun y Nyrs Ella Richards a roddodd ei bywyd er mwyn ei gwlad. Cynhelir cyfarfod o Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan ac mae’r Cynghorydd T.W. Jones yn beirniadu’r Pwyllgor Gwladgarol yn honni nad oedd rhai dynion a oedd wedi bod ar wasanaeth dramor wedi derbyn parsel neu arian rhodd tra bod nifer o ddynion ifanc a oedd wedi bod gartref mewn cyflogaeth sifil wedi derbyn arian rhodd.

Mae’r Anelwr Bomiau Ambrose Lloyd o Aberystwyth wedi cael ei ddadfyddino fel y mae Alfred Harper o Aber-porth a gwneir cyflwyniad i Willie Mathias a James Edwards yn yr Hen Gapel. Cynhelir cyngerdd derbyn i’r Preifat D.J. Reed a’r Morwr G.O. Jones ym Mlaenwenen a chynhelir cyngherddau yn y Borth i groesawu’r Preifat R. Jenkins, y Preifat David Morgan a’r Corporal Howard Lloyd Roberts.

Bydd Esgob Tyddewi yn dadorchuddio’r reredos a gyflwynwyd i Eglwys Llanfihangel-y-Creuddyn fel arwydd o heddwch. Cerfiwyd y reredos gan Felgiad ac mae’n cynrychioli Crist a’r Apostolion yn y swper olaf.

Yn Nhrefechan, mae’r brodyr David a James Jenkins wedi cael eu gwysio yn Nhalybont am ddwyn picas. O ystyried eu gwasanaeth rhagorol yn ystod y rhyfel, mae’r ddau ddiffynnydd wedi’u rhwymo mewn £5 am ddwy flynedd i ddod i gael eu barnu os oes angen.

Yn Aberystwyth, anerchir Cymdeithas y Morwyr a Milwyr a Ryddhawyd yng Nghlwb y Triongl Coch. Yn ôl Mr T.E. Thomas, Rhymni, nod y Gymdeithas yw dim ond delio â chymhellion pur sy’n effeithio ar ddynion a ryddhawyd.

Yn olaf am yr wythnos mae Berianfa wedi ysgrifennu’r gerdd Cân Ddisgrifiadol o Babell y Milwr, sy’n mawrygu rhinweddau’r lloches hon.

Reports on the Cribyn tragedy continue to appear.  William Joseph Evans, the youngest son of the late Mary Evans and brother of the late Samuel Evans of Clawddmoel Farm  is charged with causing the death of his mother and brother by shooting them with a sporting gun. Subsequently, William and his brother, James were brought before the Aberayron Magistrates on Thursday.

Sadly, Aberystwyth soldier Private Percy Gunn who has been missing since March 24th, 1918 is now officially reported killed.

In Lampeter the portrait of Nurse Ella Richards who laid down her life for her country is unveiled. A meeting  of the Lampeter Town Council is held and Councillor T.W. Jones criticises the Patriotic Committee alleging that some men who had been on foreign service had not received a parcel or gratuity while several young men who had been at home in civil employment had received a gratuity.

Bombardier Ambrose Lloyd of Aberystwyth has been demobilised as has Alfred Harper of Aberporth and a presentation is made to Willie Mathias and James Edwards at Hen Gapel. A reception concert to Private D.J. Reed and Seaman G.O. Jones is held in Blaenwenen whilst concerts are given in Borth to welcome Private R. Jenkins, Private David Morgan and Corporal Howard Lloyd Roberts.

The Bishop of St. David’s is to unveil the reredos presented to Llanfihangel-y-Creuddyn Church as an emblem of peace. The reredos has been carved by a Belgian and represents Christ and the Apostles at the last supper.

In Trefechan, brothers David and James Jenkins have been summoned at Talybont for stealing a pickaxe. In view of their excellent wartime service both defendants are bound over in £5 for two years to come up for judgement if required.

In Aberystwyth an address is given to the Discharged and Demobilised Sailors and Soldiers Association at the Red Triangle Club. According to Mr T.E. Thomas, Rhymney the aim of the Association is to deal only with pure motives affecting discharged men.

Finally for the week, Berianfa has penned the poem Cân Ddisgrifiadol o Babell y Milwr – a ‘Descriptive Song of the Soldier’s Tent’ which extols the virtues of this shelter.

[Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge]

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s