Wythnos/week 143: 27Ebrill/April-3 Mai/May 1917

[English below]

Mae yna bump colled wedi eu cofnodi yr wythnos yma ac fe gyhoeddwyd y darn Requiescat in Pace, a gyfansoddwyd gan Preifat David Bateman er cof am George Richards o Kelvin, Aberteifi yn y Cardigan and Tivyside. Cyfeirir eto at George Richards yn yr adroddiad ‘With the Welsh at Gaza’ gan ddatgan na fedrodd Signalwr Hy Bevan ei gario mewn cyn ei farw. Ceir adroddiad fod Preifat Fred Davies a Preifat Manny Davies, y ddau o Aberteifi wedi eu hanafu.

Ysgrifenna Sarsiant Ladd o ysbyty yn Cairo ar ôl cael ei anafu yn ei fraich. Mae’n rhoi sicrwydd i’w fam y bydd yn well mewn mis neu ddau.

Ysgrifenna Griff i’w frawd J. Islan Jones, o Durban. Mwy na thebyg bydd Griff yn aros yno am rhyw bedair i bump wythnos. Mae’n disgrifio ei daith o Sierra Leone i Cape Town. Ar ôl ei gyfnod yn Durban fe fydd yn hwylio i India, taith o rhyw bythefnos i dair wythnos.

Adre’ mae’r tri ffoadur o wlad Belg sydd wedi bod yn mynychu yr Ysgol Genedlaethol yn Nhregaron yn ystod y ddwy flynedd ddiwetha’ wedi gadael am Lundain. Yn Aberystwyth mae enwau’r rhai sydd wedi bod yn llwyddianus yn arholiadau Cymorth Cyntaf i’w gweld ar Ffurflen E (10) Cymdeithas y Groes Goch Prydeinig.

There are 5 recorded Cardiganshire losses this week and the poem Requiescat in Pace composed by Private David Bateman to the memory of George Richards of Kelvin, Cardigan is published in the Cardigan and Tivyside. George Richards is again mentioned in the report ‘With the Welsh at Gaza’ in that Signaller Hy. Bevan was not able to bring him in before he died. Private Fred Davies and Private Manny Davies also of Cardigan are reported to have been wounded.

Sergeant Ladd writes from a hospital in Cairo having been wounded in the arm but reassures his mother that he will be all right in a month or two.

Griff writes to his brother J. Islan Jones from Durban. He will probably stay there for four to five weeks. He describes his journey from Sierra Leone to Cape Town. After his stay in Durban he will sail to India which will take a fortnight to three weeks.

At home the three Belgian refugee children who have attended the Tregaron National School for the last 2 years have left for London, whilst in Aberystywth the names of those who have passed their First Aid examinations may be seen on the British Red Cross Society’s FormE (10).

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

28 Ebrill/April 1917

John Thomas of Aberporth, aged 26. Private, York and Lancaster Regiment

30 Ebrill/April 1917

David Davies of Pennant, Aberarth, aged 30. Private, Royal Welch Fusiliers

1 May/May 1917

John Humphrey Edwards of Aberystwyth, aged 26. Private, Royal Welch Fusiliers

Rhys Beynon Davies of Aberbanc and Llandysul, aged 20. Second Lieutenant, Flying Corps

2 Mai/May 1917

David George Davies of Henllan, aged 21. Stoker, 1st Class, Royal Navy

Wythnos/week 142: 20-26 Ebrill/April 1917

[English below]

Llawer o newyddion am golledion a chlwyfedigion:

– cofnodir 3 cholled yn y Sir yn ystod yr wythnos.

– cyhoeddir marwolaeth Preifat Tom Kane, yr ail filwr o blwyf Blaenporth i syrthio yn y frwydr.

– derbynnir newyddion yn Aberporth fod Preifat James Thomas wedi ei anafu ac nid yw enwau’r 2 forwr, John James Rees a Selwyn James, yn ymddangos ar rhestr goroeswyr y Salta, sef y llong gleifion â ddryllwyd – cyfeiriwyd ati yn wythnos 140.

– ceir adroddiadau am sawl un o Aberteifi sydd wedi eu hanafu.

Ysgrifenna Capten James at ei wraig Annie yn dweud ei fod wedi derbyn 2 lythyr ar yr un diwrnod, un oddi wrthi hi ac un oddi wrth ‘mater’. Mae’n ddigalon am nad ydyw’n medru cael seibiant ac mae nawr yn 6 mis ers ei seibiant diwethaf. Mae ef ar hyn o bryd mewn lle anial iawn – y pentrefi cyfagos wedi eu dymchwel yn llwyr -‘a veritable Never Never Land’ fel y mae’n ei ddisgrifio. Yn ddiweddar, dywed ei fod wedi teithio i’r De ger rhai o’r trefi mawr sydd newydd eu cipio gan y Ffrancwyr – nid yw’n manylu am y digwyddiadau erchyll mae wedi gweld. Pwysa Babs 11 pwys 2 owns a hanner erbyn hyn ac mae yn edrych ‘mlaen i weld ei wraig Annie a’r babi bach. Danfona ei gariad at ‘Mater’ a Dora (chwaer Annie) a gofynna i’w wraig anfon ei gofion at ei amrywiol berthnasau.

Ceir gohebiaeth pellach yn ymwneud â Chapten Gwilym James, sef yr hysbysiad fod yr Awdurdodau wedi penderfynu dod â’r trefniant lle mae swyddogion yn gallu newid sieciau drwy Fanc Ffrainc yn dod i ben ar Mai 1af.

Adre’ derbynnir llythyr gan Glerc Cydbwyllgor Sefydlog Sir Aberteifi oddi wrth Gyngor y Fyddin yn datgan eu bod yn barod i ad-dalu’r costau wnaeth godi wrth ddosbarthu a chasglu ffurflenni’r Cyfrifiad Amaethyddol.

Rhestrir enwau’r hewlwyr sy’n gweithio yn Ffrainc yng nghofnodion Cyfarfod Chwarterol Cyngor Sir Aberteifi.

Caiff elw’r Pasiant sydd i’w berfformio yn Neuadd Eglwys Sant Mihangel, Aberystwyth ei gyflwyno i Gronfa Argyfwng y Rhyfel o Gymdeithas Plant Digartref.

Much news of losses and casualties:

– 3 Cardiganshire losses are recorded for the week

– the death of Private Tom Kane , the second soldier from Aberporth Parish to fall in the fighting, is announced

– in Aberporth, news has been received that Private James Thomas has been wounded and the names of the two sailors, John James Rees and Selwyn James, have not appeared in the list of survivors of the British hospital ship the Salta which, as mentioned in week 140, was mined.

– several local casualties from Cardigan are also reported.

Captain Gwilym James writes that he has received 2 letters on the same day, one from his wife, Annie and one from ‘the mater’. He is fed up at not being able to get leave and it is 6 months now since his last leave. He is now in a very desolate place, the surrounding villages razed to the ground,- ‘a veritable Never, Never, Land’. He has recently journeyed down South near some of the big towns which the French have recently captured; some of the sights are appalling so he does not go into detail. Babs now weighs 11lbs 2ozs. He is looking forward to seeing wife and Babs. He sends his love to mater and Dora (Annie’s sister) and asks Annie to remember him to different relations.

Further correspondence involving Captain Gwilym James is that of the notification that the authorities have decide that the arrangements by which officers cash cheques through the Bank of France is to cease from the 1st May.

At home a letter is received by the Clerk of the Cardiganshire Standing Joint Committee stating that the Army Council are willing to refund to the Police Authorities the out of pocket expenses incurred in the distribution and collection of the Agricultural Census forms.

Minutes read in the Cardiganshire County Council Quarterly Meeting record the names of roadmen who are now at work in France.

The proceeds of the Pageant to be performed at St Michael’s Church Hall, Aberystwyth will be donated to the War Emergency Fund of the Waifs and Strays Society.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Casualties

20 Ebrill/April 1917

Thomas Owen Jones of Aberystwyth, age unknown. Seaman, Royal Naval Reserve

21 Ebrill/April 1917

Frank Bennision, resided Aberystwyth, aged 39. Driver, Royal Field Artillery

24 Ebrill/April 1917

John Pritchard of Bow Street, aged 38. Private, Welsh Regiment

Wythnos/week 141: 13-19 Ebrill/April 1917

[English below]

Tri cholled arall yr wythnos yma a nifer o adroddiadau am filwyr o Aberteifi a’r ardal sydd wedi eu hanafu.

Mae Capten George P.W. Hope wedi derbyn dyrchafiad i reng Ôl-Lyngesydd ac yn Aberporth mae D. Davies, Cynrychiolydd Milwrol Aberteifi Wledig, yn rhoi adroddiad ar wir sefyllfa’r Gwasanaeth Cenedlaethol yn yr ardal. Ceir eglurhad am y ffordd mae recriwtiaid y Gwasanaeth Cenedlaethol yn cael eu dewis, eu hyfforddi a’u gosod mewn adroddiad dan y teitl ‘Women’s Land Army’.

Mae Mr Evan George o ysgol Aberbanc yn cael ei alw lan.

Mewn ymateb i’r lythyr a gyhoeddwyd yn wythnos 138 mae M. Powell, Trysorydd Pwyllgor Cyngerdd Rhydlewis, yn datgan fod croeso i unrhyw un sydd â chwestiwn ynglŷn â chyfrifon y pwyllgor ofyn am eu gweld.

Darganfuwyd 3 cist o ffrwydron ar y traeth yn Borth – fe’i cludwyd oddi yno ar y tren i Aberystwyth.

Mae Capten Gwilym James, sy’n gwasanaethu yn y Corfflu Meddygol Brenhinol, yn ysgrifennu at ei wraig, Sarah Annie James o’r ‘Land of Desolation’. Mae’n holi am ei hiechyd ac am iechyd eu baban bach ac am drefniadau bedyddio’r plentyn. Mae’n ofni na fydd yn medru cael seibiant ar gyfer yr achlysur. Ysgrifenna Capten James am ei brofiadau yn marchogaeth drwy adfeilion pentrefi lle mae’r difrod yn ddifrifol iawn. Mae’n dangos consyrn am ei wraig ac yn ei cynghori i yfed llaeth yn hytrach na gruel ac mae’n gobeithio nad yw hi’n teimlio’r straen o fagu’r babi yn ormodol. Ysgrifenna hefyd am ymgais un o’r milwyr i gyflwyno hunan laddiad y noson cyn iddo ysgrifennu’r llythyr. Anfona ei gariad at ei fam yng nghyfraith a Dora a gorffenna’r llythyr gyda’r geiriau, ‘Your most affect. and loving husband, Gwil’.

Mae yna mwy o ohebiaeth (dyddiedig 5ed Ebrill) ynglŷn â Chapten Gwilym James, sef gorchmynion cyffredinol yn cyfeirio at frechiadau i rwystro twymyn y coluddion. Yn rhinwedd ei swydd fel Swyddog Meddygol, bydd rhaid i Capten James sicrhau fod y milwyr yn derbyn eu brechiadau mewn grwpiau bychan.

Another 3 losses suffered this week and there are many casualties reported amongst the Cardigan and district soldiers.

Captain George P.W. Hope gains promotion to the rank of rear-admiral and in Aberporth D. Davies, the Military Representative Cardigan Rural, reports on the actual position with regard to the National Service in the locality. An explanation is given of how the National Service recruit is selected, trained and placed under the report heading ‘Women’s Land Army’.

Mr Evan George of Aberbanc school is called up for military service.

Referring to the letter printed in week 138, M. Powell the Treasurer of the Concert Committee of Rhydlewis replies that anyone who questions the Committee’s accounts are welcome to view them.

3 cases of explosives are found ashore high and dry at Borth and are removed to Aberystwyth by rail.

Annie James receives a letter from the ‘Land of Desolation’ which was written by her husband, Captain Gwilym James, who is serving in the Royal Army Medical Corps. He enquires after her and their baby’s health and the arrangements for the christening  fearing he will not be able to have leave for the occasion. He relates of his experiences riding through the ruined and desolate villages, the destruction being terrible. Concerned for Annie he advises her to drink more milk rather than gruel and hopes that she is not feeling the strain. He mentions a suicide attempt by one of the soldiers the previous night to his writing the letter. Sending his love to Annie’s mother and Dora he signs off ’Your most affect. and loving husband, Gwil.’

Further correspondence concerning Captain Gwilym James is dated April 5th and are routine orders with regard to inoculations for enteric fever. Being the Medical Officer, Captain James will arrange to inoculate the men in small batches.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

13 Ebrill/April 1917

Frank Hinton Jones of North Parade, Aberystwyth, aged 19. Private, King’s Own (Royal Lancashire Regiment)

David ‘Dai’ Jones of Talybont, aged 28. First Engineer, Mercantile Marine

18 Ebrill/April 1917

David Davies of Aberarth, aged 45. Second Mate, Mercantile Marine

Wythnos/week 140: 6-12 Ebrill/April 1917

[English below]

Ar Ebrill 10fed bu farw 2 lanc o Aberporth pan darodd yr HMS Salta (llong gleifion Brydeinig) ffrwydryn yn La Havre.

Dengys adroddiad am angladd Taniwr Oliver Davies (gweler wythnos 139) a bu farw yn Ysbyty Llyngesol, Gosport ar ôl bod ond 6 wythnos yn y Llynges.

Newyddion diweddara’ – mae llong Capten Protheroe wedi ei tharo gan dorpido, tra disgrifir dyn arall o Aberteifi, Capten W.H. Ladd a’i griw yn ddewr tu hwnt pan darwyd eu llong am yr eildro gan dorpido.

Mae’r Parchedig R.J. Rees yn annog pobl Aberporth, dynion a menywod, i ymrestru a’r Gwasanaeth Cenedlaethol. Ond bu rhaid gohirio anerchiad ‘Aronfa’. (cyfeiriwyd ato unwaith eto yn wythnos 139)

Mae Taniwr Tom Owen Jones wedi bod adre’ ym Meulah ac y mae David Dan Rees ar seibiant yng Nghoedybryn.

Apeliwyd at ddarllenwyr y Cardigan and Tivyside i wneud adduned i beidio bwyta wyau dros y Pasg ond i’w danfon i’r Casgliad Cenedlaethol Wyau i’r Clwyfedig’.

Ceir adroddiad gan Arolygwr Ffyrdd Pwyllgor Priffyrdd De Sir Aberteifi ar gyflwr gwael yr heolydd oherwydd tractorau stem trwm yn halio coed, glo, a.y.b. yn ddyddiol.

‘Form A’, ffurflen am y rhai hynny sydd wedi eu restio gan Heddlu Sir Aberteifi sy’n cynnwys cofnod o 9 person a gyhuddwyd o fod yn absennol o’r Fyddin, 5 ohonynt wedi eu heuogfarnu.

Ysgrifennir y Dirprwy Derbynnydd, J. Mortimer yn y llyfr Particulars of Wreck a gyhoeddwyd gan y Bwrdd Masnach y bod darn 4 troedfedd o’r llong ‘Poseidon Syra’ wedi ei achub ger Cei Newydd ar Ebrill 7fed, tra ar y 18fed o Ebrill darganfuwyd 2 gist o Gordite ar Draeth y De, Aberystwyth a’u symudwyd ymaith i le diogel.

Ac yn olaf am y tro mae J.P.D yn cyflwyno’r darn Cwyn Coll i deulu Ffosteiliwr o Langoedmore a gollodd ei mab, John Lloyd ar y môr.

April 10th, and 2 Aberporth lads are killed when their ship the HMS Salta (a British hospital ship) strikes a mine at La Havre. A report appears of the funeral of Stoker Oliver Davies (see week 139) who, having only been in the Navy for 6 weeks, died at the Naval Hospital, Gosport.

News has just come to hand that Captain Protheroe’s ship has been torpedoed, whilst another Cardigan man, Captain W.H. Ladd and his crew are described are extraordinarily brave when their ship is torpedoed for the second time.

Rev. R. J. Rees delivers a speech in Aberporth appealing for both men and women to enrol for National Service. However the lecture arranged to be given by ’Aronfa’ (again mentioned in week 139) has had to be postponed.

In Beulah, Stoker Tom Owen Jones has been home, and David Dan Rees is on furlough in Coedybryn.

Readers of the Cardigan and Tivyside are appealed to make an Easter resolution not to eat eggs but to give their usual quantity to the National Egg Collection for the Wounded.

The Surveyor of the South Cardiganshire Main Roads Committee reports on the condition of the roads which are in a bad state due to heavy steam tractors hauling over them daily with timber and coal, etc.

Form A, the return of persons summoned and apprehended by the Cardiganshire Constabulary, records that 9 persons have been charged with being Army Absentees, 5 of whom have been summarily convicted.

J. Mortimer, the Deputy Receiver, writes in the Particulars of Wreck book issued by the Board of Trade that on April 7th a 4ft piece of the ship ‘Poseidon Syra’ has been salvaged near New Quay whilst on the 18th April, two cases of Cordite washed ashore on Aberystwyth South Beach have been removed to a place of safety.

Finally for this week, J.P.D. dedicates a poem ‘Cwyn Coll’ to the Ffosteiliwr family of Llangoedmore who have lost their 22 year old son, John Lloyd. He lost his life at sea on the 6th February.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion/Losses

10 Ebrill/April 1917

Joseph Selwyn James of Aberporth, aged 18. Quartermaster, Mercantile Marine

John James Rees of Aberporth, aged 19. Quartermaster Mercantile Marine

Wythnos/week 139: 30 Mawrth/March-5 Ebrill/April 1917

[English below]

Gyda thristwch cofnodir marwolaeth y baban bach, Stanley Morgan ar Fawrth 28ain. Cafwyd cyhoeddiad am ei enedigaeth yn wythnos 130.

Daw nifer fawr o alarwyr ynghyd ym Mwnt i angladd y diweddar Preifat James Jenkins a fu farw o niwmonia, ac fe gynhelir gwasanaeth coffa i’r diweddar Yrrwr John George Griffiths yn Llandyfriog. Mae yna fwy o dristwch pan ddaw’r newyddion i Benypark am farwolaeth y Taniwr Oliver Davies.

Dengys enw Sarsiant “Aronfa” Griffiths deirgwaith yn y Cardigan and Tivyside Advertiser yr wythnos yma: mae yna gyfarfod croeso iddo yn Ysgol y Cyngor yng Nghaerwedros, mae yn annerch cynulleidfa ar y pwnc ‘Two years in the Army’ yng Nglynarthen, ac mae trigolion Aberporth yn edrych ymlaen i’w anerchiad ar nos Wener.

Ymhellach i fyny’r Sir mae Corpral Dick Hughes, sydd wedi gweld brwydro yn Ffrainc, Yr Aifft a Gorynys y Balcanau, yn ymweld â’r Ysgol Genedlaethol yn Nhregaron.

Mae adloniant yng ngolau llusern yn cael ei gynnal yn y Pafiliwn ac mae’r gynulleidfa o Aberteifi yn werthfawrogol iawn o’r arlwy sy’n cael ei baratoi sy’n cynnwys sleidiau o arwyr Aberteifi o’r gorffennol a’r presennol ynghyd â’r rhai sydd ar ddyletswydd yn y fyddin ar hyn o bryd.

Ni chofnodir unrhyw golledion yr wythnos yma.

Sadly, little Stanley Morgan, whose birth was announced in week 130, dies on the 28th March.

At Mount a large number of mourners attend the funeral of the late Private James Jenkins who died from pneumonia, and a memorial service is held to the late Driver John George Griffiths in Llandyfriog. There is more sad news when the death of Stoker Oliver Davies reaches Penypark.

Sergeant “Aronfa” Griffiths’ name appears three times in this week’s Cardigan and Tivyside Advertiser: in Caerwedros, a welcome home meeting is held for him at the Council Schoolroom; in Glynarthen, “Aronfa” addresses his audience on the subject of ‘Two years in the Army’, and Aberporth residents look forward to his address on Friday evening.

A lantern entertainment is held at the Pavilion and the Cardigan audience thoroughly appreciate the programme which includes slides of Cardigan heroes past and present and Cardigan lads on service.

Further north of the county, Corporal Dick Hughes, who has seen fighting in France, Egypt and the Balkan Peninsula, visits the Tregaron National school.

There are no recorded losses for the week.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]