Wythnos/week 148: 1-7 Mehefin/June 1917

[English below]
Daeth newyddion i law fod y Capten Ben Jones Davies, mab hynaf Mr a Mrs Griffith Davies, Albion House, wedi marw.

Mae’r Sarjant D. J. Davies o Aber-porth wedi cael ei anafu ond mae’n gobeithio dod gartref cyn bo hir.

Mae’r Preifat J.D. Jones yn ymweld ag Ysgol Genedlaethol Tregaron ac mae hanner diwrnod o wyliau i Ysgol Fabanod Ffordd Alexandra er mwyn i’r staff a’r disgyblion gael gweld arddangosiad ‘Yr Wythnos Arfau’ yn Rhodfa’r Môr.

Mae Nyrs J.A. Payne ar ran Ysbyty’r Groes Goch Aberystwyth wedi cael caniatâd gan y Maer i agor ffos ar y traeth ar gyfer tanysgrifiadau at Gronfa Gychod ar gyfer y cleifion ond mae angen trwydded.

Mae Dai’n ysgrifennu llythyr o Ffrainc at ei ffrind Dai yn Belfast i ddymuno’r ‘Pob lwc’ iddo’. (Llun o David Morgan Jones, Carlton, yw hwn ac mae naill ai o anfonwr neu dderbynnydd y llythyr. Yn Llan-non oedd y Carlton mae’n debyg.

News is received in Llandyssul of the death of Captain Ben Jones Davies, the eldest son of Mr and Mrs Griffith Davies, Albion House.

Sergeant D. J. Davies of Aberporth has been wounded but hopes to be home soon.

Private J.D. Jones visits Tregaron National school, and a half holiday is granted in Alexandra Road Infants School in order that staff and pupils may witness the ‘Weapons Week’ demonstration on the Marine Parade.

Nurse J.A. Payne on behalf of the Red Cross Hospital Aberystwyth has been given permission by the Mayor to dig a trench on the beach for subscriptions to a Boatfund for the patients but must obtain a permit.

Dai writes a letter from France to his friend Dai in Belfast wishing him ‘Heaps of luck’. (The photograph is of David Morgan Jones, Carlton and is either of the sender or recipient of the letter. Carlton is probably in Llanon).

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Losses

1 Mehefin/June 1917

David John Thomas of Troedyraur, aged 34. Private, Australian Infantry

Wythnos/week 147: 25-31 Mai/May 1917

[English below]
Mae llai o newyddion yr wythnos yma ond mae mwy o golledion.

Ar 25 Mai mae Prifathro Ysgol Llanafan yn nodi bod 2 o gyn ddisgyblion wedi eu lladd, sef Joacim Bonner a John D. Evans yn Ffrainc.

Cadeiriau traeth yw’r mater dan sylw yng Nghyngor Bwrdeistref Aberystwyth. Penderfynwyd gosod sedd bob tu i’r Bandstand at ddefnydd milwyr clwyfedig.

Cafodd Cynllun Crwydradaeth Gorllewin Cymru ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Crwydradaeth. Bydd ward nos Aberteifi ar gau dros dro oherwydd bod llawer llai o grwydriaid ar hyd y lle.

Ysgrifenna’r ”Scribbler” fod dilynwyr Isaak Walton (awdur The Compleat Angler) yn mwynhau eu hunain yn dal ‘bass’ yn Aberteifi. Mae’n debyg eu bod yn lluosog iawn ac yn ôl un dyn ysmala mae mwy ohonyn nhw na’r math sy’n dod mewn poteli – ac maen nhw’n rhatach!

Less news this week but many losses.

On May 25th the Headteacher of Llanafan School records the deaths of 2 former scholars, Joacim Bonner and John D. Evans, in France.

Beach chairs are discussed in the Aberystwyth Borough Council and it is resolved that a seat is to be placed on either side of the Bandstand for the use of wounded soldiers.

The West Wales Vagrancy Scheme is approved by the Vagrancy Committee. The casual ward in Cardigan will thus be temporarily closed due to the considerable decrease in vagrants.

’The Scribbler’ writes that the disciples of Isaak Walton (author of The Compleat Angler) are having great fun catching bass in Cardigan. Apparently the pests are to be seen in great numbers and according to one ‘wag’ are more plentiful than the bottled variety – and cheaper!

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

27 Mai/May 1917

John Rowland Jones of Tregaron, aged 32. Private, Royal Welch Fusiliers

David Thomas of Llanarth, aged 23. Seaman, Mercantile Marine

28 Mai/May 1917

Edgar Lewis James of Llwyncelyn, aged 22. Driver, Royal Field Artillery

29 Mai/May 1917

David Lloyd of Llanfair Clydogau, aged 33. Private, Welsh Regiment

30 Mai/May 1917

Thomas Davies of Bryngwyn, aged 27. Sapper, Royal Engineers

31 Mai/May 1917

Albert King of Lampeter, St. David’s College, aged 24. Second Lieutenant, Monmouthshire Regiment

Wythnos/week 146: 18-24 Mai/May 1917

[English below]
24 Mai yw Diwrnod yr Ymerodraeth a darllenodd y Maer A. Clougher Ddatganiad y Brenin yn Aberteifi ac mae cais am ganiatâd i gynnal raffl ar ran y Groes Goch a Chronfa Mr Fear yn Aberystwyth.

Mae Ioan Gwendraeth wedi cyfansoddi cerdd er cof am y Preifat D.J. Thomas a gafodd ei ladd yn yr ‘Ymgyrch Fawr’.

Mae yna bytiau o newyddion ynglŷn â dyrchafiad y Preifat L.T. Rees ac mae’r Preifat D. M. Thomas a’r Is-lefftenant S. Thomas ar seibiant.

Mae effeithiau’r rhyfel wedi eu cofnodi yng nghoflyfrau llawer o’r ysgolion: bydd Mr Goronwy Morgan o Ysgol Langynfelyn yn mynd gerbron y Bwrdd Meddygol; mae’r Corporal J.T. Jones yn dadorchuddio ‘Rhestr Anrhydeddau’ yn Ysgol Pen-uwch; yn Ysgol Ffordd Alexandra mae’r merched yn pigo mwsogl migwyn a’i lanhau, ac ar Ddiwrnod yr Ymerodraeth mae’r plant yn gwrando ar Ddatganiad Arbed Bwyd y Brenin sy’n cael ei ddarllen gan y Maer o flaen Neuadd y Dref.

Mae rhybudd i ddarllenwyr y Cardigan and Tivyside Advertiser ynglŷn â pheryglon clefydau heintus. Mae’n bosib gwneud rhywbeth yn eu cylch trwy ddefnyddio sebon diheintio ‘Cymorth Cyntaf’ yn rheolaidd. Mae hwnnw’n cael ei ddefnyddio mewn ysbytai milwrol ac mae’n gymeradwy gan ddynion meddygol.

The 24th May is Empire Day; Mayor A. Clougher reads the King’s Proclamation in Cardigan and an application is made for permission to have a draw on behalf of the Red Cross and Mr Fear’s fund in Aberystwyth.

Ioan Gwendraeth has composed a poem in memory of Private D.J. Thomas who was killed in the ‘Big Push’.

Further snippets of news can be read regarding Private L.T. Rees’ promotion and that both Private D. M. Thomas and Second-Lieutenant S. Thomas are on leave.

The effects of the War are recorded in the log books of many schools: Mr Goronwy Morgan of Llancynfelyn school is to appear before the Medical Board; Corporal J.T.Jones unveils a ‘Roll of Honour’ in Penuwch school; in Alexandra Road school girls pick and clean sphagnum moss; and on Empire Day the children listen to the King’s Food Saving Proclamation being read by the Mayor in front of the Town Hall.

Readers of the Cardigan and Tivyside Advertiser are warned of the danger of infectious disease which may be averted by constant use of ‘First Aid’ disinfectant soap which is used in military hospitals and recommended by medical men.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

19 Mai/May 1917

Benjamin Jones Davies of Llandysul, aged 31. Captain, South Wales Borderers

20 Mai/May 1917

John James Nuttall of Sarnau, aged 19. Steward, Mercantile Marine

Thomas Davies of Llandysul, aged 27. Sapper, Royal Engineers

21 Mai/May 1917

William Davies of Llanwenog, aged 24. Private, Royal Welch Fusiliers

Wythnos/week 145: 11-17 Mai/May 1917

[English below]
Mae colledion eraill wedi eu cofnodi ledled y Sir o Lanilar i’r Ceinewydd. Yn ysgol Glynarthen mae cofnod ysgrifenedig yn y Llyfr Log o farwolaeth cyn-ddisgybl, sef yr ail Lefftenant Thomas Jones.

Ar hyd yr arfordir mae malurion yn dal i ddod i’r wyneb gan gynnwys y bwrdd toredig ac arno’r geiriau SS Scansdale a ddaeth i’r lan ar dir sych ger Llan-non (ymhlith malurion eraill) a bwrdd enw’r llong Eunistown ger Aberaeron.

Mae cofnodion Cyngor Bwrdeistref Aberystwyth yn nodi bod Maer Aberystwyth wedi sôn am ymweliad y Cyrnol Starkey a’r Uwch Gapten Maclean o Bencadlys Canada, Llundain a’r Lefftenant Bevan o’r Swyddfa Ryfel ynglŷn â lletya milwyr o Ganada sydd wedi eu hanafu yn y dref.

Mae’r Capten Gwilym James wedi derbyn gorchmynion ynglŷn â brechiadau (gweler wythnos 141) ac yn y Cardigan and Tivyside mae cerdd gan ‘Un o Bwlchygroes’ yn gofyn a wnaiff y milwyr ddychwelyd adref ac yn dweud pa mor wych fyddai eu gweld nhw gartref yn ddiogel ar ôl yr ymladd caled yn y ffosydd yn Ffrainc.

Further losses are recorded across the county from Llanilar to New Quay. In Glynarthen school a record is written in the log book of the death of a former pupil, second Lieutenant Dan Thomas Jones.

Along the coast wreckage continues to be salvaged, from the valueless broken board marked SS Scansdale found ashore high and dry near Llanon to (amongst other wreckage) a ship’s nameboard marked Eunistown near Aberaeron.

The minutes of the Aberystwyth Borough Council record that the Mayor of Aberystwyth reported the visit of Colonel Starkey and Major Maclean of the Canadian Headquarters, London and Lieutenant Bevan of the War Office with regard to accommodating convalescent Canadian soldiers in the town.

Further orders regarding inoculations are received by Captain Gwilym James (see week 141) and in the Cardigan and Tivyside a poem is penned by ‘Un o Bwlchygroes’ asking whether the soldiers will return and how wonderful it would be to see them home safely after the hard fighting in the trenches in France.

 

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

12 Mai/May 1917

David Morris Evans of Llanilar, aged 31. Private, London Regiment

Thomas George Clements of Llanbadarn Fawr, aged 32. Private, Royal Fusiliers

13 Mai/May 1917

Trevor Jones of Llanafan, aged 22. Private, Royal Army Medical Corps

James Richards of Lampeter, aged 23. Private, East Yorkshire Regiment

17 Mai/May 1917

Edward Jones of New Quay, aged 28. Gunner, Royal Field Artillery

Wythnos/week 144: 4-10 Mai/May 1917

[English below]

Cafodd Mrs Vaughan Llangoedmor wybod fod ei thrydydd mab hi, y Capten E.H. Vaughan, wedi ei anafu ac mae’r Is-Lefftenant Lewes Woodham Mott, ŵyr y diweddar Gyrnol Lewes o Llanllyr wedi cael ei ladd mewn brwydr ac yntau’n 20 oed. Bu farw’r Preifat J. Penry o’r Ceinewydd o’i glwyfau yn Ffrainc ac yn ôl yr Athro Roberts, Prifysgol Cymru, Aberystwyth, bu farw 46 o gyn fyfyrwyr y Coleg yn y brwydro.

Mae hysbysiad yn y Cardigan a Tivyside sy’n dweud bod ffermwyr yn cael eu heithrio o’r ‘Ddeddf Gwasanaeth Milwrol (Adolygu Eithriadau), 1917’.

Hoffai Pwyllgor Gwaith Rhyfel ac Amaeth Sir Aberteifi ddiolch i Gydbwyllgor yr Heddlu am wneud ymholiadau ynghylch y diffyg gweithwyr ar fferm Glanrafon.

Hefyd, mae’r Prif Gwnstabl E Williams yn ateb llythyr y Swyddfa Gartref ynglŷn â lwfans teithiio’r heddlu ac mae llythyr arall oddi wrth Glerc Cyngor Sir Aberteifi i’r Bwrdd Heolydd ynglŷn â Watkin Davies o Blaencruser, Llanwnnen sydd wedi cael archwiliad meddygol ac sydd wedi ei wrthod.

Cafodd Miss Longcroft, Llanina a Mrs Evan Bowen, Heathfield, Aberteifi eu cyfethol i Bwyllgor Gwasanaeth Cenedlaethol Sir Aberteifi.

Mae ‘Pell ac Agos’ yn sôn am amrywiol bynciau’r dydd: ymreolaeth ar gyfer Iwerddon, llongau tanfor yr Almaen, y gaeaf caled a’r oedi o ran plannu cnydau, prinder bwyd yma ac yn yr Almaen, gwaharddiad yr awdurdodau ar rasio ceffylau a’r bwriad i agor llawer mwy o ysbytai ar y Cyfandir.

Ac yn olaf mae ffilmiau megis British Forces in Egypt, Canadians Rally Around the Flag a Call of the Land yn cael eu dangos yn y Pafiliwn sy’n adlewyrchu’r diddordeb sydd yn y rhyfel a’r effaith gartref a thramor.

Mrs Vaughan of Llangoedmore has received news that her third son, Captain E.H. Vaughan, has been wounded and Second-Lieutenant Lewes Woodham Mott, the grandson of the late Colonel Lewes of Llanlear, has been killed in action at the age of 20. Private J. Penry of New Quay has died of his wounds in France and according to Principal Roberts of the College of Wales, Aberystwyth, 46 old students of the College have died in the fighting.

A notice is placed in the Cardigan and Tivyside to the effect that agriculturists are excluded from the The Military Service (Review of Exemptions) Act, 1917.

The Cardiganshire War Agicultural Executive Committee wish to thank the Joint Police Committee for having inquired into the depletion of labour at Glanrafon Farm.
Meanwhile, Chief Constable E. Williams replies to the Home Office letter regarding police travelling allowance and another letter is sent by the Clerk of Cardigan County Council to the Road Board regarding Watkin Davies of Blaencruser, Llanwnen who has been medically examined and rejected.

Miss Longcroft, Llanina and Mrs Evan Bowen, Heathfield, Cardigan have been co-opted to the Cardiganshire County National Service Committee.

In ‘Pell ac Agos’ many and varied subjects of the day are mentioned: self-government for Ireland, German submarines, the hard winter and delay in planting crops, the scarcity of food here and in Germany, the banning of horseracing by the authorities and the intention to open hospitals on a greater scale on the Continent.

And lastly, films such as British Forces in Egypt, Canadians Rally Around the Flag and Call of the Land being shown in the Pavilion reflect interest in the war and its effect both at home and abroad.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

4 Mai/May 1917

Daniel Thomas Jones of Sarnau, aged 23. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

David Davies of Lampeter, aged 39. Private, Royal Welch Fusiliers

Evan Aeron James of Llanbadarn Trefeglwys, aged 25. Gunner, Royal Field Artillery

5 Mai/May 1917

Thomas James of Henllan, aged 19. Wireless Operator, Mercantile Marine

Hughie Lodwick Maldwyn Ellis of Gartheli, aged 28. Second Lieutenant, Royal Welch Fusiliers

John Hancock of Devil’s Bridge, aged 22. Private, South Wales Borderers

6 Mai/May 1917

Herbert Henry Bardwell of Capel Dewi. Llandysul, aged 20. Private, South Wales Borderers

Joachim Bonner of Llanafan, aged 27. Private, South Wales Borderers

7 Mai/May 1917

William Penwill of Penrhyncoch, aged 31. Private, Devonshire Regiment

Benjamin Reynolds of Llandygwydd, aged 26. Corporal, South Wales Borderers

8 Mai/May 1917

Thomas John Rees of Tregaron, aged 22. Private, Machine Gun Corps

Edward Erasmus Vaughan Hughes of Llanina, aged 36. Private, Queen’s Own Royal West Kent Regiment

10 Mai/May 1917

Ivan Arthur Lloyd Thomas of Troedyraur, aged 30. Second Lieutenant, Machine Gun Corps