Wythnos 39/Week 39: 27 April-3 May 1915

[English below]

Sonnir am ddigwyddiadau yn nes at adref yr wythnos hon – yng Nghofnodion ac Agendâu Bwrdeistref Aberystwyth cofnodir Dirprwyaeth i’r Swyddfa Ryfel gydag apêl daer am sefydlu gwersyll yng nghyffiniau’r dref.

Cynhaliwyd cyfarfod o’r Cydbwyllgor Sefydlog yn Neuadd y Dref, Llambed nos Fawrth, 20 Ebrill, 1915 a phenderfynwyd caniatáu i aelodau o’r Heddlu ymrestru heb golli eu cyflog, ac y byddai’r Cyngor Sir yn talu’r diffyg o ran cyflog a lwfans y fyddin.

Events recorded are more localised this week,- in the Aberystwyth Borough Minutes and Agendas there is a record of a  Deputation to the War Office in an urgent appeal for the establishment of a camp in the vicinity of the town.

In the Standing Joint Committee held at the Town Hall, Lampeter on Tuesday, the 20th of April 1915 it was resolved that members of the Police Force would be permitted to enlist without loss of pay and that army pay and allowance would be made up by the County Council.

[Rhowch glic ar luniau i’w gwneud yn fwy / Click images to enlarge]

Colledigion / Casualties

27 Ebrill/April 1915

John David Evans, of Llanon, aged 28. Private, Somerset Light Infantry.

Wythnos 24/Week 24: 12-18 Ionawr/January 1915

Sonnir am y Belgiaid mewn sawl erthygl – mae llyfr cofnodion Ardwyn yn dangos nifer y plant o Wlad Belg a ddaeth i’r ysgol yn nhymor y Grawys ym 1915, a cheir sôn am y plant yn dysgu’r Gymraeg.  Mae llyfr cofnodion y Fwrdeistref yn nodi cais i greu cytundeb newydd ar gyfer lletya milwyr.  Ceir erthygl Nadoligaidd ddirdynnol iawn, lle mae John Richard Jones yn disgrifio’i brofiadau yn y ffosydd Ddydd Nadolig 1914.

The Belgians are mentioned in a number of articles – the Ardwyn minute book records the number of Belgian children entering the school in the Lent term 1915 and there is reference to the Belgian children picking up the Welsh language.  The Borough minute book records the request for a fresh agreement to be put in place for the billeting of troops.  The Xmas article is very poignant in its description of John Richard Jones’ experience of Christmas Day 1914 in the trenches.