Wythnos/week 202: 14 – 20 Mehefin/June 1918

[English below]

Darganfuwyd corff milwr ar lan y môr yn Llanrhystud gan Mr Thomas Jones ddydd Sadwrn. Cynhaliwyd cwest yn Aberystwyth a’r rheithfarn a gofnodwyd oedd ‘Canfuwyd yn Farw’

Yn y Cambrian News cyhoeddir marwolaeth ac angladd Owen Humphreys, milwr 22 oed o Eglwysfach, a fu farw mewn damwain wrth seiclo ger yr ysgol yn Llanbadarn.

In Memoriam,- Mae brodyr a chwaer Jonathan Davies o Lanbadarn yn gweld colled fawr ar ei ôl ers iddo farw ar 19 Mehefin 1917.

Roll of Honour,-   Mae’r uwchgapten R.W. Picton Evans yn ddifrifol wael ym Mhalesteina, a bu farw’r Lefftenant Simon Jones o Lynarthen o’i anafiadau yn Ffrainc.

Mae T. Emrys Jones wedi cyfansoddi cerdd er cof am ei frawd, yr Anelwr Bomiau David Idris Williams.

Mae’r is-lefftenant D. Martin Jones adref am seibiant ym Meulah ar ôl cyflawni dyletswyddau llafurus gyda’r Gwasanaeth Awyr, a derbyniodd yr Is-gorporal T. Davies groeso cynnes iawn yng nghapel Bryngwyn.

Yr wythnos hon gwelwn lun y Preifat Cecil Fear, y gwladgarwr o Aberystwyth, sydd bellach yn gwella yn yr ysbyty yn Swydd Gaerhirfryn; y Signalwr Driver John Thomas sydd yn gwneud cynnydd da ar ôl iddo golli ei fraich; y Rhingyll E.J.Hughes o Aberystwyth sydd ym Mhalesteina; Harry ac Ambrose Davies, brodyr o Aberystwyth; J.E ac R.R. Jones, brodyr o Bow Street sydd yn Yrrwyr.

Mae’r Preifat Oswald Lloyd o Dregaron am dderbyn medal filwrol am ddewrder amlwg yn Ffrainc.

Mae’r Gynnwr Evan David Morgan adref yng Nghwm Rheidol yn ogystal â’r Preifat J.M.Davies ym Mhonterwyd; y Preifat John Morgan Davies a’r Preifat Llewelyn Morgan ym Mhontarfynach; David Jones a’r Preifatiaid W. Dark, D. Jones and D.Davies yn Nhanygroes.

Mae enw 5 menyw yn ymddangos ar ‘Cais y Groes Goch Brydeinig ar gyfer cyhoeddi cardiau aelodau cyswllt’ – cangen Aberystwyth adran Sir Aberteifi.

Derbyniwyd llythyr gan Gadeirydd Canolfan Hyfforddi Garddio Masnachol ynglŷn â gwaith i filwyr ar ôl y rhyfel.

W.W.W. – Hysbysebir Wythnos Arfau Rhyfel yn Aberystwyth a chyhoeddir dathliad Diwrnod Cenedlaethol Ffrainc. Mae Ysgol Fabanod Alexandra yn cymryd rhan yn y ddau ddigwyddiad.

Mae’r Capten Gwilym James yn brysur ar ei ymweliadau. Ar yr 17eg mae’n nodi chwe achos o’r ffliw ac yn brechu dynion o’r un cwmni. Ar yr 18fed mae’n parhau i frechu pobl ac yn nodi ei fod yn gweld ‘small Hun plane in a British aerodrome that had just been shot down’.

Ac yn olaf yr wythnos hon, cofnodir priodas hapus Enid Margaret Mathews a’r Lefftenant Hugh Philip Morgan yn y papur newydd.

On Saturday Mr Thomas Jones, Morfa Bychan finds the body of a sailor washed ashore at Llanrhystyd. An inquest was held at Aberystwyth where a verdict of ‘’Found Dead’’ was returned.

The Cambrian News carries a report of the death and funeral of  22 year old soldier Owen Humphreys of Eglwysfach who suffered a fatal accident whilst cycling near the school at Llanbadarn.

In Memoriam,- Pioneer Jonathon Davies who died on the 19th June, 1917 is sadly missed by his brothers and sister in Llanbadarn.

Roll of Honour,-  Major R.W. Picton Evans lies dangerously ill in Palestine and Lieutenant Simon Jones of Glynarthen has died of his wounds in France.

Emrys Jones composes a poem in memory of his brother, Bombardier David Idris Williams.

Sec.- Lieutenant D. Martin Jones is home on leave in Beulah having been on arduous duties with the Air Service and Lance-corporal T. Davies receives an enthusiastic reception at Bryngwyn chapel.

Photographs this week are of Aberystwyth patriot, Private Cecil Fear who is now recovering in hospital in Lancashire; Aberystwyth Signaller, Driver John Thomas who is making progress after having his right arm amputated; Aberystwyth soldier, Sergeant E. J. Hughes who is in Palestine; Aberystwyth brothers, Harry and Ambrose Davies; Bow Street brothers, Drivers J.E. And R.R. Jones.

Private Oswald Lloyd of Tregaron is to receive the Military Medal for conspicuous gallantry in France.

In the Rheidol valley Gunner Evan David Morgan is home as is Private J. M. Davies in Ponterwyd; Privates John Morgan Davies and Llewelyn Morgan in Devil’s Bridge; David Jones and Privates W. Dark, D. Jones and D.Davies in Tanygroes.

The names of 5 women appear on the ‘The British Red Cross Application for the issue of associates’ cards’ – the Aberystwyth branch of the Cardiganshire division.

The newspapers receive a letter from the Chairman of the Market Garden Training Centre regarding work for soldiers after the war.

W.W.W. -War Weapons Week in Aberystwyth is advertised again and celebration of French National Day is announced. Alexandra Infants’ School in Aberystwyth participates in both events.

Captain Gwilym James is busy on his visits. On the 17th he mentions six cases of influenza and inoculates some men from the same Company. On the 18th he continues with the inoculations and mentions that he sees a ‘small Hun plane in a British aerodrome that had just been shot down’.

And finally for week 202 a happy event in the marriage of Enid Margaret Mathews and Lieutenant Hugh Philip Morgan is reported in the newspaper.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

 14 Mehefin /June

John Ellis Williams of Sarnau aged 36

Private, Royal Welsh Fusiliers

 

15 Mehefin /June

Owen Humphreys of Eglwys Fach aged 22

Private, King’s Shropshire Light Infantry

Robert Arthur Buttery of Aberystwyth aged 27

Second Lieutenant, Oxford and Bucks Light Infantry

 

19 Mehefin / June

William John Francis Jones of Bow Street aged 21

Driver, Royal Field Artillery

Advertisements

Wythnos/week 201: 7 – 13 Mehefin/June 1918

[English below]

Cofnodir pedair golled arall yr wythnos hon a gwasanaeth coffa eto fyth, y tro hwn ar gyfer Preifat John M Thomas o Landysul.

Yn Aberystwyth, adroddir bod Richard Davies ar goll ac mae Miss Owen, Ffordd Caradog wedi derbyn llythyr yn ei hysbysu bod ei brawd, Capten Owen wedi’i achub wedi i’r ‘Harpathian’ suddo ar ôl cael ei tharo gan dorpido. Mae’r Lefftenant Cyril Morgan wedi derbyn y Groes Filwrol ac mae’r Rhingyll J.E. Burbeck wedi derbyn Medal Ymddygiad Rhagorol am ei ddewrder yn ystod yr ymladd yn Beersheba. Mae lluniau o Preifat J. Sparkes a’r brodyr-yng-nghyfraith J a H Parton wedi ymddangos yn y papur.  Mae lluniau eraill yn cynnwys y milwr o Dalybont, Is-gorporal Emrys Jones, y milwr o Dregaron, Preifat Evan Thomas a’r Peiriannydd o Aberystwyth, J.J. McPherson.

Mae’r Rhingyll W.D. Lewis o Bonterwyd yn gwella erbyn hyn yn Ysbyty’r Groes Goch yn Aberystwyth ac mae Preifat R. Pugh o Dregaron yn dod yn ei flaen yn dda mewn ysbyty ym Manceinion. Mae’r Is-gorporal William Timothy Evans o Gwm Rheidol yn gwella’n araf yn Ysbyty Milwrol Salford.  Mae’r Rhingyll Evan Lewis, Llandre wedi bod adref, ac felly hefyd  Corporal H. Beechey o Langynfelin a Preifat Dan Davies, Llangwyryfon. Mae nifer o ddynion o’r ardal olaf wedi’u galw ar gyfer ail-archwiliad meddygol.  Mae Preifat J.T. Richards Tyngraig mewn iechyd a hwyliau da.

Cafodd y proclamasiwn a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn galw ar ddynion a anwyd yn 1900 i ymuno â’r fyddin ei ddarllen a’i esbonio gan gadeirydd Tribiwnlys Tregaron.

Mae’r ‘Wythnos Arfau Rhyfel’ yn y newyddion – yn Aberaeron bwriedir mynd ati i drefnu wythnos arfau rhyfel cyn Gorffennaf 20fed ac yn Aberystwyth, cynhelir y digwyddiad o 8fed i 13eg Gorffennaf.

Mae Preifat Edward John Doughton wedi’i ryddhau ag anrhydedd ar ôl gwasanaethu a chael ei wneud yn anabl yn Y Rhyfel Mawr.

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn gwahodd pobl sydd â llythyrau yn eu meddiant a dderbyniwyd oddi wrth ddynion sy’n rhan o’r brwydro, i anfon y llythyrau neu gopïau ohonynt i’w cadw yn y Llyfrgell.

Mae ‘Y Golofn Gymraeg’ yn cynnwys y gerdd ‘Colli’r Olaf Un’ sy’n disgrifio mam yn galaru ar ôl colli ei mab; mae ‘Perygl Ffrainc’ yn adrodd ar ganlyniad y trydydd ymosodiad ar Ffrainc gan yr Almaen; ‘Rhengoedd y Gelyn’,- methiant Rwsia yn y rhyfel a arweiniodd at ryddhau tua dwy fil o filwyr i rengoedd y gelyn yn Ffrainc a Fflandrys; ‘Tu Hwnt i’r Iwerydd’,- mae ymgyrch llongau tanfor y gelyn yn cael llai o effaith nawr, ac mae’r gwaith o adeiladu llongau, yma ac yn America, ar gynnydd.  Credir bod y perygl mwyaf drosodd erbyn hyn.

Mae ‘Yn Taro Eto’ yn nodi bod pawb yn cytuno mai dyma’r flwyddyn a fydd yn penderfynu pa ochr fydd yn ennill y rhyfel.

Ac yn olaf, mwy o gofnodion yn nyddiadur Capten James. Ar y 9fed mae yn Abbeville, lle mae’r sgwâr mwy neu lai’n adfail.  Ar y 10fed dywed bod yr Is-lefftenant Robertson wedi’i ladd gan ynnau’r gelyn.  Mae’n debyg ei fod yn byw mewn cwt gyda Chapten James a Chapten Low yn Ebrill 1916.  Ar y 12fed mae Capten James yn cael ei alw mewn i weld a thrin hen wreigan Ffrengig wladaidd a gafodd ei bwrw lawr gan feic modur.

Four more losses are recorded this week and yet  another memorial service,- this time to Private John M Thomas of Llandyssul.

In Aberystwyth Richard Davies is reported missing and Miss Owen, Caradog Road has received a letter informing her that her brother, Captain Owen has been rescued when the ‘Harpathian’ was torpedoed and sunk. First-lieutenant Cyril Morgan has been awarded the Military Cross and Sergeant J.E. Burbeck has been awarded the D.C.M. for gallantry during operations in Beersheba. Photographs of Private J. Sparkes and brothers-in-law J and H Parton and appear in the newspaper. Other photographs are of Talybont soldier, Lance-Corporal Emrys Jones, Tregaron soldier Private Evan Thomas and Aberystwyth Engineer, J.J. McPherson.

Sergeant W.D. Lewis of Ponterwyd is now recovering in the Aberystwyth Red Cross  Hospital whilst Private R. Pugh of Tregaron is getting on well in a Manchester hospital. Lance-corporal William Timothy Evans of the Rheidol valley is progressing slowly at Salford Military Hospital. Sergeant Evan Lewis, Llandre has been home as has Corporal H, Beechey of Llangynfelin and  Private Dan Davies, Llangwyryfon. Several men for the latter locality have been called up for medical re-examination.  Private J.T. Richards of Tyngraig is in good health and spirits.

The recently issued proclamation calling up men born in 1900 is read and explained by the chairman of the Tregaron Tribunal.

‘War Weapons Week’ is in the news,- in Aberaeron steps are to be taken to fix a war weapons week before July 20 and in Aberystwyth, it is to take place from July 8th to 13th.

Private Edward John Doughton has been honourably discharged having served and been disabled in the Great War.

The National Library invite persons in possession of letters received from men on active service to send letters or copies for preservation to the Library.

‘Y Golofn Cymraeg’ (The Welsh Column) consists of the poem ‘Colli’r Olaf Un’  which describes a mother in her grief at the loss of her son; ‘Perygl Ffrainc’ reports on the result of the third attack on France by Germany; ‘Rhengoedd y Gelyn’ – the failure of Russia in the war resulting in the release of about 2 thousand soldiers to the ranks of the enemy in France and Flanders; ‘Tu Hwnt i’r Iwerydd’  (Beyond the Atlantic) – the enemy’s submarine campaign  having less effect now and the work of building ships, both here and in America, on the increase. It is to be believed that the greatest danger is past.

‘Yn Taro Eto’ (Striking Again) states that all are in agreement that this is the decisive year regarding which side will win the war.

And lastly, more entries in Captain James’ diary. On the 9th he is in Abbeville, the square of which is practically in ruins. On the 10th he writes that Second-Lieutenant Robertson has been killed by enemy shell fire. Apparently he was living in a hut which Captain James and Captain Low were inhabiting in April 1916. On the 12th Captain James is called in to see and treat an old French peasant woman who has been knocked  down by a motor cycle.

[Cliciwch ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

7 Mehefin/June 1918

Griffith Evans Morgan of Borth, aged 23. Private, South Wales Borderers

8 Mehefin/June 1918

Evan Lloyd Williams of Talgarreg, aged 19. Private, Cheshire Regiment

12 Mehefin/June 1918  

Ivor Abraham Williams of Aberystwyth, aged 21. Pioneer, Royal Engineers

John Davies of Llandysul, aged 22. Private, South Wales Borderers

Wythnos/week 200: 31 Mai/May-6 Mehefin/June 1918

[English below]

Carreg filltir arall – 200fed wythnos y Rhyfel ac mae’r colledion yn mynd ymlaen ac ymlaen.

Cynhaliwyd gwasanaeth coffa yng Nghei Newydd i Mr William Evans, a foddodd yn y môr yn sgil gweithredu gan y gelyn, a chynhelir gwasanaeth arall tebyg i’r Capten Tom Jones yn Llanon. Collodd Capten Jones ei fywyd pan daniwyd ffrwydron at ei long.

Yn drist, cafodd yr Is-lefftenant deunaw oed, Desmond Macartney Filgate o’r Borth ei ladd wrth hedfan yng Nghaint. Yn y cwest, cofnodwyd ‘Marwolaeth trwy Anffawd’, a chefnogodd y rheithgor awgrym Dr Coke y byddai rhyw fath o orchudd amddiffynnol dros y pen wedi lleihau ei anafiadau yn sylweddol.

Deellir erbyn hyn bod Preifat Jones o’r Borth yn garcharor rhyfel yn Yr Almaen, yn dilyn yr adroddiad ei fod ar goll, ac felly hefyd Preifat James Jones a Preifat Tom Evans o Landysul.

Dyfarnwyd nifer o anrhydeddau – cyfeirir at yr Uwchgapten J.H. Harford mewn adroddiadau, mae’r Arglwydd Rhondda wedi’i ddyrchafu’n Is-iarll ac mae enwau Capten J.J. Pugh Evans a Chapten Griffiths Lewis Jones yn ymddangos yn y Rhestr Anrhydeddau.

Mae lluniau o’r brodyr Doughton o Aberystwyth yn ymddangos yn y Cambrian News, ac felly hefyd aelodau gwladgarol teulu Meredith – naw ohonynt i gyd! Mae newyddion pellach o’r dre’n ymwneud â’r rhai sydd adre am seibiant; hanes Mr John James McPherson yn goroesi ar fwrdd y llong filwyr ‘Leasowe Castle’ a drawyd gan dorpido; Corporal E.W. Davies yn derbyn y Fedal Filwrol; a threfniadau’r Wythnos Arfau Rhyfel.

Mae’r Capten Gwilym James ar daith unwaith eto: ar y 31ain Mai mae’n ymweld â’r Uwchgapten Gordon Taylor (yn y Somme) ac yn dweud ‘o edrych ar Amiens o’r bryniau prin y gellir sylweddoli ei bod hi’n ddinas wag, fel petai’r holl drigolion wedi’u lladd gan bla’.  Ar 2il Mehefin mae’n gweld gêm pêl fâs yn cael ei chwarae rhwng milwyr Canada ac America, gyda’r olaf yn ennill.

Yn olaf am yr wythnos hon, mae’r Awdurdod Llywodraeth Leol wedi derbyn llythyr oddi wrth y gwneuthurwyr lliwiau, paent a farnais, ‘Lewis Berger & Sons. Ltd’, yn canmol safon uchel eu cynnyrch, a fyddai’n addas ar gyfer cynlluniau tai ar ôl y rhyfel, – ‘really good paint is the truest economy, whether it protects cottage or mansion’.  Mae’r daflen hefyd yn honni bod y cynnyrch yn ‘Colour cure for Shell-shock’

Another milestone – the 200th week of the War and the losses go on and on.

A memorial service is held in New Quay to Mr William Evans who was drowned at sea due to enemy action, and another such service is held to Captain Tom Jones in Llanon. Captain Jones lost his life when his ship was torpedoed.

Sadly, eighteen year old Second-lieutenant Desmond Macartney Filgate of Borth has been killed while flying in Kent. At the inquest a verdict of ‘Death from misadventure’ is returned and the jury endorses Dr Coke’s suggestion that some form of protective head covering would have considerably lessened the injuries sustained.

Private Jones of Berth is now understood to be a prisoner of war in Germany having previously reported as missing, as are Llandyssul Privates James Jones and Tom Evans.

Numerous honours are awarded: Major J.H. Harford is mentioned in despatches, Lord Rhondda is promoted to Viscountcy and the names of Captain J.J. Pugh Evans and Captain Griffith Lewis Jones appear in the Honours List.

Photographs of the Aberystwyth Doughton  brothers  appear in the Cambrian News, as do those of the patriotic Meredith family who number nine in all! Further news from the town relates to those who are on furlough; the survival of Mr John James McPherson who was on board the torpedoed troopship, the ‘Leasowe Castle’; Corporal E.W. Davies receiving the Military Medal; arrangements for War Weapons Week.

Captain Gwilym James is on his travels again: on the 31 May he visits Major Gordon Taylor (on the Somme) and comments that ‘looking at Amiens from the hills one can hardly realise that it is a deserted city, just as if all the inhabitants had been killed off by a plague’. On the 2 June he sees a baseball match being played between the Canadians and Americans, the latter winning.

Finally for this week, the Local Government Authority receives a letter from the makers of colours, paints and varnishes, ‘Lewis Berger & Sons. Ltd’, extolling the high standards of their products which would be suitable in after-the-war housing schemes – ‘really good paint is the truest economy, whether it protects cottage or mansion’. The brochure also claims the product to be ‘The “Colour-cure’” for Shell-shock’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

 31 Mai/May 1918

George Gibson of Ciliau Aeron, aged 24. Private, Army Service Corps

Desmond Maurice Macartney-Filgate of Borth, aged 18.  Second Lieutenant, Royal Air Force

5 Mehefin/June 1918

Simon James Jones of Henllan, aged 24. Lieutenant, South Lancashire Regiment

Morgan Jones of Tregaron, aged 19. Private, South Wales Borderers

6 Mehefin/June  1918                                                                  

Owen Enoch of Llanina, aged 38. Lance Sergeant, South Wales Borderers

John George Thomas of Llandygwydd, aged 41. Sapper, Royal Engineers

Wythnos/week 199: 24-30 Mai/May 1918

[English below]

Yn drist, mae Preifat Ivor Jones, 19 oed o Bontarfynach, wedi marw o’i anafiadau yn Ffrainc ac mi dderbyniodd Mrs Walters o Landysul wybodaeth swyddogol bod ei mab, Preifat J.Walters ar goll. Gobeithir ei fod yn garcharor rhyfel.

Am yr eildro, mae Preifat Emrys Thomas a Preifat Idris Thomas o Benparcau ill dau wedi’u hanafu, ac mae Preifat E. Jenkins yn yr ysbyty yn Plymouth ar ôl iddo gael ei anafu a’i wenwyno â nwy. Cafodd ei godi o ganol y frwydr ar ôl gorwedd am naw awr ar faes y gad.

Does dim arian ar ôl yng nghronfa cysuron i filwyr Aberystwyth, a bwriedir gwerthu tocynnau ar gyfer perfformiad a gynhelir yn y Coliseum ar 12fed Mehefin. Mae gwraig ifanc o’r dref wedi derbyn hen lun ohoni hi ar y Ffrynt – roedd hi wedi rhoi’r llun i un o’r Herefords, a gafodd ei ladd.  Mae dynion o Aberystwyth sydd yn Ffrainc yn cynnwys y brodyr Massey a’r brodyr Warrington.  Mae ymdrech ‘Arfau Rhyfel’ Aber wedi’i drefnu ar gyfer yr ail wythnos ym Mehefin, a bwriedir gwneud ymdrech arbennig, gyda Llanbadarn yn penderfynu ymuno ag Aberystwyth.

Mae llun o’r Swyddog o Landre, Lefftenant David Rees yn ymddangos yn y papur newydd ac mae’r Llongwyr John William Davies ac A.B.J.J. Davies o’r  Borth yn dod adref ar ymweliad am y tro cyntaf ers i’r rhyfel ddechrau.

Mae Mrs Davies, The Eagle, wedi derbyn cerdyn post oddi wrth yr Is-gyrnol Cole-Hamilton.

Mae ‘Llyfrau Bwyd’ yn esbonio trwy gyfrwng y Gymraeg y cyfarwyddiadau ynghylch lwfansau dogni ar gyfer pob math o fwydydd dan reoliadau’r Llywodraeth. (Mae’n debyg y bydd y taflenni swyddogol a anfonir allan i bob cartref yn Saesneg yn unig, ac yn ôl yr erthygl, byddant yn anodd i Gymry cyffredin eu deall)

Mae ‘Pawb yn Disgwyl’ yn gwneud sylwadau am y sefyllfa yn Ffrainc a Gwlad Belg – does dim byd o bwys mawr wedi digwydd yn ystod yr wythnos ddiwethaf, ac mae nifer yn gofyn pam fod y gelyn yn oedi cyhyd cyn ymosod eto.

Mae ‘Tir i’r Milwyr’ yn sôn am yr awdurdod a roddwyd i’r Bwrdd Amaeth i sicrhau 6000 o aceri i’r milwyr hynny sydd wedi’u rhyddhau o’r fyddin, ac sydd eisiau gweithio ar y tir.

Gosododd Pwyllgor Amaeth Sir Gâr hysbysiad brys yn y papur newydd ynghylch gwasanaeth milwrol, a’r trefniadau a wnaed rhwng y Weinyddiaeth Gwasanaeth Cenedlaethol a’r Bwrdd Amaeth.

Gelwir ar Fenywod Prydain i ddod i goginio i’r dynion sy’n amddiffyn y wlad, tra bod nifer o fenywod sydd wrthi’n cynhyrchu ‘Helmedau Tun’ yn cystadlu ymhlith ei gilydd i gymryd y gofal mwyaf yn ystod y broses gynhyrchu.

Sadly, 19 year old Private Ivor Jones of Devil’s Bridge has died of his wounds in France and Mrs Walters of Llandyssul receives official information that her son, Private J. Walters is missing. It is hoped that he is a prisoner of war.

For the second time, both Private Emrys Thomas and Private Idris Thomas of Penparke have been wounded, whilst Private E. Jenkins is in hospital in Plymouth having been wounded and gassed. He was picked up under heavy fire after lying nine hours on the battlefield.

The Aberystwyth fund for comforts for fighters  is quite exhausted and tickets are to be sold for the performance which will take place at the Coliseum on the 12th June. A young woman of the town has received an old photograph of herself from the Front –  she had given the photograph to one of the Herefords who was killed.  Aberystwyth men in France include the brothers Massey and the brothers Warrington. Aber’s ‘War Weapon’ effort has been arranged for the second week in July and a special effort is to be made with Llanbadarn deciding to join with Aberystwyth.

A picture of Llandre officer, First-lieutenant David Rees appears in the newspaper and both Seaman John William Davies and A.B. J.J. Davies of  Borth visit home for the first time since the outbreak of war.

Mrs Davies, The Eagle receives a postcard from L.C. Cole-Hamilton.

‘Llyfrau Bwyd’ (Food Books) explains through the medium of Welsh the instructions  regarding allowances or rations for all kinds of foods under Government regulations. (Apparently the official leaflets which will be sent out to every household will be in English only which, according to the article will be difficult for the ordinary Welsh person to understand)

‘Pawb yn Disgwyl’ (Everyone is Waiting) comments on the state of things in France and Belgium, – nothing of much importance has happened during the last week and many are wondering why the enemy has delayed so long before attacking again.

‘Tir i’r Milwyr’, (Land for Soldiers) comments on the authority given to the Agricultural Board to secure 6000 acres for those discharged soldiers who wish to work on the land.

The Cardiganshire Agricultural Committee place an urgent notice in the newspaper regarding  military service and the arrangements made between the Ministry of National Service and the Board of Agriculture.

The ‘Women of Britain’ are called to come and cook for the men who are defending the country whilst many women who work in the manufacture of ‘Tin Hats’ vie with each other in the care they take over each process of the production.

 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

24 Mai/May 1918

John Brinley Rees of Llandysul, aged 18. Ordinary Seaman, Royal Navy

25 Mai/May 1918

Samuel James Green of Aberystwyth,  aged 37. Private, Canadian Infantry

27 Mai/May 1918

Daniel Harold Jenkins of Llanon, aged 30. Guardsman, Welsh Guards

29 Mai/May 1918

Lewis Griffiths of Goginan, aged 35. Private, South Lancashire Regiment

30 Mai/May 1918

Evan Thomas Lewis of Prengwyn, aged 22. Private, South Wales Borderers

 

 

Wythnos/week 198: 17-23 Mai/May 1918

[English below]

 Newyddion cymysg a ddaw o dan y pennawd ‘Aberystwyth Heroes’ – marwolaeth y Preifat J.E. Jones, anafiadau niferus Is-gorporal T.H. Phillips, carcharu Rhingyll Albert Hughes a rhyddhau’r Cloddiwr James Lloyd o’r fyddin ag anrhydedd tra bod ei frawd, y Dirprwy Swyddog Cyflenwi D.H. Lloyd, yn dal yn y rhyfel. Cynhelir gwasanaeth yn Eglwys Sant Pawl, Aberystwyth er cof am Is-gorporal J.F. Parry a fu farw o’i anafiadau yn Ffrainc.

Mae carfan o bobl Tregaron yn bresennol yn angladd y diweddar Breifat Peter McElroy, yn ogystal â gŵyr sy’n gleifion yn yr ysbyty a’r staff yng nghwmni’r Brif Nyrs Meredith.

Yn Llanon clywir y newyddion da fod y bechgyn lleol a glwyfwyd yn dod yn ôl at eu hunain yn dda, a bod y bechgyn o Lambed yn India’n holliach hefyd.

Cynhelir cyngherddau er budd milwyr o Gwmystwyth a Llancynfelin – Preifat Richard Parry sydd wedi colli ei fraich, a’r Preifat Howel Pryse a saethwyd yn ei fraich gyda gwn peiriant.

Derbynia Mrs D.H. Davies o Aberteifi lythyr oddi wrth Gymdeithas y Llu Tiriogaethol i’w hysbysu y bydd ei thâl ymwahanu’n parhau er gwaethaf y ffaith bod ei gŵr, Rhingyll D.H. Davies, wedi mynd ar goll ar faes y gad.

Yn ei ddyddiadur mae’r Capten Gwilym James yn myfyrio ynghylch y ffaith fod tair blynedd wedi mynd heibio ers iddo lanio yn Ffrainc, ac mae’n meddwl tybed am faint o flynyddoedd y bydd yn rhaid iddo aros yno.

Mae’r Bwrdd Amaeth yn cyhoeddi y bydd dim llai na 30,000 o ddynion Gradd 1 ar gael i fynd o fyd amaeth i wasanaethu yn y fyddin erbyn 30 Mehefin.

‘Week by Week’ – nid yw Tribiwnlys Apêl Sir Aberteifi’n pwyso gormod am ateb i’r cwestiwn “What is the age of your employer?” wrth i Syr Lawrence Jenkins ddatgan “She is a lady”.

Ymhlith y materion yr ymdrinnir â hwy yn y golofn ‘Pell ac Agos’ mae penderfynoldeb yr Unol Daleithiau i ennill y Rhyfel, hunanlywodraeth i Gymru, carcharu dros gant o aelodau Sinn Fein, paratoadau’r Almaenwyr ar gyfer ymosodiad arall ar ffrynt y Gorllewin, a’r ffaith bod mwy o frwydro yn yr awyr.

Mixed fortunes are reported under the heading ‘Aberystwyth Heroes’: the death of Private J.E. Jones, multiple wounds suffered by Lance-Corporal T.H. Phillips, Sergeant Albert Hughes being a prisoner and the honourable discharge of Sapper James Lloyd whose brother, Q.M.S. D.H. Lloyd continues to be on active service. A memorial service to Lance Corporal J.F. Parry who has died of wounds in France is to be held at St. Paul’s, Aberystwyth.

The funeral of ex-Private Peter McElroy is attended by a representative gathering of the townspeople of Tregaron as well as men patients from the hospital and the staff in company with Sister Meredith.

Favourable news has been received in Llanon in that wounded local boys are making satisfactory progress whilst Lampeter boys in India are in good health.

Concerts are held for soldiers in Cwmystwyth and Llancynfelin – for Private Richard Parry who has had his arm amputated in the former village, and for Private Howel Pryse who was wounded in the arm by machine gun fire in the latter village.

Mrs D.H. Davies of Cardigan receives a letter from the Territorial Force Association informing her that her separation payment will continue despite her husband, Sergeant D.H. Davies, being reported missing in action.

Captain Gwilym James reflects in his diary that it has been three years since he landed in France and wonders for how many more years he is destined to be out there.

The Board of Agriculture announce that a definite number of 30.000 Grade 1 men are to be made available from agriculture for military service not later than 30th June.

‘Week by Week’ – the question ‘’What is the age of your employer’’ is not pressed at the Cardiganshire Appeal Tribunal as Sir Lawrence Jenkins exclaims ‘’She is a lady’’.

Amongst issues reported in ‘Pell ac Agos’ (Near and Far) are the United States’ determination to win the War; home rule for Wales; over 100 Sinn Fein members having been imprisoned; the German preparations for another offensive on the Western front, and increased fighting in the air.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

17 Mai/May 1918

Thomas Morgan of Aberporth, aged 55. Boatswain, Mercantile Marine

 

19 Mai/May 1918

William Morgan Lewis of Rhydlewis, aged 28. First Mate, Mercantile Marine

John Lewis Owen of Rhydlewis, aged 29. Master, Mercantile Marine

 

23 Mai/May 1918

John Williams of Llanfihangel, aged 39. Private, Royal Welch Fusiliers

David Idris Williams of Llechryd, aged 26. Lance Bombardier, Royal Field Artillery