Wythnos/week 207: 19-25 Gorffennaf/July 1918

[English below]

Mae rhieni’r diweddar Lefftenant W. Lloyd a grybwyllwyd yn newyddion yr wythnos ddiwethaf wedi derbyn llythyr yn cyfeirio at y modd y syrthiodd eu mab tra bod Mr a Mrs O. Jones o Rydlewis wedi derbyn cadarnhad swyddogol bod eu mab ar goll. Hysbyswyd bod y Preifat David Davies o Bontarfynach ar goll bedwar mis yn ôl. Fodd bynnag, mae Mr a Mrs Davies o Lanafan wedi derbyn llythyr gan eu mab sy’n garcharor rhyfel. Hysbyswyd ei fod ar goll rai misoedd yn ôl. Erbyn hyn, darganfuwyd bod yr Is-lefftenant Thomas o Dal-y-bont yr hysbyswyd ei fod ar goll ym mis Ionawr yn garcharor rhyfel yn Kricgsgefangenen. Bu farw’r Preifat James Rees o Benparcau fel carcharor yn yr Almaen ac mae ‘Anna’ wedi ysgrifennu’r gerdd ‘Galar Gerdd’ (cerdd farwnad) er cof amdano.

Yn Aberystwyth mae Mr R Davies, Y Ffynnon Haearn wedi derbyn llythyr gan ei fab, y Gynnwr R.J. Davies gan ddweud ei fod yn dda ac yn garcharor yn Langensalza ac mae llun yn ymddangos o’r Preifat Harry Griffiths o Aberystwyth a ymunodd ym mis Mehefin.

Yn Aberaeron mae cronfa’r carcharorion rhyfel wedi tyfu’n gyson.

Mae Mr J.H. Davies yn cyhoeddi bod Mr Laurence Philipps wedi cyflwyno £15,000 tuag at ddarparu cartrefi i filwyr o Gymru sy’n dioddef o siel-syfrdandod a pharlys llwyr.

Cyhoeddir dau lythyr yn y papur newydd,- mae’r Arglwydd Raglaw H.Davies- Evans o Blas y Dolau, Llanybydder yn apelio at deyrngarwch ac ewyllys da Ceredigion i ymateb i awydd y Brenin am wasanaethau eirioli, tra bod ‘Cardi Bach’ yn cwyno am y driniaeth a roddwyd gan gyrff cyhoeddus yng Ngheredigion i gyn-filwyr a morwyr sydd wedi cael eu hanafu wrth ymladd dros eu gwlad.

Mae’r Capten G James yn cofnodi gweithgarwch mawr yn yr awyr yn ei gyffiniau.

Mae’n debyg bod angen cerrig ffrwythau a chregyn cnau caled ar frys i’w troi’n siarcol. Ni wyddys am unrhyw sylwedd arall sy’n amddiffyn cystal pan gaiff ei ddefnyddio mewn masgiau nwy Prydeinig yn erbyn nwy gwenwynig.

Mae ‘Pell ac Agos’ yn tynnu sylw at y newyddion mwy cadarnhaol sy’n dod i’r amlwg o Ffrynt y Gorllewin; sibrydion bod Awstria yn blino ar y Rhyfel a saethu cyn-Tsar Rwsia, Nicholas Romanoff, yr wythnos ddiwethaf.

Ac yn olaf, bu ymosodiad ar Ardal Aberteifi – nid gan y gelyn ond gan y Daniaid. ‘Allan i blesio llygaid y merched’, maen nhw wedi eu gwisgo’n grand ac maen nhw’n gwrtais ac yn ôl y sôn, maen nhw’n eithaf hoff o dybaco, siocled a ‘dŵr tȃn’.

 

The parents of the late Lieutenant W.R. Lloyd who was mentioned in last week’s news, have received a letter referring to the manner in which their son fell whilst Mr and Mrs O. Jones of Rhydlewis have received intimation that their son is officially reported as missing. Private David Davies of Devil’s Bridge was reported missing four months ago. However Mr and Mrs Davies of Llanafan have received a letter from their son who is a prisoner of war. He was reported missing some months ago. Second Lieutenant Thomas of Talybont who was reported as missing in January has now been found to be a prisoner of war at Kricgsgefangenen. Private James Rees of Penpark died as a prisoner in Germany and ‘Anna’ has written the poem Galar Gerdd (a poem of mourning) in his memory.

In Aberystwyth Mr R Davies, Chalybeate Street  has received a letter from his son, Gunner R.J. Davies stating that he is well and a prisoner at Langensalza and a photograph appears of Private Harry Griffiths of Aberystwyth who joined up in June 1918.

In Aberayron the prisoners of war fund has grown steadily.

Mr J.H. Davies announces that Mr Laurence Philipps has presented  £15,000 towards the provision of homes for Welsh soldiers suffering from shell-shock and total paralysis.

Two letters are published in the newspaper,- H.M.Lieutenant H.Davies- Evans of Highmead, Llanybyther appeals to the loyalty and good feeling of Cardiganshire to respond to the King’s desire for services of intercession, whilst ‘Cardi Bach’ complains of the treatment meted out by public bodies in Cardiganshire to ex-soldiers and sailors who have been maimed in fighting for their country.

Captain G James records great aerial activity in his vicinity.

Apparently  fruit stones and hard nut shells are urgently  required for conversion into charcoal. No other substance is known to give equal protection when used in British respirators against poison gas.

‘Pell ac Agos’ (Near and Far) comments on the more positive news which is emerging from the Western Front; whispers that Austria is tiring of the War and last week’s shooting of the ex-Czar of Russia Nicholas Romanoff.

An lastly, Cardigan District has had an invasion – not by the enemy but by the Danes. ‘Out to gladden the eyes of the girls’, they are flashily dressed and well-mannered and apparently, they are quite partial to tobacco, chocolate and ‘fire water’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

20 Gorffennaf/July 1918

Thomas James of Aberporth, aged 46. Third Engineer, Mercantile Marine

John Daniel Jones of Llanddeiniol, aged 24. Private, Duke of Wellington’s Regiment

Isaac Evans of Cilcennin, aged 19. Private, Machine Gun Corps

23 Gorffennaf / July 1918

Rhys Davies of Rhydlewis, aged 20. Private, South Wales Borderers

24 Gorffennaf / July 1918

David Jones of Dihewyd, aged 28. Lieutenant, South Wales Borderers

Advertisements

Wythnos/week 206: 12-18 Gorffennaf/July 1918

[English below]

 Cyhoeddir lluniau o’r diweddar Breifat David Davies o Lan-non, y Rhingyll S.G. Schwartz, nai Mr Schwartz, Smithfield-Road, Aberystwyth a hefyd o’r tri brawd Pateman o Lanbadarn. Mae’r Preifat John Davies o Landysul gartref wedi cael ei ddadfyddino ac mae’r Corporal William Jones wedi cael triniaeth hir yn yr ysbyty. Mae dau adroddiad am y clwyfedig yn ‘Aberystwyth’: y Preifat J. D. Theophilus sydd mewn gorsaf glirio yn Ffrainc a’r Lefftenant John J. Evans a anafwyd yn Ffrainc ar 12 Gorffennaf.

Mae tua 70 o filwyr a staff clwyfedig wedi cael pleserdaith i Byllau Teifi trwy garedigrwydd y Foneddiges Pryse.

Mae’r Preifat Llewelyn Morgan o Bontarfynach wedi bod gartref ar seibiant am 4 wythnos ac mae Mr Sidney Richards of Ystumtuen wedi ymuno â’r fyddin yn ddiweddar.

Mae’r Capten Gwilym James yn sôn am y ffliw eto. Ar Sadwrn 13eg caiff ei ddeffro am 1.15 am gan gyrch awyr. Yn ystod y dydd mae’n ymweld â Poulainville lle mae’n brechu rhai o’r dynion. Nifer isel a ddychwelodd o Draeth Paris ar Sul 14eg.

Mae Mrs Elizabeth Davies Jenkins, brodor o Aberteifi wedi’i gwobrwyo am ei gwaith yn ninas Caerdydd ac mae Miss Margaret Richards, recriwt cyntaf Ceredigion ym Myddin y Tir, bellach yn hyfforddwraig yn Fferm y Coleg, Aberystwyth. Yn y cyfamser cynhelir cyfarfod o Fyddin Tir y Merched yn Aberteifi a fynychwyd gan nifer. Mae Miss Margaret Richards a enwyd uchod yn bresennol i gefnogi’r Fonesig Jenkins. Yn ei haraith, mae Mrs Cotwil, trefnydd y Sir yn cyfeirio at iechyd da Margaret Richards gan ddweud ei fod o ganlyniad i’w gwaith ar ffermydd Ceredigion.

Mae Sarah Ann Evans o Fferm Coybal, Ceinewydd yn gwneud cais i gael ei chofrestru fel etholwraig Seneddol ar gyfer Etholaeth Ceredigion.

Cenir caneuon gwerin Ffrangeg a Chymraeg gan blant ysgol yn Aberystwyth mewn cyfarfod gorlawn yn y Coliseum ar Ddiwrnod Cenedlaethol Ffrainc, ac mae’r Maer yn anfon neges yn enw’r trigolion i Arlywydd Gweriniaeth Ffrainc.

Dogni,- daeth y cynllun newydd i rym ar 15 Gorffennaf ac mae’n cynnwys dogni siwgr, lard, menyn, margarîn, te, bacwn a chig.

Erbyn hyn mae’n ofynnol i berchnogion cerbydau ffordd sy’n cario nwyddau ddarparu manylion eu cerbydau ar ffurflenni y gellir eu cael yn yr Orsaf Heddlu.

Mae ‘Dymuniad Heddwch’ yn gerdd a ysgrifennwyd gan W.G. Evans yn mynegi dymuniad am heddwch i ddychwelyd i reoli dros y byd tra bod Aronfa yn ôl pob golwg yn ysgrifennu o ‘rywle yn Ffrainc’,- ac yn dweud ei fod wedi dod i sylweddoli 3 pheth ar fynd i Ffrainc y tro hwn,-

  1. Mae pris ffrwythau yn ormodol gartref
  2. Mae’r Almaenwyr yn fwy gweithgar nag erioed yn yr awyr
  3. Mae ysbryd y Ffrancwyr mor fywiog ag erioed.

Gosodir hysbyseb arall ynglŷn â Bondiau Rhyfel Cenedlaethol ac anogir pobl Aberaeron i roi eu harian i’r wlad – gwobr y llwyddiant fydd ‘Awyren i Aberaeron’ – tra bod Aberystwyth wedi rhyfeddu’r Deyrnas ynglŷn â’r cyfanswm o £682,448 a godwyd yn ystod Wythnos y Tanc.

Digwyddiadau hapus yn Swindon a De Dyfnaint,- Y Lefftenant Martin Jones o Feulah yn priodi Miss Winnie Martha Evans o Swindon ac mae Miss Olive Lettice Jones o Aberteifi yn priodi’r Capten Oliver Stanley Webb o Dde Dyfnaint.

Photographs appear of the late Private David Davies of Llanon, Sergeant S.G. Schwartz, nephew of Mr Schwartz, Smithfield-Road, Aberystwyth and also of the three Pateman brothers of Llanbadarn. Private John Davies of Llandysul is home discharged and Corporal William Jones has undergone lengthy treatment in hospital. There are two reports of the wounded in ‘Aberystwyth’: Private J. D. Theophilus who is in a clearing station in France and Lieutenant John J. Evans who was wounded in France on July 12th.

Around 70 wounded soldiers and staff have been treated to an outing to Teify Pools through the kindness of Lady Pryse.

Private Llewelyn Morgan of Devil’s Bridge has been home on furlough for 4 weeks and Mr Sidney Richards of Ystumtuen has recently joined the army.

Captain Gwilym James mentions the influenza epidemic again. On Saturday 13th he is woken at 1.15 am by an air-raid. During the day he visits Poulainville where he inoculates some of the men. Low returns from Paris Plage on Sunday 14th.

Mrs Elizabeth Davies Jenkins, a native of Cardigan is decorated for her work in the city of Cardiff and Miss Margaret Richards, the first Cardiganshire recruit for the Land Army is now the instructress at the College Farm, Aberystwyth. Meanwhile a well-attended meeting of the Women’s Land Army is held in Cardigan. Aforementioned Miss Margaret Richards is present in support of Lady Jenkins. In her speech, Mrs Cotwil, the County organiser refers to Margaret Richards’ healthiness being as a result of her work on Cardiganshire farms.

Sarah Ann Evans of Coybal Farm, New Quay makes a claim to be registered as a Parliamentary elector for the Constituency of Cardiganshire.

French and Welsh folksongs are sung by schoolchildren in Aberystwyth at a crowded meeting at the Coliseum on French National Day, and the Mayor sends a message in the name of the inhabitants to the President of the French Republic.

Rationing: the new scheme came into force on July 15th and involves the rationing of sugar, lard, butter, margarine, tea, bacon and meat.

Owners of goods-carrying road vehicles are now required to furnish the particulars of their vehicles on forms obtainable at the Police Station.

‘Dymuniad Heddwch’ (Wish for Peace) is a poem written by W.G. Evans expressing the wish for peace to return to rule over the world whilst Aronfa apparently writes from somewhere in France – ‘Rhywle yn Ffrainc’ – and states that he has come to realise 3 things on entering France this time:

  1.  Fruit is overpriced at home
  2. The Germans are more active than ever in the air
  3. The French spirit is as lively as ever.

Another advert is placed regarding National War Bonds and the people of Aberayron are urged to lend their money to the country – the prize of success will be ‘Aberayron’s Own Aeroplane’ – whilst Aberystwyth has amazed the Kingdom regarding the grand total of £682,448 raised during Tank Week.

Happy events in Swindon and South Devon: Lieutenant Martin Jones of Beulah marries Miss Winnie Martha Evans of Swindon and Miss Olive Lettice Jones of Cardigan marries Captain Oliver Stanley Webb of South Devon.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

 12 Gorffennaf / July 1918

 William Robert Lloyd of Aberystwyth, aged 24. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

Wythnos/week 205: 5-11 Gorffennaf/July 1918

[English below]

Cyhoeddir marwolaeth y Preifat Joseph Griffith o Lechryd yn Roll of Honour yr wythnos hon, a chafwyd gwybod bod y Capten John Evans o Aberporth wedi cael ei gymryd yn garcharor ar y llong danfor a oedd yn gyfrifol am suddo ei long.

Gweler llun o’r Capten Geraint Davies yn y papur newydd. Cafodd y Capten Davies anaf angheuol ger Neuve Eglise, a lladdwyd y Preifat William Jones o Dregaron ar faes y gad ar 5 Mehefin.

Cynhelir gwasanaeth coffa’r Preifat David Evans yn Llantrisant. Lladdwyd Preifat Evans ar 30 Tachwedd.

Mae’r Preifat Tom Davies o Gei Newydd ar goll.

Mae’r Preifat Simon Jones nawr gartref ar ôl cael ei anafu yn yr ymosodiad mawr yn Ffrainc.

Mae oddeutu 70 o bobl o Ddenmarc wedi cyrraedd Llechryd i fynd i Goedwig Coedmor.

Yn Aberystwyth, cynhelir cyngerdd yn Stryd y Crwynwr i groesawu’r Signalwr David John Jones sydd wedi bod yn yr ysbyty. Siaradodd Mr Tibbot ar ran y Signalwr Jones oherwydd ei fod wedi colli ei lais ar ôl iddo gael ei wenwyno gan nwy. Daeth torf enfawr ynghyd yn Aberystwyth hefyd i weld ‘Y Tanc’. Mae Richard Parry, A.B. adref am seibiant yn Nhrawscoed ar ôl bron i bedair blynedd o wasanaeth di-dor i’r Llynges.

Mae Pennaeth Ysgol Borth wedi bod yn absennol ac mae’n rhaid iddo ymddangos gerbron y Bwrdd Meddygol yn Llanbedr Pont Steffan.

Cynhelir cynhadledd yn Llanbedr Pont Steffan ynghylch galw amaethwyr o’r oedran priodol i’r fyddin, a chynhelir cyfarfod y Pwyllgor Amaethyddol yn Aberystwyth lle mae’r Adran Cynhyrchu Bwyd yn trefnu cyflenwi bwyd i garcharorion rhyfel, yn ôl Mr Morgan. Dywedodd Mr D.J. Morgan yng nghyfarfod Pwyllgor Amaethyddol Rhyfel Tregaron mai plwyf Gartheli ddaeth agosaf at gyflawni cwota’r gorchmynion aredig. Hefyd yn Nhregaron, derbyniodd John Lewis ddirwy o £2 ar ôl ei gyhuddo o absenoldeb a bydd yn cael ei drosglwyddo i’r awdurdodau milwrol.

Mae Catherine Ann Davies wedi symud o Bontardawe i Lanrhystud fel y gwelir ar ei cherdyn dogn siwgr.

Mae’r Capten James yn dal i nodi ei ymweliadau a’i deithiau. Ar y 10fed, gwelodd ddryll mawr Ffrengig 13.5 ac mae’n parhau i frechu cleifion.

Mae ‘Pell ac Agos’ yn holi beth a ddylem ei wneud â’r miloedd o elynion estron sy’n dal i grwydro’n rhydd ym Mhrydain, a chymeradwyir Corfflu Byddin Awstralia a Seland Newydd am eu gwaith ym mrwydr Somme. Mae tipyn o anhrefn ym Moscow, a gartref ymddengys bod yr awdurdodau wedi magu’r egwyddor gyffredinol nad yw dynion dros 43 mlwydd oed yn gallu bod o’r safon iechyd gorau i fod yn filwr. Mae rhyw fath o ‘ffliw Sbaenaidd’ yn gwneud difrod i iechyd y wlad – mae nifer wedi marw ohono.

The Roll of Honour this week has news of the death of Private Joseph Griffith of Llechryd  and it is ascertained that Captain John Evans of Aberporth has been taken prisoner on the submarine which sank his ship.

A photograph of Captain Geraint Davies appears in the newspaper. Captain Davies was mortally wounded near Neuve Eglise whilst Private William Jones of Tregaron was killed in action on the 5th June.

A memorial service to Private David Evans is held in Llantrisant. Private Evans was killed on November 30th.

Private Tom Davies of New Quay is missing.

Private Simon Jones of Aberporth is now at home having been wounded in the big offensive in France.

About 70 Danes for Coedmor Woods have arrived in Llechryd.

In Aberystwyth a  concert is held in Skinner Street Mission Room to welcome Signaller David John Jones who has been in hospital. Mr Tibbott spoke for Signaller Jones as the latter has not yet regained his voice having been gassed. Also in Aberystwyth a large crowd gathers to view ‘The Tank’.

After nearly 4 years continuous service in the Navy, Richard Parry, A.B. is home on leave in Crosswood.

The Head teacher of Borth school has been absent as he has had to appear before the Medical Board in Lampeter.

Again in Lampeter, a conference is held regarding the calling-up of agriculturists of proclamation age, and in Aberystwyth a meeting is held of the  Agricultural Committee where,  according to Mr Morgan, the Food Production Department is arranging for the supply of prisoners of war.

Mr D.J. Morgan speaking in a meeting of the Tregaron War Agricultural Committee states that Gartheli parish approached nearest to the quota of ploughing orders. Also in Tregaron, John Lewis, labourer is fined £2 having been charged with being an absentee,  and is to be handed over to the military authorities.

Catherine Ann Davies has moved from Pontardawe to Llanrhystyd as is shown on her sugar ration card.

Captain James continues to record his travels and visits. On the 10th he sees the huge French 13.5 gun and performs some more inoculations.

‘Pell ac Agos’ mentions the question of what to do with the thousands of alien enemies who continue to be free in Great Britain, and the Anzacs are praised for their substantial work on the Somme. There is considerable disorder in Moscow, and at home the authorities appear to adopt the general principle that men over the age of 43 cannot be of the best health and ability to become a soldier. Some kind of ‘Spanish flu’, as it is called, is creating much havoc to the country’s health; many have died from it.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledion /Losses 

9  Gorffennaf / July 1918

John Owen Jones of Llandysul, aged 19. Private, Machine Gun Corps

10 Gorffennaf / July 1918

David Evans of Pontrhydfendigaid, aged 34. Private, Labour Corps

Wythnos/week 204: -28 Mehefin/June – 4 Gorffennaf/July 1918

[English below]

Gwelir adroddiad arall o ddyn ifanc yn marw o wenwyn nwy yn Roll of Honour – estynnir pob cydymdeimlad i holl deulu’r diweddar Preifat John Evans o Aberteifi.

Yn Llanarth, cynhelir gwasanaeth coffa i’r diweddar Mr E.Enoch a laddwyd ar faes y gad yn Ffrainc, ac ym Mhontarfynach rhoddir gwybod am farwolaeth y Preifat Dd. Evans y cofnodwyd ei fod ar goll chwe mis yn ôl. Hysbyswyd Mr H.H. Jones o Dregaron am farwolaeth ei frawd. Bu farw’r Preifat William Jones ar faes y gad ar 5 Mehefin.

Adroddir bod yr is-lefftenant J. Thomas o Dalybont wedi ei anafu ac ar goll ar flaen y gad yn yr Eidal, a gwelir ysgrif goffa dan Aberporth am y diweddar Mr Gwilym Jones a fu farw yn ysbyty Plymouth.

Mae’r Uwchgapten Picton Evans yn dal i fod yn ddifrifol wael.

Ceir sôn am y Llongwr James Pugh o Aberystwyth mewn adroddiadau, ac mae’r Rhingyll H. Patemen wedi derbyn Medal Gwasanaeth Clodwiw am ei wasanaeth gwerthfawr yn Ffrainc.

Mae’r Gynnwr Evan David Morgan o Gwm Rheidol wedi gadael am Ffrainc ac mae sawl dyn o’r ardal wedi derbyn hysbysiad i ymddangos gerbron y Bwrdd Meddygol.

Mae’r Preifat Tom Pierce o Landysul wedi bod adref am seibiant ac mae peth syndod ymysg yr hen bobl yn y dref sydd wedi derbyn hysbysiadau i ymddangos gerbron y Bwrdd Meddygol.

Mae Mr Joseph Evans o Bontarfynach wedi ymateb i hysbysiad a oedd yn ei alw i’r fyddin, ac mae’r Preifat Evan Jenkins wedi anfon llythyr gartref yn dweud ei fod yn dda ac yn llawen

Mae Cwynion y Rhyfel gan Richard Davies o Rydlewis yn gerdd am y cyfyngiadau a osodir ar y rheini sy’n ymwneud â chynhyrchu bwyd, ond mewn cerdd arall, sef Cyfrinachau gan Cenech, mae’r bardd yn honni ei fod yn gwybod lle mae digonedd o fwydydd iach ar gael, ond dywed mai gogoniant pob cyfrinach yw peidio â’i datgelu.

Dedfrydwyd David Lloyd o Penbont Stores, Pontrhydfendigaid dan Ddeddf Fara 1917 a bu rhaid iddo dalu dirwy o 10 swllt.

Mae gweithwyr yn brin, ond bu Pwyllgor Priffyrdd Ceredigion yn trafod yr angen i agor chwareli. Awgrymodd Mr Bonsall gyflogi carcharorion o’r Almaen.

Mae angen brys am wirfoddolwyr amaethyddol, a dylai unrhyw un sy’n dymuno gwirfoddoli wneud cais i’r Swyddfa Lafur yn Llanbedr Pont Steffan ar unwaith.

Gwelir nifer o adroddiadau a hysbysiadau yn ymwneud ag Wythnos Arfau Rhyfel, ac mae’n ddyletswydd i bawb fynd i’r Tanc (a fydd yn barod yn Aberystwyth ddydd Llun nesaf) i brynu Tystysgrifau Cynilion Rhyfel a Bondiau Rhyfel Cenedlaethol.

Yn ôl ‘The War Position’ mae’r cynghreiriaid wedi paratoi ar gyfer yr ymosodiad sydd i ddod, ac yn ‘Disgwyl Eto’ dywed mai paratoadau helaeth yr Almaen yw’r achos ar gyfer yr oedi yn yr ymosodiad.

Yn ei ddyddiadur ar ddydd Iau 4 Gorffennaf, mae’r Capten Gwilym James yn nodi bod milwyr Awstralia ac America wedi ymosod ar ardal eang. Ar y 6ed, mae’n ymweld â thraeth Paris, a dywed ei fod yn lle y bu gormod o ganmol arno, ‘rhywbeth tebyg i Borth (Ceredigion), ond ddim cystal.’

Another report appears in the Roll of Honour of a young man dying of gas poisoning,- sympathy is extended to all of the family of the late Private John Evans of Cardigan.

In Llanarth a memorial service is held to the late Mr E. Enoch who was killed in action in France, and in Devil’s Bridge the death is notified of Private Dd. Evans who was posted as missing six months ago. Mr H.H. Jones of Tregaron has also been notified of a his brother’s death. Private William Jones died in action on June 5th.

Second-lieutenant J. Thomas of Talybont is reported as wounded and missing on the Italian front and an obituary appears under Aberporth for the late Mr Gwilym Jones who died at Plymouth Hospital.

Major Picton Evans continues to be seriously ill.

Seaman James Pugh of Aberystwyth has been mentioned in despatches and Sergeant H. Patemen has received the Meritorious Service Medal for valuable services in France.

Gunner Evan David Morgan of Rheidol Valley has again left for France and several men from the neighbourhood have received notices to appear before the Medical Board.

Private Tom Pierce of Llandysul has been home on leave and there is some consternation among the ‘old fogeys’ of the town who have received notices to present themselves to the Medical Board.

Mr Joseph Evans of Devil’s Bridge has recently responded to his calling-up notice whilst Private Evan Jenkins has written home stating that he is quite well and cheerful.

Cwynion y Rhyfel (‘The Complaints of the War’) by Richard Davies of Rhydlewis is a poem about the restrictions placed upon those involved in food production, whilst in another poem, Cyfrinachau (‘Secrets’) by Cenech, the poet claims knowledge of an abundance of healthy food but, he says, the glory of every secret is to keep quiet about it.

David Lloyd of Penbont Stores, Pontrhydfendigaid is convicted and fined 10 shillings under the Bread Order 1917.

Labour is scarce but the Main Roads Committee of Cardiganshire discuss the need to open up quarries. Mr Bonsall suggests employing German prisoners.

War agricultural volunteers are urgently wanted and those who wish to volunteer should apply immediately to the Labour Officer in Lampeter.

The newspapers carry many reports and adverts relating to War Weapons Week  and it is everybody’s duty to go to ‘The Tank’ (which will be ready at Aberystwyth on Monday next) to buy War Savings Certificates and National War Bonds.

According to ‘The War Position’ the allies are prepared for the coming onslaughts and in ‘Disgwyl Eto’ (Waiting Again)  it is said that the delay in the attack is due to extensive German preparations.

Writing in his diary on Thursday 4th July, Captain Gwilym James mentions that the Australians, accompanied by the Americans have made an attack that morning over a wide front. On the 6th he goes to Paris Plage which to him, he says, is much over-rated, ‘something like Borth (Cardiganshire), but not so nice’.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

28 Mehefin / June 1918

John Benjamin Stanley Jones of Aberystwyth, aged 19. Private, Cheshire Regiment

1 Gorffennaf / July 1918

Harold Lloyd Jones of Llandyfriog, aged 19. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

2 Gorffennaf / July 1918

Joseph Griffiths of Llechryd, aged 19.

3 Gorffennaf / July 1918

Benjamin Richards of St Dogmaels, aged 25. Private, Machine Gun Corps

 

 

Wythnos/week 203: 21-27 Mehefin/June 1918

[English below]

Sonnir am y diweddar Lefftenant Simon Jones yn y papur newydd. Rhoddir gwerthfawrogiad gan ‘gyfaill’ sy’n rhoi clod i’w ddisgleirdeb a’i galon dda. Cyhoeddir mwy o golledion yn Roll of Honour – gan gynnwys marwolaeth Mr Tom Morgan o Aberporth a fu farw allan ar y môr, a Mr Tom Morgan, nai Mr Dan Phillips o Aberteifi, a fu farw o’i anafiadau.

Mae’r Preifat Oswald Thomas yn yr ysbyty yn Aberystwyth ar ôl iddo gael ei wenwyno â nwy, ac mae’r Signalwr David John Jones o Poplar Row wedi dychwelyd adref o ysbyty yn Llundain ar ôl iddo gael ei anafu a’i wenwyno â nwy. Mae’r Preifat E.W. Edwards o Daliesin yn yr ysbyty oherwydd anafiadau, a’i frawd, y Preifat Garfield Edwards, yn yr ysbyty oherwydd iddo gael ei wenwyno â nwy. Mae’r Gyrrwr Ted Evans hefyd yn yr ysbyty, ac mae’r Lefftenant Howard Cooke Ellis yn dioddef o lid y pendics. Mae’r Gyrrwr W.D. Jones o Borth wedi cyrraedd gartref ar ôl iddo gael ei anafau dair gwaith a cholli ei fraich, ac mae ef wedi derbyn braich artiffisial. Mae’r Preifat W. Hughes o Hafod wedi cael ei ddadfyddino oherwydd anaf difrifol i’w fraich dde.

Cynhelir gwasanaeth coffa er cof am Mr Llewelyn Davies ddydd Sul, ac un arall ar gyfer y Preifat Brinley Rees yng Nghapel Seion, Llandysul, a chynhelir gwasanaeth er cof am y Preifat Alban David Crompton ym Mryngwyn.

Mae Emlyn Jones, ffrind y diweddar William James o Daliesin, yn gweld colled fawr ar ei ôl.

Mae’r ymwelwyr o Wlad Belg yn Aberteifi wedi gadael y wlad, a derbyniodd Maer a Maeres Aberteifi lythyr o ddiolch gan Helene Vande Walle, tra mae Mrs G.H. Mathias a Mrs Mary Jones o Aberaeron wedi derbyn ‘Medalle de la Reine Elisabeth’ gan Frenin Gwlad Belg.

Dyfarnwyd y Groes Filwrol am ddewrder i’r Lefftenant Gwylon Davies o Lanon, ac mae W. Sidney James o Langoedmor wedi pasio Arholiad Terfynol y Swyddfa Ryfel.

Yr wythnos hon, gweler lluniau o aelodau gwladgarol y teulu Owen o Aberystwyth. Adroddiad arall o Gwm Rheidol ynglŷn â’r Gynnwr David Morgan sydd wedi dychwelyd i’r lluest ar ôl bod gartref am bum diwrnod, ac mae Mrs Jenkins o Aberaeron wedi derbyn dau gerdyn post gan ei mab, John, o Limburg yn yr Almaen.

Yn Nhalybont, cynhelir cyfarfod brys i ffermwyr yng Ngwesty’r Llew i drafod galw amaethwyr i’r fyddin.

Mae J.H. Davies yn mynychu cyfarfod Pwyllgor Sefydliadol Cymru, a ffurfiwyd yn ddiweddar, yn ymwneud â thrin morwyr a milwyr anabl. Soniodd Mr Davies am gynllun i greu sefydliad ymadfer yn Aberystwyth.

Yn ôl dyddiadur y Capten Gwilym James, mae ganddo sawl achos i’w trin sy’n ymestyn i bellter o 50 milltir. Ar 25 Mehefin bu’n trin Cyrnol Wilson, ac ar y 27ain mae’n nodi ei fod wedi trin oddeutu 45 achos o’r ffliw.

Derbyniodd J. Islan Jones lythyr arall gan ei frawd, Griff, sydd yn Lahore. Cwynodd Griff am gornwydydd ar ei fraich, ac mae’n gofidio nad yw’r lleoliad y mae wedi ei lleoli ynddo yn un iach yr olwg, ac mae carthffosiaeth yn broblem fawr. Mae oddeutu deuddeg o ddynion wedi marw yn yr ysbyty o fewn pythefnos, ac mae gan Uwch-ringyll y dwymyn goludd – cred Griff nad oes llawer o obaith iddo. Yna mae’n myfyrio ar gyflwr y rhyfel ac yn gobeithio y bydd y Tanciau yn gwneud rhywbeth i helpu.

The late Lieutenant Simon Jones is again mentioned in the newspaper. An appreciation is given by ‘A Friend’ reflecting on Sim’s brilliance and fine heart.  The Roll of Honour this week reveals more losses, from the loss at sea of Mr Tom Morgan, Aberporth to the death of Mr Tom Phillips, the nephew of Mr Dan Phillips, Cardigan, from his wounds.

In Aberystwyth there is news that Private Oswald Thomas is now in hospital having been gassed and Signaller David John Jones of Poplar Row has returned home from a London hospital having been wounded and gassed. Private E.W. Edwards of Taliesin and his brother Private Garfield Edwards are both in hospital, the former being wounded and the latter gassed.  Also in hospital is Driver Ted Evans and Lieutenant Howard Cooke Ellis who has appendicitis. Driver W.D. Jones of Borth arrives home having been wounded three times and having had his arm amputated. He has been provided with an artificial arm, whilst Private W. Hughes of Hafod has been discharged due to severe injury to his right arm.

In Lampeter a memorial service to Mr Llewelyn Davies is held on Sunday, and another to Private Brinley Rees at Seion Chapel, Llandysul and  to Private Alban David Crompton at Bryngwyn.

The late Pnr.-Chemist William James of Taliesin is sadly missed by his friend, Emlyn Jones.

The Belgian guests of Cardigan depart the country and the Mayor and Mayoress of Cardigan receive a letter of gratitude from Helene Vande Walle, whilst Cardigan lady, Mrs G. H. Mathias and Mrs Mary Jones, Aberaeron have received the ‘Medalle de la Reine Elisabeth’ from the King of Belgium.

Awarded the M.C. for bravery is Lieut. Gwylon Davies of Llanon whilst W. Sidney James of Llangoedmore has passed the Final War Office Examination.

Photographs of another Aber patriotic family appear,- this week those of the Owen’s family.

Another report from the Rheidol valley regarding Gunner David Morgan who has returned to camp after being home for five days and great joy for Mrs Jenkins of Aberaeron when she receives two postcards from her son, John from Limburg, Germany.

At Talybont a hastily-convened meeting of farmers is held at the Lion Hotel. This was to discuss the calling up of agriculturists.

Mr J.H. Davies of Aberystwyth attends a meeting of the recently-formed Institutional Committee of Wales for the treatment of disabled soldiers and sailors. Mr Davies mentioned a scheme for the creation of a convalescent institution at Aberystwyth.

According to Captain Gwilym James’ diary he now has cases to attend to covering a distance of about 50 miles. On the 25th June he attends to Col. Wilson and on the 27th he notes that he has attended about 45 cases of influenza.

Islan Jones receives another letter from his brother, Griff in Lahore. Griff complains of boils on his arms and fears that the station in which he is stationed is not a healthy one, the drainage being a big problem. About twelve men have died in hospital in a fortnight and a Sergeant Major has enteric fever; Griff thinks there is little hope for him. He then continues by reflecting upon the state of the War and hoping that the Tanks will do something.

 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge

Colledigion / Losses

 21 Mehefin/June 1918

John Evans of Cardigan, aged 23. Private, Welsh Regiment

Benjamin Davies of Llechryd, aged 24. Gunner, Royal Field Artillery

Thomas Henry Thomas of Penrhyncoch, aged 21. Corporal, Royal Welch Fusiliers

24 Mehefin/June 1918

George Jones of Rhydlewis, aged 18. Ordinary Seaman, Royal Navy

Gwilym Jones of Aberporth, aged 18. Ordinary Seaman, Royal Navy