Yr wythnosau olaf o’r flwyddyn 1919 /The final weeks of 1919

[English below]

Yn dod i ddiwedd 1919 mae llai o adroddiadau yn ymwneud â’r Rhyfel ond mae enwau’r rhai sy’n dychwelyd yn parhau i gael eu crybwyll;

Mae Dr Garfield Evans o Aberaeron adref o India ac mae’r Preifat Morgan wedi dychwelyd i Gwm Rheidol. Mae Mr William Jones a Mr Hughie Edwards wedi cyrraedd adref yn Nhregaron tra bod Mr Basil Williams, mab y Capten James Williams o Aberystwyth wedi dychwelyd i Aberystwyth o India cyn dadfyddino.

Perfformir cyngherddau croeso adref i eraill. Mae pawb yn Horeb, Penrhyn-coch yn falch o weld William H Evans sydd wedi gwasanaethu yn India, Mesopotamia a Salonika, tra bod y Gynnwr William Jones a’r Morwr D.J. Davies ill dau yn cael siec gan Bwyllgor Adloniant Pontarfynach. Gwneir cyflwyniad hefyd i’r Preifat David Jones yn Llangwyryfon. Cyflwynir siec yn y Borth i’r Preifat John Daniel Ynysybont, sydd wedi gweld amseroedd anodd ar wasanaeth gweithredol yn Ffrainc.

Mae teuluoedd yn parhau i alaru a chofir enwau’r rhai sydd wedi syrthio,- y Gynnwr R.W. Milman o Drefechan, y Cloddiwr D.M. Richards o Drawsgoed a Jim Jones, Stryd y Tollty.

Yn anffodus mae David Jones o Bont-tyweli nad oedd wedi cael ei ddadfyddino ers hir ac a oedd wedi dal malaria wrth wasanaethu yn Salonica, wedi marw o niwmonia.

Mae’r Morwr D.J. Davies o ardal Mynydd bach i ddilyn cwrs astudiaethau yng Ngholeg Aberystwyth ar ôl manteisio ar grant y Llywodraeth i gyn-filwyr.

Yn Aberteifi mae Tom Wilson a oedd ar flaen y gad yn y Magnelwyr Brenhinol wedi cael diddymiad priodas gyda’i wraig ar sail ei chamymddwyn â John A. Bedford.

Y bwriad yw sefydlu Undeb y Myfyrwyr yn Aberystwyth fel cofeb i sylfaenwyr y Coleg, i’r diweddar brifathrawon ac i’r cyn-fyfyrwyr hynny a syrthiodd yn y Rhyfel.

Gwneir apêl gan faer Aberystwyth am gyfraniadau tuag at gynllun Pwyllgor y Gofgolofn Rhyfel o godi £10.000 er mwyn codi cofeb barhaol i’r rhai sydd wedi aberthu eu hunain er diogelwch ac iachawdwriaeth eraill.

Mae Pwyllgor Cynilion Cenedlaethol Aberystwyth wedi penderfynu ar Ionawr 8fed fel y dyddiad ar gyfer derbyn y tanc, yr oedd y dref wedi’i ennill am ei chyfraniadau i gronfeydd y rhyfel, gan Aberystwyth.

Mae Mr Griffiths, mab y diweddar Mr W. Griffiths wedi cyfrannu dwy gini at Gronfa Neuadd Goffa Aberaeron.

Mae Mr T.J. Green o Oginan wedi derbyn y Fedal Filwrol am ddewrder nodedig ar faes y gad wrth esgair Vimy ac mae Mrs Rhoda Jones o Aberystwyth wedi derbyn siec gan Bwyllgor Amaethyddol y Rhyfel i werthfawrogi ei gwasanaethau yn ystod y rhyfel.

Nadolig 1919 ac mae Stuart Baker yn ysgrifennu yn y Cardigan and Tivyside y bydd ‘Christmas 1919 will rank as one of the most memorable in the annals of the world’, a gobeithio y bydd cysgodion tywyll y gorffennol yn ffoi i ffwrdd. Fodd bynnag, mae effeithiau’r rhyfel yn parhau ac mae Syr Thomas Middleton yn annerch Cymdeithas Amaethyddol Prifysgol Cymru yn Aberystwyth ynghylch a ellir bwydo poblogaeth Prydain? Cwestiwn arall sydd wedi codi yn Nhŷ’r Cyffredin (‘Ceisio Lleddfu’r Trueni’) yw sut mae sefyllfa druenus Ewrop, ac yn enwedig Awstria sydd ar fin llwgu, i’w datrys.  Yn ôl Mr Lloyd George mae hanes yn cofnodi amgylchiadau tebyg am nifer o flynyddoedd ledled Ewrop ar ôl Rhyfeloedd Napoleon.

Ac yn olaf, mae F.S Trufant, ysgrifennydd anrhydeddus cangen Aber-arth y Cymrodyr yn ysgrifennu am y wasg yn adrodd am ymweliadau twristiaid â meysydd y gad yn Ffrainc a Fflandrys a sut, nawr bod sensoriaeth wedi dod i ben, ‘nad oes angen bellach i guddio’r ffaith bod miliwn o eneidiau dewr wedi gadael y ddaear hon heb unrhyw fwriad arall na llenwi mynwentydd tlws i ffotograffwyr amatur y wasg ymarfer arnynt’.

Coming to the end of 1919 there are fewer reports relating to the War but the names of those returning continue to be mentioned;-

Aberaeron’s Dr Garfield Evans is home from India and Private Morgan has returned to Rheidol Valley. Mr William Jones and Mr Hughie Edwards have arrived home in Tregaron whilst Mr Basil Williams, son of Captain James Williams of Aberystwyth has returned to Aberystwyth from India before demobilisation.

Welcome home concerts are performed for others. Everyone at Horeb, Penrhyncoch are pleased to see William H Evans who has served in India, Mesopotamia and Salonika, whilst Gunner William Jones and Seaman D.J. Davies are both presented with a cheque by the Devil’s Bridge Entertainment Committee. A presentation is also made to Private David Jones in Llangwyryfon. Private John Daniel Ynysybont, who has seen hard times on active service in France is presented with a cheque in Berth.

Families continue to grieve and the names of the fallen,- GunnerR.W. Milman of Trefechan, Sapper D.M. Richards of Crosswood and Jim Jones, Custom House-Street are remembered.

Sadly David Jones of Pontwelly who had not long been demobilised and who had contracted malaria whilst serving in Salonica, has died from pneumonia.

Seaman D.J. Davies from the Mynydd bach area is to pursue a course of studies at Aberystwyth College having taken advantage of the Government grant to ex-service men.

In Cardigan Tom Wilson who was at the front in the Royal Artillery has been granted a dissolution of marriage with his wife on the ground of her misconduct with John A. Bedford.

It is proposed to establish the Students’  Union in Aberystwyth as a memorial to the founders of the College, to the late principals and to those past students who fell in the War.

A appeal is made by the mayor of Aberystwyth for contributions towards the War Memorial Committee’s scheme of raising £10.000 in order to riase a permanent memorial to those who have sacrificed themselves for the safety and salvation of others.

The Aberystwyth National Savings Committee has decided upon January 8th as the date for the tank, which the town had won for its contributions to the war funds, to be received by Aberystwyth.

Mr Griffiths, the son of the late Mr W. Griffiths has contributed two guineas to the Aberaeron Memorial Hall Fund.

Mr T.J. Green of Goginan has received the Military Medal for conspicuous bravery on the field at Vimy ridge and Mrs Rhoda Jones of Aberystwyth has received a cheque from the War Agricultural Committee in appreciation of her services during the war.

Christmas 1919 and Stuart Baker writes in the Cardigan and Tivyside that ‘Christmas 1919 will rank as one of the most memorable in the annals of the world’, and hopefully the dark shadows of the past will flee away. However the effects of the war continue and Sir Thomas Middleton addresses the Agricultural Society of the University of Wales at Aberystwyth as to whether the population of Britain can be fed? Another question which has arisen in the House of Commons (‘Ceisio Lleddfu’r Trueni’) is that of how the pitiful situation of Europe, and especially Austria which is on the brink of starvation,  is to be resolved.  According to Mr Lloyd George history records similar circumstances for many years across Europe after the Napoleonic Wars.

And finally, F.S Trufant, hon.sec., of the Aberarth  branch of the Comrades writes of the press reporting the visits of tourists to the battlefields of France and Flanders and how, now that censorship has ended, ‘there is no longer any need to hide the fact that a million gallant souls departed this earth with no other object than that of filling pretty cemeteries for amateur press photographers to practise on’

Cliciwch ar y lluniau isod i’w gwneud yn fwy / Click on images below to enlarge

 

Gadewch ateb / Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s