Wythnos / week 256: 27 Mehefin/June – 3 Gorffennaf/July 1919

[English below]

Mae’r paratoadau yn mynd rhagddynt ar gyfer y Dathliadau Heddwch. Mae rhaglen lawn o ddigwyddiadau wedi’i llunio ar gyfer dydd Gwener a dydd Sadwrn yn Aberteifi ac mae rhai masnachwyr eisoes wedi creu ‘ffenestri heddwch’.

Yn Henllan, mae’r Gronfa Les ac eraill yn mynd i uno i gynnal y dathliadau heddwch ac ysgrifenna Mr H. Bonsall, Pendibyn mai’r bwriad yw cynnau coelcerth ar gopa Pumlumon am ddeg o’r gloch ar ddydd Sadwrn. Cynhelir gwasanaeth Diolchgarwch ar y copa.  Mae gwasanaethau Diolchgarwch yn parhau i gael eu cynnal yn Llantrisant.

Yn ôl colofn ‘Week by Week’, mae gwibdeithiau i ddathlu’r heddwch yn cael eu trefnu gan chwiorydd yr urddau a’r pwyllgorau elusennol a oedd ar waith yn ystod y rhyfel ond sydd bellach yn dod i ben.

‘Rhestr y Gwroniaid’ – mae wyth deg wyth o ffotograffau o ddynion Aberystwyth a’r ardal a syrthiodd yn y rhyfel wedi cael eu gosod yn y Llyfrgell Gyhoeddus. Fe’u darparwyd gan Mr Culliford ac mae Mr George Eyre Evans wedi ysgrifennu enw, rheng a gwasanaeth pob un o dan bob llun.

Yn Llanbedr Pont Steffan, daeth hysbysiad i law gan y Swyddfa Ryfel i ddweud bod y ddiweddar nyrs Ella Richards wedi’i henwi mewn adroddiadau a hynny am ei gwasanaeth rhagorol a’i hymroddiad. Yn Llandysul, nodwyd bod enw’r Preifat J.O. Jones, Brondeifi, wedi’i gynnwys drwy gamgymeriad yn y rhestr o’r rheiny a fu’n destun cyflwyniadau mewn cyfarfod cyflwyno.

Mae enwau’r rheiny sydd wedi dychwelyd adre neu sydd ar gyfnod gwyliau yn cynnwys y Preifat W.T. Williams o Lanon, y Preifat E.B. Evans o Dregaron, y Preifat R.D. Hughes o’r Borth a’r Parchedig Gwilym Williams o Geinewydd.

Yn Aberaeron, mae Mr Lewis Davies, The Beach wedi rhoi gwybod y bydd yn ysgwyddo’r gost o dalu am do’r neuadd goffa. Yn ôl y gohebydd ‘Ypres’, dylai’r Neuadd Goffa gael ei hadeiladu ar y Cae Sgwâr ond mae rhai o hoelion wyth y dref yn dweud y dylai gael ei chodi ar un o’r lonydd cyfagos.

Yn Nhregaron, mae’r Cyngor Plwyf yn barod i gydweithio o ran lleoliad cofroddion y rhyfel ac mae’r Tregaron Guardians wedi penderfynu’n unfrydol rhoi rhagor o gymorth yn sgil y dathliadau Heddwch.

Mae’r artist o Wlad Belg sydd wedi bod yn byw ar bwys Aberystwyth am y pedair blynedd a hanner diwethaf, sef Valerius de Saadeeleer, wedi cael gwybod bod Brenhines y Belgiaid wedi prynu ei lun ‘Winter in Cardiganshire’’ ar gyfer ei chasgliad preifat.

Mae Aberteifi a’r Ardal wedi buddsoddi £66,000 yn y Victory Loan tra bod cyfanswm Llanbedr Pont Steffan yn £46,089.

Mae’r Weinyddiaeth Fwyd yn mynd i barhau â phwerau llawn am y tro. Bydd cyflenwadau bara, menyn, cig, marjarîn, bacwn, llaeth, pysgod, caws, wyau a rhai bwydydd eraill yn cael eu rheoleiddio dros y gaeaf.

Preparations are being made for the Peace Celebrations. A full programme of events has been drawn up for Friday and Saturday in Cardigan and some tradesmen have already put in ‘Peace windows’.

At Henllan the local Welfare Fund and others are to unite to carry out the peace celebrations and Mr H. Bonsall, Pendibyn writes that it is intended to light a bonfire on the summit of Plynlimon Mountain at ten o’clock on Saturday. A Thanksgiving service is to be held on the summit.  Thanksgiving services continue to be held at Llantrisant.

According to ‘Week by Week’, outings are being arranged to celebrate peace by the female members of various war charity guilds and committees the days of which are now over.

Roll of Honour: eighty eight portraits  of local Aberystwyth men who fell in the war has been placed in the Public library. These were provided by Mr Culliford and Mr George Eyre Evans has written the name, rank and service under each portrait.

In Lampeter notification is received from the war Office that the late Nurse Ella Richards has been mentioned in despatches for distinguished services and devotion to duty. In Llandysul it is noted that the name of the late Private J.O. Jones of Brondeifi was inadvertently included in the list of those to whom presentations were made at the reception meeting.

The names of those who have returned home or who are on leave include Private W.T. Williams of Llanon, Private E.B. Evans of Tregaron, Private R.D. Hughes of Borth, and the Rev Gwilym Williams of New Quay.

In Aberaeron Mr Lewis Davies, The Beach has intimated that he will undertake to bear the cost of the memorial hall roof. According to correspondent  ‘Ypres’ the Memorial Hall should be built on the Square Field but leading men of the town suggest that it should be built in one of the side alleys.

In Tregaron the Parish Council  are prepared to co-operate as regards the location of war souvenirs and Tregaron Guardians have unanimously decided to grant extra relief in view of the celebrations of Peace.

The Belgian artist, Valerius de Saadeeleer, who has been living near Aberystwyth for the past four and a half years has been informed that the Queen of the Belgians has purchased his ‘Winter in Cardiganshire’ for her private collection.

Cardigan and District has invested £66,000 in the Victory Loan whilst Lampeter’s total  is £46,089.

The Ministry of Food is to continue for the present with full powers. Supplies and distribution of bread, butter, meat, margarine, bacon, milk, fish, cheese, eggs and certain subsidiary foods are to be regulated during the winter.

Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s