Wythnos/week 269: 28 Medi/September-4 Hydref/October 1919

[English below]

Mae teuluoedd yn parhau i gofio eu hanwyliaid coll,- William D. Harper a gollodd ei fywyd ar y môr trwy ymosodiad gan y gelyn, yr Is-lefftenant Gwilym Phillips a laddwyd ar faes y gad a’r Preifat Evan Richard Jones a syrthiodd ar faes y gad yn Nhir Neb.

Yn Aberystwyth mae’r Henadur Samuel yn gofyn beth sydd wedi dod o Bwyllgor y Gofgolofn ac mae Pwyllgor Cofgolofn Rhyfel Llanbedr Pont Steffan yn penderfynu bod angen gofyn i’r cerflunydd, Syr Goscombe John am fodel plastisin o’r gofgolofn arfaethedig a fyddai o gymorth mawr i’r Pwyllgor yn ei ymdrechion i gael arian.

Mae Cyngor Aberystwyth yn penderfynu nad yw’n dymuno addurno Neuadd y Dref gyda reifflau ofer yr Almaen.

Mae’r priodfab David Llewelyn Jenkins a anafwyd deirgwaith yn y rhyfel yn priodi Jennie Margaret Evans a ddychwelodd adref ym mis Mehefin ar ôl dwy flynedd o wasanaeth fel nyrs yn y Fintai Gymorth Wirfoddol yn Ysbyty Milwrol Tidworth.

Mae R.S.M. Fear yn gofyn i Gydbwyllgor Sefydlog Sir Aberteifi am ei gefnogaeth yn ei gais i gael ei bensiwn wedi’i ailasesu yn yr un modd â phe bai wedi ailymuno â’r lluoedd yn ystod y rhyfel.

Mae tri ar ddeg o ymgeiswyr wedi cael eu dewis ar gyfer ysgoloriaethau cwrs byr gan Bwyllgor Addysg Amaethyddol Sir Aberteifi. Roedd saith o’r ymgeiswyr a ddewiswyd yn filwyr a ryddhawyd.

Yn Llandysul rhoddir cyngerdd croeso’n ôl i groesawu’r Preifat Jim Davies adref tra bod y Preifat J. Maethlon James wedi cyrraedd adref yn y Borth ar ôl cael ei ddadfyddino.

Cynhaliwyd cyfarfod o’r Cymrodyr yn yr Ystafelloedd Ymgynnull, y Borth.

Families continue to remember their lost loved ones,- William D. Harper who lost his life at sea through enemy action, Second Lieutenant Gwilym Phillips who was killed in action and Private Evan Richard Jones who fell in action in No Man’s Land.

At Aberystwyth Alderman Samuel  asks what has become of the Memorial Committee and the Lampeter War Memorial Committee decide that it is necessary to ask the sculptor, Sir Goscombe John for a plasticine model of the proposed monument which would very much help the Committee in its efforts to obtain funds.

The Aberystwyth Council decide that it does not wish to decorate the Town Hall with derelict German rifles.

Bridegroom David Llewelyn Jenkins who was wounded three times in the war marries Jennie Margaret Evans who returned home in June after two years service as a V.A.D. nurse at Tidworth Military Hospital.

R.S.M. Fear asks the Cardiganshire Standing Joint Committee for its support in his application to have his pension re-assessed in the same way as if had actually rejoined the forces during the war.

Thirteen applicants have been selected for short course scholarships by the Cardiganshire Agricultural Education Committee. Seven of the chosen applicants were discharged soldiers.

In Llandyssul a reception concert is given to welcome home Private Jim Davies whilst Private J. Maethlon James has arrived home in Borth having been demobilised.

A meeting of the Comrades was held at the Assembly Rooms, Borth.

Cliciwch ar y lluniau isod i’w gwneud yn fwy/Click on images below to enlarge.

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s