Wythnos / week 256: 27 Mehefin/June – 3 Gorffennaf/July

[English below]

Mae’r paratoadau yn mynd rhagddynt ar gyfer y Dathliadau Heddwch. Mae rhaglen lawn o ddigwyddiadau wedi’i llunio ar gyfer dydd Gwener a dydd Sadwrn yn Aberteifi ac mae rhai masnachwyr eisoes wedi creu ‘ffenestri heddwch’.

Yn Henllan, mae’r Gronfa Les ac eraill yn mynd i uno i gynnal y dathliadau heddwch ac ysgrifenna Mr H. Bonsall, Pendibyn mai’r bwriad yw cynnau coelcerth ar gopa Pumlumon am ddeg o’r gloch ar ddydd Sadwrn. Cynhelir gwasanaeth Diolchgarwch ar y copa.  Mae gwasanaethau Diolchgarwch yn parhau i gael eu cynnal yn Llantrisant.

Yn ôl colofn ‘Week by Week’, mae gwibdeithiau i ddathlu’r heddwch yn cael eu trefnu gan chwiorydd yr urddau a’r pwyllgorau elusennol a oedd ar waith yn ystod y rhyfel ond sydd bellach yn dod i ben.

‘Rhestr y Gwroniaid’ – mae wyth deg wyth o ffotograffau o ddynion Aberystwyth a’r ardal a syrthiodd yn y rhyfel wedi cael eu gosod yn y Llyfrgell Gyhoeddus. Fe’u darparwyd gan Mr Culliford ac mae Mr George Eyre Evans wedi ysgrifennu enw, rheng a gwasanaeth pob un o dan bob llun.

Yn Llanbedr Pont Steffan, daeth hysbysiad i law gan y Swyddfa Ryfel i ddweud bod y ddiweddar nyrs Ella Richards wedi’i henwi mewn adroddiadau a hynny am ei gwasanaeth rhagorol a’i hymroddiad. Yn Llandysul, nodwyd bod enw’r Preifat J.O. Jones, Brondeifi, wedi’i gynnwys drwy gamgymeriad yn y rhestr o’r rheiny a fu’n destun cyflwyniadau mewn cyfarfod cyflwyno.

Mae enwau’r rheiny sydd wedi dychwelyd adre neu sydd ar gyfnod gwyliau yn cynnwys y Preifat W.T. Williams o Lanon, y Preifat E.B. Evans o Dregaron, y Preifat R.D. Hughes o’r Borth a’r Parchedig Gwilym Williams o Geinewydd.

Yn Aberaeron, mae Mr Lewis Davies, The Beach wedi rhoi gwybod y bydd yn ysgwyddo’r gost o dalu am do’r neuadd goffa. Yn ôl y gohebydd ‘Ypres’, dylai’r Neuadd Goffa gael ei hadeiladu ar y Cae Sgwâr ond mae rhai o hoelion wyth y dref yn dweud y dylai gael ei chodi ar un o’r lonydd cyfagos.

Yn Nhregaron, mae’r Cyngor Plwyf yn barod i gydweithio o ran lleoliad cofroddion y rhyfel ac mae’r Tregaron Guardians wedi penderfynu’n unfrydol rhoi rhagor o gymorth yn sgil y dathliadau Heddwch.

Mae’r artist o Wlad Belg sydd wedi bod yn byw ar bwys Aberystwyth am y pedair blynedd a hanner diwethaf, sef Valerius de Saadeeleer, wedi cael gwybod bod Brenhines y Belgiaid wedi prynu ei lun ‘Winter in Cardiganshire’’ ar gyfer ei chasgliad preifat.

Mae Aberteifi a’r Ardal wedi buddsoddi £66,000 yn y Victory Loan tra bod cyfanswm Llanbedr Pont Steffan yn £46,089.

Mae’r Weinyddiaeth Fwyd yn mynd i barhau â phwerau llawn am y tro. Bydd cyflenwadau bara, menyn, cig, marjarîn, bacwn, llaeth, pysgod, caws, wyau a rhai bwydydd eraill yn cael eu rheoleiddio dros y gaeaf.

Preparations are being made for the Peace Celebrations. A full programme of events has been drawn up for Friday and Saturday in Cardigan and some tradesmen have already put in ‘Peace windows’.

At Henllan the local Welfare Fund and others are to unite to carry out the peace celebrations and Mr H. Bonsall, Pendibyn writes that it is intended to light a bonfire on the summit of Plynlimon Mountain at ten o’clock on Saturday. A Thanksgiving service is to be held on the summit.  Thanksgiving services continue to be held at Llantrisant.

According to ‘Week by Week’, outings are being arranged to celebrate peace by the female members of various war charity guilds and committees the days of which are now over.

Roll of Honour: eighty eight portraits  of local Aberystwyth men who fell in the war has been placed in the Public library. These were provided by Mr Culliford and Mr George Eyre Evans has written the name, rank and service under each portrait.

In Lampeter notification is received from the war Office that the late Nurse Ella Richards has been mentioned in despatches for distinguished services and devotion to duty. In Llandysul it is noted that the name of the late Private J.O. Jones of Brondeifi was inadvertently included in the list of those to whom presentations were made at the reception meeting.

The names of those who have returned home or who are on leave include Private W.T. Williams of Llanon, Private E.B. Evans of Tregaron, Private R.D. Hughes of Borth, and the Rev Gwilym Williams of New Quay.

In Aberaeron Mr Lewis Davies, The Beach has intimated that he will undertake to bear the cost of the memorial hall roof. According to correspondent  ‘Ypres’ the Memorial Hall should be built on the Square Field but leading men of the town suggest that it should be built in one of the side alleys.

In Tregaron the Parish Council  are prepared to co-operate as regards the location of war souvenirs and Tregaron Guardians have unanimously decided to grant extra relief in view of the celebrations of Peace.

The Belgian artist, Valerius de Saadeeleer, who has been living near Aberystwyth for the past four and a half years has been informed that the Queen of the Belgians has purchased his ‘Winter in Cardiganshire’ for her private collection.

Cardigan and District has invested £66,000 in the Victory Loan whilst Lampeter’s total  is £46,089.

The Ministry of Food is to continue for the present with full powers. Supplies and distribution of bread, butter, meat, margarine, bacon, milk, fish, cheese, eggs and certain subsidiary foods are to be regulated during the winter.

Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge

Advertisements

Wythnos /week 255: 20-26 Mehefin/June 1919

[English below]

Mae hysbysiad yn ymddangos yn y Carmarthen Journal and South Wales Weekly Advertiser ynghylch marwolaeth Walter Davies, Maespwll, Talgarreg y cafodd ei iechyd, yn ôl yr adroddiad, ei ddifetha gan y driniaeth lem a brofodd fel carcharor rhyfel. Soniwyd o’r blaen am Walter yn nyddiadur James Rees. (gweler wythnos 252)

Mae angladd y Preifat 21 oed David Tom Jones o Horeb wedi digwydd yn Llanwenog ac mae sôn amdano yn y Cambrian News ac yn y Cardigan and Tivyside Advertiser. Bu farw yn yr Ysbyty Milwrol, Caerdydd ar ôl ymuno â’r fyddin pan oedd prin yn 17 oed.

Mae’r diweddar Lefftenant W.R. Lloyd, mab Mr a Mrs Lloyd, Sefydliad Deddf y Tlodion, yn cael ei gofio gan ei rieni, ei ddyweddi Grace a’i frawd, ei chwaer, ei nith a’i gefnder.

Gwneir trefniadau ar gyfer dathliadau heddwch a gwasanaethau diolchgarwch ar draws y Sir,-gorymdeithiau, carnifalau, chwaraeon, ciniawau, te, goleuadau, addurniadau, cyngherddau a chanu clychau eglwysi. Yn Aberystwyth gwneir casgliadau er budd Cofgolofn Rhyfel y Dref.

Mae cyngerdd derbyn i’r Staff-Ringyll Thomas O. Jones yn Llechryd, ac mae’r Gyrrwr William John Jones a’r Preifat J. Maethlon James wedi cyrraedd adref yn y Borth.

Penodwyd y cyn-Ringyll Jim Jones o Landysul yn aelod o’r Is-bwyllgor Lleol (Deddf pensiynau Rhyfel y Llynges a Milwrol).

Anogir y genedl unwaith eto i brynu Benthyciad Buddugoliaeth, a fydd, yn ôl yr hysbyseb, yn helpu i ysgogi masnach, creu cyflogaeth a gostwng costau byw.

‘Pell ac agos’,- mae Mr Lloyd George yn siarad yn Nhŷ’r Cyffredin yn manylu ar effeithiau pellgyrhaeddol y Cytundeb Heddwch ar bob gwlad ac efallai’n fwy diddorol bod y Caiser i gael ei ddwyn o flaen ei well.

Mae Arglwyddes Rhondda o’r diwedd yn gofyn a yw menywod i gael eu cyfle teg yn y byd diwydiannol a masnachol nawr bod y ‘Toriad Mawr’ ar ben.

 

A notice appears in the Carmarthen Journal and South Wales Weekly Advertiser regarding the death of Walter Davies, Maespwll, Talgarreg whose health, according to the report, was undermined by the harsh treatment which he experienced as a prisoner of war. Walter was previously mentioned in James Rees’ diary (see week 252)

The funeral of 21 year old Private David Tom Jones of Horeb has taken place at Llanwenog and is reported both in the Cambrian News and in the Cardigan and Tivyside Advertiser. He died at the Military Hospital, Cardiff having joined the colours when barely 17.

The late Lieutenant W.R. Lloyd, the son of Mr and Mrs Lloyd, Poor Law Institution, Institution is remembered by his parents, fiancée Grace, and brother, sister, niece and cousin.

Arrangements are made for peace celebrations and thanksgiving services  across the County: processions, carnivals, sports, dinners, teas, illuminations, decorations, concerts and the ringing of church bells. In Aberystwyth collections are made in aid of the Town War Memorial.

A reception concert to Staff-sergeant Thomas O. Jones in Llechryd, and Driver William John Jones and Private J. Maethlon James have arrived home at Borth.

Ex-Sergeant Jim Jones of Llandysul has been appointed a member of the Local Sub-committee (Naval and Military War pensions Act).

The nation is again encouraged to buy Victory Loan, which according to the advertisement will help stimulate trade, create employment and lower the cost of living.

‘Pell ac agos’: Mr Lloyd George speaking in the House of Commons details the far-reaching effects of the Peace Treaty on all countries and perhaps more interestingly that the Kaiser is to be brought to justice.

An lastly Lady Rhondda asks whether women are to be allowed their fair chance in the industrial and commercial world now that the ‘Great Interruption’ is over.

Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge.

Wythnos/week 254: 13 – 19 Mehefin/June 1919

[English below]

Mae llofnodi amodau’r cytundeb heddwch rhwng y Cynghreiriaid ac Ymerodraeth yr Almaen wedi digwydd ym mhalas Versailles. Mae’r papurau newydd yn adrodd ar drafodaethau dramor a gartref.  Mae dathliadau ledled gwledydd y Cynghreiriaid a bydd y Diwrnod Heddwch yn cael ei ddathlu’n swyddogol ddydd Sadwrn, Gorffennaf 19.

Clywodd Aberteifi’r newyddion am y llofnodi gyda llawenydd tawel. Mae baneri’r Cynghreiriaid yn cael eu cyhwfan ac mae plant yn gorymdeithio yn y dref tra mewn cyfarfod o Siambr y Cyngor penderfynwyd y dylid cyhoeddi dydd Gwener, Gorffennaf 18 a dydd Sadwrn, Gorffennaf, 19 fel gwyliau cyhoeddus yn y dref.

Yn Aberystwyth mae’r Pwyllgor Dathliadau Heddwch wedi penderfynu ar raglen sy’n cynnwys darllen Cyhoeddiad y Brenin, gwasanaethau diolchgarwch a gorymdeithiau. Gwahoddir y rhai sydd wedi cymryd rhan yn y rhyfel gan y Maer i fod yn bresennol yn yr holl wasanaethau. Yn y cyfamser mae John Evans, Clerc Tref Bwrdeistref Aberystwyth, yn gosod hysbyseb yn y Cambrian News yn gofyn i bawb sydd wedi gwasanaethu yn y rhyfel anfon eu henwau a’u cyfeiriadau ato’i hun mewn perthynas â’r dathliadau heddwch.

Yng Ngheinewydd ni dderbynnir y newyddion am lofnodi’r cytundeb heddwch gydag unrhyw fynegiant cyhoeddus ond ddydd Sul cynhelir cyfarfodydd gweddi diolchgarwch a chynhelir te parti a chyngerdd i ddathlu heddwch.

Mae emynau Diolchgarwch am heddwch wedi cael eu canu yn y gwasanaeth boreol yn Eglwys Sant Iago, Pontarfynach a nodir mewn rhifyn diweddar o’r ‘Cymru’ bod erthygl yn ymddangos ar chwarae’r delyn Gymreig gan y diweddar Lefftenant T. (gallai hyn fod yn J. am John o bosibl) Arllwyd Jones.

Mae ‘Pell ac Agos’ hefyd yn gwneud sylwadau ar lofnodi’r cytundeb Heddwch, a chynrychiolwyr yr Almaen yw’r cyntaf i roi eu sêl bendith ar y ddogfen bwysig hon. Yn ôl yr un sylwebaeth mae hanes wedi profi bod prinder bwyd bob amser yn fwy yn y byd ar ôl cyhoeddi heddwch nag yn ystod teyrnasiad rhyfeloedd.

Mae milwyr Americanaidd sydd wedi bod yn dilyn cwrs yng Ngholeg Aberystwyth wedi gadael am Lerpwl. Mae Evan E. Baxter yn ysgrifennu gwerthfawrogiad ffarwel am y driniaeth dda y maent wedi’i chael.

Cynhelir cyngherddau derbyn yn Llechryd a Choed-y-bryn. Bydd yr elw o’r cyngerdd cyntaf yn cael ei roi tuag at godi Roll of Honour a bydd y cyngerdd olaf yn croesawu’r Preifat D. James, Croes-lan, adref.

Mae bachgen arall o Aberteifi wedi dychwelyd adref. Mae nifer fawr yn ymgynnull yn yr orsaf i groesawu’r Corporal Ottel Davies adref sydd wedi gwneud llawer o wasanaeth ym Mhalesteina. Mae’r Corporal Henry Bevan hefyd wedi dod adref.

Ar ôl cael ei anafu unwaith, mae Mr M. Prosser Evans wedi cyrraedd adref yn Nebo ac mae’r Lefftenant J.E Jones, Bronwylfa, cyn cael ei ddadfyddino, gartref yng Ngheinewydd.

Mae Gorchymyn y Fyddin wedi cael ei gyhoeddi sy’n gwneud darpariaethau newydd o ran dadfyddino, sy’n effeithio ar ryddhau swyddogion gwarantedig, swyddogion digomisiwn a dynion sy’n gymwys i gael eu dadfyddino ac mae cynllun y Bwrdd Amaeth ar gyfer hyfforddiant amaethyddol cyn-swyddogion a ‘dynion o addewid addysgol addas’ yn ymddangos fel ei fod yn datblygu’n foddhaol.

Cyhoeddir rhifyn newydd o’r Handy Guide to the Police and Prison Service ar adeg pan fydd dynion yn cael eu cyflogi i lenwi lleoedd plismyn sydd wedi syrthio yn y rhyfel.

Ac yn olaf am yr wythnos mae’r ‘Pwyllgor Cynilion Rhyfel Cenedlaethol’ yn cyhoeddi hysbyseb yn annog pobl i ymuno â Chymdeithas Cynilion. Yn ôl y Pwyllgor dyma’r ffordd orau o gynilo’n gyson ac yn rheolaidd,- ac nid yw’n costio dim i ymuno.

The signing of the conditions of peace between the Allies and the German Empire has taken place at the palace of Versailles. The newspapers report on proceedings both abroad and at home.  There are celebrations throughout the Allied countries and Peace Day will officially be celebrated on Saturday,  July 19th.

Cardigan heard the news of the signing with quiet rejoicing. The flags of the Allies are flown and a procession of children parades the town whilst at a meeting of the Council Chamber it was decided that Friday, July 18th and Saturday, July, 19th should be proclaimed as general holidays in the town.

In Aberystwyth the Peace Celebrations Committee has decided upon a programme which includes the reading of the King’s Proclamation,  thanksgiving services and processions. Those who have taken part in the war are invited by the Mayor to be present at all the services. Meanwhile John Evans, Town Clerk of the Borough of Aberystwyth, places an advert in the Cambrian News requesting that all those who have served in the war send their names and addresses to himself with regard to the peace celebrations.

In New Quay the news of the signing of the peace is not received with any public demonstration but on Sunday thanksgiving prayer meetings will be held and a tea party and concert will be held to celebrate peace.

Hymns of Thanksgiving for peace have been sung at the morning service in St. Iago’s Church, Devil’s Bridge and it is noted that in a recent issue of Cymru an article appears on Welsh harp playing by the late Lieut. T. (this could possibly be J. for John) Arllwyd Jones.

‘Pell ac Agos’ also comments on the signing of the Peace, the German representatives being the first to place their seal on this important document. According to the same commentary history has proven that there is always a greater scarcity of food  in the world after the proclamation of peace than during the reign of wars.

American troops who have been taking a course at Aberystwyth College have left for Liverpool. Evan E. Baxter writes a farewell appreciation for the good treatment they have received.

Reception concerts are held in Llechryd and Coedybryn. The proceeds from the former will be donated towards the erection of a Roll of Honour  and the latter is to welcome home Private D. James, Crosslan.

Another Cardigan boy has returned home. A large number congregates at the station to welcome home Corporal Ottel Davies who has seen much service in Palestine. Corporal Henry Bevan has also come home.

Once wounded Mr M. Prosser Evans has arrived home at Nebo and Lieutenant J.E. Jones, Bronwylfa is, prior to being demobilised, home in New Quay.

An Army Order has been issued making new demobilisation provisions affecting the release of warrant officers, non-commissioned officers and men eligible for demobilisation and the Board of Agriculture’s scheme for the agricultural training of ex-service officers and ‘men of suitable educational promise’ appears to be developing in a satisfactory manner.

A new edition of the Handy Guide to the Police and Prison Service is issued at a time when men are being engaged to fill the places of policemen who have fallen in the war.

And lastly for the week, The National War Savings Committee issues an advertisement encouraging people to join a Savings Association. According to the Committee it is the best way to save steadily and regularly, and it costs nothing to join.

Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy/ Click on images to enlarge

Wythnos/week 253: 6-12 Mehefin/June 1919

[English below]

Derbynnir newyddion trist yn Llandysul am farwolaeth y Preifat David Tom Jones o Horeb, tra bod y diweddar Arloeswr Jonathan Davies a fu farw ar 19 Mehefin 1917 yn cael ei gofio gan ei chwaer, ei frodyr, Llanbadarn a David. (U.D.A)

Yn Aberystwyth cynhelir seremoni yn ysgol bechgyn Ffordd Alexandra pan mae’r Uwchgapten Abraham Thomas yn dadorchuddio llechen er cof am bedwar deg wyth o gyn-ddisgyblion a syrthiodd yn y rhyfel.

Mae aelodau Capel Methodistiaid Libanus, Borth yn paratoi ar gyfer cofgolofn rhyfel i fechgyn a oedd yn aelodau o’r capel ac sydd wedi cwympo yn y rhyfel. Yn y cyfamser, cytunodd Cyngor Tref Aberystwyth i gymeradwyo’r syniad o benodi dau gynrychiolydd i fynychu’r gynhadledd ynghylch y gofgolofn rhyfel genedlaethol yng Nghaerdydd. Croesewir yr Uwchgapten Abraham Thomas ar ôl iddo ddychwelyd ar ôl bron i bum mlynedd o wasanaeth i’w wlad.

Croesewir adref hefyd y Preifat E. Evans yng Nglynarthen, Mr M. Prosser Evans yn Nebo, y Preifat James Evans yn Llandysul a’r Cadfridog Longcroft yn Llannarth. Mae tri aelod o Diriogaethwyr Aberteifi wedi cyrraedd adref yn Aberteifi,- nhw yw rhai o’r rhai olaf o’r lot lleol i adael yr Aifft.

Mae’r Preifat D.J. Davies o’r Borth wedi gadael am Aberhonddu i ailymuno â’r fyddin.

‘Pell ac Agos’,- ar yr unfed awr ar ddeg mae’r Almaenwyr wedi penderfynu o blaid llofnodi telerau’r Cytundeb Heddwch; disgwylir y bydd y Prif Weinidog gartref yn gynnar yr wythnos nesaf ac y bydd yn rhoi araith yn y Senedd ar y sefyllfa ryngwladol; mae llawer o longau milwrol a gipiwyd wedi cael eu suddo gan yr Almaenwyr yn Scapa Flow.

Yn ôl ‘Week by Week’ mae hwyaden Indian Runner yng Nghilbronnau wedi dangos bod telerau’r Cynghreiriaid yn cael eu derbyn drwy ddodwy ŵy yn pwyso ¼ pwys.

Sad news of the death of 21 year old Private David Tom Jones of Horeb is received in Llandyssul, whilst the late Pioneer Jonathan Davies who died on June 19th, 1917  is remembered affectionately by his sister, brothers, Llanbadarn and David. (U.S.A)

In Aberystwyth a ceremony takes place in Alexandra Road Boys school when Major Abraham Thomas unveils a tablet in memory of forty-eight old pupils who fell in the war.

The members of Libanus Methodist Chapel, Borth are preparing for a war memorial to boys who were chapel members and have fallen in the war. Meanwhile it has been agreed by the Aberystwyth Town Council to approve the idea of appointing two delegates to attend the conference regarding the national war memorial in Cardiff. Major Abraham Thomas is welcomed on his return after nearly five years’ service for his country.

Also welcomed home are Private E. Evans  at Glynarthen, Mr M. Prosser Evans at Nebo, Private James Evans at Llandyssul  and General Longcroft at Llanarth. Three members of the Cardigan Territorials have arrived home in Cardigan,- they are some of the last of the local  lot  to leave Egypt.

Private D.J. Davies of Borth has left for Brecon to rejoin the colours.

‘Pell ac Agos’ (Near and Far): at the eleventh hour the Germans have decided in favour of signing the Peace terms; it is expected that the Prime Minister will be home early next week and that he will give a speech in Parliament on the international situation; many captured military ships have been sunk by German hand in Scapa Flow.

According to ‘Week by Week’ an Indian Runner Duck at Kilbronnau  has signalized the acceptance of the Allies terms by laying an egg weighing ¼ lb.

Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy/Click on images to enlarge.

Wythnos/week 252: 30 Mai/May-5 Mehefin/June 1919

[English below]

Caiff yr anrhydeddau lleol – ‘Local Honours’ – eu hargraffu’r wythnos hon yn y Cardigan and Tivyside a dangosir llun o’r Lefftenant-Gyrnol J. Evans Lewis. Yn y Cambrian News adroddir bod y diweddar David Parry, mab hynaf William Parry o Benparcau, wedi derbyn Medal am Wasanaeth Teilwng a hynny ar ôl ei farwolaeth. Yn drist iawn, bu farw David Parry o’r ffliw ac yntau ar fin cael ei ryddhau o’r fyddin.

Mae James Rees, Talgarreg yn cofnodi marwolaeth Walter, Maespwll yn ei ddyddiadur. Cyfeiriwyd at Walter ym mis Ionawr 1919 pan gyflwynwyd £17.9s.0d iddo yn dilyn cyngerdd yn Nhalgarreg.

Mae George Lawrence Evans, mab William Evans a’r ddiweddar Mrs Evans, gynt o Beulah, wedi marw yn Ysbyty Cyffredinol Johannesburg. Yn ôl ei ysgrif goffa, cafodd iechyd ‘Laurie’ ei daro gan galedi’r ymgyrch yn Nwyrain Affrica Almaenig.

Yn Llanbedr Pont Steffan, cynhaliodd Dr Lloyd gwest i farwolaeth James Berry a fu farw yn Red Lion Court. Ymddengys fod Mr Berry wedi cael ei ryddhau o’r fyddin a’i fod wedi bod yn gweithio mewn ffatri arfau yn Coventry.

Rhagor o newyddion am y rheiny a ddaeth adref: Daeth Nyrs Agnes Peters adref i Geinewydd ar ôl bod yn gwasanaethu am rai misoedd ym Mesopotamia; daeth y Preifat Aubrey Thomas yn ôl i Dregaron; dychwelodd Garfield Jones i Salem ar ôl gwasanaethu am ddwy flynedd ym myddin yr Unol Daleithiau.

Mae J.B. Davies o Henllan bellach cael ei ryddhau ar ôl bod yn y fyddin ers dyddiau cynharaf y rhyfel.

Disgwylir y Preifat David Davies o Bontarfynach yn ôl adref a chafwyd telegram yn dweud y bydd rhai o aelodau Magnelfa Aberteifi – y Cardigan Battery – yn cyrraedd adref nos Iau yma.

Daeth tyrfa fawr ynghyd yng ngorsaf Aberystwyth i groesawu’r Uwchgapten Abraham Thomas adref a daeth Syd C. Humphreys yn ôl i Gapel Seion ar ryddhad o’r fyddin a rhoddwyd cyngerdd er anrhydedd iddo.

Yn adran ohebiaeth y Cambrian News dywed ‘Patriot’ fod angen croesawu’r milwyr a ryddhawyd – ‘have people forgotten that the men discharged are the volunteers of 1914-15 upon whom fell the whole brunt of the fighting,’ gofynna.

Gofynna gohebydd arall a oedd yn ffaith fod Clwb Golff Aberystwyth wedi cynnig cyflog o 30 swllt i ddyn a oedd wedi gwasanaethu ei wlad.

Gofynnir i gyflogwyr gynorthwyo a’r gwaith o ailsefydlu gweithwyr, yn ddynion a merched, drwy roi gwybod i’r gyfnewidfa waith agosaf am swyddi gwag sy’n bodoli neu ar ddod.

Dyfarnwyd ‘archddyfarniad nisi’ i John Morris Jones o Aberystwyth a fu’n gwasanaethu’n ddi-baid rhwng Awst 1916 ac Ionawr 1918. Stopiodd ei wraig ysgrifennu ato ym mis Medi 1916. Ym mis Gorffennaf 1918 rhoddodd hi enedigaeth i blentyn ac nid ef oedd y tad.

Mae’r erthygl ‘Pell ac Agos’ yn cyfeirio at waith E J Jones o Lynarthen yn naddu carreg fedd i ddau forwr anhysbys y canfuwyd eu cyrff mewn cwch ar y lan ar 12 Hydref 1917. Cyfeirir hefyd at sylwadau’r Arglwydd French ar hanes a methiannau blynyddoedd cynnar y rhyfel. Sonnir am y posibilrwydd o lofnodi’r Heddwch a’r sefyllfa ynghylch hynna.

Unwaith eto, ceir adroddiadau am y drychineb ar fferm Clawddmoel ger Cribyn. Datgelir tystiolaeth newydd ynghylch dod o hyd i ragor o getris yn y tŷ. Ond dywedodd Mr Trevor Hunter, ar ran yr amddiffyniad, nad oedd digon o dystiolaeth ‘i grogi ci’. Ym marn y Fainc, cyfrifoldeb rheithgor oedd pwyso a mesur y dystiolaeth a dod i benderfyniad.

 

‘Local Honours’ are printed this week in the Cardigan and Tivyside and a picture of Lieutenant-Colonel J. Evans Lewis also appears. In the Cambrian News it is reported that the late Mr David Parry, the elder son of Mr William Parry of Penparcau has posthumously received the Meritorious Service Medal. Sadly Mr David Parry died of influenza on the eve of being demobilized.

James Rees, Talgarreg, records the death of Walter, Maespwll in his diary. There has been previous reference to Walter in January, 1919 when he was presented with the sum of  £17.9s.0d  which had been collected for him in a concert in Talgarreg.

Mr George Lawrence Evans, son of Mr William Evans and the late Mrs Evans, formerly of Beulah, has died at the General Hospital, Johannesburg. According to his obituary ‘Laurie’s’ health was affected by the hardships of the campaign in German East Africa.

In Lampeter Dr Lloyd holds an inquest into the death of James Berry who died at Red Lion Court. It appears that Mr Berry was discharged from the Army and had been working at a Coventry munition works.

More news of those arriving home – Nurse Agnes Peters arrives home in New Quay having been on active service for many months in Mesopotamia; Private Aubrey Thomas returns to Tregaron; Mr Garfield Jones returns to Salem having served 2 years with the United States Army.

Mr J.B. Davies of Henllan is now demobilised after being in the Army since the early days of the war.

Expected home is Private David Davies of Devil’s Bridge whilst a wire has been received stating that some members of the Cardigan Battery will arrive home this Thursday evening.

A large crowd gathers at Aberystwyth station to welcome home Major Abraham Thomas’ return whilst  home on leave in Capel Seion is Mr Syd C. Humphreys and a concert is given in his honour.

However, in the ‘Correspondence’ section of the Cambrian News ‘Patriot’ notes that there is something to be said regarding the non-reception of the men discharged: ‘have people forgotten that the men discharged are the volunteers of 1914-15 upon whom fell the whole brunt of the fighting?’

Another correspondent comments upon the effrontery of the Aberystwyth golf club to offer a man who had served the country the wage of thirty shillings.

Employers are asked to help in the resettlement of workers of both sexes by notifying existing and impending vacancies to the nearest employment exchange.

John Morris Jones of Aberystwyth has been granted a decree nisi. Mr Jones was continuously on active service from August 1916 to January 1918 and his wife ceased to write to him in September 1916. In July 1918 she gave birth to a child of which he was not the father.

‘Pell ac Agos’ (‘Near and Far’) refers to Mr E.J. Jones of Glynarthen’s monumental work in inscribing the tombstone of two unknown sailors whose bodies came ashore in a boat on October 12th, 1917. There is also references to Lord French’s comments on the history and failings of the early years of the War and the situation regarding the signing of Peace.

And once more the Cribyn farm tragedy is reported upon. Fresh evidence is uncovered in the discovery of further cartridges in the house. However Mr Trevor Hunter, for the defence, said that there was not sufficient evidence to hang a dog. In the opinion of the Bench it was for the jury to balance the evidence and come to a decision.

Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge