Wythnos/week 161: 31 Awst/August-6 Medi/September 1917

[English below]

Mae’r Capten Gwilym James yn derbyn 2 hysbysiad arall, y naill ynghylch baddonau poeth ar gyfer Pencadlys yr R.C.E. (mae angen bath poeth ar bob dyn unwaith yr wythnos) a’r llall ynghylch archwilio’r dynion at ddibenion eglurhad yn ôl categori.

Mae Clerc y Cydbwyllgor Sefydlog yn derbyn llythyr o Siambrau’r Trysorlys sy’n ddweud nad yw Comisiynwyr Trysorlys Tŷ’r Arglwyddi Ei Fawrhydi yn gallu caniatáu dim lwfans ychwanegol ar gyfer cynnal a chadw beiciau Heddlu Sir Aberteifi.

Mae’r Datganiadau Amaethyddol yn dangos cynnydd mawr mewn tir âr ers mis Mehefin 1916. Bu cynnydd hefyd yn nifer y ceffylau ar y ffermydd hefyd.

Mae modd bwcio cadair nawr ar gyfer dangosiad y ffilm, The German Retreat and The Battle of Arras yn y Pafiliwn, Aberteifi yn ogystal â ffilm y Llywodraeth, From Hen To Hospital.

Mae’n debyg bod o leiaf 43 o forwyr o’r Ceinewydd wedi eu taro gan dorpidos, rhai ddwywaith ac eraill yn amlach fyth.

Caiff cerdd arall gan Ap Dulas ei chyhoeddi. Mae Deigryn Atgof er cof am y Preifat David Richards, Allt Fawr, Henllan a fu farw ar 1 Gorffennaf, 1917.

Captain Gwilym James receives another 2 notifications, one regarding the availability of hot baths for R.C.E. Headquarters (every man must have a hot bath once a week) and the other regarding the examination of men for clarification by category.

The Clerk to the Standing Joint Committee receives a letter from the Treasury Chambers stating that the Lords Commissioners of His Majesty’s Treasury are unable to sanction any additional allowance in respect to the upkeep of bicycles used by Cardiganshire County Police Force.

The Agricultural Returns show a great increase in arable land since June 1916. The number of horses on farms has also increased.

Chairs may now be booked for the screening of The German Retreat and The Battle of Arras at the Pavilion, Cardigan which is also showing the Government film From Hen To Hospital.

Apparently at least 43 sailors from New Quay have been torpedoed, some twice and others more.

Another poem by Ap Dulas is published. Deigryn Atgof (‘A Tear of Remembrance’) is written in memory of Private David Richards, Alltfawr, Henllan who died on July 1st, 1917.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion /Losses

4 Medi/September 1917

Thomas Davies Evans of Lampeter, aged 40. Sergeant, Royal Engineers

Advertisements

Wythnos/week 160: 24-30 Awst/August 1917

[English below]

Mae’r Capten Gwilym James yn cael gwybod ynghylch aildrefnu’r cyfrifoldeb dros amrywiol reilffyrdd.

Caiff prisiau cnydau 1917 a’r amodau masnachu eu cyhoeddi yn rhifyn Awst 20 The Farmer and Stockbreeder.

Mae Maer Aberteifi wedi derbyn llythyrau lu oddi wrth fechgyn Aberteifi’n diolch iddo ef a phobl Aberteifi am eu parseli. Mae’r Preifat Tom Johns (Plasterer’s Arms) yn ddiolchgar iawn am y sanau a gafodd oherwydd i rywun fachu ei bâr olaf!

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus yn Llandysul i groesawu’r Corporal Evan Lloyd, sydd wedi ei argymell ar gyfer y Fedal Filwrol.

Mae Llyfr Log Llanafan yn cofnodi marwolaeth David Lewis a laddwyd mewn brwydr ac yn y Cardigan and Tivyside mae ‘Twm Nansi’ yn nodi bod llawer o feirdd talentog ifanc Cymru wedi cwympo yn y rhyfel, y diweddaraf ohonynt i gael ei enwi ar y Gofrestr Anrhydedd yw  Hedd Wyn o Drawsfynydd.

Captain Gwilym James receives further communication regarding the redistribution of charge of various railway lines.

The prices for 1917 crops and the conditions of trading are published in the August 20th edition of The Farmer and Stockbreeder.

The Mayor of Cardigan receives a ‘shoal of letters’ from the Cardigan lads thanking him and the people of Cardigan for their parcels. Private Tom Johns (Plasterer’s Arms) is especially grateful for the socks he has received as someone has pinched his last pair!

A public meeting is held in Llandyssul to welcome Corporal Evan Lloyd who has been recommended for the Military Medal.

The death of David Lewis who has been killed in action is recorded in the Llanafan school Log book and in the Cardigan and Tivyside ‘Twm Nansi’ notes that many of Wales’ young talented poets have fallen in the War, the latest of them to be named on the Roll of Honour being Hedd Wyn of Trawsfynydd.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

27 Awst/August 1917

Richard Glyndwr Phillips of Llandysul aged 30. Lieutenant, Royal Garrison Artillery

29 Awst/August 1917

Evan James of Llanarth, aged 23. Private, South Wales Borderers

 

Wythnos/week 159: 17-23 Awst/August 1917

[English below]

Ceir ffotograffau o ‘Our Fallen Heroes on Land and Sea’ yn rhaglen cyngerdd mawreddog o adloniant aml-gyfrwng sydd i’w gynnal yn Aberporth ar 15fed o Awst. Bydd yr elw yn mynd tuag at gronfa’r milwyr a morwyr lleol.

Gweler adroddiad yn y Cardigan and Tivyside am y rhestr cynyddol o arwyr lleol sydd wedi syrthio tra’n ymladd dros eu gwlad ac hefyd cyfeiriadau at y Gwasanaeth Coffa yng Nghapel Mair i’r diweddar Gynnwr Baxter Roberts; dychweliad Capten Reddie sydd wedi dianc o gaethiwed yn Awstria; ac hysbyseb i ffermwyr ynglŷn â llafur milwrol a cheffylau.

Derbyna Clerc Pwyllgor Heddlu Sir Aberteifi rhagor o gyfathrebiadau ynglŷn â rhyddhad Gynnwr E.R. Jones, Fferm Glanrafon.

The programme for a grand variety performance on Wednesday, August 15 at the Coronation Hall, Aberporth contains photographs of ‘Our Fallen Heroes on Land and Sea’. The concert is in aid of the local soldiers and sailors fund.

The Cardigan and Tivyside Advertiser carries a report on the increasing list of local heroes who have fallen in the service of their country and also reports on the Memorial Service held at Capel Mair to the late Gunner Baxter Roberts, the return of Captain Reddie who has escaped from internment in Austria and a notice to farmers regarding military labour and horses.

Further communication regarding the release of Driver E.R. Jones of Glanrafon Farm is received by the Clerk to the Cardiganshire Police Committee.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

19 Awst/August 1917

David John Jones of New Quay, aged 55. Boatswain (Bosun), Mercantile Marine

John Llewelyn Morgans of Lampeter, aged 20. Private, Army Service Corps

20 Awst/August 1917

David Lloyd of Llanddewi Brefi, aged 26. Private, Cheshire Regiment

William Percy Rowlands of Bow Street, aged 19. Private, South Wales Borderers

22 Awst/August 1917

Edward James Evans of Llangynllo, aged 22. Private, Machine Gun Corps

Arthur R. Jackson of Llandyfriog, aged 38. Sergeant, Army Service Corps

23 Awst/August 1917

David Lewis of Llangwyryfon, aged 29. Private, South Wales Borderers

Thomas Thomas of Cardigan, aged 24. Captain Welsh Regiment

Wythnos/week 158: 10-16 Awst/August

[English below]

Yn anffodus bu llawer mwy o golledion yr wythnos hon ac mae ‘Symlog’ wedi cyfansoddi’r gerdd Ymson y Milwr Lluddedig sy’n disgrifio profiadau’r milwyr ar y Ffrynt.

Caiff y Swyddog Meddygol Y Capten Gwilym James wybod am orchmynion symudiadau’r 295th Railway Company, 109th Company a’r 162 Labour Company.

Gartref mae yna anfodlonrwydd gyda’r gweithwyr sy’n cael eu rhyddhau o ddepo Caerdydd i weithio yn y Sir ac mae Pwyllgor Llafur Sir Aberteifi o’r farn y bydd angen i ffermwyr wneud gwell defnydd o lafur ar y ffermydd i ateb y gofynion newydd sy’n ymwneud ag aredig.

Mae Pwyllgor Gweithredol Amaethyddol Rhyfel Ceredigion yn trafod yr angen i gadw ceffylau amaethyddol ar gyfer trin tir ychwanegol, arolwg y Sir ac aredig â thractor, a bydd cyfarfod o brif grefftwyr y Sir yn cael ei gynnal ar Awst 15 fed er mwyn trafod ffyrdd o sicrhau a dosbarthu nwyddau amaethyddol yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.

Yn olaf dylai ffermwyr sy’n dymuno llogi tractorau modur ar gyfer aredig wneud cais i John Jones, y Swyddog Gweithredol yn Llanbedr Pont Steffan.

Sadly many more losses are suffered this week and ‘Symlog’ pens the poem Ymson y Milwr Lluddedig, (‘Soliloquy of the Wearied Soldier’) which describes the experiences of those at the Front.

Medical Officer Captain Gwilym James receives notification of the orders of manoeuvres for the 295th Railway Company, the 109th Company and 162 Labour Company.

At home there is dissatisfaction with the poor type of worker released from the Cardiff depot for work in the County, and the Cardiganshire Labour Committee are of the opinion that farmers will need to make better use of farm labour to meet the new demands for ploughing.

The Cardiganshire War Agricultural Executive Committee discuss the need to reserve agricultural horses for the cultivation of additional land, the county survey and tractor ploughing, and a meeting of the county’s principal tradesmen is to be held on August 15th in order to discuss the ways and means of securing and distributing agricultural commodities in the coming year.

Finally, farmers who wish to hire motor tractors for ploughing should apply to John Jones, Executive Officer, at Lampeter.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

10 Awst/August 1917

Thomas Henry Holloway of Llandysul. Bombardier, Royal Garrison Artillery

David Morris Davies of Drefach, aged 22. Private, Cheshire Regiment

11 Awst/August 1917

David Beynon Davies of Talgarreg, aged 30. Lieutenant, Royal Air Force

12 Awst/August 1917

Stephen Rees of Llanarth, aged 29. Sapper, Royal Engineers

13 Awst/August 1917

John Lewis Jones of Lampeter. Second Lieutenant, Welsh Regiment

16 Awst/August 1917

John Wynne Evans of Llangeitho, aged 38. Private, South Wales Borderers

Victor Arthur John Blake of Llandysul, aged 20. Private, South Wales Borderers

Thomas Arthog Davies of St David’s College, Lampeter, aged 26. Private, South Wales Borderers

William Williams of Cilcennin,  aged 23. Private, Machine Gun Corps

 

 

Wythnos/week 157: 3-9 Awst/August 1917

[English below]

Gwelir adroddiad yn y Cardigan and Tivyside am farwolaeth Capten William Rowlands. Trawyd llong stêm fawr y capten gan dorpido a suddodd rhwng Sbaen a Glasgow. Roedd Captain Rowland yn adnabyddus i lawer yn ardal Aberteifi.

Telir rhwng 1/8 ½ d a 1/9 ½ d y pwys am wlân graddfa gorau ym marchnad Aberteifi.

Mae Mrs Clougher, Maeres Aberteifi, yn bwriadu gwneud casgliad er budd Sefydliad Cenedlaethol y Deillion ar ôl sgriniad o’r ffilm yn y Pavilion yn Aberteifi.

Mae Is-Gyrnol, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Meddygol yr Ail Fyddin yn gwneud cais fod Ambiwlans Modur ar gael i Capten James ar gyfer siwrneiau arbennig.

Dyfarnwyd Mira Louisa Morris o Lanon yn euog o droseddi dan gymalau 1 a 7 o’r Gorchymyn Bara a chafodd ddirwy o 15 swllt.

Week 157 and the Cardigan and Tivyside carries a report on the death of Captain William Rowlands whose large steamship was torpedoed and sunk between Spain and Glasgow. Captain Rowlands was well known to many in the Cardigan district.

The price paid for top grade wool at Cardigan market is 1s. 8½d. to 1s.9 ½d. per lb.

Mrs Clougher, the Mayoress of Cardigan, is to make a collection for The National Institute for the Blind after the picture is screened at the Pavilion, Cardigan.

The Lieutenant Colonel, for Director of Medical Services Second Army requests that a Motor Ambulance car be placed at the disposal of Captain James for special journeys.

Mira Louisa Morris of Llanon is convicted under the Bread Order 1917 Articles 1 and 7 and fined the total sum of 15 shillings.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion/Losses

 4 Awst/August 1917

Stephen Jones Williams of Bronant, aged 24. Corporal, Royal Welch Fusiliers

5 Awst/August 1917

Richard Owen Margetts of Ponterwyd, aged 23. Private, Royal Army Medical Corps