Wythnos/Week 22: 29 Rhagfyr/December 1914-4 Ionawr/January 1915

[English below]

Mae plant Llanbedr Pont Steffan wedi casglu £1 tuag at Gronfa Plant Amddifad Gwlad Belg, ac yn y ‘Cardigan and Tivyside’ ceir rhestr o wŷr Castellnewydd Emlyn a’r cyffiniau sy’n gwasanaethu eu gwlad.  Mae’r arwydd ‘Not at Home’ yn rhan o gasgliad John Alaska Davies a gedwir yn Archifdy Ceredigion, a chyhoeddwyd ‘Christmas, 1914’ gan Eos Merwydd yn hwn, rhifyn Rhagfyr 25 o’r Cardigan and Tivyside.

Children in Lampeter have collected £1 towards the Belgian Orphan Fund and the men of Newcastle-Emlyn area who are serving their country are listed in the ‘Cardigan and Tivyside’.  The ‘Not at Home’ sign is to be found in the ‘John Alaska Davies collection’ held in Ceredigion Archives, and ‘Christmas, 1914’ by Eos Merwydd is published in this, the December 25th edition of the Cardigan and Tivyside.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

1 Ionawr / January 1915

Thomas William Walters, aged 38. Buried in Cardigan. Private, Welsh Regiment.

Wythnos/Week 21: 22-28 Rhagfyr/December 1914

[English below]

Mae’r Cardigan and Tivyside Advertiser yn cynnwys llai nag arfer o newyddion am y rhyfel, ond ceir sôn eto am Is-gapten Kemes a’r gath.  Cost y rhyfel hyd yn hyn yw’r swm aruthrol o £140,000,000. Yn y cyfamser, ceir honiad o encilio yn Llandysul ac anafwyd y Preifat Tudor S. Jones ar faes y gad.

Less war news than usual in the Cardigan and Tivyside Advertiser but yet another mention of Capt. Kemes and the cat. The cost of the war up to date is a staggering £140,000,000. Meanwhile in Llandyssul there is an alleged desertion and Private Tudor S. Jones has been wounded at the front.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Wythnos/Week 20: 15-21 Rhagfyr/December 1914

[English below]

Disgwylir y garfan gyntaf o filwyr i ddod am hyfforddiant yn Aberystwyth. Ceir mwy o newyddion am Is-gapten Lloyd o Fronwydd – y tro hwn ar ôl iddo gael ei achub gan gath!  Anfonir telegram arall ynglŷn â marwolaeth milwr ar gam i deulu ym Mhentre-cwrt.  Anogwyd bechgyn a merched ifanc i ddod i adnabod eu cyd-ddisgyblion o Wlad Belg mewn adroddiad am ddiwrnod gwobrwyo blynyddol Ysgol Ramadeg Ardwyn.

Aberystwyth is awaiting the first contingent of troops for training. Lieutenant Lloyd of Bronwydd is in the news again- this time in relation to his having been saved by a cat!  Another telegram of a soldier’s death is mistakenly sent to a Pentrecourt family.  Young boys and girls were encouraged to make acquaintances with their Belgian counterparts in the Ardwyn Grammar school’s annual speech day report.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Casualties

19 Rhagfyr / December 1914

Evan Lloyd of Llanddewi Brefi, aged 40.  Died at Cardiff.  Private, Welsh Regiment.

Wythnos/Week 19: 8-14 Rhagfyr/December 1914

[English below]

Cynhaliwyd cyngerdd yng Nghastellnewydd Emlyn i godi arian at gronfa’r rhyfel, a chafodd pawb fodd i fyw, gan gynnwys y ffoaduriaid o Wlad Belg. Mae eitemau am y rhyfel yn cynnwys mwy o hanesion am y ffoaduriaid o Wlad Belg, yn ogystal ag ymdrechion Meistr Gwynne James i godi arian ar gyfer plant amddifad y wlad honno.   Gwnaethpwyd ymdrech i anfon sigaréts ddydd Nadolig at bob morwr a milwr oedd wedi’u hanafu.  Copi o glawr blaen y gyfrol wladgarol Chappel edition of the National Anthems of the Allies a gedwir yn Archifdy Ceredigion.

A concert was held in Newcastle Emlyn in aid of the war fund which was enjoyed by all including the Belgian refugees. War items include more accounts of the Belgians including the endeavors of Master Gwynne James to raise funds for the Belgian Orphans.  Efforts made to send smokes to every wounded sailor and soldier for Christmas day.  Front cover of the patriotic Chappel edition of the National Anthems of the Allies which is deposited at Ceredigion Archives.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Wythnos/Week 18: 1-7 Rhagfyr/December 1914

[English below]

Daeth y Preifat Thomas Edwards, Aberporth yn ôl o’r rhyfel wedi’i anafu.  Nid oedd y Llywodraeth ond wedi codi digon o arian i gyllido’r rhyfel tan fis Gorffennaf y flwyddyn ganlynol.  Croesawyd 16 ffoadur o Wlad Belg yn Aberteifi.  Yn Llanbedr Pont Steffan, rhoddwyd caniatâd i ddisgyblion adael yr ysgol yn gynnar i gyfarch y Belgiaid wrth iddynt gyrraedd.

Private Thomas Edwards, Aberporth has returned injured from the war.  The Government has only raised enough money to fund the war until next July.  Cardigan welcomes 16 Belgian refugees into its midst.  In Lampeter, the schoolchildren were allowed to leave school early to see the arrival of the Belgians.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]