Wythnos/week 180: 11-17 Ionawr/January 1918

[English below]

Ceir mwy o wasanaethau coffa: un yn Llandysul er cof am y Preifat T. Thomas ac un arall yn Nhregaron er cof am y Preifat J. D. Jones. Mae’r Cambrian News yn cofnodi marwolaeth Corporal D. H. Doughton. Ef oedd ail fab y diweddar Mr David a Mrs Elizabeth Doughton, gynt o’r Porth Bach, Aberystwyth.

Bu’r Lefftenant-cyrnol Lewis Evans, V.C., D.S.O., o Aberystwyth ym Mhalas Buckingham i dderbyn ei ddwy fedal.

Mae tipyn o ddynion adref ar seibiant; Iarll Lisburne a’r Gyrrwr John Parry yn Llanafan, yr Is-gapten D. Lewis Jones yng Nghoed-y-bryn, y Preifatiaid Jones, Rowlands a Rees ym Mhontrhydfendigaid, a’r Preifat Carsey Evans yng Ngheinewydd.

Mae’r Capten o Dresaith, John Thomas, yn ennill medal yr Ymerodraeth Brydeinig am ei ddewrder a’i ymroddiad arbennig. Ymysg cyfres o weithredoedd gwrol, achubodd Capten Thomas eu stemar ar ôl i long danfor ymosod arni.

Caiff Mrs Morgan o Landysul newyddion da mewn llythyr oddi wrth ei gŵr yn ddyddiedig 6 Rhagfyr, sy’n dweud ei fod yn garcharor yn Yr Almaen (wythnos ar ôl i’r Swyddfa Ryfel ddweud wrthi y bu farw’r Preifat Daniel Thomas Morgan ar faes y gad ar 3 Rhagfyr).

Mae Mr Squils o Aberteifi wedi tynnu llun o griw o forwyr o Norwy. Gwroniaid Llangrannog a dynnodd gwch y criw i’r lan ar ôl iddynt ddianc o’u stemar a ddrylliwyd gan dorpido ddeunaw awr ynghynt.

Gwelwn lun arall, wedi’i dynnu gan Mr Lemuel Rees, sy’n dangos cantorion carolau yn Llambed sydd wedi casglu mwy na £60 er budd Sefydliad y Milwyr Dall.

Daw’r ‘Llith o Faes y Gad’ gan y Preifat D. Lloyd Davies sy’n gwasanaethu gydag Ambiwlans Sant Ioan, ac mae’n rhoi blas inni ar sut y dathlodd ef a’i uned Ddydd Nadolig. Roedd y swyddogion wedi ymuno â’r milwyr cyffredin am y diwrnod, a’r rhingylliaid a’r staff-ringylliaid oedd yn gweini’r bwyd. Buont yn bwyta tatws, twrci a chig moch, a phwdin Nadolig. Cafwyd areithiau a llwncdestunau, a chafodd pawb afalau, cnau, sigaréts a sigârs.  Ar ddiwedd y darn mae’r Preifat Davies yn dymuno Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

Memorial services continue to be held: at Llandyssul in honour of Private T. Thomas and at Tregaron in honour of the late Private J. D. Jones. Corporal D. H. Doughton’s death is recorded in the Cambrian News.  The Corporal was the second son of the late Mr David and Mrs Elizabeth Doughton, formerly of Little Darkgate Street, Aberystwyth.

Meanwhile Lieut. Colonel Lewis Pugh Evans, V.C., D.S.O., of Aberystwyth has attended Buckingham Palace to receive his two decorations.

Many men are home on furlough: the Earl of Lisburne and Driver John Parry at Llanafan, Lieutenant D. Lewis Jones at Coedybryn, Privates Jones, Rowlands and Rees at Pontrhydfendigaid, Private Carsey Evans at New Quay.

Tresaith captain John Thomas receives the award of the British Empire Order for deeds of gallantry and great devotion. Captain Thomas saved, amongst other deeds,  his steamer from a submarine attack.

Glad tidings are received by Mrs Morgan of Llandyssul when she receives a letter, dated the 6th December,  from her husband who states that he is a prisoner in Germany. (During the previous week Mrs Morgan had been misinformed by the War Office that Private Daniel Thomas Morgan had fallen in action on the 3rd December.)

A photograph of a group of Norwegian sailors is taken by Mr Squils of Cardigan. The crew and their boat were pulled ashore by the brave men of Llangranog after their steamer had been torpedoed eighteen hours previously.

A photograph taken by Mr Lemuel Rees is of  Lampeter carol singers who have collected over £60 in aid of the funds of the Institution for Blind Soldiers.

‘Llith o Faes y Gad’ (A Lesson from the Battlefield) is by Private D. Lloyd Davies of St John’s Ambulance and gives a glimpse of his unit’s Christmas day celebrations. The officers had joined the ordinary soldiers and the sergeants and staff-sergeants were the waiters for the day. They dined on potatoes, turkey and pork followed by plum pudding. Speeches and toasts were made and everyone had apples, nuts, cigarettes and cigars.  At the end of his lesson, Private Davies wishes everyone a Happy New Year.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click on images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

15 Ionawr/January 1918

Evan William Evans of Drefach, aged 33. Sergeant, Royal Garrison Artillery

16 Ionawr/January 1918 

David Hubert Evans of Aberystwyth, aged 30. Private, Welsh Regiment

Advertisements

Wythnos/Week 179: 4-10 Ionawr/January 1918

[English below]

Mae ‘Gweddi Dydd Calan’ yn erfyn am i’r brwydro ddod i ben ac i Dduw ein harbed rhag ‘Ellyll y rhyfel’, ac mewn colofn â’r pennawd ‘The New Year’ ceir galwad am ddewrder gartref yn ogystal â gwroldeb ar faes y gad er mwyn sicrhau buddugoliaeth. Erfynia Mr Lloyd George ar bawb gartref i weithio a chynilo er mwyn cynnal y Wladwriaeth mewn cyfnod argyfyngus.

Ar hyd a lled Sir Aberteifi clywir newyddion am y rhai hynny sydd wrthi yn y Rhyfel:

Daw’r Brif Nyrs Peggy Lyons o Langeitho yn ôl i’w gwaith wrth i’w brawd, Bob, gychwyn ei daith adref.

Yn Llandysul ceir galar am farwolaeth y Magnelwr Tom Thomas, ac mae mam John Prosser Ishmael yn Ysbyty Ystwyth yn cael clywed bod ei mab ar goll.

Cynhelir cyngherddau yn Nhregaron a Llanon, y naill er budd cronfa leol y milwyr a’r llall er mwyn croesawu’n ôl y Preifat Isaac Pugh, Pencwmuchaf a’r Preifat Evans, Croes. Draw yn Llanbedr Pont Steffan cynhelir seremoni arbennig – cyflwynir bathodynnau i’r menywod sy’n gweithio ar y ffermydd, cyn i bawb fwynhau te yng Ngwesty Walter’s.

Cyhoeddir lluniau yn y Cambrian News o’r Is-gapten R. A. W. P. Richardes a’r ddau frawd o Aberystwyth, y Preifatiaid D. J. Williams a J.E. Williams, ac mae’r South Wales Daily News yn dadlau o blaid myfyrwyr Aberystwyth, gan ddweud eu bod mor driw â neb arall o drigolion y deyrnas mewn argyfwng na welwyd ei debyg erioed o’r blaen.

Ceir sôn eto am ddyn ffordd y Cyngor, Watkin Davies, Blaencruiser – y tro hwn yn y golofn ‘Cardiganshire Main Roads’.

‘Gweddi Dydd Calan’ is a prayer pleading for the end of the battle and to be saved from the fiend of War, whilst in the column headed ‘The New Year’ there is a call for fortitude at home as well as valour in the field in order to secure victory. Mr Lloyd George appeals to all civilians to work and save for lending to the State in this time of great emergency.

Across Cardiganshire there is news of those who are directly involved in the War:

Sister Peggy Lyons of Llangeitho returns to duty whilst her brother, Bob is on his way home.

The sad news of the death of Gunner Tom Thomas  is received in Llandyssul whilst news that John Prosser Ishmael is missing is received by his mother in Ysbytty Ystwyth.

Concerts are held in Tregaron and Llanon, the former in aid of the local soldiers’ fund and the latter in order to welcome home Private Isaac Pugh, Pencwmuchaf and Private Evans, Croes. Meanwhile a ceremony takes place in Lampeter, the women farm workers being presented with their badges before enjoying tea at Walter’s Hotel.

Photos of Lieutenant R. A. W. P. Richardes and Aberystwyth brothers, Private D. J. Williams and Private J.E. Williams are posted in the Cambrian News whilst the South Wales Daily News defends Aberystwyth students stating that they are as loyal in this supreme crisis as any other part of the realm. The case of roadman, Watkin Davies, Blaencruiser is again mentioned, this time in the ‘Cardiganshire Main Roads’ column.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

7 Ionawr/January 1918

Lewis James Herbert of Lampeter, aged 16. Steward, Merchant Navy

Edward Benjamin Jones of New Quay, aged 15. Cabin Boy, Mercantile Marine

David Michael Davies of New Quay, aged 48. First Officer, Mercantile Marine

William Basil Loxdale Jones of Taliesin, aged 28. MID Flight Lieutenant ,Royal Navy Air Service

 

Wythnos/week 178: 28 Rhagfyr/December 1917- 3 Ionawr/January 1918

[English below]

… Mae 1918 wedi dod ac o dan y pennawd ‘Ring in the New’ dywedir ‘the germ of peace is in the air’ gan sôn mai syniadau, ac nid grym, a fydd drechaf yn y pen draw – fel y gwelir o’r hyn sy’n digwydd yn Rwsia.

‘Y Tro Nesaf’ – yn Llith y Milwr sonnir bod raid rhoi mwy o sylw i ddatblygiadau gwyddonol pe byddai yno Ryfel arall. Y tro hwn nid oedd y wlad yn barod, ac nid oedd ganddi Fyddin – gŵyr pawb fod Byddin yn arf amhrisiadwy mewn Rhyfel! (mor amhrisiadwy i wlad adeg Rhyfel ag yw procer i wraig sydd am gael trefn ar ŵr anufudd!).

Mae’r Preifat T. Griffiths o Flaenporth yn ennill y Fedal Filwrol am ymlyniad mawr wrth ei ddyletswydd, ac yng Nghoed-y-bryn mae dau arwr lleol wedi cael y seibiant arferol o bedwar diwrnod ar ddeg. Y Preifat D. J. Davies yw’r arwr yn Llandysul, lle mae’n cael ei anrhydeddu â waled yn llawn nodau Trysorlys.

Tregaron – ceir mwy o sôn am alw Dr D Davies i’r fyddin (gweler wythnos 176) yn llyfr cofnodion Tloty’r Undeb yn Nhregaron. Roedd yr amser i ailystyried ei dynged wedi mynd heibio bellach, ac roedd y Clerc am wneud ymholiadau ynglŷn â sut i gyflawni gwaith Dr Davies tra byddai’n absennol.

Mae’r gohebu’n parhau ynglŷn â hawlio costau traul ar feiciau’r heddlu. Wrth gasglu gwybodaeth ar gyfer y Cyfrifiad ceffylau a gwartheg, mae pob swyddog wedi teithio rhwng tair a phedwar can milltir ar gyfartaledd.

Yn olaf yr wythnos hon, mae T. O. Thomas yn cyfansoddi’r gerdd ‘Atgof y Milwr’ am filwr rywle yn Ffrainc sy’n hiraethu am ei wlad a’i gartref.

…1918 has arrived and ‘Ring in the New’ comments that the ‘germ of peace is in the air’ and that ideas, not force will in the long run rule the world, – as can be seen at the present time in Russia.

‘Y Tro Nesaf’ (‘The Next Time’) – the soldier’s lesson puts forward ideas on how more attention must be paid to scientific development if there is ever another War. This time the country was unprepared and without an Army; everybody knows that an Army is an invaluable tool in a War! (as invaluable to a country during War as a poker is to the wife when her husband is unruly!).

Private T. Griffiths of Blaenporth wins the Military Medal for great devotion to duty whilst at Coedybryn two of their heroes have been granted the usual fourteen days’ furlough. In Llandyssul local hero, Private D. J. Davies is presented with a wallet of treasury notes.

Tregaron – further communication regarding the calling up of Dr D Davies (see week 176) is to be found in the Tregaron Union Workhouse minute book. It is now not possible to reconsider his case and the Clerk is to make enquiries as to how to discharge Dr Davies’ work in his absence.

Communications regarding the claim for wear and tear of police bicycles continue. The average mileage travelled by each constable in connection with obtaining the Census for horse and cattle is between three and four hundred miles.

Finally for this week T. O. Thomas writes the poem Atgof y Milwr (‘the soldier’s reminiscence’) in which the soldier, somewhere in France, yearns for his country and his home.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

28 Rhagfyr/December 1917

John Daniel Davies of Llangeitho, aged 28. Second Engineer, Mercantile Marine

Ionawr/January 1918

Daniel Owen of New Quay, aged 43. Captain. Mercantile Marine

Wythnos/week 177: 21- 27 Rhagfyr/December 1917

[English below]

Mae hi bron yn Nadolig, ond nid oes llawenydd i lawer o’r rhai hynny a enwir yn y Cardigan and Tivyside. Sonnir y ‘Roll of Honour’ am y meirw, y colledig a’r clwyfedig.

Clywir deg achos arall yn Nhribiwnlys Bwrdeistrefol Aberteifi – gwrthodir bron pob apêl, ond mae rhai’n cael eu hesgusodi am dri mis. Roedd Tribiwnlys Gwledig Aberteifi’n delio ag achosion eraill hefyd.

Dymunwyd Nadolig Llawen i ‘Tommy’ a ’Jack’ yn y golofn ‘Week by Week’ ac mae’n debyg bod y fest yn ffenestr siop ddillad Mr D.N. Lewis ar Stryd y Priordy yn werth ei gweld!

Anrhydeddir mwy o wŷr Aberteifi – enwir y Capten O.J. Jones a’r Morwr Alfonso Davies mewn adroddiadau.

Mae’r Adran Cynhyrchu Bwyd yn rhoi cryn sylw i’r bwyd a roddir i geffylau gwedd – y bwriad yw bwydo llai o geirch iddynt, a defnyddio pethau eraill y credir a fyddai’n ddigonol, fel eisin sil, india-corn a thriogl.

Yn Aberystwyth daw disgyblion yr Ysgol Wladol adref ag amlenni ar gyfer cyfraniadau at Gronfa’r Plant er Milwyr Dalledig.

Christmas is upon us but there is no seasonal joy for many of those mentioned in the Cardigan and Tivyside. Those who have lost their lives, the missing and the wounded are mentioned under the ‘Roll of Honour’.

A further 10 cases are heard at the Cardigan Borough tribunal, most appeals being either dismissed or exempted for 3 months. Cases were also dealt with at the Cardigan Rural Tribunal.

’Tommy’ and ‘Jack’ are wished a Happy Christmas in the ‘Week by Week’ column and a ‘marvellous vest’ is to be seen in the window of Mr D.N. Lewis , outfitter, Priory Street!

Cardigan men receive more honours: Captain O.J. Jones and Seaman Alfonso Davies are both ’mentioned in Despatches’.

Special attention is given to the feeding of the working horse by the Food Production Department,- the consumption of oats by horses is to be reduced and alternatives such as wheat bran, maize and molasses amongst other feeding-stuffs are considered satisfactory substitutes.

In Aberystwyth the pupils of the National School take home an envelope in which to place a contribution towards the Blinded Soldiers’ Children Fund.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

22 Rhagfyr / December 1917

Emlyn Mason Jones of Ponterwyd, aged 21. Gunner, Royal Garrison Artillery

25 Rhagfyr / December 1917

Isaac Evans Davies of Llanon, aged 21. Third Engineer, Mercantile Marine

Wythnos/week 176: 14-20 Rhagfyr/December 1917

[English below]

Yr wythnos hon mae’r Cardigan and Tivyside yn ymdrin ag amrywiaeth o bethau – y sôn ei bod yn debygol y caiff carcharorion rhyfel Almaenaidd eu rhyddhau i weithio ar ffermydd, y perygl o ryfel cartref yn Rwsia, ac wrth fwrw golwg ar y sefyllfa gartref, awgrymir mai anghydraddoldeb o ran dosbarthu bwyd sy’n golygu fod pobl yn gorfod aros mewn rhesi ar y strydoedd.

Yn y gerdd Nadolig Di-wledd erfynnir ar y rhai sydd ar ben eu digon i roi i bobl dlawd – hyd yn oed yng nghyfyngder y Rhyfel.

Cynhelir cyfarfod o Bwyllgor Bwrdeistref Aberystwyth, a phenderfynir y dylid aros tan ddiwedd y Rhyfel cyn cydnabod gwasanaeth clodwiw’r Is-gyrnol Lewis Pugh Evans, Gelli Angharad.

Mae Bwrdd Gwarcheidwaid Tregaron yn cwrdd eto, ac yn cytuno i wneud apêl arall i’r Pwyllgor Rhyfel fel y gall Dr David Davies barhau â’i waith presennol.

Cyfathrebu – mae’r Nadolig ar y gorwel a chaiff Nan a Margaret gerdyn post oddi wrth Gwil (Dr Gwilym James, y bu cryn sôn amdano yn yr wythnosau diwethaf) yn estyn cyfarchion R.C.E. IV a’r Staff, ac mae L. Terwyn Davies, Ysgrifennydd Anrhydeddus Sioe Farchnad Nadolig Llanbedr Pont Steffan, yn gofyn caniatâd i werthu tocynnau er mwyn codi arian at y Gronfa Leol er Milwyr a Morwyr.

This week the Cardigan and Tivyside comments on a variety of issues: ‘War Prisoners on Farms’ on the probable release of German prisoners of war for farming work; the prospect of civil war in Russia; and, at home, the inequality of food distribution being the root cause of street queues.

Nadolig Di-wledd (‘A non-celebratory Christmas’) is a poem which urges those who have plenty to give to the poor, even at this difficult time of War constrictions.

At a meeting of the Aberystwyth Borough Committee it is decided that recognition of Lt-Colonel Lewis Pugh Evans, Lovesgrove, great services is to be postponed until the end of the War.

Another meeting is held by the Tregaron Board of Guardians whereby further representation is to be made to the War Committee to allow Dr David Davies to remain in his present practice.

Communications: as Christmas approaches Nan and Margaret receive a postcard from Gwil (Dr Gwilym James as mentioned quite a few times in past weeks) expressing greetings from R.C.E. IV and Staff, and L. Terwyn Davies, the Honourable Secretary of the Lampeter Christmas Market Show, asks for permission to sell tickets in order to raise money for the local Soldiers and Sailors fund.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

 

Colledigion / Losses

 14 Rhagfyr / December 1917

Karl D. Anderson of Christiana, Norway. Buried in Llangrannog. Mercantile Marine

15 Rhagfyr / December 1917

Evan Philip Jones of Sarnau, aged 26. Second Mate, Mercantile Marine