Wythnos/Week 233: 17-23 Ionawr/January 1919

[English below]

Mae ysgrif goffa’r diweddar Breifat Tom Ladd, Aberteifi (a grybwyllwyd yr wythnos diwethaf) i’w gweld yn y Cardigan and Tivyside Advertiser wrth i lun gael ei gyhoeddi yn y Cambrian News o’r milwr o Dregaron sydd ar goll, y Preifat Evan Evans y byddai ei rieni yn falch o dderbyn unrhyw wybodaeth am ei dynged. Cynhelir gwasanaeth arbennig yng Nghapel Undodaidd Bryn, Cwrtnewydd er cof am y diweddar Breifat Johnny Jones, o Bantyronen.

Cynhelir digwyddiadau croeso gartref yn Llanbadarn, Aberystwyth, Berth, Llandysul, Borth, Llangynfelyn, Blaen-porth a Glynarthen.

Mae plwyfolion Llanbadarn wedi penderfynu codi cofeb ar ffurf croes Geltaidd i’r dynion hynny sydd wedi gwasanaethu eu gwlad. Penderfynwyd codi neuadd yn Llandysul fel cofeb rhyfel.  Yn Nhregaron, mae’r Pwyllgor a benodwyd i weithio allan y cynllun i drawsnewid neuadd y dref i fod yn gofeb deilwng yn gweithio gydag arddeliad mawr tra cytunwyd y bydd y Gwarcheidwaid yn delio â’r mater o dalu Dr Davies yn ystod ei absenoldeb yn y fyddin.

Cyhoeddir lluniau o’r brodyr o Aberystwyth, y Gyrrwr John Price a’r Anelwr Bomiau Tom Price; pals Aberystwyth y Signalwr W.H. Edwards a’r Signalwr David John Jones; y milwr o Aberystwyth y Preifat J.T. Jenkins sy’n dod yn ei flaen yn dda ar ôl cael ei anafu’n wael yn yr wyneb.

Hefyd o Aberystwyth yw’r newyddion bod Madam Fonsny sydd wedi bod yn byw yn y dref yn ystod y rhyfel wedi dychwelyd i Wlad Belg.

Mae carcharor rhyfel olaf Aberteifi, y Cloddiwr D.T. Sayce wedi dychwelyd ac yn sôn am ei brofiadau wrth gynrychiolydd y Cardigan and Tivyside Advertiser.

Mae llythyr y Cyrnol H. Davies-Evans (o Highmead, Llanybydder) at gyfaill Americanaidd yn adrodd hanes profiadau ei fab yn y rhyfel wedi cael ei gyhoeddi yn The Druid. Mae hefyd yn cyfeirio at fod â cherflunydd o Wlad Belg dan ei nawdd a’r gwaith a wneir gan y dyn hwn wrth gerfio sgrîn a diweddiadau seddi yn Eglwys Llanwenog – yr olaf o’r ddau i goffáu enwogion hynafol plwyf Llanwenog.

Mae’r swyddog o Sir Aberteifi’r Ôl-lyngesydd George Price Webley Hope wedi ei benodi’n ddiweddar i Fwrdd y Morlys.

Mae cynrychiolwyr o bob rhan o’r Sir yn mynychu cyfarfod pwyllgor newydd ei benodi Sir Aberteifi o Urdd Sant Ioan o Jerwsalem yn Neuadd y Dref, Llanbedr Pont Steffan. Awgrymwyd bod menywod o’r Fintai Gymorth Wirfoddol a Chymdeithas y Groes Goch Brydeinig a oedd yn barod i barhau â’u dyletswyddau nyrsio yn cael eu cofrestru yn y gwahanol ganolfannau i ategu gwaith y nyrs ardal a phentref.

The obituary of the late Private Tom Ladd, Cardigan (mentioned last week) is to be seen in the Cardigan and Tivyside Advertiser whilst published in the Cambrian News is a photograph of missing Tregaron soldier, Private Evan Evans whose parents would be glad to receive any information regarding his fate. A special service is held in Bryn Unitarian Chapel, Cwrtnewydd in memory of Private Johnny Jones, late of Pantyronen.

Welcome home events are held in Llanbadarn, Aberystwyth, Berth, Llandyssul, Borth, Llancynfelin, Blaenporth and Glynarthen.

Llanbadarn parishioners have decided to raise a memorial in the form of a Celtic cross to those men who have served their country. It has been decided to erect a hall in Llandyssul as a war memorial.  In Tregaron the Committee appointed to work out the scheme to transform the town hall into a fitting memorial is working with great zest whilst it has been agreed that the matter of the payment of Dr Davies during his absence in the army will be dealt with by the Guardians.

Photographs appear of the Aberystwyth brothers, Driver John Price and Bombardier Tom Price; Aberystwyth pals Signaller W.H. Edwards and Signaller David John Jones; Aberystwyth soldier Private J.T. Jenkins who is progressing favourably after being badly wounded in the face.

Also from Aberystwyth is the news that Madam Fonsny who has been residing in the town during the war has returned to Belgium.

The last war prisoner of Cardigan, Sapper D.T. Sayce, has returned and relates of his experiences to a representative of the Cardigan and Tivyside Advertiser.

Colonel H. Davies-Evans’ (of Highmead, Llanybyther) letter to an American friend  giving an account of his son’s experiences in the war has been published in The Druid. He also makes reference to taking a Belgian sculptor under protection and the work undertaken by this gentleman in carving a screen and seat ends in Llanwenog Church- the latter to commemorate the ancient celebrities of Llanwenog parish.

Cardiganshire officer Rear Admiral George Price Webley Hope has been newly appointed to the Board of Admiralty.

Representatives from all parts of the County attend a meeting of the newly appointed Cardiganshire Committee of the Order of St. John of Jerusalem in the Town Hall, Lampeter. It was suggested that the ladies of the Voluntary Aid Detachment and the British Red Cross Society who were willing to continue their nursing duties be enrolled in the various centres to supplement the work of the district and village nurse.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy/Click on images to enlarge]

 

 

Advertisements

Wythnos/Week 232: 10-16 Ionawr/January 1919

[English below]

Yr wythnos hon, cynhelir gwasanaeth coffa yng Nghapel Gwernllwyn, Llandysul i’r diweddar Breifat Dan Lewis. Cafodd ei rieni’r newyddion am ei farwolaeth wrth i glychau’r Eglwys ganu i gyhoeddi llofnodi’r cadoediad. Cynhelir gwasanaeth coffa arall yn Llangynfelyn lle mae llechen yn cael ei dadorchuddio er cof am y diweddar W.Basil Jones, Gwynfryn.

Yn anffodus, mae’r Preifat Tom Ladd, Aberteifi wedi marw yn 24 oed. Roedd wedi dychwelyd adref ym mis Rhagfyr, ei iechyd wedi torri ac yn dioddef gan ddarfodedigaeth.

Mae carcharor rhyfel olaf Aberteifi, y Cloddiwr D.T. Sayce wedi cyrraedd gartref o’r Almaen. Yn Aberystwyth croesawodd nifer fawr o drigolion y Rhingyll Albert Hughes a’r Gynnwr Richard J Davies gartref ac ym Meulah cynhelir cyngerdd derbyn i groesawu’r Preifat J.M. James gartref.

Mae cwmnïau rheilffyrdd wrthi’n llunio amserlenni newydd er mwyn hwyluso’r traffig anarferol o deithwyr sy’n deillio o ddadfyddino milwyr.

Dywedwyd wrth y Pwyllgor Rhyngadrannol ar garcharorion rhyfel, pan fydd pob carcharor rhyfel Prydeinig sy’n ffit i deithio, ac sydd o fewn cyrraedd wedi cael eu dychwelyd o’r Almaen, rhagwelir y bydd tua 2000 o garcharorion sâl yn parhau i fod ar wasgar ledled yr Almaen.

Cynhelir cyfarfod pwysig yn Nhregaron i ystyried codi cofeb rhyfel, ac yn Aberteifi cynhelir cyfarfod cyffredinol yn Neuadd y Dref ynghylch y prosiect i ddarparu ysbyty er cof am arwyr y dref a’r ardal a syrthiodd. Mae Pwyllgor Coffa Rhyfel Ardal Llannarth wedi cyfarfod i ystyried ymhellach godi neuadd goffa.

Mae Prif Gwnstabl Heddlu Sir Aberteifi yn datgan bod Pwyllgor Heddlu Sir Aberteifi wedi cynnal ysbryd cylchlythyrau’r Swyddfa Gartref ac yn gwneud ei orau ar gyfer ei ddynion ei hun.

Cynhaliwyd cyfarfod o Bwyllgor Pensiynau Rhyfel Sir Aberteifi yn Aberystwyth. Ystyriwyd ceisiadau am grantiau o Gronfa’r Brenin a materion yn ymwneud â Chymdeithas Diriogaethol y Sir a Chymdeithas Tyddynnod y Sir. Cyflwynwyd y cwestiwn o hyfforddi dynion a ryddhawyd, – er mai nifer y dynion a ryddhawyd yn ystod mis Hydref 1917 oedd 160, y nifer ar hyn o bryd yw 520.

‘Matters of Moment’, – barn unfrydol y Cyngor Defnyddwyr Bwyd yw y bydd y chwe mis nesaf yn debygol o fod mor anodd o ran bwyd ag unrhyw adeg yn ystod y rhyfel. Bydd llawer mwy o sigaréts ar gael yr wythnos hon a deellir bod cyngor y Fyddin wedi cyhoeddi Gorchymyn i ailddechrau recriwtio ar gyfer y fyddin Barhaol fel y gwnaed cyn y rhyfel.

‘Newyddion yr Wythnos’, – cafodd 1,570 o bobl o’r wlad hon eu lladd gan awyrlongau’r Almaen yn ystod y cyfnod rhwng Rhagfyr 16, 1914 a Mehefin 17; 1918. Bydd angen 18 miliwn llath o ddeunydd eleni i’r milwyr hynny sy’n dod allan o’r fyddin; mae Mr Lloyd George yn mynychu’r gynhadledd heddwch ym Mharis.

Mae ‘Y Flwyddyn Newydd’, yn gerdd gan Ben Davies o Landysul yn mynegi gobaith am ddyfodol gwell.

This week a memorial service is held at Gwernllwyn Chapel, Llandyssul to the late Private Dan Lewis. His parents received  news of his death as Church bells pealed to  announce the signing of the armistice. Another memorial service is held in Llancynfelin in which a tablet is unveiled in memory of the late W.Basil Jones, Gwynfryn.

Sadly Private Tom Ladd, Cardigan has died at the age of 24. He had returned home in December, his health broken and suffering from consumption.

The last of the Cardigan prisoners of war, Sapper D.T. Sayce has arrived home from Germany. In Aberystwyth residents turn out in large numbers to welcome home Sergeant Albert Hughes and Gunner Richard J Davies and in Beulah a reception concert is held to welcome home Private J.M. James.

Railway companies are engaged in drawing up new timetables in order to facilitate the abnormal passenger traffic arising out of the demobilisation of troops.

The Interdepartmental Committee on Prisoners of War have been informed that when all British prisoners of war who are fit to travel, and who are accessible have been repatriated from Germany, it is anticipated that about 2000 sick prisoners will remain scattered throughout Germany.

An important meeting is held in Tregaron to consider the erection of a war memorial, and in Cardigan a general meeting is held at the Guildhall regarding the project to provide a hospital in memory of the fallen heroes of the town and district. The Llanarth District War Memorial Committee has met to further consider the erection of a memorial hall.

The Chief Constable of  Cardiganshire Police states that the Cardiganshire Police  Committee have carried out the spirit of Home Office circulars  and was doing its best for its own men.

A meeting of the Cardiganshire War Pensions Committee has been held at Aberystwyth. Applications were considered for grants from the King’s Fund and matters concerning the County Territorial Association and the County Small Holdings Association. The question of training discharged men was introduced,- whilst the number of discharged men who were being dealt with in October 1917 was 160, the number at present is 520.

‘Matters of Moment’,- it is the unanimous opinion of the Food Consumers Council that the next six months will probably be as difficult regarding food as any time during the war. Larger quantities of cigarettes will be available this week and it is understood that the Army council has issued an Order to resume recruiting for the Regular army on pre-war lines.

‘Newyddion yr Wythnos’ (News of the week),- 1,570 people of this country were killed by German airships during the period of December 16th, 1914 to June 17th; 1918. 18 million yards of material will be needed this year for those soldiers who are coming out of the army; Mr Lloyd George is attending the peace conference in Paris.

‘Y Flwyddyn Newydd’, (The New Year) is a poem by Ben Davies of Llandyssul expressing  hope for a better future.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy/Click on images to enlarge]

Wythnos /week 231: 3-9 Ionawr/January 1919

[English below]

Er na chofnodir unrhyw golledion, mae gwasanaethau coffa yn dal i gael eu cynnal.  Mae Llanfyrnach yn coffáu marwolaeth chwe milwr ar faes y gad sy’n gysylltiedig â chynulleidfaoedd Brynmyrnach a Llwynyrhwrdd.

Mae mwy o garcharorion rhyfel yn dychwelyd adref ac yn sôn am eu profiadau a chynhelir cyngherddau a chyfarfodydd i’w croesawu adref. Trafodir hyfforddiant dynion a ryddhawyd ym Mhwyllgor Pensiynau Rhyfel Sir Aberteifi a gyfarfu yn Aberystwyth ac mae’r Brifysgol yn ystyried ailddechrau astudiaethau’r dynion ifanc hynny sydd wedi bod ar wasanaeth milwrol yn ystod y rhyfel. Hefyd yn Aberystwyth gwneir apêl gyhoeddus am £10,000 ar gyfer codi adeilad coffa.

Mynegir gobaith yn y gerdd ‘Llanbadarn Fawr. January 1919’ am flwyddyn lawen yn hytrach na gwrthdaro. Mae J. E. Morgan o Gapel Evan yn gofyn beth fydd yn cael ei wneud gyda’r Caiser nawr ei fod wedi methu â gorchfygu Lloegr. Yn y pennill olaf mae’n ysgrifennu y byddai merched Sir Aberteifi yn hoffi i’r Caiser ymweld â Chymru er mwyn iddynt ei roi wysg ei ben i mewn i afon Taf neu afon Teifi. Mae Dewi Aeron sydd yn Ffrainc wedi ysgrifennu ‘Bedd y Milwr’ sy’n disgrifio bedd milwr ar ryw lwybr anghysbell mewn man lle’r oedd ymladd trwm ddwy flynedd yn ôl.

Mae Miss Ethel Nicholas, aelod o Fyddin y Tir, wedi derbyn y Bar Gwasanaeth Nodedig am ymddygiad clodwiw.

Mae’r cynnig o Ryddid Bwrdeistref Aberteifi i’r Prif Weinidog bellach wedi’i dderbyn er y bydd cryn dipyn o amser cyn y gall ymweld â’r fwrdeistref.

Mae’r Rhingyll D. Harton Davies yn derbyn arwydd bach o werthfawrogiad o’i wasanaethau i’w Deyrn a’i Wlad a chyhoeddir llun yn y Cardigan and Tivyside o Wersyll Carcharorion Quedlinberg, yr Almaen.

Mae Jack Watkins yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur bod nifer o Domis wedi cael eu trywanu yn Alex (Alexandria) yn ddiweddar.

Although no losses are recorded memorial services continue to be held.  Llanfyrnach commemorates the death in action of six soldiers connected with the congregations of Brynmyrnach and Llwynyrhwrdd.

More prisoners of war return home and relate of their experiences and concerts and meetings are held to welcome them home. The training of discharged men is discussed in the Cardiganshire War Pensions Committee which met at Aberystwyth and the resumption of studies by those young men who have been on national service during the war is being considered by the University. Also in Aberystwyth a public appeal is made for £10,000 for the erection of a memorial building.

Hope is expressed in the poem ‘Llanbadarn Fawr. January 1919’  for a glad year above all conflict. J. E. Morgan of Capel Evan asks what will be done with the Kaiser now that he has failed to conquer England. In the last verse he writes that Cardiganshire girls would like the Kaiser to visit Wales in order that they might put him head first into the river Taf or Teifi. Dewi Aeron who is in France, has written ‘Bedd y Milwr’ (The Soldier’s Grave) which describes a soldier’s grave on some remote path in a place where there was heavy fighting two years ago.

Miss Ethel Nicholas, a member of the Land Army has been awarded the Distinguished Service Bar for meritorious conduct.

The offer of the Freedom of the Borough of Cardigan to the Prime Minister has now been accepted although it will be some considerable time before he can visit the borough.

Sergeant D. Harton Davies receives a small token of appreciation of his services to his King and Country and a photograph appears in the Cardigan and Tivyside  of the Quedlinberg Internment Camp, Germany.

Jack Watkins writes in his diary that several Tommies have been stabbed in Alex (Alexandria) lately.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy/Click images to enlarge]

Wythnos/week 230: 27 Rhagfyr/December 1918-2 Ionawr/January 1919

[English below]

O’r diwedd – dim colledion wedi’u cofnodi am yr wythnos! Serch hynny, cynhaliwyd gwasanaeth coffa i’r bechgyn sydd wedi syrthio ac a oedd yn perthyn i Eglwys Methodistiaid Calfinaidd y Tabernacl yn Aberteifi yn y capel nos Sul.

Mae’r Cardigan and Tivyside Advertiser wedi nodi rhai o’r prif ddigwyddiadau o’r hyn a ddigwyddodd yn yr ardal yn 1918. Yn ôl y papur newydd ‘1918 has been a momentous year in the history of the world because it saw the conclusion of the greatest war in history. May 1919 prove to be the harbinger of better things for us all.’

Ymddengys adroddiad arall ynglŷn â charcharorion rhyfel yn dychwelyd.  Mae’r Capten E.W. Gower gartref o’r diwedd ar ôl cael ei gipio ar 27 Awst, 1914, ac mae’n son am ei brofiadau.

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus o groeso i garcharorion rhyfel Aberteifi a’r ardal sydd wedi dychwelyd naill ai yn Neuadd y Dref neu’r Pafiliwn, Aberteifi. Gwahoddir pawb.

Mae Jack Watkins yn parhau i ysgrifennu yn ei ddyddiadur fel y mae’r Capten Gwilym James. Mae’r ail wedi bod yn ymweld â Namur ar 31 Rhagfyr sydd â phoblogaeth o 30,000. Yn y nos, mae’n mwynhau ei ‘Ginio Nadolig’ a oedd yn ôl pob tebyg yn eithaf da.

Yn olaf am yr wythnos hon, ac yn wir ar gyfer 1918, mae’r Gyrrwr D. Griffiths wedi ysgrifennu Leave y Milwr sy’n mynegi pa mor euraidd yw awr rhyddhad i’r rheini sy’n dychwelyd adref i’w hanwyliaid o diroedd gwallgofrwydd annealladwy.

At last – no recorded losses for the week! However, a memorial service to the lads who have fallen belonging to Tabernacle C.M. Church in Cardigan has been held at the chapel on Sunday evening.

The Cardigan and Tivyside Advertiser has set out some of the chief events of what happened in the district in 1918. According to the newspaper ‘1918 has been a momentous year in the history of the world because it saw the conclusion of the greatest war in history. May 1919 prove to be the harbinger of better things for us all.’

Another report appears regarding the return of the prisoners of war.  Captain E.W. Gower is home at last having been captured on the 27th August, 1914, and relates of his experiences.

A public meeting of welcome to returned prisoners of war of Cardigan and district is to be held either at the Guildhall or the Pavilion, Cardigan. All are invited.

Jack Watkins continues to write in his diary as does Captain Gwilym James. The latter has, on the 31st December been visiting Namur which has a population of 30,000. In the evening he enjoys his ‘Xmas Dinner’ which apparently was quite good.

Lastly for this week, and indeed for 1918, Driver D. Griffiths has written Leave y Milwr (‘The Soldier’s Leave’) which expresses how golden is the hour of release for those who are returning home to their loved ones from the lands of incomprehensible madness.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Wythnos/week 229:20-26 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Daw llawer o straeon o garcharorion Rhyfel sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar. Mae’r papurau newydd yn sôn am brofiadau’r Lefftenant Leonard V.D Owen o Aberteifi sydd wedi bod yn nwylo’r Almaenwyr ers 4 Ebrill, 1917 a’r Is-gorporal 19 oed Ernest Gwbert Bateman, a gafodd ei gipio gan Warchodlu Prwsia ar 18 Ebrill, 1918. Gan fod yr ail ohonynt yn medru Almaeneg, roedd yn gweithredu fel cyfieithydd. Mae Mr Tom Owen, mab Mr a Mrs Owen o Aber-porth nawr ar ymweliad gartref, ar ôl bod yn garcharor yng Ngwersyll Ruhleben, ac mae’r Preifat Tom Jones o’r Borth wedi cyrraedd gartref ar ôl cael ei gipio ar 23 Mawrth yn Morchies. Disgwylir i Mr D.T. Williams o Aberaeron fod gartref cyn bo hir ar ôl cael ei gaethiwo yn Ysbyty Lango.

Yn y papur newydd hefyd mae llun o’r Preifat D.J. Davies o Flaen-porth a laddwyd ar faes y gad ar 8 Medi.

Yn anffodus mae gwasanaethau coffa yn parhau i fod yn gyffredin, – gwasanaeth coffa i’r Diweddar Gapten Tringham yn Aber-porth; i’r diweddar Signalwr E.W. Davies yn Eglwys Dewi Sant, Henllan ac i’r Reifflwr G. Mansel Pritchard Davies yn Llan-non. Fodd bynnag, mae newyddion da o lawenydd mawr hefyd yn cyrraedd Llan-non gan fod y Dirprwy swyddog cyflenwi John D. Thomas ar ei ffordd adref.

Cynhelir cyngherddau derbyn yn y Borth a Llanilar. Mae Pwyllgor pentref Llanilar yn cydnabod bod angen swm mawr o arian o hyd ar gyfer gweddill y dynion hynny sy’n gwasanaethu dramor.

Mae’r Capten H. Webley Hope o Lechryd wedi derbyn Urdd nodedig yr Eidal gan Frenin yr Eidal ac mae’r Lefftenant-Cyrnol E.H. Williams o Aberteifi wedi cael ei enwi mewn adroddiadau.

Mae R.S.M Fear o Aberystwyth wedi derbyn llawer mwy o lythyrau o ddiolch oddi wrth y rhai sy’n gwasanaethu dramor, y mae llawer ohonynt bellach yn edrych ymlaen at ddod adref.

Mae’r gerdd a gyfansoddwyd gan y Gyrrwr D. Griffith yn mynegi canmoliaeth i Huw’r Felin am ei barsel o sigaréts i’r milwr.

Mae gynnau’r Almaen a gafodd eu cipio wedi cyrraedd Llanbedr Pont Steffan ac Aberteifi. Yn y ddwy dref, tynnwyd y gynnau o’r gorsafoedd lleol gan filwyr a morwyr.

Mae seibiant yr holl filwyr ar ddau fis o seibiant amaethyddol wedi cael ei estyn am gyfnod amhenodol. Mae’n debyg bod prinder mawr o lafur.

Yn ystod yr wythnos hon mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu am gyrraedd Huy, Gwlad Belg. Mae’n ymweld â’r Gadeirlan a’r Gaer Ddinesig sydd bellach yn cael ei defnyddio fel baddondy gan y milwyr. Ar fore’r Nadolig mae’n mynd i’r Eglwys ac yn y prynhawn mae’n mynd i’r sinema, – diwrnod tawel iawn. Ar y 29ain mae’n cofnodi bod yr ysbyty i agor ar gyfer derbyn cleifion am ganol nos.

 

Many stories emerge from prisoners of War who have recently returned. The newspapers report on the experiences of Lieut. Leonard V.D. Owen of Cardigan who has been in the hands of the Germans since April 4th, 1917 and 19 year old Lance Corporal Ernest Gwbert Bateman was captured by the Prussian Guard on April 18th, 1918. As the latter had knowledge of German he acted as interpreter. Mr Tom Owen, the son of Mr and Mrs Owen of Aberporth is now on a visit home, having been a prisiner at Ruhleben Camp, and Private Tom Jones of Berth has arrived home having been captured on March 23rd at Morchies. Mr D.T. Williams of Aberayron expects to be home shortly having been interned in Lango Hospital.

Also in the newspaper is a photograph of Private D.J. Davies of Blaenporth who was killed in action on September 8th last.

Sadly memorial sevices continue to be commonplace,- a memorial service to the late Captain Tringham in Aberporth; to the late Signaller E.W. Davies at St. David’s Church, Henllan and to Rifleman G. Mansel Pritchard Davies in Llanon. However, glad tidings also reach Llanon in that Quartermaster-sergeant John D. Thomas is on his way home.

Reception concerts are held in Borth and Llanilar. The Committee of the latter village recognises that a large sum of money is still required for those remaining men who are serving abroad.

Captain H. Webley Hope of Llechryd has received the distinguished Italian Order from the King of Italy and Lieut.-Col. E.H. Williams of Cardigan has been mentioned in dispatches.

R.S.M Fear of Aberystwyth has received many more letters of gratitude from those serving abroad, many of whom are now looking forward to coming home.

The poem composed by Driver D. Griffith expresses praise to Huw the Mill (Huw’r Felin) for his parcel of cigarettes to the soldier.

Captured German guns have reached Lampeter and Cardigan. In both towns the guns were drawn from the local stations by soldiers and sailors.

The leave of all soldiers on two months agricultural furlough has been indefinitely extended. Apparently there is a great shortage of labour.

During this week Captain Gwilym James writes of his arrival at Huy, Belgium. He visits the Cathedral and the Citadel which is now being used as a bath house by the troops. On the morning of Christmas day he goes to Church and in the afternoon he goes to the cinema, – a very quiet day. On the 29th he records that the hospital is to open for the reception of patients at midnight.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

 20 Rhagfyr/December 1918

 Watkin Llewelyn Evans of Lampeter, aged 22. Rifleman, Kings Royal Rifle Corps