Wythnos/week 268: 21-27 Medi/September 1919

[English below]

Cynhaliwyd angladd arwr rhyfel ym Mhontrhydfendigaid.  Gwelodd y cyn-filwr David Rowland Jones frwydro ffyrnig yn Ffrainc. Cafodd ei anafu a’i anfon i’r ysbyty. Cafwyd cymhlethdodau ac fe’i hanfonwyd adref o’r ysbyty. Yn drist, arweiniodd ei anafiadau ar ei farwolaeth yn dri deg tri mlwydd oed.

Ar nodyn hapusach, priododd Mr J Davies o Rydowen, a ddadfyddinwyd yn ddiweddar o’r Artileri Maes Brenhinol (RFA) Miss Evans o Fridfa Ffynnon-Llewelyn, ac yng Nghwm Rheidol, priododd y Gyrrwr James Evans, hefyd yn gyn-aelod o’r RFA Miss M.A. Davies, Dolgamlin.

Cynhaliwyd parti gardd ym Mharc Crosswood ar gyfer swyddogion Ail Sgwadron Llynges Prydain sydd ar ymweliad ag Aberystwyth.  Cyrhaeddodd gwesteion o bob rhan o’r Sir i gwrdd â’r swyddogion.  Ddydd Sadwrn chwaraewyd gêm bêl-droed yn Crosswood rhwng tîm oedd yn cynrychioli Cymrodyr y Rhyfel Mawr Aberystwyth a staff yr Arglwydd Lisburne.

Mae Maeres Aberteifi’n cydnabod yn ddiolchgar y £5 5s a dderbyniwyd oddi wrth bwyllgor y Dosbarth Dawnsio.

Derbyniwyd gohebiaeth yn rhoi gwybod bod dryll maes yn cael ei anfon i Landysul.

Yn ôl adroddiadau papurau newydd prynodd gynghorau sir 8,627 o aceri er mwyn adeiladu daliadau bach ar gyfer cyn-filwyr yn ystod yr wythnos yn diweddu Medi 27ain.

Bydd menywod Byddin y Tir yn cael eu dadfyddino’n swyddogol cyn diwedd y flwyddyn.  Yn ôl pob tebyg, disgwylir y bydd y mwyafrif ohonynt yn penderfynu aros ar y ffermydd.

Mae’r ‘Golofn Cymrodyr’ yn adrodd ar yr ymdrech a wnaed gan y Llywodraeth i sicrhau a chynnal llefydd i bob dyn anabl.  Anogir pob cyflogwr yn y Deyrnas Unedig sy’n cyflogi deg neu ragor o weithwyr i ymrwymo i gyflogi cymaint o gyn-filwyr anabl â phosib, i gyfrif am o leiaf 5 y cant o’r sefydliad cyfan, gan gynnwys dynion, merched ac ieuenctid.

Mae ‘Welcome Home’ gan Frederick Warren yn cyfarch yr amddiffynwyr dewr a ddychwelodd adref ac yn gweddïo dros y rhai na fydd yn dychwelyd ‘to this great land’.

A war hero’s funeral is held in Pontrhydfendigaid. Ex-soldier David Rowland Jones had seen severe fighting in France. Wounded, he was sent to hospital. Complications set in and he was discharged and came home. Sadly his illness ended fatally at the age of thirty-two years.

On a happier note recently demobilised from the Royal Field Artillery Mr J Davies of Rhydowen marries Miss Evans of Ffynnon-Llewelyn Stud Farm, whilst in Rheidol Valley Driver James Evans, formerly also of the RFA marries Miss M.A. Davies, Dolgamlin.

A garden party has been held at Crosswood Park for the officers of the Second Battle Squadron, which are on a visit to Aberystwyth. Guests arrived from all parts of the County to meet the officers. On Saturday a football match was played at Crosswood between a team representing Aberystwyth Comrades of the Great War and Lord Lisburne’s staff.

The Mayoress of Cardigan gratefully acknowledges the receipt of £5 5s. from the committee of the Dancing Class.

A communication has been received that a field gun is being forwarded to Llandyssul.

According to newspaper reports county councils have brought 8,627 acres for the purpose of small holdings for ex-servicemen in the week ending September 27th.

The women of the Land army will be disbanded officially before the end of the year. Apparently it is expected that a majority of them will decide to remain on the farms.

The ‘Comrades Column’ reports on the effort made by the Government to secure and maintain the complete absorption of all disabled men. Every employer in the United Kingdom who employs ten or more workers is urged to undertake to employ as many disabled ex-service men as possible, with a minimum of 5 per cent of his total establishment, including men, women and juveniles.

‘Welcome Home’ by Frederick Warren hails the brave defenders who have returned home and breathes a prayer for those who will not return to ‘this great land’.

Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy/Click on images to enlarge

 

Wythnos/Week 267: 14 – 20 Medi/September 1919

[English below]

‘In Memoriam’,- mae tad, mam a brawd Preifat Evan Lloyd Jones o Heol Eben, Aberteifi, a fu farw’n garcharor yn Yr Almaen yn ei golli’n fawr, ac mae brodyr a chwiorydd D. Morris Jones o Drefaesfach, Beulah, a fu farw yn Transvaal, yn cofio amdano.

Mae Syr Marteine a‘r Fonesig Lloyd, Bronwydd wedi dychwelyd o Ffrainc ar ôl ymweld â’r man lle claddwyd Lefftenant Kemes Lloyd, a fu farw yn y Somme yn 1916.

Yn Aberystwyth, cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol o gangen leol y Ffederasiwn o Filwyr a Ryddhawyd, pan arolygwyd y gwaith a wnaed ers ei ffurfio.  Mae yna anawsterau o ran cael llety addas i fyfyrwyr gwrywaidd o ganlyniad i amgylchiadau arbennig yn sgil y rhyfel.  Mae Maer Aberystwyth wedi derbyn telegram oddi wrth yr Is-lyngesydd Leveson yn canmol y lletygarwch hael a dderbyniodd y sgwadron.   Mae Cymrodyr y Rhyfel Mawr wedi penderfynu peidio â chymryd unrhyw gamau i atal dynion y rheilffyrdd rhag cael eu gofynion haeddiannol wedi’u diwallu.

Mae Pwyllgor ‘Ein Bechgyn Ni’ Llangoedmor a Llechryd wedi dosbarthu’r holl arian wrth gefn, sef £650 ymhlith 83 aelod o’r lluoedd rhyfel mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhaliwyd yn Neuadd y Dref, Aberteifi.

Mae newidiadau a wnaed o ran rhoddion ariannol sy’n daladwy i gyn-filwyr sy’n ddi-waith a gweddwon a gwarcheidwaid plant cyn-filwyr wedi’u cyhoeddi yn y papurau newydd.

Yn Aberystwyth eto, cafodd Henry Seymour Davies, gŵr ifanc mewn lifrau, ei roi yn y ddalfa ar gyhuddiad o ladrata, a chafodd James David Good, gwas yng Ngwesty Queens, ei alw gerbron y Prif Gwnstabl ar gyhuddiad o ddwyn tair potel o win a phâr o esgidiau trymion.  Am na ellid profi bod y diffynnydd, a wnaeth enw da iddo’i hun yn y rhyfel, wedi cymryd yr esgidiau, a’i fod dan ddylanwad y ddiod feddwol, cafodd y ddau gyhuddiad eu gollwng.

Mae Mr Lloyd George wedi anfon llythyr at reolwyr sinemâu’r sir yn mynegi ei ddiolch diffuant am eu hymdrechion i helpu’r Llywodraeth yn ystod y rhyfel.

Adroddir bod nifer o ysgolion meddygaeth Llundain wedi agor eu drysau i fenywod, a chynyddodd nifer y myfyrwyr meddygol benywaidd yn sylweddol yn ystod y rhyfel.

‘In Memoriam’,- Private Evan Lloyd Jones of Eben’s Lane, Cardigan who died a prisoner in Germany is sadly missed by father, mother and brother and  D.Morris Jones of Trefaesfach, Beulah who died in Transvaal is  remembered by his siblings.

Sir Marteine and Lady Lloyd, Bronwydd have returned from France having visited the burial spot of Lieutenant Kemes Lloyd who was killed on the Somme in 1916.

In Aberystwyth the local branch of the Federation of Discharged Soldiers has had a general meeting when the work undertaken since its formation is surveyed. Difficulties are experienced in securing suitable lodgings for men students owing to special circumstances as a result of the war. The Mayor of Aberystwyth has received a telegram from Vice-Admiral Leveson praising the lavish hospitality received by the Squadron.   The Comrades of the Great War have decided that they will take no action to prevent the railwaymen achieving their just demands.

The Llangoedmore and Llechryd ‘Our Boys’ Committee has distributed the total funds in hand of £650 among 83 members of the fighting forces at a public meeting held at the Guildhall, Cardigan.

Modifications which have been made with regard to out-of-work donations payable to ex-service men and the widows and guardians of the children of deceased ex-service men are published in the newspapers.

At Aberystwyth again, Henry Seymour Davies a young man in khaki, has been brought up on remand charged with stealing, whilst James David Good, boots at the Queen’s Hotel has been summoned by the Chief Constable with having stolen three bottles of wine and a pair of boots. As it could not be proven that the defendant, who has a good war record, had taken the boots and that he was under the influence of drink both cases were dismissed.

Mr Lloyd George has sent a letter to the different cinema managers of the country expressing his sincere appreciation of their efforts to help the Government during the war.

It is reported that many of the London schools of medicine have opened their doors to women, the number of women medical students increased rapidly during the war.

Cliciwch ar y lluniau isod i’w gwneud yn fwy/Click on images below to enlarge

 

 

Wythnosau/weeks 265 & 266: 31 Awst/August – 13 Medi/ September 1919

[English below]

Mae eu perthnasau yn cofio W.T. Jones, Ffordd Pwllhobi, y Gynnwr W.D. Stephens o Lundain, Tom Davies o’r Borth a Derick Richardes o Aberystwyth.

Mae’r Gynnwr William Jones wedi cyrraedd adref ym Mhontarfynach tra bod y Preifat John Meredith o Ddyffryn Rheidol wedi’i ryddhau oherwydd cyflwr ei iechyd. Mae’r Preifat R.P. Llewelyn a’r signalwr T.R. Jones o’r Borth wedi cael eu dadfyddino. Yn y cyfamser cynhelir cyngerdd croeso’n ôl yn Llandysul i J. Davies, Tom Jones a Johnny Evans.

Mae Dr D Lloyd Davies o Aberteifi wedi’i benodi yn Swyddog Meddygol Ardal a Brechwr Cyhoeddus ar gyfer Ardal Rhif 1 Undeb Aberteifi. Gwasanaethodd yng Nghorfflu Meddygol Brenhinol y Fyddin yn Ffrainc ar flaen y gad am 12 mis fel Swyddog Cludwr Elorwely i’r 97ain Ambiwlans Maes, a Swyddog Meddygol i’r 20th King’s Liverpool Regiment.

Yn Llandygwydd bydd Cronfa ‘Ein Bechgyn a’n Dibynyddion’ y Plwyf yn cael ei dosbarthu cyn bo hir wrth i’r Bwrdd Addysg ddelio â cheisiadau am grantiau addysgol ar gyfer cyn-filwyr ar gyfradd o fwy na 100 y dydd.

Yn ‘Gair y Gweinidog Rhyfel’ dywedir bod Mr Churchill wedi dweud nad yw cynllun y Llywodraeth i ddod â holl filwyr Prydain yn ôl o Rwsia cyn y gaeaf wedi newid.

Mae llythyr yn apelio am gymorth i alluogi Syr Arthur Pearson i barhau â’i ymdrechion dros Filwyr a Sifiliaid Dall wedi’i ysgrifennu gan Mr G.H. Hodges ac wedi’i argraffu yn y papur newydd.

Mae Battle Squadron Ei Fawrhydi yn ymweld ag Aberystwyth ac mae rheilffordd y Great Western yn rhedeg trenau arbennig ar gyfer yr achlysur.

Ac yn olaf, cafodd dyn o Aberystwyth, William Jones, Mason fel arall, ei ddwyn i fyny tra’n aros ei brawf yn y ddalfa ar y 23ain yng Nghastell Caerwysg. Roedd heddlu Aberteifi wedi cyhoeddi gwŷs am wasanaeth ar y cyhuddedig, a gyhuddwyd o adael ei wraig, Lizzie Jones yn gyhuddadwy i Ddeddf y Tlodion.

W.T. Jones, Pwllhobi-road, Gunner W.D. Stephens of London, Tom Davies of Borth and Derick Richardes of Aberystwyth are remembered by their relatives.

Gunner William Jones has arrived home at Devil’s Bridge whilst Private John Meredith of Rheidol valley has been discharged owing to the state of his health. Private R.P. Llewelyn and signaller T.R. Jones  of Borth have been demobilised. Meanwhile a reception concert is held in Llandyssul for J. Davies, Tom Jones and Johnny Evans.

Dr D Lloyd Davies of Cardigan has been appointed District Medical Officer and Public Vaccinator for the No1 District of the Cardigan Union. He served in the Royal Army Medical Corps in France in the front line for 12 months acting as Stretcher Bearer Officer to the 97th Field Ambulance, and Medical Officer to the 20th King’s Liverpool Regiment.

In Llandygwydd the ‘Our Boys and Dependents’ Parish Fund is soon to be distributed whilst applications for  educational grants for ex-service men are being dealt with at the rate of more than 100 a day by the Board of Education.

In ‘Gair y Gweinidog Rhyfel’ (‘The Word of the War Minister’) it is reported that Mr Churchill has said that the Government’s plan to bring back all British soldiers from Russia before winter has not changed.

A letter appealing for help to enable Sir Arthur Pearson to continue his efforts for Blinded Soldiers and Civilians is written by Mr G.H. Hodges and printed in the newspaper.

H.M. Battle Squadron visits Aberystwyth and the Great Western railway runs special trains for the occasion.

And lastly demobilised Aberystwyth man William Jones, otherwise Mason, was brought up on remand on the 23rd at the Castle of Exeter. The Cardigan police had issued a summons for service on the accused, who was charged with leaving his wife, Lizzie Jones chargeable to the Poor Law.

Cliciwch ar y lluniau isod i’w gwneud yn fwy/Click on images below to enlarge

 

 

 

Wythnosau/weeks 263 & 264: 16-30 Awst/August 1919

[English below]

Mae hysbysiadau coffa pellach yn ymddangos yn y papurau newydd ac erbyn hyn tybir yn swyddogol bod y Preifat Charles Mitchell, dwy ar hugain oed, wedi ei ladd ar ôl sôn ei fod ar goll yn Ffrainc ar noson yr 11-12 Ebrill, 1918.

Mae P.C. Thomas a Mrs Young o Landysul wedi derbyn sgrôl o bencadlys y Gwarchodlu Cymreig fel cofeb i’w mab 21 oed, y Preifat Albert E Young a syrthiodd ar faes y gad ym mis Gorffennaf 1916 ar y Somme.

Ceir llawer o lawenydd o hyd wrth i filwyr a morwyr ddychwelyd yn ddiogel. Mae Mr David Davies wedi dychwelyd i Bontarfynach a chynhelir cyngerdd yn Nhaliesin ar gyfer y Preifat Joel Jenkins a’r Corporal Lewis Pugh. Cynhelir cyngerdd arall yn Llanafan i groesawu’r Preifat Frank Drewery a’r Mecanydd Awyr W.D. Jones adref. Mae’r Preifat Dick Davies o’r Borth wedi cael ei ddadfyddino tra bod y Gynnwr George Short, y Lefftenant Luther Evans a’r Preifat Richard Hughes o Geinewydd gartref ar seibiant. Mae bataliynau’r milwyr ifanc o Gymru a oedd yn rhan o’r Fyddin Feddiannol ar y Rhein wedi cyrraedd Iwerddon.

Mae 120 o forwyr a milwyr Llanbadarn Fawr a Chomins-coch wedi mynychu cinio a roddwyd er anrhydedd iddynt ym Mwyty Fellowes, Rhodfa’r Gogledd tra rhoddir te buddugoliaeth i blant pentref Penparcau.

Mae’r Corporal D.A. Hughes o Aberystwyth wedi cael ei ddyrchafu i ringyll tra bod y Cyn-ynnwr Evan David Morgan o Gwm Rheidol wedi’i benodi’n gynorthwyydd i ddynion yn y County Asylum, Manceinion.

Gwneir ceisiadau am dir i Bwyllgor y Tyddynnod ar gyfer Undeb Aberystwyth tra bod y cynllun ar gyfer hyfforddi milwyr fel ysgolfeistri wedi cael cryn lwyddiant.

Mae’r rheolau o ran sut yr eir ati i ryddhau milwyr o’r Fyddin wedi’u hargraffu yng ngholofn ‘Comrades of the Great War’.

Mae Margaret Jones a’r Preifat David Thomas wedi cael eu rhwymo am gael £22 5s 6d trwy dwyll gan y Pwyllgor Pensiynau Rhyfel Lleol.

Mae Maeres Aberteifi wedi talu’r gwir enillion o £ 42 1s 9d a godwyd mewn cyngerdd ar gyfer cofebion yr arwyr cwympiedig a gynhaliwyd yn y Pafiliwn i’r banc, tra yn Llanbedr Pont Steffan penderfynwyd rhoi’r gweddill o £18 a oedd wrth gefn o’r dathliadau heddwch tuag at y Gronfa Goffa. Fodd bynnag yn Llandysul mae hyrwyddwyr y mudiad i godi’r Neuadd Goffa yn cael eu beirniadu am eu diffyg brwdfrydedd o ran codi arian.

Mae Maer Aberystwyth wedi derbyn hysbysiad swyddogol mewn perthynas ag ymweliad pedair llong ryfel rhwng 20 Medi a 24 Medi.

Ysgrifennwyd ‘Penillion’ gan Miriam Davies ar achlysur dychweliad tri mab Mr a Mrs Jones, Pen-parc o Ffrainc.

Mae ‘Cwrs y Byd’ yn gwneud sylwadau ar y newyddion cyson o Rwsia, y sefyllfa fewnol yn yr Almaen a’r ffaith bod Awstria wedi derbyn amodau’r heddwch yn anfodlon.

Further memoriam notices appear in the newspapers and twenty two year old Private Charles Mitchell is now officially presumed killed having been reported missing in France on the night of the 11th-12th April, 1918.

P.C. Thomas and Mrs Young of Llandyssul have received a scroll from the depot of the Welsh Guards as a memorial to their 21 year old son, Private Albert E. Young who fell in action in July 1916 on the Somme.

There continues to be much rejoicing in the safe return of soldiers and sailors. Mr David Davies has returned to Devil’s Bridge and a concert is held in Taliesin for Private Joel Jenkins and Corporal Lewis Pugh. Another concert is held in Llanafan to welcome home Private Frank Drewery  and Air Mechanic W.D. Jones. Private Dick Davies of Borth has been demobilised whilst home on leave are Gunner George Short, Lieutenant Luther Evans and Private Richard Hughes of New Quay. The battalions of the young Welsh soldiers who formed part of the Army or Occupation on the Rhine have arrived in Ireland.

120 sailors and soldiers of Llanbadarn Fawr and Commins Coch have attended a dinner given in their honour at Fellowes Restaurant, North Parade whilst a victory tea is given to the children of Penparke village.

Corporal D.A. Hughes of Aberystwyth has been promoted sergeant whilst Ex-Gunner Evan David Morgan of Rheidol Valley has been appointed male attendant at the County Asylum, Manchester.

Applications for land are made to the Small Holdings Committee for Aberystwyth Union whilst the scheme for training soldiers as schoolmasters has achieved considerable success.

The rules on which release from the Army is now to proceed is printed in the ‘Comrades of the Great War’ column.

Margaret Jones and Private David Thomas have been bound over for obtaining by means of false pretences £22 5s 6d from the Local War Pensions Committee.

The Mayoress of Cardigan has paid the net proceeds of £42 1s 9d raised at a concert for the fallen heroes’ memorials held at the Pavilion  into the bank, whilst in Lampeter  it has been decided to give the £18 balance which remained in hand from the peace celebrations towards the Memorial Fund. However, in Llandyssul the promoters of the movement to erect the Memorial Hall are criticised for their lack of zeal towards fund raising.

Official notification has been received by the Mayor of Aberystwyth with regard to the visit of four battleships from 20th September to 24th September.

Penillion (‘Verses’) is written by Miriam Davies on the occasion of the return of the three sons of Mr and Mrs Jones, Penparc from France.

Cwrs y Byd (‘The Course of the World’), comments on the continuing news from Russia,  the internal situation in Germany and the reluctant acceptance of the conditions of peace by Austria.

Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy/Click on images to enlarge

Wythnosau 261 a 262: 2-15 Awst/ August 1919

[English below]

Mae Pwyllgor Pensiynau Sir Aberteifi yn cwrdd yn Aberystwyth a phenodir Mr E Ceirio Jones yn glerc ariannol. Mae’r Ysgrifennydd yn dweud bod 1069 o ddynion wedi’u dadfyddino ar gofrestr y Pwyllgor ar ddiwedd mis Gorffennaf.

Dyfarnwyd 5400 o grantiau i gyn-filwyr gan y Bwrdd Addysg. Ymdrinnir â cheisiadau sy’n parhau i gael eu derbyn ar gyfradd o fwy na 200 y dydd. Mae’r Bwrdd Amaeth a Physgodfeydd wedi gwneud cyhoeddiad ynghylch cynlluniau’r Llywodraeth mewn perthynas ag Addysg Uwch a hyfforddi cyn-filwyr oedd yn swyddogion.

Mae ‘Lleihau’r Fyddin’ yn gwneud sylwadau ar y penderfyniad a gymerwyd gan yr awdurdodau i ostwng y Fyddin yn yr Almaen i oddeutu pedair neu bum mil.  Bydd hyn yn dod â llawenydd i lawer o gartrefi a hefyd yn lleddfu’r baich ariannol ar y wlad hon.

Gwelir eisiau’r Is-lefftenant Robert Humphrey o Aberystwyth a laddwyd wrth ymladd yn Ffrainc ym mis Awst 1918 gan ei wraig alarus, tra bod y Preifat Job Evans a laddwyd hefyd ar faes y gad ym mis Awst 1918 yn cael ei gofio gan ei deulu cariadus yn Llanafan.

Mae angladd llyngesol yr anelwr gynnau William James yn digwydd ym mynwent Aberystwyth. Yn ôl yr adroddiad yn y Cambrian News cafodd ei ryddhau ym mis Chwefror oherwydd afiechyd a’r gobaith oedd y byddai’n gwella. Fodd bynnag, daeth yn amlwg yn fuan fod gwasanaethu mewn hinsawdd dramor wedi tanseilio ei gyfansoddiad yn llwyr.

Ar nodyn hapusach cynhelir te parti croeso ac adloniant i’r Preifat Stanley Jones yn Bow Street tra rhoddir cyngerdd croeso i’r Preifat Jacob Griffiths ym Mhenybryn.

Mae’r Arloeswr J.M. Davies yn cael ei groesawu adref yn Aberystwyth ac mae enw’r Prif Nyrs J.A. Miller, nyrs ardal yn y fwrdeistref, wedi cael ei ddwyn i sylw’r Ysgrifennydd Gwladol dros Ryfel. Gwasanaethodd y Prif Nyrs Miller fel nyrs yn Ysbyty’r Groes Goch yn Aberystwyth trwy gydol y rhyfel.

Mae Henry Syms a ddychwelodd o’r fyddin ym mis Chwefror wedi cael ei wysio gan ei wraig, Annie am greulondeb parhaus. Yn ôl yr adroddiad ni all hi fyw gydag ef naill ai pan oedd yn sobr neu’n feddw.

Mae David Griffiths, ar ôl cael ei ddadfyddino, yn hysbysebu ei fod bellach yn gallu gwneud unrhyw waith coed/saer.

Canmolir y Preifat George Davies o Aberteifi yn fawr am ei farchwriaeth wrth ennill ym mabolgampau’r Fyddin yng Nghwlen. Mae ef a’i frawd, Benjamin wedi gweld llawer o ymladd caled gyda’r gelyn ar ôl gadael yr aredig yn wirfoddol ar alwad eu gwlad.

The Cardiganshire Pensions Committee meet at Aberystwyth and Mr E. Ceirio Jones is appointed financial clerk. The Secretary reports that at the end of July there were 1069 discharged and demobilised men on the Committee’s register.

5400 grants have been awarded to ex-service men by the Board of Education. Applications continue to be received and are being dealt with at the rate of more than 200 a day. The Board of Agriculture and Fisheries have made an announcement regarding the Government schemes with regard to Higher Education and training of ex-Service Officers.

‘Lleihau’r Fyddin’ (‘Decreasing the Army’) comments on the decision taken by the authorities to decrease the Army in Germany to around four or five thousand. This will bring joy to many a home and also relieve the financial burden on this country.

Second-lieutenant Robert Humphrey of Aberystwyth who was killed in action in France in August 1918 is sadly missed by his sorrowing wife, whilst Private Job Evans who was also killed in action in August 1918 is ever remembered by his loving family in Llanafan.

The naval funeral of gunlayer William James takes place at Aberystwyth cemetery. According to the report in the Cambrian News he was discharged in February owing to ill health and it was hoped that he would make a recovery. However, it soon became evident that service in a foreign climate had completely undermined his constitution.

On a happier note, a reception tea party and entertainment is held to Private Stanley Jones at Bow Street whilst a reception concert is given to Private Jacob Griffiths in Penybryn.

Pioneer J.M. Davies is welcomed home in Aberystwyth and the name of Sister J.A. Miller, a district nurse in the borough, has been brought to the attention of the Secretary of State for War. Sister Miller served as nurse at Aberystwyth Red Cross Hospital throughout the war.

Henry Syms who returned from the army in February has been summoned by his wife, Annie for persistent cruelty. According to the report she cannot live with him either when he was sober or drunk.

David Griffiths having been demobilised advertises that he is now able to execute any carpentry or joinery work.

Private George Davies of Cardigan is highly complimented for his horsemanship winning in the Army sports at Cologne. He and his brother, Benjamin have seen much heavy fighting with the enemy having left the plough voluntarily at their country’s call.

Cliciwch ar y lluniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge