Wythnos/week 178: 28 Rhagfyr/December 1917- 3 Ionawr/January 1918

[English below]

… Mae 1918 wedi dod ac o dan y pennawd ‘Ring in the New’ dywedir ‘the germ of peace is in the air’ gan sôn mai syniadau, ac nid grym, a fydd drechaf yn y pen draw – fel y gwelir o’r hyn sy’n digwydd yn Rwsia.

‘Y Tro Nesaf’ – yn Llith y Milwr sonnir bod raid rhoi mwy o sylw i ddatblygiadau gwyddonol pe byddai yno Ryfel arall. Y tro hwn nid oedd y wlad yn barod, ac nid oedd ganddi Fyddin – gŵyr pawb fod Byddin yn arf amhrisiadwy mewn Rhyfel! (mor amhrisiadwy i wlad adeg Rhyfel ag yw procer i wraig sydd am gael trefn ar ŵr anufudd!).

Mae’r Preifat T. Griffiths o Flaenporth yn ennill y Fedal Filwrol am ymlyniad mawr wrth ei ddyletswydd, ac yng Nghoed-y-bryn mae dau arwr lleol wedi cael y seibiant arferol o bedwar diwrnod ar ddeg. Y Preifat D. J. Davies yw’r arwr yn Llandysul, lle mae’n cael ei anrhydeddu â waled yn llawn nodau Trysorlys.

Tregaron – ceir mwy o sôn am alw Dr D Davies i’r fyddin (gweler wythnos 176) yn llyfr cofnodion Tloty’r Undeb yn Nhregaron. Roedd yr amser i ailystyried ei dynged wedi mynd heibio bellach, ac roedd y Clerc am wneud ymholiadau ynglŷn â sut i gyflawni gwaith Dr Davies tra byddai’n absennol.

Mae’r gohebu’n parhau ynglŷn â hawlio costau traul ar feiciau’r heddlu. Wrth gasglu gwybodaeth ar gyfer y Cyfrifiad ceffylau a gwartheg, mae pob swyddog wedi teithio rhwng tair a phedwar can milltir ar gyfartaledd.

Yn olaf yr wythnos hon, mae T. O. Thomas yn cyfansoddi’r gerdd ‘Atgof y Milwr’ am filwr rywle yn Ffrainc sy’n hiraethu am ei wlad a’i gartref.

…1918 has arrived and ‘Ring in the New’ comments that the ‘germ of peace is in the air’ and that ideas, not force will in the long run rule the world, – as can be seen at the present time in Russia.

‘Y Tro Nesaf’ (‘The Next Time’) – the soldier’s lesson puts forward ideas on how more attention must be paid to scientific development if there is ever another War. This time the country was unprepared and without an Army; everybody knows that an Army is an invaluable tool in a War! (as invaluable to a country during War as a poker is to the wife when her husband is unruly!).

Private T. Griffiths of Blaenporth wins the Military Medal for great devotion to duty whilst at Coedybryn two of their heroes have been granted the usual fourteen days’ furlough. In Llandyssul local hero, Private D. J. Davies is presented with a wallet of treasury notes.

Tregaron – further communication regarding the calling up of Dr D Davies (see week 176) is to be found in the Tregaron Union Workhouse minute book. It is now not possible to reconsider his case and the Clerk is to make enquiries as to how to discharge Dr Davies’ work in his absence.

Communications regarding the claim for wear and tear of police bicycles continue. The average mileage travelled by each constable in connection with obtaining the Census for horse and cattle is between three and four hundred miles.

Finally for this week T. O. Thomas writes the poem Atgof y Milwr (‘the soldier’s reminiscence’) in which the soldier, somewhere in France, yearns for his country and his home.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

28 Rhagfyr/December 1917

John Daniel Davies of Llangeitho, aged 28. Second Engineer, Mercantile Marine

Ionawr/January 1918

Daniel Owen of New Quay, aged 43. Captain. Mercantile Marine

Wythnos/week 177: 21- 27 Rhagfyr/December 1917

[English below]

Mae hi bron yn Nadolig, ond nid oes llawenydd i lawer o’r rhai hynny a enwir yn y Cardigan and Tivyside. Sonnir y ‘Roll of Honour’ am y meirw, y colledig a’r clwyfedig.

Clywir deg achos arall yn Nhribiwnlys Bwrdeistrefol Aberteifi – gwrthodir bron pob apêl, ond mae rhai’n cael eu hesgusodi am dri mis. Roedd Tribiwnlys Gwledig Aberteifi’n delio ag achosion eraill hefyd.

Dymunwyd Nadolig Llawen i ‘Tommy’ a ’Jack’ yn y golofn ‘Week by Week’ ac mae’n debyg bod y fest yn ffenestr siop ddillad Mr D.N. Lewis ar Stryd y Priordy yn werth ei gweld!

Anrhydeddir mwy o wŷr Aberteifi – enwir y Capten O.J. Jones a’r Morwr Alfonso Davies mewn adroddiadau.

Mae’r Adran Cynhyrchu Bwyd yn rhoi cryn sylw i’r bwyd a roddir i geffylau gwedd – y bwriad yw bwydo llai o geirch iddynt, a defnyddio pethau eraill y credir a fyddai’n ddigonol, fel eisin sil, india-corn a thriogl.

Yn Aberystwyth daw disgyblion yr Ysgol Wladol adref ag amlenni ar gyfer cyfraniadau at Gronfa’r Plant er Milwyr Dalledig.

Christmas is upon us but there is no seasonal joy for many of those mentioned in the Cardigan and Tivyside. Those who have lost their lives, the missing and the wounded are mentioned under the ‘Roll of Honour’.

A further 10 cases are heard at the Cardigan Borough tribunal, most appeals being either dismissed or exempted for 3 months. Cases were also dealt with at the Cardigan Rural Tribunal.

’Tommy’ and ‘Jack’ are wished a Happy Christmas in the ‘Week by Week’ column and a ‘marvellous vest’ is to be seen in the window of Mr D.N. Lewis , outfitter, Priory Street!

Cardigan men receive more honours: Captain O.J. Jones and Seaman Alfonso Davies are both ’mentioned in Despatches’.

Special attention is given to the feeding of the working horse by the Food Production Department,- the consumption of oats by horses is to be reduced and alternatives such as wheat bran, maize and molasses amongst other feeding-stuffs are considered satisfactory substitutes.

In Aberystwyth the pupils of the National School take home an envelope in which to place a contribution towards the Blinded Soldiers’ Children Fund.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

22 Rhagfyr / December 1917

Emlyn Mason Jones of Ponterwyd, aged 21. Gunner, Royal Garrison Artillery

25 Rhagfyr / December 1917

Isaac Evans Davies of Llanon, aged 21. Third Engineer, Mercantile Marine

Wythnos/week 176: 14-20 Rhagfyr/December 1917

[English below]

Yr wythnos hon mae’r Cardigan and Tivyside yn ymdrin ag amrywiaeth o bethau – y sôn ei bod yn debygol y caiff carcharorion rhyfel Almaenaidd eu rhyddhau i weithio ar ffermydd, y perygl o ryfel cartref yn Rwsia, ac wrth fwrw golwg ar y sefyllfa gartref, awgrymir mai anghydraddoldeb o ran dosbarthu bwyd sy’n golygu fod pobl yn gorfod aros mewn rhesi ar y strydoedd.

Yn y gerdd Nadolig Di-wledd erfynnir ar y rhai sydd ar ben eu digon i roi i bobl dlawd – hyd yn oed yng nghyfyngder y Rhyfel.

Cynhelir cyfarfod o Bwyllgor Bwrdeistref Aberystwyth, a phenderfynir y dylid aros tan ddiwedd y Rhyfel cyn cydnabod gwasanaeth clodwiw’r Is-gyrnol Lewis Pugh Evans, Gelli Angharad.

Mae Bwrdd Gwarcheidwaid Tregaron yn cwrdd eto, ac yn cytuno i wneud apêl arall i’r Pwyllgor Rhyfel fel y gall Dr David Davies barhau â’i waith presennol.

Cyfathrebu – mae’r Nadolig ar y gorwel a chaiff Nan a Margaret gerdyn post oddi wrth Gwil (Dr Gwilym James, y bu cryn sôn amdano yn yr wythnosau diwethaf) yn estyn cyfarchion R.C.E. IV a’r Staff, ac mae L. Terwyn Davies, Ysgrifennydd Anrhydeddus Sioe Farchnad Nadolig Llanbedr Pont Steffan, yn gofyn caniatâd i werthu tocynnau er mwyn codi arian at y Gronfa Leol er Milwyr a Morwyr.

This week the Cardigan and Tivyside comments on a variety of issues: ‘War Prisoners on Farms’ on the probable release of German prisoners of war for farming work; the prospect of civil war in Russia; and, at home, the inequality of food distribution being the root cause of street queues.

Nadolig Di-wledd (‘A non-celebratory Christmas’) is a poem which urges those who have plenty to give to the poor, even at this difficult time of War constrictions.

At a meeting of the Aberystwyth Borough Committee it is decided that recognition of Lt-Colonel Lewis Pugh Evans, Lovesgrove, great services is to be postponed until the end of the War.

Another meeting is held by the Tregaron Board of Guardians whereby further representation is to be made to the War Committee to allow Dr David Davies to remain in his present practice.

Communications: as Christmas approaches Nan and Margaret receive a postcard from Gwil (Dr Gwilym James as mentioned quite a few times in past weeks) expressing greetings from R.C.E. IV and Staff, and L. Terwyn Davies, the Honourable Secretary of the Lampeter Christmas Market Show, asks for permission to sell tickets in order to raise money for the local Soldiers and Sailors fund.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

 

Colledigion / Losses

 14 Rhagfyr / December 1917

Karl D. Anderson of Christiana, Norway. Buried in Llangrannog. Mercantile Marine

15 Rhagfyr / December 1917

Evan Philip Jones of Sarnau, aged 26. Second Mate, Mercantile Marine

Wythnos/week 175: 7-13 Rhagfyr/December 1917

[English below]

 Cyhoeddir cerddi Cofio’r Arwr, Penillion Hiraeth ac I Gadw’i Fedd yn Wyrdd a gyfansoddwyd er cof am y Preifat J. Evans o Langeitho, Herbert Lloyd, Roft Charl a William Thomas o Feulah.

Yn y ‘Roll of Honour’ diweddaraf cawn ddarllen y newyddion trist am farwolaeth y Preifat Edwin Gregory; cynnwys y llythyr a dderbyniodd Mrs Morgans (gweddw’r Preifat Johnny Morgan) oddi wrth yr Uwchgapten R.W. Picton Evans; a newyddion am y gŵyr wedi’u hanafu a’u lladd.

Yn ‘Llith y Cardi o Beersheba’ mae’r gohebydd yn sôn am ei brofiadau’n glanhau hen ffynhonnau a chloddio rhai newydd yn ardal Beersheba fel bod digon o ddŵr ar gyfer dwy Adran gyfan o farchogion. Yn ôl ‘Y Gwas Bach’ mae’r milwyr yn Syria yn brin o dri pheth – gorffwys, dŵr ac arian.

Sonnir eto am gyflwr y ffyrdd – y tro hwn yn y golofn ‘Week by Week’.

Aredig – mae Cyngor Tref Aberteifi yn trafod y mater o aredig caeau, a allai gyfyngu ar y cyflenwad llaeth.

Yng ngogledd y Sir caiff disgyblion Ysgol Wladol Aberystwyth brynhawn o wyliau i ddathlu bod milwyr Prydain wedi cipio Jerwsalem.

Cofio’r Arwr (‘Remembering the Hero’), Penillion Hiraeth (‘Poems of “Hiraeth”‘)  and I Gadw’i Fedd yn Wyrdd (‘To Keep His Grave Green’) are poems composed in memory of the fallen: Private J. Evans of Llangeitho, Herbert Lloyd, Roft Charl and William Thomas of Beulah.

The most recent ‘Roll of Honour’ conveys the sad news of the death of Private Edwin Gregory; the contents of the letter received by Mrs Morgans (the widow of Private Johnny Morgan) from Major R W Picton Evans; and news of those wounded or lost.

‘Llith y Cardi o Beersheba’ (the Cardi’s Lesson from Beersheba) describes his experiences cleaning old wells and digging new ones in the Beersheba area in order to provide water for two divisions of horsemen. According to ‘Y Gwas Bach’ 3 things are scarce for the soldier in Syria: rest, water and money.

The condition of the roads is again mentioned, this time in the ‘Week by Week’ column.

Ploughing, and Cardigan Town Council discuss the question of the ploughing up of land which would reduce the milk supply.

Further north of the County the pupils of the Aberystwyth National School are granted an afternoon’s holiday to celebrate the taking of Jerusalem by British troops.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

8 Rhagfyr/December 1917

William Foster of Cwmystwyth. Sergeant, South Wales Borderers

11 Rhagfyr/December 1917

James Rees of Llangoedmore, aged 29. Private, South Wales Borderers

Wythnos/week 174: 30 Tachwedd/November-6 Rhagfyr/December 1917

[English below]

Parhau y mae’r colledion – rhestrir un ar ddeg arall a fu farw’r wythnos hon. Yn y ‘Roll of Honour’ yn y Cardigan and Tivyside ceir llun o’r Preifat Johnny Morgan, Foundry Terrace, a laddwyd ar faes y gad, yn ogystal â thri arall a anafwyd.

Bu farw’r Capten Tudor Napier, hefyd o Aberteifi, yn Yarmouth. Mae dau o’i feibion hefyd oddi cartref, y naill gyda’r fyddin yn Ffrainc a’r llall ar y môr.

Mae’r Preifatiaid Herbert Jones a Francis Wrentmore o Landysul wedi’u rhyddhau o’r Fyddin, ac yn Henllan mae’r Preifat John Phillips yn cael cyflwyniad, tra bo’r Preifatiaid Levi Hughes a James Havard adref am seibiant.

Anogir cwsmeriaid Banc Lloyds i fuddsoddi mewn Bondiau Rhyfel, a cheir hysbyseb hefyd gan W. James a’i Feibion, Gwalia yn annog pobl: Help the Boys to Protect You By Providing the Money‘.

Ac yn olaf, mae’r Anelwr Bomiau J.W. Thomas yn anfon adroddiad o’i daith o Basra i Baghdad, gan ddisgrifio’i brofiad o ddilyn glannau Afon Tigris hyd at Trimulcherry.

The losses continue; another 11 are listed for this week. A picture of Private Johnny Morgan, Foundry Terrace who has been killed in action appears in the ‘Roll of Honour’ in the Cardigan and Tivyside  as well as 3 other soldiers who have been wounded.

Captain Tudor Napier, also of Cardigan, has died at Yarmouth. Two of his sons are away from home, one being on service in France and the other on the sea.

Privates Herbert Jones and Francis Wrentmore of Llandyssul have been discharged from the Army and in Henllan Private John Phillips is the recipient of a presentation whilst Private Levi Hughes and Private James Havard are home on leave.

Customers of Lloyds Bank Limited are encouraged to invest in National War Bonds and an advert is also placed by W. James & Sons, Gwalia urging people to ‘Help the Boys to Protect You By Providing the Money’.

And lastly, Bombardier J.W. Thomas sends home a report of his journey from Basra to Baghdad in which he describes his experience of travelling along the Tigris to Trimulcherry.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

30 Tachwedd / November 1917

David Evans of Devil’s Bridge, aged 27. Private, London Regiment

John Idwal Jones of Ystrad Meurig, aged 23. Private, Royal Fusiliers

Rees Jones of Tregaron, aged 31. Sapper, Royal Engineers

Gilbert Lewis Lloyd of Lampeter, St. David’s College. Second Lieutenant, London Regiment

1 Rhagfyr / December 1917

Thomas Newby of Lampeter, aged 38. Sergeant, Welsh Regiment

Fred Gaen of Troedyraur, aged 27, Tank Corps

2 Rhagfyr / December 1917

John David Jones of Tregaron, aged 32. Private, Machine Gun Corps

3 Rhagfyr / December 1917

Thomas George Davies, aged 24. Second Mate, Mercantile Marine

William Williams of Llanrhystud. Private, South Wales Borderers

5 Rhagfyr / December 1917

Thomas Arthur James of New Quay, aged 20. Private, London Regiment

6 Rhagfyr / December 1917

David Jenkins of Cribyn. Private, Welsh Regiment