Wythnos/week 126: 29 Rhagfyr/December 1916- 4 Ionawr/January 1917

[English below]

Wythnos 126 o’r Rhyfel ac ‘rydym yn colli David Lewis, llanc 26 oed o Giliau Aeron ar ddiwedd yr hen flwyddyn ac yna Robert Jones o Aberystwyth sy’n marw o’i anafiadau ar ddydd Calan, 1917, a hefyd William Davies o Aberteifi, Royal Army Veterinary Corps.

Adre’ mae Prif Gwnstabl Heddlu’r Sir yn cyflwyno adroddiad ar gyfansoddiad presennol yr Heddlu. Nodwyd fod bron i fis cyfan o’u hamser wedi mynd i ddosbarthu a chasglu Cyfrifiad Amaethyddol y Sir.

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus ar nos Iau yr unfed ar hugain yn Aberarth i groesawi ‘nol Signalwr Jenkins sydd wedi treulio sawl mis yn gwasanaethu ar Fôr y Gogledd; Preifat Evans sy’n gwasanaethu gyda’r R.F.A. yn Suffolk; Is Gorpral Jenkins sydd gyda’r S.W.B. ym Mharc Kinmel.

Chwareir gêm pel droed yn Aberystwyth ar Ddydd Nadolig i godi arian ar gyfer cyflwyno moethau i’r milwyr lleol tra cynhelir dawns gwisg ffansi yn Ysbyty’r Groes Goch i ddiddanu’r bechgyn.

Ym mhellach i’r Gogledd cynhelir Cyfarfod Amrywiol ym Mhonterwyd ac y mae sawl llanc ifanc wedi taro adre am gyfnod.

Ni dderbyniwyd unrhyw newyddion drwg am ‘Our Boys’ yn Llanon. Yn ôl yr arfer cynhelir sawl Plygain ar Ddydd Nadolig.

Mae sawl llythyr i’w darllen. Yn y Cardigan and Tivyside mae Bertha Hurbrouck a’r teulu a Helene Vande  Welle yn dymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’w ffrindiau yn Aberteifi and yn datgan eu diolchgarwch iddynt.

Yn y Cambrian News mae ‘Economy’ yn ysgrifennu am 2 ddigwyddiad ynglŷn â’r ymarfer o ddiogelu ein cynnyrch a’n cyflenwadau yn ‘English Waste v German Thrift’. Yn y cyfamser mae Evan R. Davies,yn ei lythyr ‘Amaethyddiaeth a’r Fyddin’,o’r farn nad yw’r diwydiant amaeth erioed wedi bod mor bwysig ag yw ar hyn o bryd . Mae’n cwyno am yr amser a‘r arian sy’n cael ei wastraffu gan ffermwyr tra’n gorfod mynychu tribiwnlysoedd ac y mae’n annog pawb i hysbysu‘r Cyngor Lleol am unrhyw dir sydd ddim yn cael ei ddefnyddio yn gynhyrchiol.

Ar ddydd Mercher mae Alf Hunter yn ysgrifennu eto o Seaton Carew at J. Islan Jones. Mae Alf wedi bod yn brysur iawn yn ddiweddar, yn gweithio saith niwrnod yr wythnos a dwy noson. Dymuna Flwyddyn Newydd lewyrchus i J.Islan Jones gan obeithio y bydd gwell diweddglo i 1917 na’r un yma yn 1916.

Week 126 of the war and we lose 26 year old David Lewis of Ciliau Aeron at the end of the old year, and 37 year old Robert Jones of Aberystwyth who dies of his wounds on the first day of 1917, and William Davies of Cardigan, Royal Army Veterinary Corps.

At home the Chief Constable of the Cardiganshire Constabulary reports on the present disposition of the Force. Practically a whole month of the Force’s time  was taken up with the distribution and collection of an Agricultural Census of the County.

On the Thursday evening of the 21st a public meeting was held in Aberarth to welcome home Signaller Jenkins who has spent many a month on the North Sea; Private Evans who is at present serving with the R.F.A. in Suffolk; Lance Corporal Jenkins who is with the S.W.B. at Kinmel Park.

In Aberystwyth a football match is played on Christmas Day in order to raise funds to provide comforts for local soldiers whilst a fancy dress dance is held at the Red Cross Hospital for the entertainment of the boys.

Further North of the County a Miscellaneous Meeting is held at Ponterwyd and several young men have paid a visit home.

In Llanon no untoward news has been received regarding ‘Our Boys’. On Christmas Day the usual ‘Plygains’ are held.

There are quite a few letters to be read. In the Cardigan and Tivyside Advertiser Bertha Hurbrouck and family and Helene Vande Welle express their thanks to their Cardigan hosts and wish them a Happy Christmas and New Year.

In the Cambrian News ‘Economy’ writes of 2 incidents in regarding the exercise of saving our stores and supplies in ‘English Waste v German Thrift’. Meanwhile Evan R. Davies in his letter ‘Amaethyddiaeth a’r Fyddin’ is of the opinion that the agricultural industry has never been of greater importance than it is at present. He complains of the loss of time and money spent by farmers having to attend tribunals and urges everybody to inform their local councils of any land which is not in productive use.

On Wednesday Alf Hunter writes again from Seaton Carew to J. Islan Jones. He has been very busy of late as he has been working  seven days per week and two nights. He wishes J. Islan Jones a bright and prosperous New Year hoping that 1917 will have a brighter ending than that of 1916.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

30 Rhagfyr/December 1916

David Lewis of Ciliau Aeron, aged 26. Sapper, Royal Engineers

1 Ionawr/January 1917

Robert Jones of Aberystwyth, aged 37. Guardsman, Welsh Guards

William Davies of Cardigan. Sergeant, Royal Army Veterinary Corps

 

Wythnos/week 125: 22-28 Rhagfyr/December 1916

[English below]

Newyddion diflas o Landysul – bu farw Cyril Robinson, llanc 21 oed, o’r anafiadau a dderbyniodd yn y Somme. Cafwyd gwasanaeth coffa yn Aberystwyth i Preifat W.H. Jones a fu farw o dwymyn y cryd ar Ragfyr 1af.

Derbyniwyd y Groes Filwrol gan ddau ddyn â chysylltiadau â Sir Aberteifi,- Is-Gapten E.E. Thomas, cyn dderbynnydd arian ym manc Lloyds yn Aberteifi a Chapten Robert Neil sydd â chysylltiadau ag Aberystwyth.

Mae’r Cyd Bwyllgor Sefydlog yn derbyn mwy o geisiadau am drwyddedi . Daw’r rhain o Bwyllgor y Groes Goch yn Llanon; y Parch. TAP Davies, Ficer Llanychaearn; Mr E. J. Thomas, Cambrian House, Tregaron.

Ysgrifenna J. Islyn Jones i Preifat Tom Davies yn Ffrainc. Mae’n son am y tywydd gaeafol ac yn obeithiol bydd Tom yn derbyn y parsel a anfonodd ato yr wythnos flaenorol. Mae Gruffydd, brawd J. Islan Jones wedi listio ond nid oes newyddion arall o Gribyn. Mae wedyn yn cyfeirio at gais yr Almaen am heddwch ond nid yw’n credu fydd Lloegr yn cytuno i’r hyn fydd Yr Almaen yn debygol o ofyn amdano. Prin gall gredu fod heddwch yn agos.

Mae’r ‘Golofn Gymraeg’yn croesawu’r Ŵyl mewn barddoniaeth sy’n son am gyflwr y byd ac effaith y Rhyfel. Anogir pawb i fod yn llai gwastrafflyd dros yr Ŵyl ac i gofio am y bechgyn ar faes y gad.

Cyhoeddwyd bod Bathodynnau Rhyfel a thystysgrifau a roddwyd i ddynion di-grefft a lled-grefftus yn annilys a dylid eu trosglwyddo nol i’w cyflogwyr.

Sadly there is one loss recorded this week – that of 21 year old Cyril Robinson of Llandysul who has died of his wounds inflicted at the Somme. In Aberystwyth a memorial service is held for Private W.H. Jones who died from malarial fever on December 1st.

2 men with Cardiganshire connections have been awarded the Military Cross,- Lieutenant W.E. Thomas, formerly cashier at Lloyd’s Bank, Cardigan and Captain Robert Nevill who has connections with Aberystwyth.

Applications for permits are again received by the Standing Joint Committee. These are from the Red Cross Committee, Llanon; The Rev. T.E.P. Davies, Vicar of Llanychaiarn; Mr E.J. Thomas, Cambrian House, Tregaron.

J.Islan Jones writes to Private Tom Davies in France in which he mentions the wintry weather and hopes that Tom will receive the parcel he posted a week ago. J. Islan Jones’ brother, Gruffydd has enlisted but there is no news from Cribyn. He then comments on the Germany’s attempt at peace but believes England is not likely to agree to the terms which Germany will probably propose. He can scarcely believe that peace is imminent.

The ‘Y Golofn Gymraeg’ (the Welsh Column) greets Christmas in verse in which it proclaims that the blades of war continue to be crimson red  but the laws of the world are in the hands of the Lord. It continues with its message of peace and goodwill encouraging all to be less wasteful and to  celebrate Christmas in a simpler fashion than in previous times. The column ends with another verse which entreats all who celebrate Christmas in a peaceful Wales not to forget those men in the harsh battlefield.

War badges and certificates to unskilled and semi-skilled men are proclaimed invalid and are to be surrendered to employers.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

28 Rhagfyr/December 1916

Cyril Robinson of Llandysul, aged 21. Lance Sergeant, Welsh Regiment

 

Wythnos/Week 124: 15-21 Rhagfyr/December 1916

[English below]

Wythnos arall heb golledigion yn y Sir ond bydd gwasanaeth coffa i Preifat David Morgan Jones o Aberteifi yng nghapel Penybryn ar nos Sul. Lladdwyd Preifat Jones yn y Dardenelles ar Awst 10fed 1915.

Mae sawl llanc adre’ neu wedi bod adre’ yng Nghoedybryn yn ddiweddar, -pedwar ohonynt yn gwella o’u hanafiadau.

Mae Mr Llewellyn Jones o Aberaeron wedi ei anafu’n ddifrifol.

Ceir rhagor o luniau a gwybodaeth am leoliad y rhai hynny sydd wedi listio, tra adre’ mae Cadlywydd Ysbyty’r Groes Goch yn Aberystwyth yn apelio am gyfraniadau ar gyfer cinio Nadolig y dynion.

Hefyd, o dan hanes Aberystwyth gweler fod Corpral Howard Emery Smith yn priodi Miss Rosaline Maglona Jones, merch hynaf Mrs Jones, Gwesty’r Plough ac y mae Cyngor Tref Aberystwyth yn annog y Llywodraeth yn barchus, i gynyddu’r pensiwn Rhyfel.

Ysgrifenna T.W. Sefton i J. Islan Jones am ei brofiad yn ymweld a’r ffosydd dros ddeuddydd. Yn ôl Sefton, profodd King Winter i fod yn elyn dipyn mwy arswydus na’r Bosche.

Wrth i’r Nadolig agosau mae’r Gorchymyn i barchu seibiant Nadolig y milwyr yn galluogi yr un canran o filwyr a llynedd i dreulio’r Nadolig adre.

Another week of no recorded Cardiganshire losses but a memorial service for Private David Morgan Jones, Cardigan will be held at Penybryn Chapel on Sunday evening. Private Jones was killed in the Dardenelles on August 10th, 1915.

Quite a few ‘boys’ are, or have been at home in Coedybryn recently, four of whom are recovering from their wounds.

Mr Llewellyn Jones of Aberayron has been severely wounded.

Photographs continue to appear of those men who have enlisted and of their whereabouts, whilst at home the Commandant of the Red Cross Hospital at Aberystwyth appeals for gifts for the proposed Christmas dinner for the men.

Also under Aberystwyth is the news that Corporal Howard Emery Smith marries Miss Rosaline Maglona Jones, eldest daughter of Mrs Jones, Plough Hotel and the Aberystwyth Town Council respectfully urges the Government to consider increasing War pensions.

J. Islan Jones receives further communication from T.W. Sefton who, after a two day visit to the trenches mentions that ‘King Winter proved a much more formidable enemy than the Bosche’.

As Christmas approaches the Order respecting Christmas leave for soldiers enables the same proportion of soldiers to spend Christmas at home as last year.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Wythnos/week 123: 8-14 Rhagfyr/December 1916

[English below]

Mae’n dda cofnodi na fu unrhyw golledigion yn Sir Aberteifi yr wythnos yma ond parhau mae’r newyddion trist: cyhoeddwyd ffotograffau o Preifat William John Davies a laddwyd ar faes y gad, gan adael gweddw a thri o blant bach; hefyd Magnelwr D.J. Davies a laddwyd gyda tri ar ddeg o’i gwmni tra’n cysgu. Yn y Cardigan and Tivyside Advertiser cyhoeddir cerdd goffa i Gorpral George Bowen oddi wrth ei fam a’i frodyr a’i chwiorydd. Ceir hefyd nodyn coffa balch a chariadus i David Morris, llanc un ar bymtheg oed a gollodd ei fywyd tra’n gwasanaethu ei wlad ar yr H.M. Transport Canganian. Bydd ei angladd ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 9fed yn Beulah.

Newyddion o Aberystwyth lle cyhoeddir enwau 3 cyn aelod o Gorfflu Hyfforddi Swyddogion Aberystwyth ac mae’r Caplan D. Cynddelw Williams yn cael ei gymeradwyo am Fedal Urdd Gwasanaeth Nodedig am ei ddewrder yn Ffrainc. Mae angen gweithwyr heolydd o hyd yn Ffrainc. Nodir fod yr heolydd lleol mewn cyflwr gwael yn ogystal oherwydd anhawster dod o hyd i gerti a llafur.

Ar ddydd Llun cyfetholwyd Mrs Jones, Crugiau a Mrs Stapledon i Bwyllgor Amaethyddol y Rhyfel. Dyweddodd Mrs Jones byddai’n medru cynnig merched ar gyfer plannu tatws os byddai’r Bwrdd yn barod i roi’r hâd.

Ar Ddydd Iau, ymadawodd Miss Ethel Williams ag Aberystwyth i ddechrau ei swydd newydd fel fferyllydd yn Ysbyty Filwrol Herne Bay.

Derbynia’r Cydbwyllgor Sefydlog rhagor o geisiadau am drwyddedi ar gyfer achlysuron i hybu ymdrech y Rhyfel.

Bwriedir gwneud casgliad yn Ysbyty Ystwyth i wneud bywyd milwyr ychydig yn fwy cyfforddus – mae chwech ar hugain o ddynion o’r plwyf bach yma wedi ymuno a’r fyddin.

Bydd yna gyngerdd nos Galan ym Mhenbryn ar gyfer cronfa ‘Our Boys’ ac annogir disgyblion ysgol Blaenporth i gyfrannu tuag at Gymdeithas Cynilion y Rhyfel gan fod angen arian ar y Llywodraeth i ddod a’r Rhyfel i ben yn llwyddiannus.

Yn y cyfamser mae Capten John Williams o Aberporth wedi ei gymryd yn garcharor rhyfel gan y llong danfor a dorpidodd ei long yr SS Reapwell.

Mae Margaret Lloyd George yn gwneud apêl ar ran Cymdeithas Morwyr Prydeinig a Thramor ac y mae Mr J. Nugent Harris, Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas y Gyfundrefn Amaeth yn apelio am gydweithrediad rhwng y Llywodraeth a’r ffermwr.

Hysbyseb arall eto gan Rowntree’s Elect Cocoa,- rhif 9 o gyfres y ‘Women’s Workers’.

Happily, there are no Cardiganshire casualties recorded for this week but the sad news continues; photographs are published of Private William John Davies of Goginan who was killed in action and who leaves a widow and three young children; also of Bombardier D.J. Davies who was killed with thirteen of his company while asleep. In the Cardigan and Tivyside Advertiser a poem from the mother, sister and brothers of Corporal George Bowen of Cardigan is published in memoriam and a notice is placed in proud and loving memory of 16 year old David Morris who lost his life whilst serving his country on board H.M. Transport Canganian. His funeral is on Saturday, December 9th at Beulah.

News from Aberystwyth and the names of 3 men who were late members of the Aberystwyth Officers’ Training Corps are published whilst Aberystwyth chaplain, D. Cynddelw Williams is recommended for the D.S.O for his gallantry in France.

The call for roadmen for France continues. However, local roads are in bad repair due to the difficulty in securing carts and labour.

On Monday Mrs Jones, Crugiau and Mrs Stapledon were co-opted onto the War Agricultural Committee. Mrs Jones stated that she could provide women for planting potatoes if the Board provided the seed.

On Thursday Miss Ethel Williams left Aberystwyth for her new appointment as dispenser at the Herne Bay Military Hospital.

The Standing Joint Committee receive and consider further applications for permits which relate to the war effort.

In Ysbyty Ystwyth a collection is to be made towards comforts for soldiers,- twenty-six men from the small and sparsely populated parish have joined the colours.

A New Year’s Night concert will be held in Penbryn in aid of ’Our Boys’ fund and the school children of Blaenporth are encouraged to contribute to the War Savings Association as the Government needs money to bring the war to a successful end.

Meanwhile, Captain John Williams of Aberporth has been taken away as a prisoner of war by the submarine which torpedoed his ship, the SS Reapwell.

Margaret Lloyd George makes an appeal on behalf of the British and Foreign Sailors’ Society and Mr J. Nugent Harris, General Secretary of the Agricultural Organisation Society appeals for co-operation between the Government and the farmer.

Yet another advert is placed by Rowntree’s Elect Cocoa,- number 9 of the Women Workers’ Series.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Wythnos/week 122: 1-7 Rhagfyr/December 1916

[English below]

Gweler coffadwriaeth Is-gapten D.G.Owen yn y Cardigan and Tivyside. Yn ol Is-gyrnol F.T.H. Bernard nid oedd yr Is-gapten D.G.Owen wedi dod dros effaith ymgyrch Gallipoli.

Mwy o newyddion o Borth lle mae pwyllgor y ‘Christmas Pudding Fund’ yn paratoi anrhegion ar gyfer y saith deg bachgen sydd wedi ymuno â’r fyddin gan amgau arysgifau yn dymuno Nadolig Llawen i bob un ohonynt.

Hefyd yn Borth mae Mr a Mrs Jenkins yn derbyn y newyddion trist fod darnau o’r SS Cannangian wedi eu darganfod ger Montrose. Roedd Daniel, mab hynaf Mr a Mrs Jones yn brif beiriannydd ar y llong.

Ymysg y ffotograffau mae Mrs Loxdale a’i llanc-filwyr. Yn ol toriadau o bapurau Aberystwyth mae Mrs Loxdale o Castle Hill, Llanilar yn cyfathrebu yn rheolaidd gyda llawer sy’n ymladd dros eu gwlad.

Gweler cyfieithad o The Lonely Cross gan J.R. Williams. Darn o farddoniaeth sy’n cyfeirio at groes sydd wedi ei gorchuddio a mwsogl ac sy’n coffau y rhai a syrthiodd ar Faes-Rhyfel Fflandrys.

Mae Pwyllgor Adran Ddeheuol Prif Ffyrdd, Pontydd ac Adeiladau Cyhoeddus wedi cynnal cyfarfod arbennig i drafod cais y Swyddfa Ryfel am weithwyr medrus a phrofiadol i adeiladu a chynnal a chadw heolydd yn Ffrainc.

Derbyniwyd chwech o geisiadau am drwyddedau oddi wrth mudiadau a phersonau gan y Cyd Bwyllgor Sefydlog.

Hysbysa’r Cambrian News ei bod yn barod i gynhyrchu cardiau gwasanaethau coffa o dan ‘Something To Remember Him By’.

Ar nodyn ysgafnach hysbysa Rowntree’s fod ei cocoa yn gwneud byd o les i’r gweithiwr ffatri yn rhif 8 o gyfres y ‘Women Workers’.

The obituary of the late Lieutenant D.G. Owen is printed in the Cardigan and Tivyside Advertiser. According to Lieutenant Colonel F.T.H. Bernard, Lieutenant Owen had never seemed to get over the effects of the Gallipoli campaign.

More news from Borth where the Committee of the ‘Christmas Pudding Fund’ meet to prepare Christmas gifts for the seventy boys with the colours and enclose an inscription wishing them Xmas cheer.

Sadly, Mr and Mrs Jenkin Jones, Caradog, also of Borth have received news stating that wreckage of the SS Cannangian has been picked up off Montrose. Mr and Mrs Jones’ eldest son Daniel was chief engineer of the vessel.

Amongst the photographs are those of Mrs Loxdale and her soldier boys. According to the Aberystwyth clippings Mrs Loxdale of Castle Hill, Llanilar corresponds regularly with many who are serving their country.

The Lonely Cross has been translated into Welsh by J.R. Williams and is poem relating to a moss covered cross commemorating those who fell in Flanders Field.

The Main Roads, Bridges, and Public Buildings Committee for the southern division of the County have held a special meeting to discuss the War Office’s request for skilled and experienced workmen to construct and maintain roads in France.

Applications for permits from six societies and persons are received by the Standing Joint Committee.

The Cambrian News under ‘Something to Remember him by’ advertises that they are prepared to produce ‘Service Memorial Cards’.

On a lighter note, Rowntree’s advertise their cocoa as doing the factory worker a power of good in ‘Women Workers’ Series No. 8.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

1 Rhagfyr/December 1916

William Hazelby Jones of Princess Street, Aberystwyth, aged 39. Private, Welsh Regiment