Wythnos/week 230: 27 Rhagfyr/December 1918-2 Ionawr/January 1919

[English below]

O’r diwedd – dim colledion wedi’u cofnodi am yr wythnos! Serch hynny, cynhaliwyd gwasanaeth coffa i’r bechgyn sydd wedi syrthio ac a oedd yn perthyn i Eglwys Methodistiaid Calfinaidd y Tabernacl yn Aberteifi yn y capel nos Sul.

Mae’r Cardigan and Tivyside Advertiser wedi nodi rhai o’r prif ddigwyddiadau o’r hyn a ddigwyddodd yn yr ardal yn 1918. Yn ôl y papur newydd ‘1918 has been a momentous year in the history of the world because it saw the conclusion of the greatest war in history. May 1919 prove to be the harbinger of better things for us all.’

Ymddengys adroddiad arall ynglŷn â charcharorion rhyfel yn dychwelyd.  Mae’r Capten E.W. Gower gartref o’r diwedd ar ôl cael ei gipio ar 27 Awst, 1914, ac mae’n son am ei brofiadau.

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus o groeso i garcharorion rhyfel Aberteifi a’r ardal sydd wedi dychwelyd naill ai yn Neuadd y Dref neu’r Pafiliwn, Aberteifi. Gwahoddir pawb.

Mae Jack Watkins yn parhau i ysgrifennu yn ei ddyddiadur fel y mae’r Capten Gwilym James. Mae’r ail wedi bod yn ymweld â Namur ar 31 Rhagfyr sydd â phoblogaeth o 30,000. Yn y nos, mae’n mwynhau ei ‘Ginio Nadolig’ a oedd yn ôl pob tebyg yn eithaf da.

Yn olaf am yr wythnos hon, ac yn wir ar gyfer 1918, mae’r Gyrrwr D. Griffiths wedi ysgrifennu Leave y Milwr sy’n mynegi pa mor euraidd yw awr rhyddhad i’r rheini sy’n dychwelyd adref i’w hanwyliaid o diroedd gwallgofrwydd annealladwy.

At last – no recorded losses for the week! However, a memorial service to the lads who have fallen belonging to Tabernacle C.M. Church in Cardigan has been held at the chapel on Sunday evening.

The Cardigan and Tivyside Advertiser has set out some of the chief events of what happened in the district in 1918. According to the newspaper ‘1918 has been a momentous year in the history of the world because it saw the conclusion of the greatest war in history. May 1919 prove to be the harbinger of better things for us all.’

Another report appears regarding the return of the prisoners of war.  Captain E.W. Gower is home at last having been captured on the 27th August, 1914, and relates of his experiences.

A public meeting of welcome to returned prisoners of war of Cardigan and district is to be held either at the Guildhall or the Pavilion, Cardigan. All are invited.

Jack Watkins continues to write in his diary as does Captain Gwilym James. The latter has, on the 31st December been visiting Namur which has a population of 30,000. In the evening he enjoys his ‘Xmas Dinner’ which apparently was quite good.

Lastly for this week, and indeed for 1918, Driver D. Griffiths has written Leave y Milwr (‘The Soldier’s Leave’) which expresses how golden is the hour of release for those who are returning home to their loved ones from the lands of incomprehensible madness.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Wythnos/week 229:20-26 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Daw llawer o straeon o garcharorion Rhyfel sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar. Mae’r papurau newydd yn sôn am brofiadau’r Lefftenant Leonard V.D Owen o Aberteifi sydd wedi bod yn nwylo’r Almaenwyr ers 4 Ebrill, 1917 a’r Is-gorporal 19 oed Ernest Gwbert Bateman, a gafodd ei gipio gan Warchodlu Prwsia ar 18 Ebrill, 1918. Gan fod yr ail ohonynt yn medru Almaeneg, roedd yn gweithredu fel cyfieithydd. Mae Mr Tom Owen, mab Mr a Mrs Owen o Aber-porth nawr ar ymweliad gartref, ar ôl bod yn garcharor yng Ngwersyll Ruhleben, ac mae’r Preifat Tom Jones o’r Borth wedi cyrraedd gartref ar ôl cael ei gipio ar 23 Mawrth yn Morchies. Disgwylir i Mr D.T. Williams o Aberaeron fod gartref cyn bo hir ar ôl cael ei gaethiwo yn Ysbyty Lango.

Yn y papur newydd hefyd mae llun o’r Preifat D.J. Davies o Flaen-porth a laddwyd ar faes y gad ar 8 Medi.

Yn anffodus mae gwasanaethau coffa yn parhau i fod yn gyffredin, – gwasanaeth coffa i’r Diweddar Gapten Tringham yn Aber-porth; i’r diweddar Signalwr E.W. Davies yn Eglwys Dewi Sant, Henllan ac i’r Reifflwr G. Mansel Pritchard Davies yn Llan-non. Fodd bynnag, mae newyddion da o lawenydd mawr hefyd yn cyrraedd Llan-non gan fod y Dirprwy swyddog cyflenwi John D. Thomas ar ei ffordd adref.

Cynhelir cyngherddau derbyn yn y Borth a Llanilar. Mae Pwyllgor pentref Llanilar yn cydnabod bod angen swm mawr o arian o hyd ar gyfer gweddill y dynion hynny sy’n gwasanaethu dramor.

Mae’r Capten H. Webley Hope o Lechryd wedi derbyn Urdd nodedig yr Eidal gan Frenin yr Eidal ac mae’r Lefftenant-Cyrnol E.H. Williams o Aberteifi wedi cael ei enwi mewn adroddiadau.

Mae R.S.M Fear o Aberystwyth wedi derbyn llawer mwy o lythyrau o ddiolch oddi wrth y rhai sy’n gwasanaethu dramor, y mae llawer ohonynt bellach yn edrych ymlaen at ddod adref.

Mae’r gerdd a gyfansoddwyd gan y Gyrrwr D. Griffith yn mynegi canmoliaeth i Huw’r Felin am ei barsel o sigaréts i’r milwr.

Mae gynnau’r Almaen a gafodd eu cipio wedi cyrraedd Llanbedr Pont Steffan ac Aberteifi. Yn y ddwy dref, tynnwyd y gynnau o’r gorsafoedd lleol gan filwyr a morwyr.

Mae seibiant yr holl filwyr ar ddau fis o seibiant amaethyddol wedi cael ei estyn am gyfnod amhenodol. Mae’n debyg bod prinder mawr o lafur.

Yn ystod yr wythnos hon mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu am gyrraedd Huy, Gwlad Belg. Mae’n ymweld â’r Gadeirlan a’r Gaer Ddinesig sydd bellach yn cael ei defnyddio fel baddondy gan y milwyr. Ar fore’r Nadolig mae’n mynd i’r Eglwys ac yn y prynhawn mae’n mynd i’r sinema, – diwrnod tawel iawn. Ar y 29ain mae’n cofnodi bod yr ysbyty i agor ar gyfer derbyn cleifion am ganol nos.

 

Many stories emerge from prisoners of War who have recently returned. The newspapers report on the experiences of Lieut. Leonard V.D. Owen of Cardigan who has been in the hands of the Germans since April 4th, 1917 and 19 year old Lance Corporal Ernest Gwbert Bateman was captured by the Prussian Guard on April 18th, 1918. As the latter had knowledge of German he acted as interpreter. Mr Tom Owen, the son of Mr and Mrs Owen of Aberporth is now on a visit home, having been a prisiner at Ruhleben Camp, and Private Tom Jones of Berth has arrived home having been captured on March 23rd at Morchies. Mr D.T. Williams of Aberayron expects to be home shortly having been interned in Lango Hospital.

Also in the newspaper is a photograph of Private D.J. Davies of Blaenporth who was killed in action on September 8th last.

Sadly memorial sevices continue to be commonplace,- a memorial service to the late Captain Tringham in Aberporth; to the late Signaller E.W. Davies at St. David’s Church, Henllan and to Rifleman G. Mansel Pritchard Davies in Llanon. However, glad tidings also reach Llanon in that Quartermaster-sergeant John D. Thomas is on his way home.

Reception concerts are held in Borth and Llanilar. The Committee of the latter village recognises that a large sum of money is still required for those remaining men who are serving abroad.

Captain H. Webley Hope of Llechryd has received the distinguished Italian Order from the King of Italy and Lieut.-Col. E.H. Williams of Cardigan has been mentioned in dispatches.

R.S.M Fear of Aberystwyth has received many more letters of gratitude from those serving abroad, many of whom are now looking forward to coming home.

The poem composed by Driver D. Griffith expresses praise to Huw the Mill (Huw’r Felin) for his parcel of cigarettes to the soldier.

Captured German guns have reached Lampeter and Cardigan. In both towns the guns were drawn from the local stations by soldiers and sailors.

The leave of all soldiers on two months agricultural furlough has been indefinitely extended. Apparently there is a great shortage of labour.

During this week Captain Gwilym James writes of his arrival at Huy, Belgium. He visits the Cathedral and the Citadel which is now being used as a bath house by the troops. On the morning of Christmas day he goes to Church and in the afternoon he goes to the cinema, – a very quiet day. On the 29th he records that the hospital is to open for the reception of patients at midnight.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

 20 Rhagfyr/December 1918

 Watkin Llewelyn Evans of Lampeter, aged 22. Rifleman, Kings Royal Rifle Corps

Wythnos/week 228: 13-19 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Cynhelir gwasanaeth coffa i’r diweddar Nyrs Ella Richards yng Nghapel Soar yn Llanbedr Pont Steffan, tra yn y Tabernacl, Aberystwyth gwneir cyfeiriadau coffa i’r Preifat W.M. Millman (a grybwyllwyd yr wythnos diwethaf) o Drefechan a fu farw o niwmonia yng Ngogledd Ffrainc.

Yn Nhregaron mae angladd y Cadét Hedfan 19 oed John Davies o Bencastell (a grybwyllwyd yr wythnos diwethaf) wedi digwydd yn Eglwys Sant Caron, ac yn Aber-cuch, mae Mr a Mrs William Davies wedi cael gwybod am farwolaeth eu mab. Cyhoeddwyd bod y Preifat Gwilym Davies ar goll ond mewn gwirionedd, cafodd ei ladd ar Ebrill 11.

Mae llawer o adroddiadau am y rhai a anafwyd: y milwr o Aberteifi, yr Is-gorporal James Owen Jones, y brodyr o Lynarthen, y Signalwr David Lloyd Jones a’r Gynnwr Tommy John Jones,

Mae’r diweddar Lefftenant Laurence Picton Evans a laddwyd yn y rhyfel ar Awst 21 wedi gadael £1,671. Rhoddir llythyrau gweinyddu i’w chwaer.

Cyhoeddir lluniau o’r Llongwr o Aberystwyth, David Lewis a’r Preifat H. Hughes, a’r brodyr yr Is-swyddog Evan Edwards, y Llongwr-Gynnwr Edward John Edwards a’r Preifat Clarence Edwards.

Mae mwy o garcharorion rhyfel yn cyrraedd gartref – y Preifat Tom Evans o’r Almaen, y Preifat Emrys J. Edwards o’r Borth, y Capten J. Evans o Benmorfa, y Preifat Tom Halley o Dregaron a gafodd ei garcharu am fisoedd yn Awstria a’r Mecanig Awyr J. L. Jones o Lynarthen.

Cynhelir rhai cyngherddau croeso gartref – yn y Borth, Glynarthen a Phenmorfa, tra cyfeirir at y rheiny sydd gartref yn ystod yr wythnos. Yn y Borth, gadawodd y Preifatiaid Thomas Davies ac R. R. Davies, Trigfan ddydd Gwener ar ôl treulio pedwar diwrnod ar ddeg gartref. Fodd bynnag, ni allodd y Preifat David Bonner o Bontarfynach ddychwelyd i ddyletswyddau milwrol oherwydd pwl o’r ffliw.

Ym Mlaenpennal gosodir mater o godi cofeb i filwyr lleol gerbron cynulleidfa Capel y Methodistiaid Calfinaidd, tra bod Bwrdd y Gwarcheidwaid yn cefnogi’r penderfyniad a basiwyd gan Undeb Lewisham yn Nhregaron: ‘That immediate steps be taken to hand over the ex-Kaiser for trial, his presence in Holland being a grave menace to the cause of the Allies’.

Mae Jack Watkins yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur am gael dannedd wedi’u tynnu ond heb ddioddef poen.

Yn ‘Y Golofn Cymraeg’, ceir y gerdd Cyfarch Nadolig, sy’n mynegi’r teimlad y bydd cadw’r ŵyl eleni yn …… nawr bod y gynnau’n dawel.

A memorial service to the late Nurse Ella Richards is held at Soar Chapel in Lampeter whilst in the Tabernacle, Aberystwyth memorial references are made to Private W.M. Millman (mentioned last week) of Trefechan who died from pneumonia in Northern France.

In Tregaron the funeral of 19 year old Flight-Cadet John Davies of Pencastell (mentioned last week) has taken place at St Caron’s Church, and in Abercych, Mr and Mrs William Davies have been informed of their son’s death. Private Gwilym Davies had been posted missing but was actually killed on the 11th of April.

There are many reports of the wounded – Cardigan soldier, Lance-Corporal James Owen Jones, Glynarthen brothers, Signaller David Owen Jones and Gunner Tommy John Jones,

The late Lieut. Laurence Picton Evans who was killed in the war on August 21 has left £1,671. Letters of administration are granted to his sister.

Photographs appear of Aberystwyth Seaman David Lewis and Private H Hughes and brothers Petty Officer Evan Edwards, Seaman Gunner Edward John Edwards and Private Clarence Edwards.

More prisoners of war arrive home,- Private Tom Evans from Germany, Private Emrys J. Edwards of Borth, Captain J. Evans of Penmorfa, Private Tom Halley of Tregaron who had been imprisoned for months in Austria and Air-mechanic J. L. Jones of Glynarthen.

A few welcome home concerts are held in Borth, Glynarthen and Penmorfa, whilst references are made to those home during the week. In Borth, Privates Thomas Davies and R. R. Davies, Trigfan left on Friday after spending fourteen days at home. However Private David Bonner of Devil’s Bridge was unable to return to military duties owing to an attack of influenza.

In Blaenpennal the matter of erecting a memorial to local soldiers is placed before the congregation of the C.M. Chapel whilst in Tregaron the Board of Guardians supports the resolution passed by the Lewisham Union ‘That immediate steps be taken to hand over the ex-Kaiser for trial, his presence in Holland being a grave menace to the cause of the Allies’.

Jack Watkins writes in his diary of having teeth extracted but suffering no pain.

‘Y Golofn Cymraeg’ (The Welsh Column) carries the poem Cyfarch Nadolig (‘Christmas Greeting’), which expresses the feeling that keeping the festival this year will be pleasant now that the guns are silent.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

17 Rhagfyr/December 1918

David George Griffiths of Llangrannog, aged 28. MC Lieutenant, Royal Field Artillery

18 Rhagfyr/December 1918

William Biddyr Davies of Cardigan, aged 21. Lance Bombardier, Royal Garrison Artillery

Wythnos /week 227:6-12 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Mae’r colledion yn parhau. Mae nifer o adroddiadau am farwolaethau sy’n deillio o’r ffliw a’i effeithiau.

Yn Llanbedr Pont Steffan, cynhelir gwasanaeth coffa i’r Nyrs Ella Richards a fu farw o niwmonia ddydd Llun, 14 Hydref 1918 yn Salonika. Roedd hi’n 31 mlwydd oed. Cynhelir gwasanaeth arall o’r fath yng Nglynarthen er cof am y diweddar Lefftenant Sim Evans o Benbanc a fu farw o niwmonia a chynhelir gwasanaeth coffa yn Ysbyty Ystwyth i’r diweddar Ynnwr Lotton Breeze sydd wedi marw mewn ysbyty yn Cairo.

Mae’r milwr o Flaenannerch, y Preifat Tom L Rees wedi marw yn y 55fed Ysbyty Cyffredinol yn Boulogne. Roedd wedi bod ar wasanaeth gweithredol ers bron i ddwy flynedd ac wedi cael ei anafu’n ddrwg ym mis Awst 1917. Yn anffodus, bu farw o niwmonia bronciol yn dilyn ffliw.

Mae’r gyrrwr 24 oed James Evans o Aberteifi hefyd wedi marw o niwmonia yn Ffrainc.

Dioddefwyr eraill y ffliw yw’r Preifat Richard W. Milman o Aberystwyth, y Preifat Evan Edward o Lan-non a Mr Jack Edwards o Dregaron.

Cafodd John Davies o Lwynpiod, Tregaron, ei ladd mewn damwain modur wrth deithio i Lundain.

Mae llawer o filwyr wedi cyrraedd gartref, mae rhai wedi bod yn garcharorion rhyfel. Roedd y Preifat Richard Lewis o Aberystwyth yn garcharor yn Westphalia, yr Almaen; roedd y Preifat D.L. Evans, brawd Mrs Hughes, y Stryd Fawr yn garcharor yn Limburg; roedd y Rhingyll Hughes o Dregaron yn garcharor ym Mwlgaria; mae’r Preifat James Jones o Landysul newydd gyrraedd gartref o’r Almaen, lle cafodd amser caled ar y dechrau, ond cafodd swydd well wedyn oherwydd ei allu fel mecanydd.

Mae’r Preifat Jenkin Richards, Constant, y Borth wedi cyrraedd yr Iseldiroedd ar ôl bod yn garcharor rhyfel yn yr Almaen ac mae’r Preifat David Lewis yn galw heibio i’w gartref, Bwthyn Penrheol. Mae’r arfer rheolaidd o gynnal cyngerdd croesawu yn cael ei rwystro oherwydd y ffliw.

Mae Miss Elsie Jones o Aberporth gartref ar seibiant. Mae ei thad yn Ffrainc gyda’r Fyddin Ymgyrchol.

Cyhoeddir lluniau o enillwyr medalau, y Llongwr Robert Humphreys a’r Cloddiwr W.J. Jones.

Mae Cyngor Tref Aberteifi wedi gwneud cais i neilltuo gwn Almaenig sydd wedi’i gipio i Aberteifi.

Mae Magnelfa Sir Aberteifi bellach yn Alexandria ac mae disgwyl iddynt ddechrau byrddio llong i Loegr yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod yn 39 oed ac yn gobeithio mai dyma fydd ei ben-blwydd olaf ar y Cyfandir.

Mae Edyth Davies o Aberteifi yn derbyn llythyr oddi wrth ei ‘true and loving husband Dani’ (y Rhingyll Daniel Harton Davies) a anfonir o wersyll milwrol yn Nenmarc. Mae’n credu y bydd gartref cyn y Nadolig ac mae’n edrych ymlaen yn fawr at fod gartref o flaen eu tân eu hunain. Mae’n anfon ei gariad at Eldred ac yn dweud wrth Edyth i beidio â gadael iddo gael gormod o’i ffordd ei hun.

Yn olaf am yr wythnos hon, mae cerddi a gyhoeddir yn ystyried diwedd y rhyfel. Mae ‘Dydd Olaf y Rhyfel’ yn mynegi’r gobaith na fyddwn ni erioed yn gweld rhyfel o’r fath eto, ac wrth ysgrifennu ‘End of the War’, mae Awen yn nodi mai dyma oedd y rhyfel mwyaf a grëwyd gan ddyn.

The loss of life continues. There are numerous reports of deaths resulting from the influenza and its effects.

In Lampeter a memorial service is held to Nurse Ella Richards who died from pneumonia on Monday, October 14th, 1918 in Salonika. She was 31 years old. Another such service is held in Glynarthen in memory of the late Lieutenant Sim Evans of Penbank who died of pneumonia and a memorial serice is held in Ysbyty Ystwyth to the late Gunner Lotton Breeze who has died in a hospital in Cairo.

Blaenanerch soldier, Private Tom L  Rees has passed away at the 55th General Hospital in Boulogne. He had been on active service for nearly two years and badly wounded in August 1917. Sadly, he succumbed to bronchial pneumonia following influenza.

24 year old driver James Evans of Cardigan  has also died of pneumonia in France.

Other victims of the influenza are Private Richard W. Milman of Aberystwyth, Private Evan Edward of Llanon and Mr Jack Edwards of Tregaron.

Private John Davies of Llwynpiod, Tregaron has been killed in a motor accident while travelling to London.

Many soldiers have arrived home, some have been prisoners of war. Private Richard Lewis of Aberystwyth was a prisoner in Westphalia, Germany; Private D.L. Evans, the brother of Mrs Hughes, Great Darkgate Street was a prisoner in Limburg; Sergeant Hughes of Tregaron was a prisoner in Bulgaria; Private James Jones of Llandyssul has just arrived home from Germany where, at first, he experienced hard times but was then given a better job on account of his ability as a mechanic.

Private Jenkin Richards, Constant, Berth has arrived in Holland having been a prisoner of war in Germany and Private David Lewis pays a visit to his home, Penrheol Cottage. The regular custom of holding a welcoming  concert is abandoned owing to the influenza.

Miss Elsie Jones of Aberporth  is home on leave. Her father is in France with the Expeditionary Force.

Photographs appear of medallists, Seaman Robert Humphreys and Sapper W.J. Jones.

Cardigan Town Council have made a request that a captured German gun be allocated to Cardigan.

The Cardiganshire Battery are now in Alexandria and are expected to embark for England during the next few weeks.

Captain Gwilym James writes in his diary that he is 39 years old and hopes that it will be his last birthday on the Continent.

Edyth Davies of Cardigan receives a letter from her ‘true and loving husband Dani’ (Sgt. Daniel Harton Davies) which is sent from a Danish military camp. He believes he will be home before Christmas and is greatly looking forward to being at home in front of their own fire. He sends his love to Eldred and tells Edyth not to let him have too much of his own way.

Finally for this week, poems published reflect upon the end of the war. Dydd Olaf y Rhyfel (‘The Last Day of the War’) expresses the hope that we will never again see such a war, and Awen in writing The End of the War states that this has been the greatest war conceived by man.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses 

6 Rhagfyr/December 1918

Richard William Millman of Aberystwyth, aged 26. Gunner, Royal Field Artillery

8 Rhagfyr/December 1918

John Davies of Llangeitho, aged 19. Cadet, Royal Air Force

12 Rhagfyr/December 1918

David Clifford Jones of St Dogmaels, aged 24. Private, Royal Army Medical Corps

Wythnos/week 226: 29 Tachwedd/November-5 Rhagfyr/December 1918

[English below]

Er bod y Cadoediad wedi’i lofnodi, mae’r adroddiadau am golledion yn parhau ac mae’n ymddangos bod cymaint o newyddion yn ymwneud â’r rhyfel ag erioed.

Mae’r Preifat Tom Davies o Gapel Seion wedi marw o niwmonia yn Salonika ac mae’r Llongwr Dick Morgan o Lanbedr Pont Steffan wedi marw yn Iwerddon o niwmonia yn dilyn y ffliw.

Mae Prifathro ysgol Llanafan yn cofnodi, gwaetha’r modd, farwolaeth Job Evans o’i glwyfau yn Ffrainc, cyn-ddisgybl yr ysgol. Mae cyn-ddisgybl arall, David B Edwards, wedi cael ei anafu ac wedi colli ei fraich dde.

Mae Miss Nellie Owen o’r Borth wedi cael gwybod am farwolaeth ei brawd. Cafodd y Preifat David Owen ei anafu yn y pen ychydig wythnosau’n ôl ac mae wedi marw yn Ysbyty Weymouth. Mae Mrs Edwards, Angorfa wedi derbyn gwybodaeth bod ei mab yn garcharor rhyfel yn yr Almaen.

Mae Mr Jack Edwards o Dregaron wedi marw yn sydyn. Roedd wedi bod ers rhai blynyddoedd yn Ffrainc lle cafodd ei glwyfo.

Mae’r Capten Llewellyn Watkin Howell Tringham, mab y diweddar Mr William Tringham a Mrs Tringham, Aber-porth wedi marw ar y ffordd adref o Rouen, ac mae gwasanaeth coffa i’r diweddar Gapten Thomas, Tŷ Trefor yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Cynfil. Mae dau frawd o Aber-porth wedi cyrraedd adref ar ôl pedair blynedd a phedwar mis mewn gwersyll Almaenig yn Ruhleben. Mae un o’r brodyr, Mr Evan Owen yn disgrifio’r newid o Ruhleben i Aber-porth fel mynd o uffern i’r nefoedd.

Mae’r Gyrrwr R.E. Humphreys o Lanbadarn yn beryglus o wael yn yr ysbyty yn Salonika ar ôl bod ar ffrynt Salonika am y tair blynedd diwethaf.

Cynhelir cyngerdd derbyn mawr yn anrhydeddu’r Mecanig Awyr Tom Davies yn ysgol Glynarthen, ac mae llawer o ddynion lleol sydd wedi bod yn garcharorion wedi dychwelyd i Aberteifi a’r ardal ac yn sôn am eu profiadau yn ystod y rhyfel.

Mr Dickie Williams o Aberaeron yw’r milwr cyntaf a ryddhawyd i gyrraedd gartref yn y dref. Mae’r Preifat David Thomas Williams wedi ysgrifennu o’r carchar yn yr Almaen gan ddweud ei fod yn ddiogel, ond yn wael.

Cynhaliwyd cyfarfod cyffredinol pwysig yn Aberaeron mewn perthynas â choffa rhyfel.

Mae llawer o ddynion gartref yn ystod yr wythnos yn Aberystwyth, ac mae newyddion da gan fod yr Is-gorporal David Evans, Dolguan, wedi cyrraedd Lloegr ar ôl bod yn garcharor rhyfel ers mis Mawrth 1918.

Mae’r golofn ‘Week by Week’ yn dweud y deellir y bydd y gwaharddiadau ar nwyddau bwyd yn cael eu diddymu yn raddol. Mae’r Gynnwr Evan J Jones o Lynarthen wedi ymweld â mannau yn Ffrainc lle mae rhai o’r rhai sydd wedi syrthio wedi eu claddu ac mae wedi dod â cherrig mân o’r beddau i’r teuluoedd profedigaethus gartref.

Mae ‘Newyddion yr Wythnos’ yn sôn bod 32,371 o farwolaethau wedi bod o’r ffliw yn ystod y chwe wythnos diwethaf. Mae 14,235 o filwyr Prydain a 494 o swyddogion wedi cyrraedd gartref ar ôl bod yn garcharorion yn yr Almaen. Mae ein colledion ar y môr yn ystod y rhyfel wedi bod yn fach o’u cymharu â’r rhai a gollwyd ar dir.

Mae’r Capten Gwilym James yn ysgrifennu yn ei ddyddiadur ei fod yn drist am farwolaeth yr is-lawfeddyg, y Capten Cottrill, ac mae Jack Watkins yn ysgrifennu bod y ffliw a’r niwmonia yn ddrwg a bod chwech o ddynion wedi marw.

Although the Armistice is signed the reports of losses continue and there seems to be as much war-related news as ever.

Private Tom Davies of Capel Seion has died from pneumonia at Salonika and Seaman Dick Morgan of Lampeter has died in Ireland from pneumonia following influenza.

The Headmaster of Llanafan school records with regret the death from wounds in France of Job Evans a former scholar of the school. Another former scholar, David B Edwards has been wounded and lost his right arm.

Miss Nellie Owen of Borth has been notified of her brother’s death. Private David Owen had been wounded in the head a few weeks ago and has died in Weymouth Hospital. Mrs Edwards, Angorfa has received information that her son is a prisoner of war in Germany.

Mr Jack Edwards of Tregaron has died suddenly. He had been for some years in France where he was wounded.

Captain Llewellyn Watkin Howell Tringham, son of the late Mr William Tringham and Mrs Tringham, Aberporth has died on the way home from Rouen, and a memorial service to the late Captain Thomas, Trefor House is held at St Cynfil’s Church, Aberporth. Two brothers from Aberporth have arrived home after four years and four months internment in a German camp at Ruhleben. One of the brothers, Mr Evan Owen describes the change from Ruhleben to Aberporth as from hell to heaven.

Driver R.E. Humphreys of Llanbadarn is dangerously ill in hospital in Salonika having been at the Salonika front for the past three years.

A grand reception concert in honour of Air Mechanic Tom Davies is held at the Glynarthen school, and many local men who have been prisoners have returned to  Cardigan and the district and tell of their wartime experiences.

Mr Dickie Williams of Aberaeron is the first discharged soldier to have arrived home at the town. Private David Thomas Williams has written from prison in Germany that he is safe, but ailing.

An important general meeting has been held in Aberayron in regard to war commemoration.

Many men are at home during the week in Aberystwyth and good news in that lance-Corporal David Evans, Dolguan has arrived in England having been a prisoner of war since March, 1918.

The ‘Week by Week’ column reports that it is understood that the bans on articles of consumption will be gradually removed. Gunner Evan J Jones of Glynarthen has visited the burial spots in France of some of fallen and brought home pebbles from the graves to the families at home.

‘Newyddion yr Wythnos’ (News of the Week) reports that there have been 32,371 deaths from influenza during the last six weeks. 14,235 British soldiers and 494 officers have arrived home home having been prisoners in Germany. Our losses at sea during the war have been small in comparison with those lost on land.

Captain Gwilym James writes in his diary that he is saddened at the death of second surgeon, Captain Cottrill, and Jack Watkins writes that the flu and pneumonia are bad and that six men have died.

Two poems are published: ‘Cywydd Coffa’, a poem in memory of Lewis Jones of Beulah who fell in the war sometime in mid-September 1918, and ‘Y Botwm Du’ (The Black Button), which is worn by a soldier in mourning. This black button is described as being  of so much more significance than any other decoration worn on the soldier’s chest.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

29 Tachwedd/November 1918

John Edwards of Tregaron, aged 32. Private, Welsh Regiment

30 Tachwedd/November 1918

David Owen of Capel Bangor, aged 26. Private, Royal Welch Fusilers

Late 1918

Robert Brython Jones of Aberystwyth, aged 25. Royal Army Medical Corps

1 Rhagfyr /December 1918

Thomas James Edwards of Aberystwyth, aged 27. Flight Cadet, Royal Air Force

2 Rhagfyr/December 1918

Frederick Howes of Llandyfriog. Sergeant, Army Service Corps

Toma Davies of Llandyfriog, aged 27. Private, Welsh Regiment

4 Rhagfyr/December 1918

Richard William Millman of Aberystwyth, aged 26. Gunner, Royal Field Artillery

David Edward Davies of Llanbadarn Fawr, aged 34. Driver, Royal Field Artillery

5 Rhagfyr/December 1918

Philip Edmund Vaughan of Felinfach, aged 40. DSO Major, Worcestershire Regiment