Wythnos/week 153: 6-12 Gorffennaf/July 1917

[English below]

Mae llun o’r diweddar Breifat W.O. Thomas o Flaen-porth i’w weld yn y Cardigan and Tivyside.  Adroddwyd iddo gael ei ladd ar Grib Messines. Mae’r Preifat Llewellyn S. Lewis, un o bedwar o frodyr sydd yn y Lluoedd Arfog, bellach gartref yn 7 Rhes Teifi, Aberteifi ac mae’r is-gorpral Willie Griffiths, wedi cael Medaille Militaire gan Lywodraeth Ffrainc.

Cyrhaeddodd y Capten Evan Thomas Aberporth a’i griw Shields, yn ddiogel ar ôl i dorpido daro eu llong.

Ar 6 Gorffennaf daw tri o forwyr ar ymweliad ag ysgol Y Borth. Maent yn gyn ddisgyblion. Cafodd llong y morwyr ei tharo gan dorpido’n ddiweddar.

Mae J Islan Jones yn derbyn llythyr oddi wrth ei frawd Griff yn Dalhousie, India.

Mae Prif Gwnstabl Heddlu Sir Aberteifi yn cyflwyno adroddiad ynglŷn â chyflwr presennol y Llu a chopi o’r ffurflen sydd yn dangos nifer y rhai sydd wedi eu rhoi yng ngofal yr Awdurdod Milwrol o dan Ddeddf y Fyddin – Absenoldeb.

Dengys cofnodion Bwrdeistref Aberystwyth na fydd cais yr Is-gorpral W.G. Evans am gyfnod o absenoldeb yn cael ei ailystyried ac mae’r Henadur E.J. Davies, Cadeirydd Pwyllgor Isadran Ddeheuol y Priffyrdd, y Pontydd a’r Adeiladau Cyhoeddus yn adrodd ynghylch y bwriad i wneud cais i’r Bwrdd Ffyrdd am eu cymorth i geisio rhyddhau Watkin Davies gan y fyddin.

Hysbysiad i ffermwyr bod criwiau o ferched ar gael i wneud gwaith ar y ffermydd. Ceisiadau i Mrs Abel Jones, Rhydyfelin.

A photograph of the late Private W.O. Thomas of Blaenporth appears in the Cardigan and Tivyside. He was reported killed on the Messines Ridge. Private Llewellyn S. Lewis, one of four brothers serving, is now at home at 7 Tivy-terrace, Cardigan and Lance-Corporal Willie Griffiths has been awarded the Medaille Militaire by the French Government.

Captain Evan Thomas of Aberporth and his crew have arrived safe at Shields, their ship having been torpedoed.

On July 6th Borth school receives a visit from three seamen who are former pupils. The seamen’s ship had recently been torpedoed.

J. Islan Jones receives a letter from his brother Griff who is stationed at Dalhousie, India.

The Chief Constable of Cardiganshire Constabulary presents a report on the present state of the Force and appends a copy of the Allocation Return which shows the number of those detained and handed over to the Military Authority under the Army Act -Being an Absentee.

The Aberystwyth Borough minutes show that the application of Lance-Corporal W.G. Evans for leave of absence is not to be reconsidered whilst Alderman E.J.Davies, Chairman of the Committee of the Southern Division of the Main Roads, Bridges and Public Buildings reports on the request to apply to the Road Board for their assistance in securing the discharge of Watkin Davies from the Army.

Farmers are given notice that gangs of women are available for farm work and applications are to be made to Mrs Abel Jones, Rhydyfelin.

Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

7 Gorffennaf/July 1917

Griffith Thomas Jenkins of Ystrad Meurig, aged 22. Private, King’s Liverpool Regiment

9 Gorffennaf/July 1917

Reginald Jenkins Evans of Llandysul, aged 18. Ordinary Seaman, Royal Navy

10 Gorffennaf/July 1917

Albert Edward Young of Llandysul, aged 21. Private, Welsh Guards

11 Gorffennaf/July 1917

John Morgan Morris of Cardigan, aged 45. Private, Australian Imperial Force

Wythnos/week 152: 29 Mehefin/June-5 Gorffennaf/July 1917

[English below]

Wythnos 152 ac mae J. Islan Jones yn derbyn llythyr a gafodd ei ailgyfeirio i’w gartref yng Nghribyn. Daeth gohebiaeth oddi wrth T. Sefton sydd yn falch o gael dweud na fu’n rhaid iddo golli ei fraich (mae eisoes wedi colli ei law) a bod y gwenwyn nwy wedi clirio o’i fraich bron yn gyfan gwbl.

Cydymdeimlad dwysaf â theulu’r Preifat W.O. Thomas Blaen-porth a fu farw ar faes y gad yn Ffrainc.

Mae lluniau o bedwar o arwyr fu farw yn y Cardigan and Tivyside: Y Preifat J. Emrys Ladd, Llandudoch, Y Preifat J. Thomas, Aberporth, Y Swyddog Cyflenwi Joseph E. James, a’r Swyddog Cyflenwi John A. Rees, ill dau o Aberporth.

Mae R. Williams o Fferyllfa’r Borth yn cynnwys rhaglen gyflawn ar gyfer perfformiad operatig o Bohemian Girl (fel y bu sôn yn y newyddion yr wythnos diwethaf) mewn cais am ganiatâd i werthu tocynnau ar gyfer y cyngerdd uchod.

Week 152 and J. Islan Jones receives a letter which has been redirected to his home in Cribyn. This is further communication from T. Sefton who is relieved to report that a further amputation (he has already lost a hand) has been avoided as the gas poisoning in his arm is almost cleared out.

Sympathy is extended to the family of Private W.O. Thomas of Blaenporth who has fallen on the battlefield in France.

Photographs of four ‘Fallen Heroes’ appear in the Cardigan and Tivyside: Private J. Emrys Ladd of St. Dogmaels, Private J. Thomas of Aberporth, Quarter-Master Joseph E. James and Quarter-Master John A. Rees, both of Aberporth.

R. Williams of the ‘Drug Stores’ Borth encloses the complete programme for the operatic performance of Bohemian Girl (which was mentioned in last week’s news) in an application for permission to sell tickets for the aforementioned concert.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

1 Gorffennaf/July 1917

David Richards of Penrhiwllan,  aged 26. Private, Royal Welch Fusiliers

2 Gorffennaf/July 1917

Samuel James of Llangoedmore, aged 36. Private, Welsh Regiment

3 Gorffennaf /July 1917

George Benjamin of Llanbadarn Fawr, aged 30. Private, South Wales Borderers

 

Wythnos/week 151: 22-28 Mehefin/June 1917

[English below]

Mae’r Swyddfa Ryfel yn rhoi hysbysiad yn y Cardigan and Tivyside Advertiser ynglŷn â phrynu gwlân a’r prisiau uchaf i’w talu gan ‘Fasnachwyr Awdurdodedig’.

Ym Mrongest clywodd Mr a Mrs Thomas, Bronllys am farwolaeth eu mab ieuengaf, yr Is-lefftenant Ivan Arthur Thomas ar grib Messines (crybwyllwyd yn wythnos 149)

Cynhelir gwasanaeth coffa y Preifat John Thomas, Penar Lodge, Aberporth ac mae ffotograff o’r magnelwr W.J. Lambert, Aberteifi (a gafodd ei grybwyll yr wythnos diwethaf) yn ymddangos yn y papur.

Mae sôn eto am frwydr Messines mewn llythyr gan Miss B. Jones Parry, Beulah oddi wrth y Preifat Robert Frank Purden, un o’r bechgyn fferm o Loegr y mae Miss Jones wedi ymgyfeillachu ag ef.

Mae Mr E. Griffith Thomas ar seibiant yn Nhan-y-groes ac felly hefyd y taniwr Tom Owen Jones ym Meulah. Mae’r Preifat D.M. Thomas, Pantyrodyn, Beulah yn priodi merch ifanc o Norfolk.

Mae D. Morgan Jones, Clerc Tref Aberteifi, yn derbyn llythyr gan y Lefftenant Cyril V.M. Evans sy’n diolch am eu llongyfarchiadau a’u dymuniadau da.

Mae Clerc y Cyngor Sir yn gofyn i Fwrdd y Priffyrdd sicrhau bod Watkin Davies (a grybwyllwyd yn ystod yr wythnosau blaenorol) yn cael ei ryddhau a’i fod yn dychwelyd i’w waith arferol ar ein Prif Ffyrdd.

Ar nodyn ysgafnach cynhelir perfformiad mawreddog operatig o Bohemian Girl yn Neuadd Ddawns y Gwesty, Y Borth. Bydd y noson er budd y Surgical Requisites Association.

The War Office places a notice in the Cardigan and Tivyside Advertiser regarding the purchase of wool and the maximum prices to be paid by ‘Authorised Merchants’.

In Brongest Mr and Mrs Thomas, Bronllys hear of the death of their youngest son, Second-Lieutenant Ivan Arthur Thomas on the Messines ridge. (mentioned in week 149)

A memorial service is held to Private John Thomas, Penar Lodge, Aberporth, and a photograph of gunner W.J. Lambert, Cardigan (mentioned last week) appears in the paper.

The Battle of Messines is again referred to in a letter received by Miss B. Jones Parry, Beulah from Private Robert Frank Purden, one of the English farm boys whom Miss Jones has befriended .

Mr E. Griffith Thomas is on leave at Tanygroes as is Stoker Tom Owen Jones in Beulah. Also from Beulah, Private D.M. Thomas, Pantyrodyn marries a young lady from Norfolk.

D. Morgan Jones, Cardigan Town Clerk receives a letter from Lieutenant Cyril V.M. Evans expressing his thanks for their congratulations and good wishes.

The Clerk of the County Council asks the Road Board to secure Watkin Davies’ (mentioned in previous weeks) discharge and return to his usual work on our Main Roads.

On a lighter note a grand operatic performance of the Bohemian Girl is to be held at the Hotel Ball Room in Borth. This will be in aid of the Surgical Requisites Association.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

25 Mehefin/June 1917

John Basil Percy Williams of Lampeter, St. David’s College, aged 28. Private, Royal Welch Fusiliers

26 Mehefin/June 1917

Alfred Edward Myles of Llandyfriog, aged 43. Staff Sergeant Major, Army Service Corps

Wythnos/week 150: 15-21 Mehefin/June 1917

[English below]

Collodd nifer o fechgyn Sir Aberteifi eu bywydau ac yn Ysgol Llanafan cafodd marwolaeth y Preifat Trevor Jones a fu farw o’i glwyfau yng Nghairo ei nodi yn llyfr log yr ysgol.

Mae Cyngor Tref Aberystwyth yn erfyn ar y Llywodraeth i ddial am farwolaethau menywod a phlant yng nghyrchoedd awyr yr Almaenwyr. Ni chaiff y marwdy newydd ei godi tan ar ôl y rhyfel.

Ar 6 Mehefin mae June Mary Rees yn rhoi cyfrif llawn o gyflogaeth ei mab, Harry Rees i Is-bwyllgor Apeliadau’r Swyddfa Ryfel, sy’n cadw at eu penderfyniad blaenorol sef mai 7 /- yr wythnos sy’n daladwy.

Mae hanes y Preifat David John Davies yn y Cardigan and Tivyside,- mae wedi ei ddyrchafu’n Sarjant yn y Maes. Mae sôn hefyd am y Sarjant H. Madoc Jones sydd wedi ennill yr anrhydedd o ‘gael ei enwi yn yr Adroddiadau’. Trist yw nodi i’r Magnelwr William John Lambert gael ei ladd yn ddamweiniol yn Ffrainc.

Ac yn olaf dyma gerdd arall am y rhyfel Glywaist Ti’r Gwcw yn Canu? Cerdd i blant yw hi. Gofynna’r bardd tybed a yw’r aderyn yn canu mewn hiraeth am y rhai y bu’n canu iddyn nhw gynt. Wrth i’r gwcw ganu mae Armagedon yn rhuo uwch ei phen a hithau’n tiwnio i lonni calonnau’r dewrion yng Nghymru ac yn rhywle yn Ffrainc.

Numerous losses again across Cardiganshire, and in Llanafan school the death of Private Trevor Jones who died from his wounds at Cairo is recorded in the school log book.

The Aberystwyth Town Council implore the Government to avenge the deaths of women and children caused by German air raids, and the provision of a new mortuary is to be deferred till after the War.

On the 6th June Mary Rees gives a full account of the employment of her son, Harry Rees to the Sub Committee of the The War Office Appeals Committee, who adhere to their former decision of their value of dependency at 7/- a week.

Private David John Davies is mentioned in the Cardigan and Tivyside,- he has been promoted Sergeant on the Field. Also mentioned is Lieutenant H. Madoc Jones who has won the distinction of being ‘mentioned in Dispatches’. Sadly, Gunner William John Lambert has been accidentally killed in France.

Finally, another poem which refers to the War, Glywaist Ti’r Gwcw yn Canu? [Did You Hear the Cuckoo Sing?], a poem to be read to children. The poet and wonders whether the bird is singing in ‘hiraeth’ (longing) for those it sang for in the past. It sings whilst Armageddon roars loudly above its strain in order to gladden the brave both in Wales and somewhere in France.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

15 Mehefin/June 1917

Jenkin Davies of Llanarth, aged 38. Private, King’s Liverpool Regiment

John Emrys Ladd of Cardigan, aged 23. Private, Royal Welch Fusiliers

17 Mehefin/June 1917

Daniel Thomas of Llangrannog, aged 26. Second Mate, Mercantile Marine

Joseph A. Williams of Llanbadarn Trefeglwys. Private, Cheshire Regiment

18 Mehefin/June 1917

David Evans of Llangwyryfon, aged 20. Private, Machine Gun Corps

David Ethelstone Davies of St. David’s College, Lampeter, aged 23. Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

19 Mehefin/June 1917

Jonathon Davies of Llanbadarn Fawr, aged 27. Pioneer, Royal Engineers

Wythnos/week 149: 8-14 Mehefin/June 1917

[English below]

Newyddion cymysg o Aber-porth: dathlu priodas yn dawel yn Yr Hen Gapel, Aber-porth; mae pentref Parc-llyn yn colli un arall sef y Preifat John Thomas; mae John Edwards gartref ar seibiant ar ôl bod i ffwrdd am bron i dair blynedd.

Newyddion ofnadwy ym Mhenmorfa lle mae dau deulu wedi colli eu meibion.

Yng Nglynarthen mae gwasanaeth coffa’n cael ei gynnal er cof am yr Ail Lefftenant Dan T. Jones a gafodd ei ladd mewn brwydr ar 5 Mai, ac yn Nhresaith, cafodd John James Nuttall ei ladd ar ôl i dorpido chwalu ei long.

Mae cyhoeddiad yn y Cardigan and Tivyside gan y Meistri William James a’u Meibion, Gwalia, Aberteifi sy’n cynnig cludiant am ddim i ddynion clwyfedig a sâl o Orsaf Aberteifi i’w cartrefi ac mae Maer Aberteifi’n diolch i Mr Evan Jones am fwsiel o datws i’r Belgiaid.

Mae dwy hysbyseb bendant iawn yn y papur newydd uchod yn pwysleisio’r angen i fwyta llai o fara.

Yng Ngwlad Belg mae ymgyrch y Messines ar y gweill ac fe gipiodd y Prydeinwyr bentref Wytschaete (sydd i’w weld ar ddalen 28 adran S.W. Map y Ffosydd ar 7 Mehefin).

Mixed news from Aberporth: a quiet wedding is celebrated at the Old Chapel, Aberporth; Parcllyn village suffers its second loss in Private John Thomas; John Edwards is home on leave after an absence of nearly three years.

Further distressing news in Penmorfa where two families suffer the loss of their sons.

In Glynarthen a memorial service is held to the memory of Second Lieutenant Dan T. Jones who was killed in action on the 5th of May, and in Tresaith John James Nuttall loses his life through his ship having been torpedoed.

An announcement is placed in the Cardigan and Tivyside by Messrs William James and Sons, Gwalia, Cardigan offering wounded and sick-leave men conveyance, free of charge, from Cardigan Station to their homes, and the Mayor of Cardigan thanks Mr Evan Jones for a bushel of potatoes for the Belgians.

Two emphatic adverts also appear in the above newspaper stressing the need to eat less bread.

In Belgium the Messines offensive is underway and the village of Wytschaete (which can be seen on the section of sheet 28 S.W. of the Trench Map) is taken by the British on June 7th.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion /Losses

9 Mehefin/June 1917

Evan Idwal Caine of Llanbadarn Fawr, aged 20. Private, Machine Gun Corps

James Leonard Pocock of Lampeter, aged 22. Corporal, Welsh Regiment

10 Mehefin/June 1917

David Morgan Williams of Cardigan, aged 22. Rifleman, London Regiment

12 Mehefin/June 1917

David Owen Jones of New Quay, aged 34. Seaman, Mercantile Marine