Wythnos/week 213: 30 Awst/August-5 Medi/September 1918

[English below]

Mae cyhoeddiadau yn y Cambrian News yn cynnwys marwolaeth yr Is-lefftenant Robert Humphrey Davies a laddwyd ar faes y gad yn Ffrainc ar Awst 22, 1918, ac ‘In Memoriam’ i’r Gynnwr W.D. Stephens o Ffordd y Môr a gollodd ei fywyd ar 15 Medi, 1917 yn Ffrainc. Mae llawer o ddynion Aberystwyth gartref ar seibiant ac mae’r Is-lefftenant Rhys Ellis wedi cael ei anafu yn Ffrainc.  Mae David Jones o Stryd Cambria wedi’i benodi i’r Llu Awyr Brenhinol ac mae Ivor Jones, Morfa Mawr wedi gadael am Aberhonddu.  Cyhoeddir lluniau o dri mab Mrs Jones, Rhydlas, Stryd Cambria yn y papur newydd.

Ar ôl gwasanaethu am ddim ond pum wythnos yn Ffrainc, mae’r Is-lefftenant Henry James Owen o Aber-porth wedi cael ei ladd, tra bo’r rhai a anafwyd yn cynnwys y Reifflwr Keri Jones a’r Preifat T Ieuan Thomas o Aberteifi. Mae’r Corporal  J.J. Jones a’r Preifat T Jenkins yn yr un ysbyty yn Ffrainc yn dioddef o siel-syfrdandod.

Sonnir am golledion pellach ym Mhenmorfa (Y Preifat Evan James) a Cheinewydd (Y Preifat T E Richards). Mae’r Capten Evans o Aber-porth yn garcharor rhyfel yn Brandenburg tra bod capten dienw o Geinewydd gartref yn ddiogel ar i’w stemar gael ei daro â thorpido ac ar ôl cael ei gymryd yn garcharor. O ystyried y dewis arall o gael ei gymryd i’r Almaen neu gael ei ryddhau mewn cwch ar yr Iwerydd, penderfynodd y Capten ar yr ail ddewis.

Mae’r Capten James yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod wedi cael llawdriniaeth.

Yn Llanbedr Pont Steffan, mae achosion y Tribiwnlys Gwledig yn cael eu gohirio nes bod gweision ffermydd wedi’u galw tra bod T. Williams yn ysgrifennu at Glerc y Cyngor Sir, Evan Evans, ynghylch ymddangosiad groser Ceinewydd, E Bryn Evans, gerbron tribiwnlys y Fyddin.

Diolchir i benaethiaid ardal Cilbronnau am gymryd rhan wrth gasglu mwyar duon. Diolchir i Miss Irene Walker a’i byddin o ferched hefyd. Mae’r mwyar duon wedi cael eu cludo i’r Meistri Chivers yng Nghaerdydd.

Mae ‘Notes and Comment’ yn y Cardigan and Tivyside Advertiser yn cyfeirio at lwyddiant rhyfeddol yr ymdrechion i gynyddu’r cyflenwad o fwyd cartref.

Y gobaith yw sefydlu canolfannau hyfforddi ar gyfer milwyr sydd wedi’u dadfyddino mewn nifer o siroedd Cymru ac mae Cyngor Sir Aberteifi wedi mabwysiadu rhaglen ailadeiladu yn ddiweddar i’w chynnal ar ôl y rhyfel. Mae’r rhaglen hon yn cynnwys datblygu’r cyflenwad dŵr, trafnidiaeth ar y ffyrdd a chyfleusterau rheilffyrdd.

Mae ‘Cryfhau ein Gobaith’, yn dweud bod tir a enillwyd gan yr Almaen ym mis Mawrth ac Ebrill wedi’i adennill. Mae llawer bellach yn credu nad oes gan y gelyn fawr o obaith o fuddugoliaeth oni bai bod rhywbeth hollol annisgwyl yn digwydd.

Announcements in the Cambrian News include the death of Second Lieutenant Robert Humphrey Davies who was killed in action in France on August 22nd, 1918, and ‘In Memoriam’ to Gunner W.D. Stephens of Terrace Road who lost his life on September 15th, 1917 in France. Many Aberystwyth men are home on leave and Second Lieutenant Rhys Ellis has been wounded in France.  David Jones of Cambrian Street has been posted to the Royal Air Force and Ivor Jones, Queen’s Road has left for Brecon.  Photographs of the three sons of Mrs Jones, Rhydlas, Cambrian Street appear in the newspaper.

After having served only five weeks in France, Second Lieutenant Henry James Owen of Aberporth has been killed, whilst those wounded include Rifleman Keri Jones and Private T Ieuan Thomas of Cardigan. Corporal  J.J. Jones and Private T Jenkins are in the same hospital in France suffering from shell shock.

Further losses are reported in Penmorfa (Private Evan James) and New Quay(Private T E Richards).

Captain Evans of Aberporth is a prisoner of war in Brandenburg whilst an unnamed New Quay captain is safely home after his steamer was torpedoed and he was taken prisoner. On given the alternative of being taken to Germany or being released in a boat on the Atlantic, the Captain decided on the latter option.

Captain Gwilym James writes in his diary that he has undergone an operation.

In Lampeter proceedings of the Rural Tribunal are adjourned until young farm hands have been called up whilst T. Williams writes to Clerk to the County Council, Evan Evans, regarding the forthcoming appearance of New Quay grocer, E Bryn Evans before the Army tribunal.

The headteachers of the Kilbronnau district are thanked for their participation in collecting blackberries. Miss Irene Walker and her girl army are also thanked. The blackberries have been transported to Messrs. Chivers in Cardiff.

‘Notes and Comment’ in the Cardigan and Tivyside Advertiser makes reference to the remarkable success of the efforts made to increase the supply of home-grown food.

It is hoped to establish training centres for discharged soldiers in many Welsh counties and Cardiganshire County Council has recently adopted a reconstruction programme to be carried out after the war. This programme includes the development of the water supply, road transport and railway facilities.

‘Cryfhau ein Gobaith’, (Strengthening our Hope), comments that land won by Germany in March and April has been regained. Many now believe that the enemy has little hope of victory unless something totally unexpected occurs.

 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

30 Awst/August

John Kenrick Lloyd Fitzwilliam of Newcastle Emlyn aged 33

Major, Royal Field Artillery

Date unknown 1918

Thomas James White of Aberystwyth aged 23

Royal Field Artillery

1 Medi / September

David Jones of Bronant

Gunner, Royal Field Artillery

Benjamin Arthur Morris of Trefeurig aged 28

Private, Welsh Regiment

Richard Clement Richards of Cwmrheidol aged 26

Private, Royal Welsh Fusiliers

2 Medi/ September

Alfred Ernest Howell of Crosswood aged 38

Sergeant, Canadian Infantry

Thomas Lloyd of Felinfach aged 33

Sergeant, Australian Machine Gun Corps.

David John Davies of Trefilan

Private, Kings Shropshire Guards Light Infantry

3 Medi / September

Ivor Jenkin Jones of Cilcennin aged 22

Private, Royal Welsh Fusiliers

4 Medi / September

Arthur Llewellyn Jenkyn of Llanbadarn aged 34

Private, Canadian Infantry

Thomas Ewart Richards of New Quay aged 19

Private, Royal Welsh Fusiliers

David Roberts of Llanfihangel y Creuddyn aged 27

Private, Welsh Regiment

5 Medi / September

Jack Davies of Lampeter

London Regiment

 

 

Advertisements

Wythnos/week 212: 23-29 Awst/August 1918

[English below]

Cynhelir ‘Cyngerdd Gwladgarol’ yn Neuadd y Coroni, Aber-porth. Mae’r rhaglenni yn chwe cheiniog ac maen nhw’n cynnwys lluniau o ddynion lleol sydd wedi syrthio ar dir a môr.

Cynhelir gwasanaeth coffa ar gyfer y diweddar Breifat John Davies, Llandysul yng Nghapel Pantydefaid. Bu farw’r Preifat Davies yng Ngorsaf Glirio 48 yn Ffrainc ar 12 Mehefin, 1918.

Yng Ngheinewydd mae Mrs Evans, Rhes y Morwyr wedi derbyn newyddion bod ei gŵr wedi boddi yn y môr yn dilyn ymosodiad gan y gelyn.

Newyddion trist hefyd yn Llanbedr Pont Steffan lle gwyddys bellach bod Charlie Evans wedi marw o’i glwyfau fel y mae’r Preifat Roberts Hughes o Benparcau. Crybwyllir yr ail o’r ddau o dan golofn Aberystwyth ochr yn ochr â newyddion am farwolaeth yr Is-lefftenant R.H. Davies. Mae newyddion hefyd am y rhai a anafwyd,-yr Anelwr Bomiau J. Richards, y Corporal R. G. Fear a’r Preifat T. Warrington, a dywedwyd bod y Preifat Albert Davies ar goll.

Caiff y Preifat Horace Blair, Gerddi Cambria ei ladd ac mae’n gadael gweddw a phlentyn, mab nad oedd erioed wedi’i weld.

Yn Ne’r Sir, mae Aberteifi a’r cylch yn clywed am farwolaeth y Lefftenant Lawrence Evans sydd wedi marw ar faes y gad ar Awst 21 yn Ffrainc ac mae Aber-porth yn dioddef colled arall, sef marw’r Is-lefftenant Henry James Owen. Mae llawer o’r ardal wedi cael eu hanafu.

Cynhelir cyfarfod croeso gartref yn Festri Parc-llyn, Aber-porth i Mr Evan Davies. Roedd Mr Davies wedi ei garcharu yn yr Almaen ers dechrau’r rhyfel, ac mae Mr Evan Thomas wedi dychwelyd adref ar ôl i’w long gael ei tharo â thorpido.

Mae ‘Y Golofn Cymraeg’ yn sôn am gynnydd y rhyfel, gan nodi bod arweinwyr y fyddin yn ddi-os wedi dysgu llawer yn ystod y misoedd diwethaf. Nawr, er mwyn achub cymaint o fywydau â phosib, defnyddir tanciau ac awyrlongau i ddinistrio safleoedd y gelyn ar ddechrau pob ymosodiad. Mae manylion hefyd wedi dod i’r amlwg am nifer y carcharorion a ddaliwyd. Mae milwyr yr Almaen wedi dioddef yn fawr yn ystod yr wythnosau diwethaf, a dywedir bod effeithiau’r dioddef hwn yn amlwg ar y mwyafrif o’r rhai a gafodd eu dal.

Ac yn olaf am yr wythnos hon, rhoddir gwybod yn y papur newydd y bydd y Lefftenant Aronfa Griffiths, sydd ar hyn o bryd yn ymladd yn y rhyfel, yn dod ymlaen i Geredigion fel Sosialydd Annibynnol, os na chynhelir etholiad eleni.

A ‘Patriotic Concert’ is held in the Coronation Hall, Aberporth. Programmes are sixpence and include photographs of local men who have fallen on land and sea.

A memorial service for the late Private John Davies, Llandyssul is held at Capel Pantydefaid. Private Davies died in Casualty Clearing Station 48 in France on the 12th June, 1918.

In New Quay Mrs Evans, Marine Terrace has received notification that her husband has been drowned at sea through enemy action.

Sad news also in Lampeter where it is now known that Charlie Evans has succumbed to his wounds as has Private Roberts Hughes of Penparke. The latter is also mentioned under the Aberystwyth column alongside news of the death of Second- Lieutenant R.H. Davies. There is also news of those wounded,-Bombardier J. Richards, Corporal R. G. Fear and Private T. Warrington, and reported missing is Private Albert Davies.

Private Horace Blair, Cambrian Gardens is killed and leaves a widow and child, a son whom he had never seen.

South of the County, Cardigan and district hear of the death of Lieutenant Lawrence Evans who has died in action on August 21st in France and Aberporth suffers another loss in the death of Second-Lieutenant Henry James Owen. Many from the area have been wounded.

A welcome home meeting is held at Parkllyn Vestry, Aberporth to Mr Evan Davies. Mr Davies had been interred in Germany since the outbreak of the war, and Mr Evan Thomas has returned home after his ship was torpedoed.

‘Y Golofn Cymraeg’ (The Welsh Column) comments on the progress of the war stating that the leaders of the army have undoubtedly learnt much during the past few months. Now, in order to save as many lives as possible, tanks and airships are used to destroy the enemy’s positions at the commencement of every attack. Details have also emerged of the number of prisoners captured. The German soldiers have suffered greatly in the past few weeks, and it is said that the effects of this suffering is evident on the majority of those captured.

And lastly for this week notification is placed in the newspaper that Lieutenant Aronfa Griffiths, who is at present on active service, will come forward for Cardiganshire as an Independent Socialist, providing an election is not held this year.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

23 Awst/August 1918

Evan Arthur Morgan of Aberffrwd, aged 26. Private, Guards Machine Gun Regiment

John Elias Thomas of Llangrannog, aged 25. Private, Royal Welch Fusiliers

Robert Humphrey Davies of Aberystwyth, aged 30. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

Jenkin Evan Evans of Talybont, aged 19. Private, London Regiment

24 Awst/August 1918

Gwilym Mansel Pritchard Davies of Llanon, aged 29. Rifleman, London Regiment

David Evans of New Quay. Master, Mercantile Marine

William Edwards of Llanafan, aged 34. Private, Welsh Regiment

Henry James Owen of Aberporth, aged 28. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

25 Awst/August 1918

Evan Charles Evans of Lampeter, aged 30. Company Quarter Sergeant, Welsh Regiment

Horace Blair of Aberystwyth, aged 22. Private, South Wales Borderers

26 Awst/August 1918

Arthur Morris of Bontgoch, aged 26. Private, Royal Welch Fusiliers

27 Awst/August 1918

Thomas George of Aberystwyth, aged 24. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

James Gernon Griffiths of Llanrhystud. Rifleman, London Regiment

Tom Davies of Pantycertis, aged 22. Private

28 Awst/August 1918

Peter Beechey of Llangynfelyn, aged 22. Private, South Wales Borderers

29 Awst/August 1918

Evan Jones of Sarnau. Saddler, Royal Field Artillery

Wythnos/week 211: 16-22 Awst/August 1918

[English below]

Yn anffodus yr wythnos hon, mae Mrs Francis o Dregaron yn derbyn y newyddion bod ei gŵr wedi syrthio ar faes y gad yn Ffrainc ac mae R.S.M Fear o Aberystwyth yn derbyn newyddion o’r Preifat T. Crozier am farwolaeth y Preifat E. Douglas Davies yr oedd yn byw yn Llanbadarn cyn y rhyfel. Lladdwyd y Preifat Davies ochr yn ochr â chymrawd pan laniodd siel y gelyn yn eu ffos ymochel.

Mae’r Capten Jones o Nefyn a deg aelod o’i griw wedi cael eu codi ym Mae Ceredigion wedi treulio llawer o oriau ar y môr mewn cwch agored, ar ôl i’w llong gael ei tharo â thorpido.

Cyhoeddir lluniau o filwyr cwm Rheidol, Trawsgoed a Llanafan yn y papur newydd a chynhelir cyngerdd derbyn yn Nhaliesin i’r Preifat J.O. Nicholas a Mr Emlyn G. Jones, yr olaf o’r ddau wedi cael ei ddadfyddino oherwydd effeithiau siel-syfrdandod.

Yng Nghwmystwyth mae’r Nyrs Margaret Raw wedi cael ei ‘chrybwyll yn arbennig’ yn y rhestr anrhydeddau am wasanaethau gwerthfawr a roddwyd o dan Ysbyty Rhyfel Berrington.

Mae’r ffair yn Nhrawsgoed, a hysbysebwyd bythefnos yn ôl, wedi codi £50 ar gyfer Cronfa’r Groes Goch. Canmolir Mrs Crawley Boevey am ei menter a’i gwaith caled.

Mae Miss Day o’r Adran Cynhyrchu Bwyd yn egluro’r cynllun o gasglu a dosbarthu mwyar duon mewn cynhadledd a gynhelir yn Llanbedr Pont Steffan, ac mae pwyntiau pwysig i’w cofio am wneud jam yn ymddangos yn yr un rhifyn o’r Cambrian News. Hefyd yn Llanbedr Pont Steffan, mae cartrefi bellach â chyflenwad da o goed tân oherwydd ymdrechion menywod lleol.

Sadly this week, Mrs Francis of Tregaron receives the news that her husband has fallen in action in France and R.S.M Fear of Aberystwyth receives news from Private T. Crozier of the death of Private E. Douglas Davies who, before the war resided at Llanbadarn. Private Davies was killed alongside a comrade when an enemy shell landed in their dug-out.

Captain Jones of Nevin and ten members of his crew  have been picked up in Cardigan Bay having spent many hours at sea in an open boat, their ship having been torpedoed.

Photographs of Rheidol valley, Crosswood and Llanafan soldiers appear in the newspaper and a reception concert is held in Taliesin to Private J.O. Nicholas and Mr Emlyn G. Jones, the latter having been discharged from the army owing to the effects of shell shock.

In Cwmystwyth Nurse Margaret Raw has been ‘specially mentioned’ in the honour list for valuable services rendered under the Berrington War Hospital.

The fete at Crosswood, which was advertised a fortnight ago, has raised £50 for the Red Cross Fund. Mrs Crawley Boevey is praised for her initiative and hard work.

Miss Day of the Food Production Department explains the scheme of collecting  and despatching blackberries at a conference held in Lampeter , and important points to remember about jam-making appears in the same edition of the Cambrian News’. Also in Lampeter,  homes  are now well-stocked with kindling fuel due to the efforts of local ladies.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

16 Awst/August 1918

James Price Herbert of Cribyn, aged 19. Lance Corporal, Royal Welch Fusiliers

17 Awst/August 1918

Job Evans of Llanafan, aged 23. Guardsman, Grenadier Guards

Joseph Eli Giles of Llandyfriog, aged 20. Driver, Army Service Corps

18 Awst/August 1918

Edwin Lewis Hardy of Aberaeron, aged 19. Private, Loyal North Lancashire Regiment

21 Awst/August 1918

Lawrence Picton Evans of Cardigan, aged 42. Lieutenant, Royal Fusiliers

22 Awst/August 1918

William John Thomas of Llechryd, aged 24. Private, Royal Army Medical Corps

Lionel Robson Warburton of Lampeter, aged 25. Sergeant, Royal Welch Fusiliers

 

Wythnos/week 210: 9-15 Awst/August 1918

[English below]

Wythnos 210 y rhyfel ac ychwanegir mwy o enwau i’r rhestr o golledion. Mae ŵyr y diweddar Pryce a Catherine Jones o Bow Street, a laddwyd ar faes y gad, yn cael ei grybwyll yn y papur newydd ac mae Mrs H.H. Evans yn derbyn cadarnhad nad oes gobaith o’i mab yn goroesi, y trydydd peiriannydd Reginald Evans y tarodd ei long yn erbyn llong arall oddi ar arfordir Ffrainc. Ceir adroddiadau pellach am y clwyfedigion, y carcharorion a’r rhai sydd ar goll yn Rhestr y Gwroniaid.

Mae gan ‘Hen Foi’ o Ystrad Meurig ysgrif am ymdrechion hen Ystrad Meurigiaid yn y rhyfel, ‘Ymunodd mwyafrif y bechgyn â’r fyddin yn hwyr neu’n hwyrach ac mae’r rhyfel wedi hawlio cyfran fawr o oreuon Ystrad Meurig’.

Caiff y Preifat John Hugh Joel o Drefechan, a laddwyd ar faes y gad ar Awst 16, 1917, ei gofio gan ei fam a’i chwiorydd (‘In Memoriam’) ac mae ardal Dihewyd yn drist i glywed am farwolaeth yr Is-lefftenant David Jones ar faes y gad, a fu’n athro cynorthwyol yn Ysgol y Cyngor ers sawl blwyddyn.

Mae’r Preifat Alfred Worthington o Aberystwyth wedi ail-ymrestru ac mae’r Corporal Howard Lloyd Roberts a’r Capten Cable wedi cyrraedd gartref yn y Borth. Cyflwynwyd swm o arian i’r Preifat J.J. Davies o’r Borth ar ôl cael ei anafu a chael ei goes wedi’i thorri i ffwrdd.

Mae Llandysul hefyd yn croesawu gartref dau o’i feibion, sef y Gynnwr Edward Lewis a’r Preifat James.

Mae’r Preifat David Lewis yn dychwelyd adref i Dregaron am y tro cyntaf ers 1915, ac yn Lledrod cynhelir cyngerdd derbyn mawr ar gyfer y Preifat Dan Jones, Blaenresgair.

Cerdd yw Profiad Milwr yn y Gad, a ysgrifennwyd gan y Preifat Tom G. Edwards am ei brofiad ar y Ffrynt tra bod Helynt y Rhyfel Erch wedi’i hysgrifennu gan Tegwen o Ben-parc ynglŷn â hynt y pedair blynedd diwethaf.

Sonnir am Adroddiad Blynyddol Ysbyty’r Siroedd ar y Cyd, Caerfyrddin yn y Wasg. Mae’r pwyllgor wedi cytuno i gynyddu’r cyflogau neu fonysau rhyfel ychwanegol i’r staff ac mae graddfa newydd o gyflogau hefyd wedi cael ei mabwysiadu ar gyfer y staff sy’n fenywod.

Yn ôl ‘Materion y Foment’ bydd y Rheolwr Bwyd yn cynyddu dognau menyn a margarîn ac mae’r Llywodraeth yn bwriadu trefnu casglu mwyar duon ar gyfer gwneud jam.

The 210th week of the war and more names are added to the list of losses. The grandson of the late Pryce and Catherine Jones of Bow Street who is killed in action is reported in the newspaper, and Mrs H.H. Evans of Cardigan receives intimation that there is no hope of the survival of her son, third engineer Reginald Evans, whose ship collided with another vessel off the French coast. There are further reports of the wounded, prisoners and those missing in the Roll of Honour.

An ‘Old Boy’ of Ystrad Meurig writes a memoir about the efforts of old Ystrad Meurigians in the war, ‘The greater number of boys joined the army sooner or later and the war has claimed a large proportion of Ystrad Meurig’s best’.

Private John Hugh Joel of Trefechan who as killed in action on August 16th, 1917 is remembered by his mother and sisters (‘In Memoriam’) and the district of Dihewid is saddened to hear of the death in action of Second Lieutenant David Jones who for several years was assistant teacher at the Council School. Private Alfred Worthington of Aberystwyth has re-enlisted and Corporal Howard Lloyd Roberts and Captain Cable have arrived home in Borth. Private J.J. Davies of Borth has been presented with a sum of money having been wounded and having had his foot amputated. Llandyssul also welcomes home two of its sons in Gunner Edward Lewis and Private James.

Private David Lewis returns home to Tregaron for the first time since 1915, and in Lledrod a grand reception concert is held for Private Dan Jones, Blaenresgair. Profiad Milwr yn y Gad is a poem written by Private Tom G. Edwards about his experience at the Front whilst Helynt y Rhyfel Erch is written by Tegwen of Penparc regarding the trials of the past four years.

The Annual Report of the Joint Counties Hospital, Carmarthen is reported in the Press. The committee have agreed to increase the salaries or additional war bonuses to the staff and a new scale of wages has also been adopted for the female staff.

According to ‘Matters of the Moment’ the Food Controller will increase butter and margarine rations and the Government is going to organise the picking of blackberries for jam-making.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

10 Awst/August 1918

John Osborne of Llandysul, aged 19. Able Seaman, Royal Navy

12 Awst/August 1918

John William Bishop of Goginan, aged 21. Private, East Surrey Regiment

 

Wythnos/week 209: 2-8 Awst/August 1918

[English below]

Yng nghyfarfod misol Cyngor Gwledig Aberteifi estynnir cydymdeimlad i Mr Thomas Griffiths ar farwolaeth ei fab ar faes y gad.

Darllenir yr enwau ar Restr Gwroniaid y Plwyf yng Nghapel Tygwydd a threfnir gwasanaethau Saesneg i ddiwallu anghenion y nifer cynyddol o weision ffermydd a ddygir i’r ardal.

Yn Llanbedr Pont Steffan, cynhelir ffair yng Nghae’r Coleg lle cyflwynir nifer o ddynion sydd wedi ennill medalau i Syr James Hills-Johnes.

Mae’r gwrol Gapten D.J. Jenkins gartref yn Llan-non. Mae wedi dioddef llawer o brofiadau chwerw yn ystod yr ugain mis diwethaf yn y parth tanfor.  Croesewir dau fab Mrs Montague sy’n filwyr gartref yn Llangrannog,- mae un ohonynt gartref ar seibiant, y trawyd ei long â thorpido.

Mae’r Preifat Thomas Parker Lyle wedi bod gartref yn Llanafan a chynhelir sioe llysiau a gwniadwaith er budd y Groes Goch ym Mhlasty’r Trawsgoed.

Dathlir Dydd y Cofio yn yr Eglwys a’r capel yn Nhregaron a chynhaliwyd angladd Mr G. Junes-Kerr (George Percy Innes Kerr), morwr o Awstralia, ddydd Mercher. Roedd Mr Junes-Kerr wedi bod yn glaf yn Ysbyty Tregaron ond bu farw oherwydd pwl difrifol o’r ffliw a niwmonia.

Yn Eglwys M.C. Gymraeg Mile End, Llundain, mae Miss Jano Alban Jones o Dregaron yn priodi’r Lefftenant R. Owen Jones, sydd, ar ôl cael ei anafu sawl gwaith, bellach yn cael ei drin yn Ysbyty milwrol Bryste.

Newyddion o Aberystwyth,- Mae Miss Doris Edwards a Miss Jessie Richards wedi eu penodi i swyddi yn y Weinyddiaeth Awyr. Mae Mrs Powell, Tai Crynfryn wedi derbyn gwybodaeth bod ei mab wedi cael ei anafu a’i wenwyno gan nwy yn Ffrainc ac mae’r Capten J. J. Pugh Evans hefyd wedi cael ei anafu. Dyfarnwyd y Groes Filwrol i’r Capten Tom Owen am greu anhrefn lwyr yn nhraffig y gelyn ar y briffordd. Cyhoeddir lluniau o bum milwr o Benparcau-Aberystwyth.

Mae nifer o adroddiadau Cymraeg yn ymddangos yn y papur;-

Cerdd yw Harold a ysgrifennwyd gan D.Lloyd Jenkins o Landdewi Brefi er cof am yr Is-lefftenant H. Lloyd-Jones, gynt o Langeitho a fu farw yn ddiweddar yn Llundain.

Mae ‘Ar Warthaf y Gelyn’ yn adroddiad ar symudiadau diweddar lluoedd y Cynghreiriaid.

‘Y Bumed Flwyddyn’ – dechrau pumed flwyddyn y rhyfel ac adroddiad sy’n ystyried y digwyddiadau a gynhaliwyd a sut mae’n ymddangos bod cwrs y rhyfel wedi troi yn erbyn lluoedd yr Almaen.

Mae ‘Pell ac Agos’ yn rhoi hanes galwad y Prif Weinidog “DALIWCH YN SOWND!”. Derbynnir newyddion da o Ffrainc gan fod yr Almaenwyr wedi colli tua mil o’u gynnau mawr ar y Marne.

Mae ‘Bwyd y Bobl’ yn eglurhad o’r system dogni bwyd,- yn enwedig y dogni cig.

Awst 3 ac mae’r Capten James yn ysgrifennu bod llawer o filwyr wrthi’n symud,-‘mae’n amlwg bod rhywbeth pwysig iawn yn cael ei gyflawni’. Ar yr 8fed, mae ymosodiad mawr Eingl-Ffrengig yn dechrau am 4 a.m. a chymerir 57,000 o garcharorion. Ceir manylion pellach am yr Ymosodiad ar y 9fed.

Ymddengys rhifyn Awst y Reveille. Mae’r cyhoeddiad hwn ‘Wedi’i Gyflwyno i’r Morwr a’r Milwr Anabl’.

Ac yn olaf am yr wythnos hon, mae hysbysebion yn ymddangos ar gyfer Onoto, ‘The Perfect Pen for Naval Men’.

In the monthly meeting of the Cardigan Rural Council sympathy is extended to Mr Thomas Griffiths on the death of his son in action.

The names on the Parish Roll of Honour are read in Capel Tygwydd and English services are arranged to meet the needs of the ever increasing contingent of land workers brought into the district.

In Lampeter a fete is held at the College Field where several men who have won medals are presented to Sir James Hills-Johnes.

Gallant Captain D.J. Jenkins is home in Llanon. He has undergone many bitter experiences during the past twenty months in the submarine zone.  The two soldier sons of Mrs Montague are welcomed home in Llangranog; one of them is home on furlough, his ship having been torpedoed.

Private Thomas Parker Lyle has been home in Llanafan and a vegetable and needlework show is held in aid of The Red Cross at Crosswood Park.

Remembrance Day is celebrated in both Church and chapel in Tregaron and the funeral of Mr G. Junes-Kerr (George Percy Innes Kerr), an Australian sailor, took place on Wednesday. Mr Junes-Kerr had been a patient at Tregaron hospital but succumbed to a severe attack of influenza and pneumonia.

At the Mile End Welsh C.M. Church, London, Miss Jano Alban Jones of Tregaron marries Lieutenant R. Owen Jones, who, after being wounded several times is now being treated at the Bristol military Hospital.

News from Aberystwyth: Miss Doris Edwards and Miss Jessie Richards have both been appointed to positions in the Air Ministry. Mrs Powell, Crynfryn Row has received information that her son has been wounded and gassed in France, and Captain J. J. Pugh Evans has also been wounded. Captain Tom Owen has been awarded the M.C. for completely disorganising enemy traffic on a main road. Photographs appear of five Penparke-Aberystwyth soldiers.

Numerous Welsh reports appear in the paper:

Harold is a poem written by D. Lloyd Jenkins of Llanddewi Brefi to the memory  of Second Lieut. H. Lloyd-Jones, formerly of Llangeitho, who died recently in London.

‘Ar Warthaf y Gelyn’  is a report on the recent movements of the Allied forces.

‘Y Bumed Flwyddyn’ – the beginning of the fifth year of the war and a  report which reflects on the past events and how it seems the tide has turned against the  German forces.

‘Pell ac Agos’, reports on the Prime Minister’s call to ‘’HOLD FAST!’’. Good news is received from France in that the Germans have lost around a thousand of their big guns on the Marne.

‘Bwyd y Bobl’ is an explanation of the food rationing system, especially the rationing of meat.

August 3rd and Captain Gwilym James writes that there is great movement of troops – ‘evidently there is something very important coming off’. On the 8th a big Anglo-French attack commences at 4 a.m. and 57,000 prisoners are taken. Further news concerning the Push is detailed on the 9th.

The August edition of the Reveille appears. This publication is ‘Devoted to the Disabled Sailor and Soldier’.

And finally for this week, an advert appears for Onoto, ‘The Perfect Pen for Naval Men’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

2 Awst/August 1918

Thomas Llewelyn Morgan of Aberystwyth, aged 19. Lance Corporal, Buffs

Stanley Edwards of Aberystwyth, aged 28. Signalman, Royal Naval Volunteer Reserve

3 Awst/August 1918

Caradog Jones of Aberystwyth, aged 19. Private, Royal Welch Fusiliers

7 Awst/August 1918

Enoch Jenkins of Llanarth, aged 24. Private, Royal Army Service Corps

8 Awst / August 1918

John Lewis Lloyd of Llandysul, aged 36. Captain, Canadian Infantry