Wythnos/week 166: 5-11 Hydref/October 1917

[English below]

Yng ngholofn y ‘Rhestr Anrhydeddau’ yr wythnos hon, estynnir cydymdeimlad pobl Aberteifi i Mr John Jenkins a’r teulu ar golli eu mab, David, a fu foddi.

Mae sôn bod 3 arall wedi eu lladd: Y Preifat J. T. Wade, Aberporth; Yr Ail Lefftenant W. J. Williams, ŵyr Mrs Jane Williams, Penpark; Lefftenant W.E. Harries, nai’r Capten W. H. Harris, Blaen-porth.

Mae sôn bod yr Is-gorpral David William Evans, Cwm Parc, wedi ei glwyfo a hefyd y Preifat James Thomas o Aberporth sydd wedi ei glwyfo 6 gwaith!

Cerdd yw ‘Rhywle yn Ffrainc’ gan E. George Jones am ofid mam ar ôl i’w mab gael ei ladd  ‘rhywle yn Ffrainc’.

Mae ‘Yn ôl o’r Almaen’ yn sôn am ymweliad y Sarjant Cramp o Ffiwsilwyr Brenhinol Munster â Llechryd er mwyn diolch i’r rhai sy’n ymwneud â Chronfa’r Carcharorion Rhyfel. Hefyd, diolchodd Sarjant Cramp i blant ysgol Llechryd fel y gwelwch chi yn Llyfr Log yr ysgol.

Bu digwyddiad o lawenydd mawr yn Eglwys Llandygwydd ddydd Mawrth,  Hydref 2 pan briodwyd yr Is-Lefftenant George Stuart Davies Berrington a Miss Joyce Prioleau. Ar y nos Sadwrn cafodd cynrychiolwyr y tenantiaid eu derbyn ym Maes y Castell er mwyn gwneud cyflwyniadau i’r briodferch a’r priodfab.

Yn Aberteifi, mae gwahoddiad i fenywod dros 18 oed i gyfarfod cyhoeddus ynghylch y cynllun ar gyfer recriwtio menywod i Gorfflu Ategol Byddin y Merched ac mae Jones, Melin Alltcafan Llandysul angen gwehyddion ac yn datgan mai dim ond menywod profiadol ddylai ymgeisio.

In this week’s ‘Roll of Honour’ column the sympathy of the Cardigan people is extended to Mr John Jenkins and family on the loss son, David who is reported to have drowned.

Another 3 losses are reported: Private J. T. Wade, Aberporth; Second Lieutenant W. J. Williams, the grandson of Mrs Jane Williams of Penpark; Lieutenant W.E. Harries, the nephew of Captain W. H. Harris of Blaenporth.

Cwmparc Lance-Corporal David William Evans is said to have been wounded as is Private James Thomas of Aberporth who has been wounded 6 times!

‘Rhywle yn Ffrainc’ is a poem by E. George Jones on the distress of a mother whose son is killed  ‘somewhere in France’ .

‘Back from Germany’ reports on the visit of Sergeant Cramp of the Royal Munster Fusiliers to Llechryd in order to express his gratitiude to those involved with the Prisoners of War Fund. Sergeant Cramp also thanked the children of Llechryd school as can be seen in the school Log book.

A joyous event occurs at Llandygwydd Church on Tuesday,  October 2nd when Second-Lieutenant George Stuart Berrington Davies marries Miss Joyce Prioleau. On the Saturday evening the representatives of tenants are received at Castle Green in order to make presentations to the bride and groom.

In Cardigan women over the age of 18 are invited to attend a public meeting regarding the scheme for recruiting women for the Women’s Army Auxiliary Corps whilst Jones Alltcafan Mills of Llandyssul are in need of weavers and state that experienced females may apply.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

 

Colledigion / Losses

5 Hydref / October 1917

Evan Evans Griffiths of Capel Seion, aged 23. Private, Australian Imperial Force

8 Hydref / October 1917

Francis Stephens of New Quay, aged 48. Boatswain (Bosun), Mercantile Marine

Constance Fane Roberts of Llandre, aged 24. Civilian, Army Remount Service

10 Hydref / October 1917

Sam Jones of Llandre, aged 38. Private, Welsh Regiment

11 Hydref / October 1917

Charles Peter Melville of Llandyfriog, aged 25. Corporal Army service Corps

William David Harper of Cardigan, aged 31. Second Engineer, Mercantile Marine

 

Advertisements

Wythnos /week 165: 28 Medi/September-4 Hydref/October 1917

[English below]

Gohebiaeth heb ddyddiad arni yng nghasgliad Bwrdeistref Aberteifi (Archifdy Ceredigion CDM/SE/14/7) ynglŷn â hanes y Corporal Willie Griffiths (gweler hefyd wythnos 153) yn cymryd yr awenau mewn ymosodiad ar un o ffosydd yr Almaenwyr. Mae rhestr o’r tanysgrifiadau tuag at gyflwyniad y Corporal Griffiths wedi ei chynnwys hefyd.

Yng ngholofn ‘Nodiadau a Sylwadau’ y Cardigan and Tivyside mae sôn am economi cenedlaethol a phroblem tai yng nghefn gwlad, a bydd angen mynd i’r afael â’r olaf o ddifri’ ar ôl y rhyfel. Mae cyfeiriad hefyd at y llythyr mewn colofn arall gan ohebydd yn galw am gadw rhai o’r gynnau Almaenig a gafodd eu cipio yn y Sir fel cofebion rhyfel.

Yn olaf, yn Llandygwydd mae’r ddiweddar Mrs Webley-Parry yn cael ei choffau fel ffrind go iawn a chefnogwr hael i bob gwaith da.

Undated correspondence in the Cardigan Borough collection (Ceredigion Archives CDM/SE/14/7) reports on the circumstances in which Lance Corporal Willie Griffiths (also mentioned in week 153) took the initiative in an attack on a German trench. A list of the subscriptions given towards Lance Corporal Griffiths’ presentation is also included.

In the ‘Notes and Comments’ column of the Cardigan and Tivyside there is emphasis on the need for national economy and the problem of rural housing, the latter of which  needs to be addressed in earnest after the war. There is also reference to the letter in another column from a correspondent calling for some of the captured German guns to be kept in the county as war memorials.

Finally, in Llandygwydd the late Mrs Webley-Parry is remembered as a true friend and generous supporter of every good work.

 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

29 Medi/September 1917

Jenkin Arthur Pritchard of New Quay, aged 28. Master Mariner, Mercantile Marine

David Jenkins of Cardigan, aged 23. Second Engineer, Mercantile Marine

30 Medi/September 1917

David Christmas Phillips of Cardigan, aged 20. Private, Gloucester Regiment

1 Hydref/October 1917

John Harold Jones of Henfynyw, aged 28. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

 

Wythnos/week 164: 21-27 Medi/September 1917

[English below]

Mae yna benillion yr wythnos yma gan ‘Myddfai’ er cof am Willie Jones, Nant Gwyn a gwympodd mewn brwydr ar 1 Awst 1917 yng Ngwlad Belg ac fe gafodd Mr a Mrs Lewis, Glanafon wybod fod un o’u meibion yn yr ysbyty yn dioddef o afiechyd ar y galon a achoswyd gan siel-syfrdandod.

Yn y ‘Newyddion Lleol’ mae sôn am ffoaduriaid yng Ngwlad Belg, y Preifat Dagger yn ennill y fedal filwrol a’r Capten W.E. Thomas yn cael ei ddyrchafu’n Uwch-gapten.

Bu achlysur hapus yn Hawen, Eglwys yr Annibynwyr wrth i’r Peiriannydd J. Davies briodi Miss Margaret Jones, Beulah. Cyrhaeddodd y priodfab y wlad hon o Ffrainc y noson gynt, ar ôl gwasanaethu am ddwy flynedd ar y ffrynt.

Bydd Howell Morgan o’r Neuadd Feddygol, Aberteifi yn falch o’r cardiau siwgr a fydd yn cael eu rhannu cyn bo hir.

Llyfr Log Ysgol Gyngor Y Borth,- mae sôn bod Fred McCausland wedi dianc o Westphalia. Bu’n cerdded yn ystod y nos am 120 o filltiroedd ac mewn 3 wythnos a 2 diwrnod fe gyrhaeddodd yr Iseldiroedd.

Llyfr Log Ysgol Genedlaethol Tregaron – ar 24 Medi mae’r Prifathro, Mr Rees,  yn nodi bod y bechgyn wedi bod wrthi’n cynaeafu cnau castan ac ar 27 Medi caeodd yr ysgol yn gynnar er mwyn i’r athrawon fynd i angladd milwr 22 oed sef y Preifat Thomas Arthur  Hughes a fu farw yn yr ysbyty twbercwlosis o effeithiau nwy yn y ffosydd.

Verses are written this week by ‘Myddfai’ in memory of Willie Jones, Nantgwyn who fell in battle on the 1st August, 1917 in Belgium, and Mr and Mrs Lewis, Glanafon receive news that one of their sons is in hospital suffering from a heart complaint caused by shell shock.

‘Local News’ has references to the Belgian refugees, Private Dagger winning the military medal and Captain W.E. Thomas being promoted to the rank of Major.

A happy event occurs at Hawen Congregational Church when Sapper J. Davies marries Miss Margaret Jones of Beulah. The bridegroom arrived in this country from France the previous evening having served two years at the front.

Howell Morgan of Medical Hall, Cardigan will be pleased to receive the sugar cards which are to be issued shortly.

Borth Council School Log Book – Fred McCausland is reported as having escaped from Westphalia. He walked during the nights for 120 miles and in 3 weeks and 2 days reached Holland.

Tregaron National School Log Book – on the 24 September, the Headmaster Mr Rees  records that the boys have been busy harvesting horse chestnuts  whilst on the 27th September the school is closed early in order that the teachers might attend the funeral of 22 year old soldier Private Thomas Arthur Hughes who has died at the Tuberculosis Hospital from the effects of gas sustained in the trenches.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

 22 Medi/September 1917

David James Evans of Llansanffraid, aged 30. First Mate, Mercantile Marine

24 Medi/September 1917

Thomas Arthur Hughes of Tregaron, aged 22. Private, Queen’s Royal West Kent Regiment

David Morgan Stephens of Llanbadarn Fawr, aged 22. Private, Middlesex Regiment

26 Medi/September 1917

David Lewis of Penrhiwllan, aged 23. Gunner, Royal Field Artillery

David Lewis Jenkins of Llansanffraid, aged 31. Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

David Rees Griffiths – strong link with Llanfihangel y Creuddyn – aged 24. Royal Welch Fusiliers

Wythnos/week 163: 14-20 Medi/September 1917

[English below]

Rhestr hirfaith arall o anafusion Ceredigion ac mae tribiwnlysoedd apêl y Sir yn parhau. Gohiriwyd achos Llanbedr Pont Steffan, Walter Davies, Blaencruiser – ai dyma ddyn ffordd y Cyngor Sir, ‘Watkin’ eto fel y crybwyllwyd yn ystod wythnos 156, ac ati? (neu berthynas i Watkin o bosib?)

‘Er Cof’ – Mae cof am y Capten M. Kemes A. Lloyd fel ‘un o anfarwolion y 1st 7 divisions’ ac mae newyddion am y rhai a glwyfwyd ac a laddwyd yn ymddangos yn y ‘Gofrestr Anrhydeddau’.

Llongyfarchiadau i’r Cynghorydd Lefftenant B.T. Lloyd a’r Cynghorydd Yr Uwch Gapten G. Fossett Roberts  yng nghyfarfod Cyngor Bwrdeistref Aberystwyth a bu ffrindiau lu Sapper Joshua T. Jones, Rhydlas, Penmorfa yn ei longyfarch ar ennill Medal y Fyddin am wrhydri.

Mae ‘Tommy’ yn llongyfarch rhywun neu’i gilydd ar y cerdyn post, dyddiedig 14 Medi, ag arno lun o filwyr. Mae’r cerdyn post hwn o albwm Sarjant Major Harton Daniel Davies (Cyf ADX/375) The Eagles, Stryd y Castell, Aberteifi.

Mae Cyngor Sir Aberteifi’n derbyn llythyr gan y Pwyllgor Gwaith i sefydlu cangen o Gymdeithas y Cyn Forwyr a’r Cyn Filwyr ac, fel y soniwyd yr wythnos diwethaf, mae siwgr wrthi’n cael ei ddosbarthu,- a’r gobaith yw y bydd y siwgr yn cyrraedd Siop y Coop yn Aberteifi ar 17 Medi neu ar ôl hynny.

Yet another long list of Cardiganshire casualties and the county appeal tribunals continue. The Lampeter case of Walter Davies, Blaencruiser is adjourned – could this be County Council roadman ‘Watkin’ again as mentioned in week 156, etc? (or possibly a relative of Watkin?)

‘In Memoriam’ – Captain M. Kemes A. Lloyd is remembered as ‘One of the immortal 1st  7 Divisions’ whilst news of the wounded and killed appear in the ‘Roll of Honour’.

Congratulations are extended to Councillor Lieutenant B.T. Lloyd and Councillor Major G. Fosset Roberts  in the  Aberystywth Borough Council meeting and the many friends of Sapper Joshua T. Jones of Rhydlas, Penmorfa congratulate him on having won the Military Medal for gallantry.

‘Tommy’  extends his congratulations to some unknown person on the postcard dated 14th September which depicts a couple of soldiers. This postcard is to be found in the album of Sergeant Major Daniel Harton Davies (Ref ADX/375) of The Eagle, Castle Street, Cardigan.

Cardiganshire County Council receive a letter from the Executive Committee for the setting up of a branch of the  Discharged Soldiers and Sailors Association  and, as mentioned last week, the distribution of sugar is underway; hopefully, the sugar will arrive at the Cooperative Stores in Cardigan on or after September 17th.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

15 Medi/September 1917

William David Stephens of New Cross, aged 30. Gunner, Royal Garrison Artillery

Humphrey Taylor Lewis of Llangynfelyn, aged 44. Sergeant, Royal Garrison Artillery

16 Medi/September 1917

John Lloyd Evans of New Quay, aged 25. Second Engineer, Mercantile Marine

18 Medi/September 1917

Albert Sydney Watson of New Quay, aged 39. Third Engineer, Mercantile Marine

20 Medi/September 1917

Evan Thomas Davies of New Quay, aged 26. Private, Welsh Regiment

Jenkin Robert Davies of Nantcwnlle, aged 19. Private, Gloucestershire Regiment

David Lewis Evans of Llanwenog, aged 28. Private, Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry

John Arllwyd Jones of Devil’s Bridge, aged 34. Second Lieutenant, Welsh Regiment

Morris James Marsden of Cribyn, aged 22. Second Lieutenant, Machine Gun Corps

Tom Thomas of Bryngwyn, aged 31. Private, Lancashire Fusiliers

Wythnos/week 162: 7-13 Medi/September 1917

[English below]

 Mae hysbyseb ar gyfer ‘Steven’s Treatment’ yn y Cardigan and Tivyside sy’n honni ei fod yn gallu gwella’r basilws twbercwl er nad yw hynny wedi ei gydnabod yn swyddogol eto.

Unwaith eto, ar y ffrynt cartref mae’r Cyfarwyddwr Cyffredinol Cynhyrchu Bwyd am ddiolch yn fawr i bawb a fu wrthi’n cynhyrchu bwyd dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae Pwyllgor Amaethyddol Ceredigion yn cael gwybod gan yr Adran Cynhyrchu Bwyd y caiff 25 o dunelli o siwgr rhyddhau ar gyfer cadw ffrwythau i dyfwyr ffrwythau’r sir.

Bydd Aelodau newydd Pwyllgor Cynllunio Tref Aberystwyth yn ystyried mater darparu tai ar gyfer y Dosbarth Gweithiol ar ddiwedd y Rhyfel. Mae colofn ‘Nodiadau a Sylwadau’ hefyd yn sôn am faterion y dyfodol – dyfodol addysg a’r posibilrwydd o gynhyrchu mwy o blwm yn y diwydiant hwnnw pan fydd y farchnad lafur yn sadio rhyw ychydig.

Bydd maes llafur Daearyddiaeth Dosbarthiadau 4 i 7 ar gyfer 1917-18 yn ysgol Glynarthen yn rhoi sylw neilltuol i’r gwledydd hynny sydd â rhan yn y rhyfel ac mae’r poster dyddiedig Medi 1917 yn hysbysebu’r tonig enwog ar gyfer iselder adeg rhyfel – ‘Ellison’s Entertainers’ sy’n ymddangos deirgwaith y dydd ym Mhafiliwn Tiroedd y Castell, Aberystwyth.

The ‘Steven’s Treatment’ is advertised in the Cardigan and Tivyside and claims to be a remedy for the tubercle bacillus although it has not yet been officially recognised.

Again, on the home-front the Director-General of Food Production expresses his deep acknowledgments to all those involved in food production over the last year whilst the Cardiganshire War Agricultural Committee is informed by the Food Production Department that 25 tons of sugar for fruit-preserving will be released for the County’s fruit-growers.

The newly appointed members of the Aberystwyth Town Planning Committee are to consider the question of the provision of houses for the Working Classes at the conclusion of the War. ‘Notes and Comments’ also touches upon future issues,-the future of education and the possibility of a greatly increased output in the lead industry when the labour market resumes a more normal condition.

The Standard 4 to 7  Geography Syllabus for 1917-18 at Glynarthen school will pay special attention to those countries concerned in the war and the poster dated Sept 1917 advertises the famous tonic for war time depression – ‘Ellison’s Entertainers’ who appear thrice daily at the Castle Grounds Pavilion, Aberystwyth.

 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

8 Medi/September 1917

Richard Edwin Evans of Bow Street, aged 23. Corporal, Middlesex Regiment

9 Medi/September 1917

John Thomas Davies of Llangeitho, aged 35. Rifleman, Rifle Brigade

11 Medi/September 1917

David Lloyd of Llangynllo, aged 26. Stoker 2nd class, Royal Navy