Wythnos/week 191: 29 Mawrth/March – 4 Ebrill/April 1918

[English below]

Gwelir nifer o adroddiadau am y sawl sydd wedi’u lladd neu’u hanafu. Derbynia Mrs Leech, Stryd Powel, lythyr oddi wrth y Parchedig J.E. Stanley yn mynegi cydymdeimlad y gatrawd yn dilyn marwolaeth ei gŵr, Corporal Arthur Leech. Cyhoeddir llun o’r diweddar Barchedig Emlyn H. Davies a fu farw’n ddiweddar yn Ffrainc, a chynhelir angladd milwrol y Preifat Robert Owen yn Aberystwyth.

Roll of Honour – ceir adroddiadau lu am filwyr wedi’u hanafu, gan gynnwys y Preifat D.G. Evans o Aberteifi a’r Magnelwr John o Langoedmor. Clwyfir llawer o wŷr o Aberystwyth hefyd, yn ogystal â milwyr o Benparcau, Tregaron, Y Borth a Llanddewi Brefi.

Yn Llanon daw Mr David James Davies adref ar ôl cael ei ryddhau o’r fyddin, ac mae Mr George Blackwell yn dychwelyd ddydd Mawrth wedi i’r fyddin ei ryddhau yntau ar ôl dwy flynedd a hanner o wasanaeth.

Mae newyddiadurwr yn cyfweld Capten D.O. Davies o Geinewydd, sy’n sôn am achub deg dyn o griw o dri deg naw o Americanwyr oedd ar fwrdd bad patrôl a suddodd mewn storm.

Cyhoeddir lluniau o bedwar mab Mr a Mrs John Humphreys o Lanbadarn sy’n gwasanaethu ar faes y gad, ynghyd â phedwar morwr o’r Borth a’r Preifat E.R. Davies, Rhosygell.

Gwneir galwad taer am wŷr abl sy’n rhy hen i ymladd ac yn iau na hanner can mlwydd oed, i ymrestru yn y fyddin yn bennaf er mwyn gwasanaethu adref.

Mae’r golofn ‘Notes and Comments’ yn y Cardigan and Tivyside Advertiser yn sôn am y frwydr fawr sy’n rhygnu yn ei blaen yn Ffrainc, sydd hefyd yn cael sylw o dan y pennawd ‘Angerdd y Tân’. Yr ymladd erchyll yn Ffrainc yw testun ‘Tawelu’r Cynnwrf’ hefyd, yn benodol o ran yr effaith y mae’n ei gael ar ddiwydiant gartref.

Mewn adroddiad Cymraeg arall o’r enw ‘Hen Arferion’ dywedir fod llai o sôn am deisennau’r Groglith adeg y Pasg ers dechrau’r Rhyfel, ond y bydd gofyn am rywbeth mwy hyd yn oed na’r Armagedon Fawr i ddileu’r traddodiad yn llwyr.

Cyhoeddir dwy gerdd, Gofid a Hiraeth Mam am ei Mab yn y Rhyfel ac Economize! Economize! sy’n myfyrio ynghylch yr angen i gynilo tra bo’r gelyn yn suddo llongau trymlwythog y genedl.

Mae Capten Gwilym yn dal i ysgrifennu yn ei ddyddiadur, y tro hwn yn crybwyll gorsaf radio y mae wedi dod o hyd iddi wrth gerdded am ryw chwarter awr o Boulogne. Yr Almaenwyr a’i cododd cyn y rhyfel, ond mae’n segur bellach.

 

Many reports appear of the fallen and the injured. Mrs Leech, Powell Street receives a letter from Rev. J.E. Stanley expressing the sympathy of the regiment on the death of her husband, Corporal Arthur Leech. A photograph appears of the recently deceased Rev Emlyn H. Davies who died in France and at home, the military funeral of Private Robert Owen takes place in Aberystwyth.

Roll of Honour – many reports of wounded soldiers from Private D.G. Evans of Cardigan to Gunner John of Llangoedmore. Many Aberystwyth men are also wounded as are soldiers from Penparke, Tregaron, Borth and Llanddewi Brefi.

In Llanon Mr David James Davies arrives home having been discharged from the army and Mr George Blackwell arrives home on Tuesday having been discharged from the army after two and a half years service.

Captain D.O. Davies of New Quay is interviewed by a pressman regarding the saving of ten men of a crew of thirty-nine from an American patrol boat sunk in a gale.

The photographs of the four serving sons of Mr and Mrs John Humphreys of Llanbadarn appear in the newspaper as do four Borth seamen and Private E.R. Davies, Rhosygell.

An urgent call is made for fit men over military age and up to 50 years of age to enlist in the Army principally for home service.

In the ‘Notes and Comments’ column of the Cardigan and Tivyside Advertiser a report is given of the great battle raging in France whilst the great battle is also reported upon under ‘Angerdd y Tan’ (‘Vehemence of the Fire’). The awful fighting in France is also mentioned in ‘Tawelu’r Cynnwrf’ (‘Calming the Turmoil’) in respect to its effect on industry at home.

Another Welsh report ‘Hen Arferion’ (Old Customs) mentions that since the beginning of the War there is less said at Eastertime of hot cross buns, but it will take something stronger even than the Great Armagedon to delete the custom completely.

Two poems are published: Gofid a Hiraeth Mam am ei Mab yn y Rhyfel (‘A Mother’s Concern for her Son in the War’), and Economize! Economize! which reflects upon the need to economize at this time when the enemy is sinking the country’s heavily-laden shipping.

Captain Gwilym continues to write in his diary mentioning a wireless station which he has come across about a 15 minute walk away from Boulogne. This was erected by the Germans prior to the war but is not now used.

He is getting very ‘fed up’ waiting in the camp but eventually, on the 1st April, he receives his orders to proceed to Feuquieres.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

 

Colledigion / Losses

 30 Mawrth/March 1918

Jenkin Dewi Evans of Llanarth, aged 17. Sailor, Mercantile Marine

31 Mawrth/March 1918

Evan Lewis Thomas of New Quay, aged 32. First Mate, Mercantile Marine

2 Ebrill/April 1918

Thomas Johns of Cardigan, aged 28. Private, London Regiment

Benjamin O. James of St. Dogmaels, aged 26. Private, Welsh Regiment

4 Ebrill/April 1918

John Turner of Llangybi, aged 22. Driver, Royal Field Artillery

Advertisements

Wythnos/week 190: 22-28 Mawrth/March 1918

[English below]

Parhau y mae’r colledion trwm a derbynia Mr Isaac Lloyd o Dal-y-bont y newyddion brawychus fod ei fab ieuengaf wedi marw. Ychydig fisoedd yn unig aeth heibio ers i’r Swyddfa Ryfel ei hysbysu fod ei fab hynaf ar goll yn Ffrainc. Mynegir cydymdeimlad dwys â Mr a Mrs James Davies o Flaenwaun, Mwnt yn dilyn marwolaeth eu mab, Prif Beiriannydd William Lewis Davies, a cheir clywed yn Aberaeron fod y Preifat David Armstrong wedi marw.

Mae R.S.M. Fear wedi derbyn mwy o lythyrau oddi wrth wŷr o Aber yn y gad dramor, i gydnabod y pecynnau a anfonwyd atynt, ac mae’r Rhingyll D H Davies yn anfon cerdyn post at ei wraig yn Aberteifi i roi gwybod iddi ei fod yn fyw ac iach, ond yn cael ei gadw’n garcharor rhyfel yn Yr Almaen. Ysgrifenna’r Preifat Iwan Jones o Dŷ Brynglas, Tregaron i’r Cambrian News i ddiolch i bobl y dref am y croeso cynnes a roddwyd iddo pan ddychwelodd wedi treulio deuddeg mis yn y ffosydd. Mae’n erfyn arnynt i weddïo drosto fel y gall ddod adref a diolch iddynt wyneb yn wyneb.

Cafodd criw o Sgandinafiaid ar eu ffordd i dorri coed yn Llwyngwair eu camgymryd am garcharorion rhyfel yn Aberteifi, ac mae’r Albanes Mrs Abel Jones yn mynegi’r farn bod tri phryd o fwyd wedi’i goginio’n dda yn ddigon am y dydd, heb fod angen y fath anfadrwydd â ‘The Deg’.

Cawn gofnod o ble bu Dr Gwilym James yn teithio fis Mawrth. Mae’n hwylio o Boulogne ar y deuddegfed ac yn ennill awr erbyn iddo gyrraedd Victoria. Dychwela i Aber ar y trydydd ar ddeg, ac mae’n arbennig o falch i weld Nan unwaith eto. Aiff y ddau yn eu blaenau wedyn i Lanon i weld Margaret, sydd wedi tyfu o fod yn faban bellach, yn ôl Gwilym. Ar y pumed ar hugain mae’n teithio i Lundain, cyn hwylio drannoeth i Boulogne. Mae’n nodi ar y seithfed ar hugain bod yn rhaid i bawb aros wrth eu gorsafoedd, gan y tybir fod yr ‘Hun’ yn gollwng bomiau ar Amiens. Drannoeth mae’n cwrdd â Chapten arall a fu gydag ef yn Ysbyty Cyffredinol Rhif 8 yn Rouen ym 1915.

Heavy losses continue and Mr Isaac Lloyd of Talybont receives the distressing news of his youngest son’s death. It is a only a few months since he received the notification from the War Office that his eldest son is missing in France. Deepest sympathy is extended to Mr and Mrs James Davies of Blaenwaun, Mount on the loss of their son, Chief Engineer William Lewis Davies, and news arrives in Aberaeron of the death of Private David Armstrong.

R.S.M. Fear has received more letters in acknowledgement of parcels by Aber men serving abroad whilst Sergeant D H Davies sends a postcard to his wife in Cardigan informing her that he is well but a Prisoner of War in Germany. Private Iwan Jones of Brynglas House, Tregaron writes to the Cambrian News thanking his fellow Tregaronians for the warm welcome he received on his return after spending twelve months in the trenches. He pleads for them to pray for him so that he may be able to return home and thank them face to face.

A batch of Scandinavians who were on their way to Llwyngwair for timber-felling were mistakenly taken for prisoners of war in Cardigan, whilst ‘a Scotch lady’, Mrs Abel Jones, considers three properly cooked meals a day is quite sufficient and healthy, there being no need for the iniquitous practice of ‘Te Deg’.

Dr Gwilym James records his comings and goings during the month of March. He sails from Boulogne on the 12th and gains an hour as he arrives at Victoria. He arrives in Aber on the 13th and is very glad to see Nan again. Both then proceed to Llanon where he sees Margaret who is, according to Gwilym, no longer a baby. On the 25th he travels to London and the next day sails to Boulogne. On the 27th he records that they are detained at the Base whilst the ‘Huns’ supposedly are bombing Amiens. The following day he meets up with a fellow Captain who used to be with him at No 8 General Hospital at Rouen in 1915.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

 22 Mawrth / March 1918

Arthur Frank Newman Henstock of Aberystwyth, aged 25. MC Captain, Notts & Derby (Sherwood Foresters)

Evan Griffith Evans of New Quay, aged 28. Royal Army Medical Corps

Thomas Samuel Davies of Derry Ormond, aged 26. Rifleman, London Regiment

Evan Davies of Llanddewi, aged 21. Private, Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry

David Griffiths of Llanarth. Private, Royal Welch Fusiliers

Ellis James of Llangoedmor, aged 38. King’s Liverpool Regiment

23 Mawrth / March 1918

Percy Gunn of Penrhyncoch, aged 21. Private, South Wales Borderers

24 Mawrth / March 1918

James Ryan of Llandyfriog, aged 29. Sergeant, Royal Flying Corps

25 Mawrth / March 1918

John William Davies of Felinfach, aged 30. Pioneer, Royal Engineers

26 Mawrth / March 1918

Edward Hugh Evans of Llanbadarn Fawr, aged 19. Private

27 Mawrth / March 1918

Robert Owen of Aberystwyth, aged 33. Private, Royal Welch Fusiliers

George Fowler of New Quay. MM Bombardier, Royal Field Artillery

28 Mawrth / March 1918

John Davies of Maesllyn, aged 23. Private, Machine Corps

Evan Griffiths of Llanbadarn, aged 22. Private, Northumberland Fusiliers

Albert James of Lampeter, aged 26. Lieutenant, Machine Gun Corps

Evan James Davies of Gartheli, aged 18. Second Lieutenant, Welsh Guards

Wythnos/week 189: 15-21 Mawrth/March 1918

[English below]

Gyda’r Gwanwyn ar ddod mae cyfradd y colledigion o’r Sir yn uchel, a cheir adroddiadau yn y papurau lleol am farwolaeth gŵr o Lechryd, y Preifat James Davies;  milwr o Lanfyrnach, y Preifat David Morris Owen; a milwr o Dal-y-bont, y Preifat Tommy Lloyd.

Mae un o’r ymwelwyr ag Aberteifi o Wlad Belg, Madam Carolina Johanna Vanderwalle, yn marw’n 71 mlwydd oed. Roedd hi wedi dod i’r dref yn yr ail garfan o ffoaduriaid ar Ebrill 14, 1915.

Cyfansodda T.D. Morgan gerdd er cof am y Preifat Edwin Gregory o Aberteifi a fu farw yn Ffrainc fis Rhagfyr 1917.

Cyhoeddir lluniau o dri milwr o Aberystwyth yn y Cambrian News ynghyd â lluniau o’r Preifat Alun Morgan o Dregaron a’r Corporal John Llewelyn Gwyn Davies o Bontarfynach.

Cynhaliwyd cyngherddau a chyflwyniadau i groesawu milwyr adref ym Mhenllwyn, Penparcau, Tal-y-bont a Llangorwen, ac mae W.H. Jones (haearnwerthwr o Aberystwyth) yn gwneud cais am drwydded i werthu tocynnau ar gyfer cyngerdd i’w gynnal yn Neuadd y Buarth er budd y Gymdeithas Hanfodion Llawfeddygol.

Bydd Aronfa Griffiths ar gael yn fuan i draddodi darlithoedd yn Sir Aberteifi, ac mae’n cynnig siarad am bynciau sydd a wnelont â’r Rhyfel. Drwy wneud hyn ar hyd y flwyddyn aeth heibio mae wedi codi tua £2,000 tuag at amrywiaeth o achosion da er lles milwyr a morwyr.

Mrs Lloyd George sy’n llywyddu yng nghyfarfod Pwyllgor Gweithredol y Gronfa Genedlaethol ar gyfer milwyr Cymreig – mae’r ysgrifennydd, Mr William Lewis, yn cyflwyno adroddiad sy’n dangos cymaint o gysuron sydd wedi’u hanfon at Gymry ar faes y gad.

Yn ôl yr adroddiad ar Bwyllgor Gweithredol Amaethyddol Sir Aberteifi, disgwylir dwy garfan o garcharorion Almaenig cyn hir yn Llambed a Chiliau Aeron, ac yn yr adroddiad ar Aberteifi a Threfaldwyn ceir sôn am y cynnydd rhagorol a wnaethpwyd gyda’r aredig ymhob cwr o Gymru. Serch hynny, mae’r Adran Cynhyrchu Bwyd yn cyhoeddi ystadegau sy’n dangos fod angen tyfu mwy o datws.

Ym 1917 dengys cyfrifon cwmni Prudential y talwyd cyfanswm o £1,507,625 ar bolisïau yswiriant o ganlyniad i bobl yn marw yn y Rhyfel.

As Spring approaches the number of casualties sustained by the County is high and reports appear in the local newspapers of the death of Llechryd man, Private Jas. Davies;   Llanfyrnach soldier, Private David Morris Owen; Talybont soldier, Private Tommy Lloyd.

One of Cardigan’s ‘Belgian guests’, Madam Carolina Johanna Vanderwalle, dies at the age of 71 years. The deceased arrived in the town with the second batch of refugees on April 14th 1915.

T.D. Morgan pens a poem in memory (‘Er Cof’) of Private Edwin Gregory of Cardigan who fell in France in December 1917.

Photographs of three Aberystwyth soldiers appear in the Cambrian News as do photographs of Private Alun Morgan of Tregaron and Corporal John Llewelyn Gwyn Davies of Devil’s Bridge.

Welcome home concerts and presentations have been held in Penllwyn, Penparke, Talybont and Llangorwen, whilst W.H. Jones (general ironmonger of Aberystwyth) applies for a permit to sell tickets for a concert to be held at the Buarth Hall in aid of the Surgical Requisites Association.

Aronfa Griffiths will be available soon to lecture in Cardiganshire and offers lectures on subjects pertaining to the War. Through these efforts he has, during the last year, raised about £2000 towards various causes which benefit soldiers and sailors.

Mrs Lloyd George presides over a meeting of the Executive Committee of the National Fund for Welsh troops; a report presented by Mr William Lewis, secretary, shows that a large quantity of comforts has been sent to the Welsh troops.

According to the report on the Cardiganshire Agricultural Executive Committee two batches of German prisoners are expected shortly in Lampeter and Ciliau Aeron, whilst  according to the Cardigan and Montgomery report excellent progress has been made with the ploughing everywhere in Wales. However figures issued by the Food Production Department show that the cultivation of potatoes needs to be increased.

During 1917 the Prudential Company’s balances show that claims by death directly arising out of the War  have been paid to the amount of £1,507,625.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

17 Mawrth / March 1918

John Elias Evans of Llangrannog, aged 29. Second Officer, Mercantile Marine

Arthur Leech of Aberystwyth, aged 26. Corporal, King’s Liverpool Regiment

18 Mawrth / March 1918

Thomas Griffiths of Blaenporth, aged 28. Guardsman, Welsh Guards

19 Mawrth / March 1918

David Williams of Aberaeron, aged 35. Private, Royal Welch Fusiliers

20 Mawrth / March 1918

Iorwerth Mason Jones of Capel Bangor, aged 29. Ordinary Seaman, Royal Navy

21 Mawrth / March  1918

Arthur Emlyn Hopkins of Aberystwyth, aged 21. Captain, East Lancashire Regiment

Morgan David Evans of Lledrod, aged 28. Private, South Wales Borderers

Evan Owen of Llanafan, aged 29. Sergeant, Royal Garrison Artillery

Arthur Fairbrother Green of Lampeter, aged 29. Second Lieutenant, North Staffordshire Regiment

Joshua Evans of Cribyn, aged 37. Private, South Staffordshire Regiment

John Thomas of Llandygwydd, aged 25. Private, East Kent Regiment

James Haydn Thomas of Tregaron, aged 21. Private, Northumberland Fusiliers

Wythnos/week 188: 8-14 Mawrth/March 1918

[English below]

Gwelwn lun o’r Preifat John Frederick Bird o Aberystwyth, a laddwyd yn Ffrainc fis Chwefror, ac mae’r newyddion yn cyrraedd y Borth fod yno fechgyn lleol ar fwrdd llong a suddwyd yn ddiweddar.

Mae’r Capten Evan Evans o Aberporth wedi dod yn Gydymaith yr Urdd Gwasanaeth Nodedig ac mae dau frawd o Lanbadarn, yr Is-lefftenant W.A. Evans a’r Rhingyll R.O. Evans hefyd wedi’u hanrhydeddu. Derbyniodd yr Is-gapten Roy Latch o’r Borth fedal gan y Brenin ym Mhalas Buckingham ar 20 Chwefror.

Yn ôl yn Aberystwyth, mae’r Gyrrwr W.G. Mathias wedi’i ollwng yn wael o’r fyddin ar ôl bod yn ymladd yn y Balcanau, y Preifat D.J. Williams wedi’i anafu’n ddifrifol, a’r Preifat F.T. Daniels bellach wedi’i ryddhau o’r fyddin ac yntau’n anabl.

Mae’r Preifat John Bowen o Lynarthen yn dal yn yr ysbyty ar ôl cael ei anafu oddeutu tri mis yn ôl.

Cynhelir cyngherddau ledled y sir i groesawu milwyr adref, o Beulah i Bontarfynach i Landysul. Cynhaliwyd cyngherddau Gŵyl Dewi hefyd.

Cynhaliwyd cyngherddau Gŵyl Dewi hefyd – yn ysgolion Y Bont a’r Abaty, Ysgol Wladol Y Borth a Neuadd y Dref, Aberteifi. Yn Llundain mae Mr Lloyd George yn annerch ei gyd-Gymry wrth sôn am ddewrder eu cydwladwyr yn brwydro dros ryddid a gwareiddiad.

Ceir rhagor o sôn am y sefyllfa draw yn Rwsia, a’r baich y mae hynny’n ei osod ar ysgwyddau cynghreiriaid yr Entente.

Mae’n rhaid i gigyddion ymgeisio i’r Pwyllgorau Gwledig Rhanbarthol ar gyfer Rheoli Bwyd i gyflenwi eu gofynion, ac mae Adran y Rhyfel (Adain Gwlân Prydain) yn cyhoeddi hysbysiad er sylw pawb sy’n ymwneud â’r diwydiant gwlân.

Yn olaf, ysgrifenna’r Capten Gwilym James yn ei ddyddiadur nad oes ganddo ddim byd anghyffredin i sôn amdano, a’u bod bellach wedi creu cuddfan ragorol, er na fyddai hi’n debygol o’u hamddiffyn rhag bom yn eu taro yn y fan a’r lle.

A photograph appears of Private John Frederick Bird of Aberystwyth who was killed in France in February and news reaches Borth, that local boys were on a ship which  was recently sunk.

Captain Evan Evans of Aberporth has received the Companion of the Distinguished Service Order and Llanbadarn brothers, Second-lieutenant W.A. Evans and Sergeant R.O. Evans have also received distinctions. Lieutenant Roy Latch of Borth was decorated by the King at Buckingham Palace on February 20th.

Returning  to Aberystwyth and Driver W.G. Mathias has been invalided home from the Balkan front whilst Private D.J. Williams has been severely wounded and Private F.T. Daniels has now been discharged incapacitated.

Private John Bowen of Glynarthen continues to be in hospital suffering from wounds received about three months ago whilst verses by Iago Iago of Henllan refer to mothers who anxiously await for news of their sons.

Welcome home concerts are held across the county from Beulah to Devil’s Bridge to Llandyssul. St. David’s Day concerts have also been held,-  in Bont and Abbey Schools, in Borth National School and in the Guildhall, Cardigan. In London, Mr Lloyd George addresses his fellow Welshmen speaking of the valour of their countrymen who are fighting for liberty and civilisation.

Further comment is made regarding the Russian situation and the resulting burden thrown upon the other Entente Powers.

Meanwhile, butchers have to apply to the Rural District Food Control Committees for their requirements and the War Department (British Wool Section) issues a notice to all those involved with the wool trade.

Finally Captain Gwilym James writes in his diary that he has nothing unusual to report and that they now have an excellent ‘dug-out’ built but it would probably be of no use against a direct hit.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

11 Mawrth / March 1918

Thomas Lloyd of Llangynfelyn, aged 22. Guardsman, Welsh Guards

Wythnos/week 187: 1-7 Mawrth/March 1918

[English below]

 Ceir dwy erthygl yn y papurau newydd am y diweddar Brif Stiward E. Garbett Jones, a fu farw pan ddrylliwyd ei long gan dorpido, ac fe gynhelir gwasanaeth er cof amdano yn Eglwys y Plwyf yn Llechryd.

Mae’r teulu Vansteelandt yn mynegi diolch i Bwyllgor Ffoaduriaid Llangoedmor a Llechryd.

Gwelwn luniau o ddau filwr o Benparcau, sef y Magnelwr M.L. Edwards a’r Preifat Joseph Ashworth, yr olaf ohonynt a laddwyd ar Ffrynt y Gorllewin fis Mawrth y llynedd. Daethpwyd â chorff y Cloddiwr Henry White adref i Aberystwyth ac fe’i claddwyd â’r holl anrhydeddau milwrol yr wythnos flaenorol. Mae’r Is-gorporal Tom Gwyndraeth Richards o Geinewydd yn anfon llun ohono’i hun o’r Almaen , ble mae’n cael ei ddal yn garcharor.

Daw llawer o filwyr adref am seibiant a chyflwynir arian iddynt: saith milwr ifanc yn Nhal-y-bont, Preifat Iwan Jones yn Nhregaron, y Gyrrwr Edward Jones-Edwards yn Lledrod a’r Corporal William Timothy Evans yn Llwyngroes yng Nghwm Rheidol. Yn Y Borth cynhelir y cyngerdd cyntaf i groesawu’r Corporal J.J. Davies yn ôl adref, ac mae Capten Thomas, Randal S. Thomas, Evan O. Thomas, Stephen Lewis Edwards a D. Daniel Davies o Aberporth wedi derbyn swm anrhydeddus yn wobr am achub eu llong drwy suddo llong danfor fis Medi’r llynedd.

Cafodd Mr Tommy Davies o Lanon ddihangfa heb gael niwed pan ddrylliwyd ei long gan dorpido.

Ceir adroddiadau yn Gymraeg a Saesneg ynglŷn â throi i amser yr haf cyn bo hir, a fydd yn para am chwe wythnos ar hugain.

Ceir mwy o ymdrin â’r sefyllfa tua’r dwyrain o dan y penawdau ‘Trueni Rwsia’ a ‘Disgwyl yr Ergyd’, gan sôn fod disgwyl bod yr Almaenwyr ar lansio ymosodiad ar y wlad, ar y fath raddfa fel y creda’r gohebydd y bydd yn drech na’r Cynghreiriaid.

Sonnir am ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi – ar un llaw dywedir na chafwyd cystal gwledd eleni oherwydd prinder nwyddau, ond ar y llaw arall mae’r golofn ‘Week by Week’ yn dweud fod digonedd o gennin, prif fwyd y Cymry, o weld faint o bobl a fu’n eu gwisgo ar y diwrnod.

The late Chief Stewart E. Garbett Jones who lost his life when his ship was torpedoed is mentioned twice in the newspapers as a memorial service is held for him in the Parish Church of Llechryd.

The Vansteelandt family express their thanks to the Llangoedmore and Llechryd Refugee Committee.

Photographs appear of Penparke soldiers, Gunner M.L.Edwards and Private Joseph Ashworth; the latter was killed on the Western Front last March. The body of Sapper Henry White was brought home to Aberystwyth and interred with military honours last week. New Quay War prisoner Lance Corporal Tom Gwyndraeth Richards has sent home a photograph of himself from Germany.

Many soldiers are home on leave and are presented with sums of money: seven soldier boys in Talybont, Private Iwan Jones in Tregaron, Driver Edward Jones-Edwards in Lledrod and Corporal William Timothy Evans at Llwyngroes in the Rheidol valley. Borth hosts its first reception concert to welcome home Corporal J.J. Davies, whilst Captain Thomas, Randal S. Thomas, Evan O. Thomas, Stephen Lewis Edwards and D. Daniel Davies of Aberporth have received a substantial sum as an award for saving their ship by sinking a submarine in September last.

Mr Tommy Davies of Llanon has escaped unhurt when the ship on which he was serving was torpedoed.

Reports appear both in Welsh and English regarding the imminent summer time hours which will be brought into force earlier this year and will continue for a period of 26 weeks.

Further Welsh reports ‘Trueni Rwsia’ and ‘Disgwyl yr Ergyd’ refer to the Russian situation and the expectation of an impending German attack which the reporter believes will  be on a scale which will overtake the Allies.

St David’s Day celebrations are mentioned – on the one hand it is noted that feasting may be on a lesser scale this year due to the scarcity of commodities, but on the other hand ‘Week by Week’ observes that there seems to be an abundance of ‘the Welshman’s staple food’ judging by the number of leeks worn on the day.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

 1 Mawrth/March 1918

Basil Lougher Davies of Borth, aged 20. Sailor, Mercantile Marine

James Davies of Llechryd, aged 34. Lance Corporal, Rifle Brigade

Evan Daniel Evans of Felinfach, aged 37. Private, Monmouthshire Regiment

Morgan Morgans of Borth, aged 29. Sailor, Mercantile Marine

Hugh James of Borth, aged 37. Boatswain, Mercantile Marine

2 Mawrth/March 1918

Edward Morgan of Bronant, aged 31. Gunner, Royal Field Artillery

3 Mawrth/March 1918

Thomas Davies of Llanarth, aged 17. Able Seaman, Mercantile Marine