Wythnos /week 223: 8-14 Tachwedd/November 1918

[English below]

Llofnodir y Cadoediad ac mae’r telerau a roddir i’r Almaenwyr fel y cyhoeddwyd gan Mr Lloyd George yn Nhŷ’r Cyffredin i’w gweld yn y papurau newydd. Fodd bynnag, mae colledion Sir Aberteifi am yr wythnos yn parhau i fod yn drwm a derbyniwyd newyddion bod y Preifat Daniel Lewis o Henllan wedi cael ei ladd.

Mae’r gerdd It is Over gan R.H.W. yn ystyried y rhai sydd wedi colli anwyliaid ac y dylid eu cofio ymhlith y llawenydd.

Yn ysbyty yn yr Aifft mae Jack Watkins yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ar ‘11 Mon’ ei fod yna ‘cheering in ward’. Rhoddir 2 fotel o bort a ½ potel brandi i’r ward a aeth o amgylch 80 o ddynion a chleifion mewn pabell fawr! Fodd bynnag, nid oes cofnod yn nyddiadur y Capten Gwilym James am yr un diwrnod.

Gartref, gofynnir i drigolion Bwrdeistref Aberystwyth gadw ddydd Mercher nesaf fel gŵyl gyffredinol i ddathlu’r Cadoediad, tra ym Mhontrhydfendigaid, mae clychau’r Eglwys a’r Ysgol wedi eu canu, a chlywir caniad corn peiriannau G.W.R. Mae strydoedd wedi’u haddurno yn y Borth fel y mae strydoedd Llanbedr Pont Steffan, ac addurnir Llanbedr Pont Steffan gan garcharorion o’r Almaen, gyda mwynhad a brwdfrydedd yn ôl pob tebyg.

Dathlodd pobl Llannarth lofnodi’r Cadoediad ddydd Iau pan ddosbarthwyd newyddion ffug gan Mr Tim Thomas, cigydd a gyhoeddodd mewn gwasanaeth diolchgarwch bod telegram gan berson dibynadwy wedi cyrraedd Llannarth yn cyhoeddi diwedd y Rhyfel.

Mae tref Tregaron wedi’i haddurno gyda baneri a rhubanau, a ffurfir gorymdaith yn cario delw o’r Caiser. Cyneuir coelcerth fawr ar Ben Picca gyda’r nos.

Mae gwasanaethau diolchgarwch am heddwch i’w cynnal yn Eglwys y Santes Fair, Aberteifi ddydd Sadwrn, ac er bod y Cadoediad wedi’i lofnodi cynhaliwyd dau dribiwnlys ddydd Mawrth, rhai Aberteifi Wledig a Llandudoch Wledig.

Mae’r Rhingyll J.E. Burbeck o Aberystwyth wedi ennill y Fedal am Ymddygiad Rhagorol ac mae’r Capten J.W. Williams Scranton i dderbyn 100 gini o gronfeydd Cymdeithas Yswiriant Risgiau Rhyfel Lerpwl a Llundain fel gwerthfawrogiad o’i sgiliau a’i ddewrder pan ymosodwyd ar ei long, yr s.s. ‘’Benedict’’ gan long danfor y gelyn ar Orffennaf 22, 1918.

Cyhoeddir llun o’r Corporal David Morgan o Lanfarian sydd yn yr ysbyty yn Salonika, ar ôl cael ei wenwyno â nwy a’i glwyfo, ac yn Nhan-y-groes, mae’r Preifat David Jones yn derbyn croeso cynnes ar ôl bod ar wasanaeth gweithredol yn Ffrainc a’r Eidal am ddeuddeg mis.

‘Pell ac Agos’, dan y pennawd ‘Heddwch’: sonnir eto am lofnodi’r Cadoediad a bod y Caiser wedi dianc i’r Iseldiroedd, ei wlad bellach yn nwylo’r Sosialwyr. Roedd diwedd y Rhyfel bron mor sydyn â’i ddechrau a gall pawb anadlu nawr yn haws nag y maent wedi ei wneud dros y pedair blynedd diwethaf.

The Armistice is signed, and the terms granted to the Germans, as announced by Mr Lloyd George in the House of Commons, are to be seen in the newspapers. However, Cardiganshire losses for the week continue to be heavy and news has been received that Private Daniel Lewis of Henllan has been killed.

The poem It is Over by R.H.W. reflects upon the those who have lost loved ones and that they should be considered amidst the rejoicing.

In a hospital in Egypt Jack Watkins writes in his diary on ‘11 Mon’ that there is ‘cheering in ward’. 2 bottles of port and ½ bottle brandy are issued to the ward which went round 80 men and marquee patients! However, there is no entry in Captain Gwilym James’ diary for the same day.

At home the inhabitants of Aberystwyth Borough are asked to observe the whole of next Wednesday as a general holiday in celebration of the Armistice, whilst in Pontrhydfendigaid, Church and school bells have been rung , and the hooting of the G.W.R. engines  heard. Streets are decorated in  Borth as are the streets of Lampeter, the decorating being done in the latter by German prisoners with, apparently, relish and gusto.

The people of Llanarth celebrated the signing of the Armistice on Thursday when false news was circulated by Mr Tim Thomas, butcher who announced in a thanksgiving service that a telegram from a reliable person had reached Llanarth announcing the end of the War.

The town of Tregaron is decorated with flags and buntings, and procession is formed carrying an effigy of the Kaiser. A large bonfire is kindled on Pen Picca in the evening.

Peace thanksgiving services are to be held at St Mary’s Church, Cardigan on Saturday, and although the Armistice has been signed, two tribunals were held on Tuesday, those of Cardigan Rural and St. Dogmaels Rural.

Sergeant J.E. Burbeck of Aberystwyth has been awarded the D.C.M.  and Captain J.W. Williams Scranton is to receive 100 guineas out of the funds of the Liverpool and London War Risks Insurance Association in appreciation of his skill and courage on the occasion of his vessel, the SS Benedict being attacked by an enemy submarine on July 22nd, 1918.

A photograph appears of Corporal David Morgan of Llanfarian who in hospital in Salonika, having been gassed and wounded, and in Tanygroes Private David Jones receives a hearty reception having been on active service in Farnce and Italy for twelve months.

‘Pell ac Agos’ (Near and Far),- under the heading ‘Heddwch’ (Peace): the signing of the Armistice is again mentioned and that the Kaiser has escaped to Holland, his country now in the hands of the Socialists. The end of the War was nearly as sudden as its beginning and everyone can now  breathe easier than they have done for the last four years.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

8 Tachwedd/November 1918

Edward Williams of Llanfihangel Genau’r Glyn, aged 23. Private, Royal Army Service Corps

9 Tachwedd/November 1918

Thomas George Silcock of Aberystwyth, aged 23. Royal Naval Reserve

10 Tachwedd/November 1918

Harry E. Jones of Llandyfriog. Driver, Army Service Corps

James Brennan of Llandyfriog, aged 26. Shoeing Smith, Army Service Corps

Thomas Davies of Capel Seion, aged 26. Private, Royal Army Medical Corps

Evan Brindle Jones of Aberystwyth, aged 25. Captain, Royal Welch Fusiliers

Thomas davies of Llanbadarn, aged 26. Private, Royal Army Medical Corps

11 Tachwedd/November 1918

William Cole of Llandyfriog, aged 24. Driver, Army Service Corps

12 Tachwedd/November 1918

Evan Thomas Hughes of Aberystwyth, aged 22. Driver, Royal Engineers

13 Tachwedd/November 1918

Lemuel Thomas Rees of Llandygwydd, aged 23. Private, South Wales Borderers

14 Tachwedd/November 1918

Roderick Lewis Davies of Llangybi, aged 27. Sergeant, Devonshire Regiment.

Advertisements

Wythnos/Week 222: 1-7 Tachwedd/November 1918

[English below]

Cofnodir tair colled ar ddeg arall. Yn Aberystwyth mae Mr and Mrs Rowlands o Dan-y-Cae, wedi derbyn telegram yn dweud wrthyn nhw fod eu hail fab, yr Is-gorporal E.D. Rowlands wedi marw yn yr ysbyty yn Ffrainc. Mae’r Preifat 19 mlwydd oed J. J. Edwards o Stryd Powel wedi cael ei ladd tra ar ddyletswydd gwylio.

Cyhoeddir llun o’r Is-gorporal R.J. Isaac o Dre’r-ddôl a gafodd ei ladd ar faes y gad ym mis Medi. Mae ei frawd, y Gyrrwr J.J. Isaac bellach yn yr Aifft tra bod brawd arall, y Preifat Thomas E. Isaac wedi cael ei ryddhau.

Mae gan y Roll of Honour newyddion trist ynghylch marwolaeth ar faes y gad yr Is-gyrnol W.E. Thomas a oedd yn adnabyddus yn Aberteifi. Mae Mr E. Davies o ysgol Aber-banc wedi derbyn newyddion am farwolaeth ei fab ar faes y gad ac mae Mrs Jones, Pensarnddu-fach, Glynarthen wedi colli ei hunig frawd, y Preifat W. Lewis y dywedir iddo gael ei ladd ar faes y gad ar Hydref 3.

Mae Arthur Thomas Williams o Aberaeron wedi marw o’i glwyfau yn Ffrainc tra bod y Preifat David Thomas o Henllan wedi cael ei anafu. Yn ôl pob tebyg, o’r 31 o blwyfolion o oedran milwrol ym mhlwyf Henllan, mae 19 yn y fyddin.

Ar nodyn hapusach rhoddir derbyniad rhyfeddol i’r Rhingyll J.Cuff sydd gartref ar seibiant ar ôl pedair blynedd o wasanaeth yn Ffrainc. Roedd y Rhingyll Cuff wedi siarad â’r Capten Kemes Lloyd o Fronwydd yn Ffrainc ychydig ddyddiau cyn iddo gael ei ladd.

Mae’r Capten Griffith Lewis Jones o Aber-porth wedi cyrraedd Llundain ar ôl bod yn garcharor yn yr Almaen ers Mawrth 24. Mae Mr Frederick Roberts o Landre hefyd gartref fel y mae’r Is-gorporal Frank J. Evans a’r Preifatiaid E. Brython Jones a Daniel Jones o Dregaron.

Mae John Arthur Hughes o Lanfihangel-y-Creuddyn wedi cael ei ddyrchafu am ddewrder ac mae’r Rhingyll A. Hughes Jones o Dregaron wedi ennill y fedal filwrol am ddewrder yn Ffrainc. Mae’r Rhingyll John James Jones o Dal-y-bont hefyd wedi ennill y Fedal Filwrol a’r Fedal am Ymddygiad Rhagorol am ddewrder.

Mae newyddion da yn cyrraedd y Capten Davies a Mrs Davies o’r Borth bod eu mab, y Preifat Tommy Davies, yn ddiogel. Roedd y Swyddfa Ryfel yn anghywir wrth ddweud ei fod wedi cael ei ladd.

Mae llythyrau o ‘Ein Bechgyn’ yn cyfleu diolch am y parseli a dderbyniwyd ar y Ffrynt ac mae llawer yn ysgrifennu eu bod bellach yn credu bod y rhyfel yn dod i ben o’r diwedd.

Cofnodion pellach mewn dyddiadur:

Ar 4 Tachwedd, mae’r Capten Gwilym James yn cael dau dun o gwningod wedi’u stiwio, 600 ciwb o Oxo a 6 phecyn o grisialau jeli ar gyfer ei achosion o’r ffliw, tra ar yr un dyddiad, mae Jack Watkins yn cofnodi bod ‘telegram ar y bwrdd’ yn dweud bod Awstria wedi ildio am 3pm y prynhawn hwnnw.

Another thirteen recorded losses. In Aberystwyth, Mr and Mrs Rowlands of South Road have received a telegram informing them that their second son, Lance-Corporal E.D. Rowlands has died in hospital in France. 19 year old Private J.R. Edwards of Powell Street has been killed while on sentry duty.

A photograph appears of Lance-Corporal R.J. Isaac of Tre’rddol who was killed in action in September. His brother, Driver J.J. Isaac is now in Egypt whilst another brother, Private Thomas E. Isaac, has been discharged.

The  Roll of Honour has sad news of the death in action of Lieutenant-Col W.E. Thomas who was well known in Cardigan. Mr E. Davies of Aberbank school has received news of his son’s death in action and Mrs Jones, Pensarnddu-fach, Glynarthen has lost her only brother, Private W. Lewis, who is reported killed in action on October 3rd.

Arthur Thomas Williams of Aberayron has died of his wounds in France whilst Private David Thomas of Henllan has been wounded. Apparently out of the 31 parishioners of military age in the parish of Henllan, 19 are in the army.

On a happier note a rousing reception is given to Sergeant J.Cuff who is home on leave after four years service in France. Sergeant Cuff had spoken to Captain Kemes Lloyd of Bronwydd in France a few days before he was killed.

Captain Griffith Lewis Jones of Aberporth has arrived in London having been a prisoner in Germany since March 24th. Mr Frederick Roberts of Llandre is also home as are Lance-corporal Frank J. Evans and Privates E. Brython Jones and Daniel Jones of Tregaron.

John Arthur Hughes of Llanfihangel y Creuddyn has been promoted for bravery and Sergeant A. Hughes Jones of Tregaron has won the military medal for gallantry in France. Sergeant John James Jones of Talybont has also been awarded the Military Medal and the Distinguished Conduct Medal for gallantry.

Good news reaches Captain and Mrs Davies, of Borth that their son, Private Tommy Davies, is safe. The War Office had been mistaken in stating that he had been killed.

Letters from ‘Our Boys’ convey  thanks for the parcels received at the Front and many write that they now believe the war is at last coming to and end.

Further diary entries:

On the 4th November Captain Gwilym James obtains two tins of stewed rabbits, 600 cubes of Oxo and 6 packets of jelly crystals for his influenza cases, whilst on the same date, Jack Watkins records that there is a ‘telegram up on board’ stating that Austria has surrendered at 3 pm that afternoon.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

 

Colledigion / Losses

1 Tachwedd / November 1918

Simon Davies Evans of Beulah, aged 22. Lieutenant, Royal Air Force

David Llewellyn Jones of Llandysul, aged 30. Private, Army Service Corps

2 Tachwedd / November 1918

Benjamin Jones of Llangynllo, aged 24. Private, Welsh Regiment

Daniel Lewis of Henllan, aged 37. Guardsman, Welsh Guards

Robert Albert Joseph Wynne of Llanbadarn, aged 22. Driver, Royal Field Artillery

3 Tachwedd / November 1918

David Howell Thomas of Cardigan, aged 30. Private, Welsh Regiment

4 Tachwedd / November 1918

Albert Pryse Evans of Llanafan, aged 19. Private, Royal Welch Fusiliers

Lotton Breeze of Ysbyty Ystwyth, aged 30. Gunner, Royal Garrison Artillery

6 Tachwedd / November 1918

David Dale Davies of Llandysul, aged 34. Private, Royal Army Service Corps

James Davies of Pontrhydfendigaid, aged 26. Guardsman, Welsh Guards

Thomas Davies Evans of Llanybydder, aged 32. Driver, Royal Field Artillery

William Edward George Pryce Wynn Powell of Llanbadarn, aged 19. Lieutenant, Welsh Guards

7 Tachwedd / November 1918

David Thomas Williams of Maesllyn, aged 18. Stoker 2nd Class, Royal Navy

 

Wythnos/week 221: 25-31 Hydref/October 1918

[English below]

Colledion trwm mwy fyth. Newyddion trist i Aberteifi yn y Roll of Honour ynghylch marwolaethau’r Uwchgapten W. E. Thomas a’r Is-lefftenant. Gwilym Phillips, ac mae’r Preifat David Lloyd o Landysul hefyd wedi cael ei ladd ar faes y gad.

Sonnir am farwolaethau pellach yng ngholofn Aberystwyth: mae’r Preifatiaid George Vearey a John R. Edwards wedi cael eu lladd fel y mae tri chyn-fyfyriwr o Brifysgol Cymru.

Mae’r Preifatiaid C.R. Morris a Jack Theophilus wedi cael eu hanafu tra bod y Lefftenant H.T. Edwards yn ysgrifennu adref mai’r teimlad ym Macedonia yw bod y rhyfel yn dod i ben.

Cyhoeddir llun o’r Preifat Daniel Evans Jones o Fferm Glanrafon, Llanbadarn (fel y crybwyllwyd yn yr wythnosau blaenorol) sydd wedi marw o’i glwyfau yn yr ysbyty yn Ffrainc.

Ym Meulah, cynhelir gwasanaeth er cof am y Preifat Lewis Jones sydd wedi syrthio ar ffrynt Salonika.

Ysgrifennir cerdd ‘Er Serchog Goffadwriaeth’ gan ‘Hen Volunteer’ er cof am yr Uwchgapten R.W. Picton Evans a fu farw, fel y crybwyllwyd yn yr wythnosau blaenorol, yn yr ysbyty ym Mhalestina ar 13 Medi.

Cerdd yw ‘Y Carcharor Rhyfel’ gan Glanceri yn son am hiraeth y carcharor rhyfel, tra bod ‘Mae’r Ceisar wedi methu’ yn gerdd gan Cynfelyn o Ffostrasol am fethiant y Caiser i feddiannu tir a môr.

Mae llawer o achosion o flliw yn Llanbedr Pont Steffan ac mae sawl carcharor o’r Almaen yn dioddef o’r clefyd. Yn anffodus, mae Mr Evan Williams a gafodd ei ryddhau o’r fyddin ychydig fisoedd yn ôl wedi marw o’r ffliw yng Nghaerdydd ar ôl cael swydd fel cynorthwywr mewn ysbyty yng Nghaerdydd.

Mae’r Capten Gwilym James yn parhau i ysgrifennu yn ei ddyddiadur gan gofnodi ei fod ef a Nan wedi gadael Aber am Paddington am 12.30p.m. ar 28 Hydref. Mae Nan yn ffarwelio ag ef yn Victoria ar fore’r 29ain ac mae’n cyrraedd Boulogne am 12.a.m. lle mae’n aros yng Nghlwb y Swyddogion. Ar y 30ain mae’n sôn am deithio ar drên ambiwlans ac ambiwlans modur. Ar y 31ain mae’n croesi’r ‘llinell Hindenburg’, ac ar 1 Tachwedd mae’n derbyn gorchmynion ynghylch y batmyn. Ar y 3ydd mae’n ysgrifennu am 30 dihangwr o Awstralia wedi troi’n ysbeilwyr.

Digwyddiad hapus yn Aberteifi wrth i Mr J. Williams briodi Miss Evans. Mae dau ymwelydd o Seland Newydd sy’n gwasanaethu yn Ffrainc ond sydd wedi cyrraedd Aberteifi am ychydig ddiwrnodau o seibiant yn llofnodi’r gofrestr fel tystion. Mae priodas arall yn digwydd yn Llanbedr Pont Steffan pan mae Miss Hannah Maria Evans o Home Farm, Glyn Hebog yn priodi’r Preifat William Harold Davies, Tonypandy.

Bydd D.L. Jones a’i Feibion yn arwerthu nifer fawr o Esgidiau’r Fyddin ym Mrynawel, Tregaron am 2p.m. ar ddydd Mawrth, Tachwedd 5.

Yet more heavy losses. Sad news for Cardigan in the Roll of Honour regarding the deaths of Major W. E. Thomas and Sec.Lieut. Gwilym Phillips, and  Private David Lloyd of Llandyssul has also been killed in action.

There are further deaths reported in the Aberystwyth  column: Privates George Vearey and John R. Edwards  have been killed as have three old students of U.C.W.

Privates C.R. Morris and Jack Theophilus have been wounded whilst Lieutenant H.T. Edwards writes home that the feeling in Macedonia is that the war is coming to an end.

A photograph appears of Private Daniel Evans Jones of Glanrafon Farm, Llanbadarn (as mentioned in previous weeks)who has died of his wounds in hospital in France.

In Beulah a service is held in memory of Private Lewis Jones who has fallen on the Salonika front.

A poem Er Serchog Goffadwriaeth (‘In Affectionate Memory’) is penned by ‘Hen Volunteer’ in memory of Major R.W. Picton Evans who died, as mentioned in previous weeks,  in hospital in Palestine on September 13

Y Carcharor Rhyfel by Glanceri is a poem written about ‘the prisoner of war’, whilst Mae’r Ceisar wedi methu  is a poem by Cynfelyn of Ffostrasol about the Kaiser’s failure.

There are many cases of influenza in  Lampeter and several German prisoners are victims of the disease. Sadly Mr Evan Williams who was discharged from the army a few months ago has died from influenza at Cardiff having obtained an appointment as attendant at a Cardiff hospital.

Captain Gwilym James continues to write in his diary recording that he and Nan left Aber for Paddington at 12.30p.m. on the 28 October. Nan sees him off at Victoria on the morning of the 29 and he arrives at Boulogne at 12 a.m. where he stays at the Officers Club. On the 30 he mentions travelling by ambulance train and motor ambulance. On the 31 he crosses the ‘Hindenburg line’, and on the 1 November he receives orders regarding the orderlies. On the 3 he writes of 30 Australian deserters having turned brigands.

A happy event in Cardigan as Mr J. Williams marries Miss Evans. Two New Zealand visitors who are serving in France but who have arrived in Cardigan for a few days rest sign the register as witnesses. Another marriage takes place in Lampeter when Miss Hannah Maria Evans of Home Farm, Falcondale marries Private William Harold Davies, Tonypandy.

D.L. Jones and Sons will auction a large number of Army Boots at Brynawel, Tregaron at 2p.m. on Tuesday, November 5.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

25 Hydref / October 1918

The Rev Basil Jones of Lampeter, aged 32. Chaplain 4th Class, Army Chaplains’ Department

27 Hydref / October 1918

Thomas Roberts of Aberystwyth, aged 34. Private, Royal Welch Fusiliers

Albert George Wyatt of Cardigan, aged 32. Private, Welsh Regiment

28 Hydref /October 1918

Tudor Ceitho Worthington of Llangeitho, aged 24. Corporal, South Wales Borderers

William Edgar Thomas of Cardigan, aged 34. Lieutenant-Colonel East Yorkshire Regiment

Einin Williams of Bronant, aged 21. Lieutenant, Royal Engineers

29 Hydref / October 1918

Evan David Williams of Lampeter, aged 27. Private, Royal Army Medical Corps

John David Lewis of Chancery, Aberystwyth, aged 25. Gunner, Royal Field Artillery

30 Hydref/ October 1918

Richard Rees of Borth, aged 48. Seaman, Mercantile Marine

Arthur Thomas Williams of Aberaeron, aged 28. Private, Middlesex Regiment

William Davies of Llangybi, aged 38. Private, Welsh Regiment

31 Hydref / October 1918

George Henry Turner of Llandysul, aged 32. Rifleman, London Regiment

John Evans of Cellan, aged 36. Private, Cheshire Regiment

Arthur Lynton Harris of Lampeter, aged 20. Gunner, Royal Garrison Artillery

Benjamin Rees of Cardigan, aged 24. Gunner, Royal Garrison Artillery

Evan David Rowlands of Aberystwyth, aged 29. Lance Corporal, Royal Welch Fusiliers

 

 

 

Wythnos/Week 220: 17-23 Hydref/October 1918

[English below]

Wythnos arall o golledion trwm i’r Sir.

Mae H.O. Edwards, Blaencaron wedi ysgrifennu cerdd er cof am ei gyfaill, y Preifat 19 mlwydd oed Morgan Jones o Monarch, Tregaron a fu farw ar 16 Hydref. Mae’r cofnod claddu (Eglwys St Caron, cofnodion Plwyf Tregaron) ar gyfer Morgan yn dangos iddo farw yn Blundellsands.

Mae Prifathro ysgol Llanafan yn cofnodi, gwaetha’r modd, farwolaethau’r cyn-ddisgyblion David Richards, Job Evans a William Edwards.

Mae J Islan Jones yn derbyn llythyr arall gan ei frawd, Griff sydd bellach yn Balochistan ond a fydd yn fuan yn dychwelyd i Lahore.

Mae gan ‘Notes on Saving.-No 4’ gyngor ar sut i arbed yn y gegin: ‘Saving Waste means Saving Money’.

Mae’r ffurflen M.40/17 sy’n ymwneud â Chorfflu Ategol Byddin y Merched yn nodi telerau ac amodau gwasanaeth sy’n rhoi gwybodaeth ar dudalennau 1 i 5 ynghylch cyfnod y gwasanaeth, natur y gwasanaeth, trefniadau ar gyfer bwyd a llety, ac ati.  Dilynir hyn gan y ffurflen ymrestru (Ffurflen y Fyddin W.3578) ar dudalennau 6 i 8.

Lluniwyd rhestr o anafiadau penodol sy’n dangos pensiynau anabledd y gellir eu rhoi i’r rheiny yn y gwasanaethau.  Mae pensiynau a roddir yn dibynnu ar i ba raddau y maent yn anabl.

Another week of heavy losses for the County.

H.O. Edwards, Blaencaron has written a poem in memory of his friend, 19 year old Private Morgan Jones of Monarch, Tregaron who died on the 16th October. The burial record (St Caron’s Church, Tregaron Parish records) for Morgan shows that he died at Blundellsands.

The Headmaster of Llanafan school records with much regret the deaths of former scholars David Richards, Job Evans and William Edwards.

J Islan Jones receives another letter from his brother, Griff who is now at Baluchistan but is shortly to return to Lahore.

‘Notes on Saving.-No 4’ has advice on how to save in the kitchen: ‘Saving Waste means Saving Money’.

The M.40/17 form which relates to the Women’s Army Auxiliary Corps sets out the terms and conditions of service which gives information on pages 1 to 5 regarding the period of service, the nature of service, arrangements for board and lodging, etc.  This is followed by the form of enrolment (Army Form W.3578) on pages 6 to 8.

A list of specific injuries has been drawn up which shows disablement pensions which may granted to those in the services.  Pensions granted depend on the degree of disablement.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/ Losses

 

18 Hydref/October 1918

George Turke of Talgarreg, aged 19. Private, South Wales Borderers

 

19 Hydref / October 1918

Oscar William David Leyshon of Aberystwyth, aged 24. Private, Royal Army Medical Corps

 

20 Hydref / October 1918

John Jenkin Davies of Llanfarian, aged 42. Company Quartermaster Sergeant, Welsh Regiment

Sir Edward John Webley Parry Pryse of Llanbadarn, aged 56. Major, Welsh Regiment

John James Jones of Talybont, aged 38. Sapper, Royal Engineers

 

21 Hydref / October 1918

Jacob Dilwyn Llewelyn of Aberystwyth, aged 30. Private, Machine Gun Corps

John Daniel Griffiths of Llanddewi, aged 24. Private, Labour Corps

John Joseph Price of Aberystwyth, aged 18. Private, Royal Welch Fusiliers

John Richard Edwards of Aberystwyth, aged 18. Private, Cheshire Regiment

David Francis Davies of New Quay, aged 29. Private, Welsh Regiment

Evan William Davies of Henllan, aged 19. Private, Welsh Regiment

William Henry Sutton of Aberystwyth, aged 23. Lieutenant Welsh Regiment

 

24 Hydref / October 1918

The Rev William Edgar Jones of Aberaeron, aged 30. Chaplain, 4th Class, Army Chaplains’ Dept.

Gwilym Lloyd Davies of Talybont, aged 24. Gunner, Royal Field Artillery

William Rice Jones of Tregaron, aged 29. Lance Corporal, Honourable Artillery Company

Wythnos/Week 219: 10-16 Hydref/October 1918

[English below]

Cofnodir llawer mwy o golledion a sonnir am dipyn o farwolaethau yn y papur newydd.

Trist yw Llanbedr Pont Steffan pan geir y newyddion am farwolaeth Miss Ella Richards o niwmonia a chaiff Mrs Elizabeth Morgan, Dyffryn Rheidol wybod bod ei mab, y Preifat Evan Arthur Morgan wedi cael ei ladd ar faes y gad ar Awst 23.

Cynhelir gwasanaeth coffa i’r Preifat Clement Richards yn Ystumtuen. Yn bresennol mae’r Preifat Sidney Richards (brawd yr ymadawedig) y soniwyd amdano yn newyddion yr wythnos ddiwethaf fel gartref ar seibiant o wersyll hyfforddi.

Mae’r Lefftenant D. Jones, mab Mr and Mrs Henry Jones, Henllan wedi cael ei ladd ar faes y gad ac mae Mr a Mrs Rd. Jones, Fferm Glanrafon, Llanbadarn wedi cael gwybod bod eu mab, y Preifat Daniel Evans Jones wedi marw o’i glwyfau (soniwyd am deulu Jones yn wythnosau 130 a 137).

Cyhoeddir llun o’r Preifat David Lloyd ar ei daflen goffa a chyhoeddir adroddiad yn y Cambrian News am farwolaeth Syr Edward Webley-Parry-Pryse, Barwnig Gogerddan. Ar ôl bod yn Ffrainc am ddwy flynedd a hanner, dychwelodd i Ogerddan gyda’i gyfansoddiad cadarn wedi ei danseilio, yn anffodus.

Mae Aronfa, a grybwyllwyd yn yr wythnosau diwethaf, wedi bod yn sâl ers sawl wythnos ac mae’n gorwedd yn yr ysbyty yn Ffrainc. Estynnir cydymdeimlad iddo ef ac i holl ddarllenwyr a gohebwyr ffyddlon y Cardigan and Tivyside sydd ar y Ffrynt.

Cyhoeddir lluniau o’r Rhingyll Bob Jones o Aberystwyth sydd wedi goroesi ar ôl i’r ‘Leinster’ gael ei tharo â thorpido, a hefyd o’r milwr o Aberystwyth, y Preifat D.J. James sy’n gwasanaethu ym Mhalestina.

Newyddion pellach o Aberystwyth:

Mae’r Parch D. Lynne Davies wedi gadael i ymgymryd â gwaith yng nghytiau Byddin yr Eglwys; mae nifer o filwyr gartref ar seibiant; mae Mr Wallace E. Whitehouse wedi dychwelyd o’r Iseldiroedd lle mae wedi rhoi darlithoedd i swyddogion a swyddogion heb gomisiwn sy’n garcharorion rhyfel; mae’r Rhingyll J.E. Burbeck wedi derbyn y Fedal Ymddygiad Rhagorol ac mae’r Capten Griffith D. Ellis wedi ennill y Groes Filwrol.

Many more losses are recorded and quite a few deaths are reported in the newspapers.

Gloom is cast over Lampeter when the news of Miss Ella Richards’ death from pneumonia is received and Mrs Elizabeth Morgan, Rheidol Valley receives notification that her son, Private Evan Arthur Morgan was killed in action on August 23rd.

A memorial service is held to Private Clement Richards in Ystumtuen. Attending is Private Sidney Richards (deceased’s brother) who was  mentioned in  last week’s news as being home on leave from a training camp.

Lieutenant D. Jones, the son of Mr and Mrs Henry Jones, Henllan has been killed in action  and Mr and Mrs Rd. Jones, Glanrafon Farm, Llanbadarn has been notified that their son, Private Daniel Evans Jones, has died of his wounds. (The Jones family were mentioned in weeks 130 and 137).

A photograph of Private David Lloyd appears on his memorial  leaflet and a report appears in the Cambrian News of the death of Sir Edward Webley-Parry-Pryse, the Baronet of Gogerddan. Having been in France for two and a half years, he returned to Gogerddan, his robust constitution having been sadly undermined.

Aronfa, who has been mentioned in previous weeks has been ill for many weeks and is lying in hospital in France. Sympathy is extended to him and to all those faithful readers and  reporters of the Cardigan and Tivyside who are at the Front.

Photographs appear of Aberystwyth Sergeant Bob Jones who has survived the torpedoing of the ‘Leinster’, and also of Aberystwyth soldier, Private D.J. James who is serving in Palestine.

Further news from Aberystwyth:

The Rev D. Lynne Davies has left to take up work in the Church Army huts; several soldiers are home on leave; Mr Wallace E. Whitehouse has returned from Holland where he has given lectures to officers and  n.c.o. prisoners of war; Sergeant J.E. Burbeck has received the D.C.M. and Captain Griffith D. Ellis has been awarded the Military Cross.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

11 Hydref/October 1918

Thomas Roberts of Aberystwyth, aged 34. Second Lieutenant, York and Lancaster Regiment

12 Hydref / October 1918

James Pugh of Aberystwyth, aged 34. Seaman, Royal Naval Reserve

Daniel Evan Evans of Llanddewi, aged 29. Private, North Staffordshire Regiment

Zaccheus Williams of Llanddewi, aged 32. Private, London Regiment

13 Hydref/ October 1918

David Ernest Davies of Felinfach, aged 23. Royal Naval Volunteer Reserve

Gwilym Phillips of Cardigan, aged 22. Second Lieutenant, Gloucestershire Regiment

14 Hydref / October 1918

Ella Richards of Lampeter, aged 31. Nurse, Voluntary Aid Detachment

Daniel Evans Jones of Llanbadarn Fawr, aged 27. MM Private, Welsh Guards

William John Davies of Llangybi, aged 32. Lieutenant, Royal Garrison Artillery

Thomas Llewellyn James of Llandre, aged 19. Rifleman, Kings Royal Rifle Corps

Daniel Evan Jones, aged 27. MM Private, Welsh Guards

William John Davies of Aberystwyth, aged 32. Lieutenant, Royal Garrison Artillery

15 Hydref / October 1918

David Lloyd of Llandysul, aged 32. Private, South Wales Borderers