Wythnos/week 252: 30 Mai/May-5 Mehefin/June 1919

[English below]

Caiff yr anrhydeddau lleol – ‘Local Honours’ – eu hargraffu’r wythnos hon yn y Cardigan and Tivyside a dangosir llun o’r Lefftenant-Gyrnol J. Evans Lewis. Yn y Cambrian News adroddir bod y diweddar David Parry, mab hynaf William Parry o Benparcau, wedi derbyn Medal am Wasanaeth Teilwng a hynny ar ôl ei farwolaeth. Yn drist iawn, bu farw David Parry o’r ffliw ac yntau ar fin cael ei ryddhau o’r fyddin.

Mae James Rees, Talgarreg yn cofnodi marwolaeth Walter, Maespwll yn ei ddyddiadur. Cyfeiriwyd at Walter ym mis Ionawr 1919 pan gyflwynwyd £17.9s.0d iddo yn dilyn cyngerdd yn Nhalgarreg.

Mae George Lawrence Evans, mab William Evans a’r ddiweddar Mrs Evans, gynt o Beulah, wedi marw yn Ysbyty Cyffredinol Johannesburg. Yn ôl ei ysgrif goffa, cafodd iechyd ‘Laurie’ ei daro gan galedi’r ymgyrch yn Nwyrain Affrica Almaenig.

Yn Llanbedr Pont Steffan, cynhaliodd Dr Lloyd gwest i farwolaeth James Berry a fu farw yn Red Lion Court. Ymddengys fod Mr Berry wedi cael ei ryddhau o’r fyddin a’i fod wedi bod yn gweithio mewn ffatri arfau yn Coventry.

Rhagor o newyddion am y rheiny a ddaeth adref: Daeth Nyrs Agnes Peters adref i Geinewydd ar ôl bod yn gwasanaethu am rai misoedd ym Mesopotamia; daeth y Preifat Aubrey Thomas yn ôl i Dregaron; dychwelodd Garfield Jones i Salem ar ôl gwasanaethu am ddwy flynedd ym myddin yr Unol Daleithiau.

Mae J.B. Davies o Henllan bellach cael ei ryddhau ar ôl bod yn y fyddin ers dyddiau cynharaf y rhyfel.

Disgwylir y Preifat David Davies o Bontarfynach yn ôl adref a chafwyd telegram yn dweud y bydd rhai o aelodau Magnelfa Aberteifi – y Cardigan Battery – yn cyrraedd adref nos Iau yma.

Daeth tyrfa fawr ynghyd yng ngorsaf Aberystwyth i groesawu’r Uwchgapten Abraham Thomas adref a daeth Syd C. Humphreys yn ôl i Gapel Seion ar ryddhad o’r fyddin a rhoddwyd cyngerdd er anrhydedd iddo.

Yn adran ohebiaeth y Cambrian News dywed ‘Patriot’ fod angen croesawu’r milwyr a ryddhawyd – ‘have people forgotten that the men discharged are the volunteers of 1914-15 upon whom fell the whole brunt of the fighting,’ gofynna.

Gofynna gohebydd arall a oedd yn ffaith fod Clwb Golff Aberystwyth wedi cynnig cyflog o 30 swllt i ddyn a oedd wedi gwasanaethu ei wlad.

Gofynnir i gyflogwyr gynorthwyo a’r gwaith o ailsefydlu gweithwyr, yn ddynion a merched, drwy roi gwybod i’r gyfnewidfa waith agosaf am swyddi gwag sy’n bodoli neu ar ddod.

Dyfarnwyd ‘archddyfarniad nisi’ i John Morris Jones o Aberystwyth a fu’n gwasanaethu’n ddi-baid rhwng Awst 1916 ac Ionawr 1918. Stopiodd ei wraig ysgrifennu ato ym mis Medi 1916. Ym mis Gorffennaf 1918 rhoddodd hi enedigaeth i blentyn ac nid ef oedd y tad.

Mae’r erthygl ‘Pell ac Agos’ yn cyfeirio at waith E J Jones o Lynarthen yn naddu carreg fedd i ddau forwr anhysbys y canfuwyd eu cyrff mewn cwch ar y lan ar 12 Hydref 1917. Cyfeirir hefyd at sylwadau’r Arglwydd French ar hanes a methiannau blynyddoedd cynnar y rhyfel. Sonnir am y posibilrwydd o lofnodi’r Heddwch a’r sefyllfa ynghylch hynna.

Unwaith eto, ceir adroddiadau am y drychineb ar fferm Clawddmoel ger Cribyn. Datgelir tystiolaeth newydd ynghylch dod o hyd i ragor o getris yn y tŷ. Ond dywedodd Mr Trevor Hunter, ar ran yr amddiffyniad, nad oedd digon o dystiolaeth ‘i grogi ci’. Ym marn y Fainc, cyfrifoldeb rheithgor oedd pwyso a mesur y dystiolaeth a dod i benderfyniad.

 

‘Local Honours’ are printed this week in the Cardigan and Tivyside and a picture of Lieutenant-Colonel J. Evans Lewis also appears. In the Cambrian News it is reported that the late Mr David Parry, the elder son of Mr William Parry of Penparcau has posthumously received the Meritorious Service Medal. Sadly Mr David Parry died of influenza on the eve of being demobilized.

James Rees, Talgarreg, records the death of Walter, Maespwll in his diary. There has been previous reference to Walter in January, 1919 when he was presented with the sum of  £17.9s.0d  which had been collected for him in a concert in Talgarreg.

Mr George Lawrence Evans, son of Mr William Evans and the late Mrs Evans, formerly of Beulah, has died at the General Hospital, Johannesburg. According to his obituary ‘Laurie’s’ health was affected by the hardships of the campaign in German East Africa.

In Lampeter Dr Lloyd holds an inquest into the death of James Berry who died at Red Lion Court. It appears that Mr Berry was discharged from the Army and had been working at a Coventry munition works.

More news of those arriving home – Nurse Agnes Peters arrives home in New Quay having been on active service for many months in Mesopotamia; Private Aubrey Thomas returns to Tregaron; Mr Garfield Jones returns to Salem having served 2 years with the United States Army.

Mr J.B. Davies of Henllan is now demobilised after being in the Army since the early days of the war.

Expected home is Private David Davies of Devil’s Bridge whilst a wire has been received stating that some members of the Cardigan Battery will arrive home this Thursday evening.

A large crowd gathers at Aberystwyth station to welcome home Major Abraham Thomas’ return whilst  home on leave in Capel Seion is Mr Syd C. Humphreys and a concert is given in his honour.

However, in the ‘Correspondence’ section of the Cambrian News ‘Patriot’ notes that there is something to be said regarding the non-reception of the men discharged: ‘have people forgotten that the men discharged are the volunteers of 1914-15 upon whom fell the whole brunt of the fighting?’

Another correspondent comments upon the effrontery of the Aberystwyth golf club to offer a man who had served the country the wage of thirty shillings.

Employers are asked to help in the resettlement of workers of both sexes by notifying existing and impending vacancies to the nearest employment exchange.

John Morris Jones of Aberystwyth has been granted a decree nisi. Mr Jones was continuously on active service from August 1916 to January 1918 and his wife ceased to write to him in September 1916. In July 1918 she gave birth to a child of which he was not the father.

‘Pell ac Agos’ (‘Near and Far’) refers to Mr E.J. Jones of Glynarthen’s monumental work in inscribing the tombstone of two unknown sailors whose bodies came ashore in a boat on October 12th, 1917. There is also references to Lord French’s comments on the history and failings of the early years of the War and the situation regarding the signing of Peace.

And once more the Cribyn farm tragedy is reported upon. Fresh evidence is uncovered in the discovery of further cartridges in the house. However Mr Trevor Hunter, for the defence, said that there was not sufficient evidence to hang a dog. In the opinion of the Bench it was for the jury to balance the evidence and come to a decision.

Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s